КЪПАЛНЯТА СИЛОАМ – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С КЪПАЛНЯТА СИЛОАМ

Братко мой! Скъпи ми приятелю!
Къпалнята Силоам е втората къпалня, за която Господ отвори духовните ми очи. Преди нея Той ми беше говорил за Витесда в абсолютно същия Дух на съвършена пълнота. Затова те моля да внимаваш в думите на устата Господни. Защото тъмнината е най-големият враг на Светлината. А мястото, където бива погребана всяка тъмнина, е именно къпалнята Силоам.
Аз едва ли съм предполагал колко велики тайни крие Живото Евангелие. Аз едва ли съм имал на представа, че Господ ще ме допусне толкова близо до Себе Си. Защото Той е Живото Евангелие. Той е Святото Слово на Отца! Той е Небесният Дъх, Който идва от Сион, за да даде зеленина и пролетен полъх на всички места, ограбени от тежкия сезон на закоравяването и омразата. Когато Исус дойде да ми даде видението с къпалнята Силоам, Той вдигна духа ми твърде високо, при самия Престол на Отца. И там ми каза:
“Искам да влезеш след Мен в Реката на Живота. Защото именно от нейните води е пълна къпалнята Силоам…”
Погледнах видението и очите ми отново забелязаха онази прекрасна река от развълнуван кристал, каквато Исус ми беше давал във видения за предишни книги. И след като хванах ръката на Спасителя, аз влязох с нозете си в самата Река. А Господ се обърна и ми каза:
“Виж сега колко голяма е Божията Милост за изгубените и сляпородените…”
След думите Си Господ вдигна ръка и посочи с пръста Си към Престола на Отца. А от този Престол излезе огнен сноп от Светлина, който буквално се вряза в самата Река, тъй че лъчите на огнения сноп образуваха нещо като коридор вътре в самата Река. И Исус отново ми каза:
“Нека последваме лъчите на Божият колурий. Защото те ще ни заведат при Силоам…”
След думите Си Господ се наведе и хвана с ръцете Си самия коридор. Тогава ни оттласна огромна сила, тъй че ние вече се носехме към земята в самите води и в огнения сноп. А съвсем скоро водите се успокоиха, защото се вляха именно в къпалнята, за която Господ ми говореше. И след като водите се успокоиха, а аз и Исус стояхме всред тях, Той ми каза:
“Това е къпалнята Силоам. Това е Божията Милост, заредена с Небесно помазание, чиято единствена цел е да разчупва хомота на робството и да дарява зрение на слепите. Кажи Ми тогава, защо тази къпалня се нарича Силоам?”
“Господи, аз вярвам, че така Отец напомня на всички за онези тихо течащи силоамски води, които някога презряха людете Му Израил, тъй че ги нападна асирийският цар. Зная също от Твоята Небесна Светлина, че Силоам излиза от потока Гион. А Гион е Реката на Живота, която тече всред Божия Рай…”
Исус се усмихна и каза:
“Виждам, че нищо от дълбокото, което ти давах, не си забравил. Прибави тогава към онези откровения и още едно, което сега ще ти дам. Защото Силоам ще рече “пратен”. Защо “пратен”, Стефане?”
“Господи, ако си спомня всичките Ти думи в Евангелията, то духът на думата “пратен” разкрива най-вече пророците на Отца. Защото Сам Ти каза в една от притчите Си, че Небесният Цар изпрати слугите Си да повикат поканените на сватбата, но те не искаха да дойдат. А на друго място Ти, Исусе, директно заяви:
“Затова, ето, Аз изпращам до вас пророци, мъдри и книжници; едни от тях ще убиете и ще разпънете, а други от тях ще биете в синагогите си, и ще ги гоните от град в град; за да дойде върху вас всичката праведна кръв проляна на земята, от кръвта на праведния Авел до кръвта на Захария, Варахиевия син, когото убихте между светилището и олтара. Истина ви казвам: Всичко това ще дойде върху туй поколение…” (Матея 23:34-36)
Слушайки думите ми, Исус добави:
“И то непременно идва. Защото Словото Ми няма да се наруши, както и да си го тълкуват поканените на сватбата. Защото непременно Аз ще ги намеря недостойни и те няма да имат дял с Мене. Тогава ще изпратя пророците Си да съберат всички, които са били изгонени от поканените, за да се сбъднат именно Моите думи:
“И господарят рече на слугата: Излез по пътищата и по оградите, и колкото намериш, накарай ги да влязат, за да се напълни къщата ми; защото ви казвам, че никой от поканените няма да вкуси от вечерята ми…” (Лука 14:23-24)
Сега разбираш ли, момчето Ми, че Силоам не е за поканените? Понеже те никога няма да поискат да влязат в къпалнята на Отца Ми. И ако Силоам ще рече “пратен”, то в него ще влязат само онези, при които за последно Отец ще изпрати слугите Си. А за повече убеждение си спомни каква бе реакцията на сляпородения, след като се възвърна зрението му. Като какъв той беше възприел своя Господ? Защото от онова, което препълва сърцето, говорят устата. И ако сърцето на прогледналия беше препълнено с колурия, който дава проглеждане, то какви бяха думите му?”
Не беше нужно да мисля дълго върху въпроса на Исус. Защото когато Той ти задава въпрос сред самия развълнуван колурий, то Истината блести като слънчев лъч в очите. Затова казах на моя Господ:
“Исусе, прогледналият човек имаше спор с фарисеите. Затова те го попитаха:
“Ти що казваш за Него, като ти е отворил очите?”
А той изповяда, като каза: “Пророк е…”
И тогава Исус допълни:
“Според както го е изповядал, така е и било. Защото къпалнята Силоам е заредена с колурия на Божия Пророчески Дух. И Аз полагам Силата на този колурий в това пророческо слово, с което те вдъхновявам. Така непременно чрез теб ще намеря всички Мои, които, вместо да тръгнат към Елеонския хълм, са се отклонили към Емаус. Затова виж и последното Ми откровение в тази среща с теб. Защото с него Господ непременно ще затвърди живия Си остатък и ще прибави към него нови, които ще бъдат духовно изцелени и прогледнали чрез тази книга…”

Leave a Reply