АВАДОН – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С БЕЗДНАТА НА АВАДОН

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Твърде възможно е да усетиш силен вятър на гонение против сърцето си след прочита на книгата дотук. Но ти знай, че в нея слугата Господен се възправя против реален и жесток противник, който е силен да мами и помрачава голяма част от човечеството на земята. Сам Бог Отец е дал името на този зъл дух, като го е кръстил Авадон, а името му в превод на български език ще рече “погубител”. И за един, който е наясно с превода, няма да е проблем да проумее, че става дума за изключителен злотворец. Но аз нека сега да цитирам стиха от Откровението, за да видим какво още се казва там за самия Авадон, като предводител на скакалците:
“Имаха над себе си за цар ангела на бездната, който по еврейски се нарича Авадон, а на гръцки се именува Аполион*…” (Откровение 9:11)
Кой ли ще да е този “Аполион” и как гърците са го познали като разрушител? Има ли в тяхната древна религия божество, познато именно като “Аполион”? Истината е, че древните гърци нямат такова божество в старогръцката си митология, но имат едно друго божество, твърде близко по наименование до “Аполион” и това е Аполон – гръцкият бог на музиката, светлината и слънцето. И ние, като знаем от Божието Слово писаното за Сатана, че обича да се представя за светъл ангел, то на кого от тъмните духове най-много би подобавало да се представя като бог на слънцето? Няма ли това да е Авадон, ангелът на бездната, който някога преди падението си възвести звездата, която осветлява и топли нашата планета?
Разбира се, че ще е той, защото именно ангелът на бездната създаде всичките древни култове към слънцето в религиите си и вярванията на народите. Ето затова “Аполион” и “Аполон” са имената на една и съща демонична личност, която за просветените от Бог е погубител и разрушител, а за езичниците на света – бог, достоен за възхищение и поклонение. И ако някой мисли, че днешният езически свят не е под засеняването от ангела на бездната, то нека сложи ръка на устата си и да не бърза да прави погрешни заключения. Защото днес измамата на Авадон е във върховната си сила. И ако се върнем малко назад – до 1961 година – то ще видим, че САЩ влизат в космическата надпревара със СССР чрез мисията “Аполо”, което е английското име на Аполон. И до 1975 година изстрелват петнадесет космически кораба, от които девет стигат до Луната, а шест успешно кацат на повърхността й.
А това не е ли твърде успешно засеняване от бившия Архангел на Космоса? Та кой друг дух от тъмното царство е способен на подобно засеняване, освен ангелът на бездната? Кой друг да накара милиони американци екзалтирани да превъзнасят космическата програма на НАСА и да харесват името “Аполо”, ако не ангелът на бездната? И не е ли цялата Слънчева система белязана от демонични печати, след като нейните планети са кръстени с имената на демонични богове от древния Рим? Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун – горе в Небето ли да търсим тези имена или долу, в покварата на цялото древно човечество, което с хилядолетия се е прекланяло на тези демонични божества? И ако небесните тела в близкият до очите ни Космос са кръстени на гнусни Римски демони, то в какво се превръща той за нас, човеците? Не се ли превръща в бездна? Или си мислим, че Всемогъщият Творец, създал тези небесни планети в Слънчевата система ги е кръстил така, както сме приели да ги наричаме ние?
Трябва наистина да сме останали без разум, за да решим, че Господ е решил да дели Вселената Си с Луцифер, и няма нищо напротив дяволът да омърси с имената на боговете си Собствените Му космични творения. Но за всички, които искат да си придобият божествен Разум, аз сега ще продължа с непосредственото водителство на моя Господ, при Когото оставах с духа си в Залата на Божието Предузнание.
Ето думите, които Господ проговори на сърцето ми, миг преди да ми покаже бездната на Авадон:
“Слуго Мой! Както съвсем вярно написа по-горе, така и Аз ще потвърдя на Моите Звани, Избрани и Верни, че Авадон наистина вдъхнови космическата мисия на “Аполо”, а пък Сатана остави своя личен херувимски печат върху най-близките космични творения, внушавайки на човеците да ги кръстят с демоничните имена на боговете му. И не само планетите около Слънцето, но и много от месеците в човешкия календар. А така лукавият режисьор изцяло демонизира както човешкото време, така и близкият Космос.
Колкото до факта, че гръцкото име на Авадон, което е Аполион, е твърде близко с името на Аполон, то именно в несъществената разлика между имената се показва кой как гледа на ангела на бездната. Защото ако за просветените от Святия Дух Авадон е “погубител”, то за помрачените от дявола той винаги остава бог на слънцето и светлината. И нека това не учудва никого, защото Сатана прави всичко по силата си за съюзника си Авадон, както и Авадон всичко по силата си за съюзника си Сатана. И ако единият владее половината от човечеството на Изток, то другият владее половината на Запад. А когато източното и западното море се слеят в последния световен глобализъм – тогава ще се случи явлението на човека на греха и синът на погибелта.
Но ти сега, слуго Мой, последвай твоя Господ до самата бездна на Авадон, защото Аз ще те заведа там, за да свидетелстваш на Моята Църква какво представлява обиталището на Господния противник…”
След последните Си думи Господ ме прегърна с Десницата Си, а в мраморните плочи под нозете ни се отвори малка сфера, през която ние преминахме, тъй щото се озовахме под Хълма Сион и Небесния Ерусалим. А тогава Исус направи да прелетим едно твърде голямо пространство, при все, че аз усещах това не като летене, а като скоростно падане надолу, и все по-надолу. Така, след дълго спускане, очите ми съзряха Слънчевата система заедно с планетите й, а Господ започна да ме приближава към Земята. И там, някъде – преди Земята – космичното пространство край нея мигновено потъмня до онова сгъстено черно, което прилича на ужасяваща смола. А тогава Исус силно ме обгърна с двете Си ръце и отсред гърдите му възлезе Свято сияние, което ни обгърна в сфера от неизразима Светлина. И аз дочух Гласа Му, който ми казваше:
“Никак да не се плашиш, нито да се ужасяваш, защото сега си покрит със Святото и Вездесъщо Присъствие на твоя Господ, Който е могъщ и силен да издирва скритото всред най-гъстата тъмнина и мрак. И само след миг ние ще се намерим в бездната на Авадон, а ти ще видиш всичко, което Аз ще ти покажа…”
Със Свято вълнение, което нямам думи да опиша, аз още по силно стиснах ръцете на Исус, а очите ми вече виждаха как сферата ни навлиза в самата бездна на Авадон. Тя беше обиколила цялата земя с огромни черни въжета, подобни на мрежа от паралели и меридиани, тъй щото нямаше място на земята, което да не попада под нейния зловещ контрол. А докато още гледах потресен, Исус спря светлата сфера на едно място в бездната. И като отпусна ръцете Си от мен, започна да ми говори, като казваше:
“Искам твърде много да внимаваш в думите Ми, и Моят Разум да се възцари във всяко кътче на сърцето ти, за да знаеш как да Ми отговаряш на въпросите, които ще ти задам.
А ето и първият от тях, слуго Мой:
Какво представлява падането за теб? Как ти разбираш, че нещо или някой пада?”

“О, Исусе! Падането е, когато някой е привлечен от сила, която го дърпа надолу вследствие на случили се обстоятелства, с които е загубил опората и стоенето си горе. Тъй щото той напуска мястото горе и започва да пада надолу…”
“Добре Ми отговори, Стефане! Но сега следва вторият Ми въпрос към теб, а именно:
Падайки надолу докъде би продължил да пада падащият?”

“Ах, Господи! Падащият би падал до момента, в който стигне дъното, тоест, някаква основа долу, която да поеме удара от падането му…”
“И на този въпрос Ми отговори разумно, слуго Мой! А сега чуй и третия Ми въпрос, който гласи:
Какво е бездната, според както я чуваш като дума и според както си я представяш в сърцето?”
“О, Спасителю мой! Бездната, сама по себе си, ще да е място без дъно, понеже самата дума е съставена от частицата “без” и съществителното “дъно”! Тъй щото самата бездна е бездънно място!”
“Точно така е! Вярно Ми отговори и този път! Представи си тогава една мислена линия, която тръгва от височините на Хълма Сион, пронизва пространството на целия Космос отгоре и стига до теб, а след това преминава през сърцето ти, и слиза още надолу! И нека представата ти е свързана с това, че си наблюдател на тази линия, като човек на земята. Какво ще се случи с линията, слуго Мой? Докъде би стигнала тя, ако няма препятствия на пътя си?”
“Ах, Исусе! Тази линия ще премине под нозете ми и ще се стрелне към центъра на Земята, сиреч към ядрото й. А след това ще премине от другия й край, възлизайки отново на повърхността, понеже самата Земя е кълбо. И като излезе на повърхността – линията ще се стрелне отново към Космоса, откъдето беше и дошла към мен. Тъй щото от погледа на един наблюдател, който се намира някъде отстрани – линията просто ще пресече нашата планета Земя, тръгвайки от Космоса отгоре и стигайки пак в Космоса отдолу…”
Слушайки думите ми, Исус се усмихна, а после настоя, казвайки:
“Но докъде ще стигне мислената линия, Стефане?”
“О, Исусе! Тя ще продължи пътя си в безкрайността, защото за нея няма никога да има дъно? Напускайки Земята от другата й страна – линията ще продължи в безкрайния Космос, пронизвайки Млечния път и напускайки границите на нашата галактика. А оттам нататък следването на линията става абсолютно лишено от смисъл, защото само Ти и Отец знаете движението на милиардите галактики из Вселената и коя от тях би пресякла мислената линия…”
“И какво излиза тогава? Не се ли превръща Космосът в бездна за тази мислена линия, защото тя никога няма да удари дъното?”
“Точно така е, Исусе! Космосът е бездна, защото е безкраен!”
В този миг Гласът на Господ стана твърде сериозен. И Той, като ме пронизваше с блясъка на очите Си, отново ме попита, казвайки:
“А с какво бездната, която е Космос, се различава от бездната на Авадон, която е обгърнала Земята, вън от тази Свята сфера, в която се намираме?”
Останах без дъх от въпроса на Исус. Той тежеше като планина и беше пропит от лъчите на божествена Мъдрост, която аз жадувах да проумея. А докато мълчах, опитвайки се да осмисля Христовите думи, Господ също мълчеше и ме чакаше да Му отговоря. И в този миг Скритата Манна отново покори устните ми, тъй щото се чух да казвам:
“Господи мой! Космосът се различава от бездната на Авадон по това, че мислената линия, тръгваща отгоре-надолу, в първия случай е физична и касае безкрайността на Вселената, но във вторият случай е духовна и касае падението на дявола и всичките му ангели. В първия случай имаме Божий Космос, пълен със звезди и галактики в една безкрайна физична Вселена, а във вторият случай – демоничен прочит върху движението на звездите от ангела на бездната, с които той създаде погубителен логос и смъртоносни учения. И ако за физичния Космос наблюдателят има наука, наречена астрономия, за бездната на Авадон има лъжеучение, наречено астрология, основано върху движението на дванадесет съзвездия по пътя на Слънцето. И аз разбирам, Исусе, че именно астрологията на Авадон е същинската му бездна. С нея той мами човеците по Земята и ги прави зависими от съдбите на дявола. Защото какво друго да е мрежата от тези смолисти въжета, приличащи на паралели и меридиани?”
Слушайки думите ми, Господ се усмихна, а след това продължи да ми говори, като казваше:
“Запомни изреченото, което Ми каза, защото устните ти бяха изпълнени от Божията тайнствена премъдрост, а Скритата Манна ти яви най-съкрушителното знание против Авадон. Знанието, че той използва звездите на Космоса, за да мами чрез тях човеците по земята. А тогава всичките измамени човеци, които бъдат уловени в бездната на лъжеученията му, започват духовно да споделят падението на Луцифер и падналите му ангели, което е вечно падение в собствената им бездна.
Разбираш ли сега по-добре думите, записани от Апостола Ми Юда, с които той говори именно за тази бездна:
“…и че ангели, които не опазиха своето достойнство, но напуснаха собственото си жилище, – Той ги държи под мрак във вечни връзки за съда на великия ден;…” (Юда 1:6)

Този мрак под вечните връзки е бездната пред очите ти! Тук се подвизават всичките скакалци на Авадон, с които ангелът на бездната веднъж докара земята до потоп, а сега я приготвя за явлението на Антихриста! От този мрак Авадон създаде Зодиака си заедно с всичките гнусни и погубителни религии на света! От този мрак се вършат и лъжливите знамения по лицето на Земята, карайки човеците да ги определят като посещения на извънземни под общоприетата дума НЛО. Ето затова твоят Господ ще върне времето назад, вътре в този мрак, до дълбоката древност, когато Луцифер и Авадон сътвориха заговора за масово погубление на човешкия род, започвайки да го упражняват върху най-древните народи – шумерите, асирийците, вавилоняните и египтяните. Всичко това ти ще видиш в следващото видение, което ще дам на сърцето ти. А на всички Мои сега ще кажа:
Верни люде на Завета Ми!
Скоро се съберете всички като родени под Звездата на Агнеца, за да стоите безопасно далече от бездната на Авадон! Защото Аз съм, Който днес ви спасявам и въздигам в Светлината на Святия Си Дух! Мечът Господен е прострян против бездната на Авадон, и излъсканото му острие ще прониже зодии и хороскопи, религии и заблуди, земни и извънземни!
Аз, Алфата и Омегата, все още говоря и не млъквам! Блажени тези, които се изпълват със Светлината на устните Ми! Те никак няма да бъдат повредени от ангела на погибелта, защото Аз съвършено ги пазя! Да, пазя ги!”

Leave a Reply