АСИРИЯ – ИМПЕРИЯТА НА АНТИХРИСТ – V ГЛАВА

5. ПЛЕМЕТО ЕДОМ И ЧОВЕКА-АНТИХРИСТ

Бог е употребил цялото послание на един Свой пророк, за да ни покаже ролята на едомците при явлението на Антихриста. Днешните потомци на Едом, разбира се, ще отхвърлят това, което ще напиша в тази глава, но аз ще повторя думите на Исус:
“Който има ухо да слуша, нека слуша…”
и: “Който чете, нека разбира…”
В крайна сметка Словото на Живия Бог се приема с вяра. Или вярваш, че именно това е казал Всевишният или просто не го вярваш. Само че в “Книгата на пророк Авдий” нещата са казани с такава тежест, с такава категоричност и яснота, щото, струва ми се, и глухият ще чуе, и слепият ще види. Част от това Божие пророчество, казано чрез Авдий, е дословно същото, каквото Бог изрече чрез устата на Своя пророк Исайя. Ето тези начални думи:
“Авдиевото видение: – Така казва Господ Йеова за Едом. Чухме известие от Господа и вестител се изпрати при народите да каже: Станете да се вдигнем против него на бой. Ето, направих те малък между народите и си много презрян. Измамила те е гордостта на твоето сърце, тебе, който живееш в цепнатините на канарите, тебе, чието жилище е на високо, който казваш в сърцето си: Кой ще ме свали на земята? Ако и да се издигнеш като орел и поставиш гнездото си между звездите, и оттам ще те сваля, казва Господ. Ако дойдоха крадци при тебе, или разбойници през нощта, (Как биде изтребен ти!) нямаше ли да заграбят колкото им е доволно? Ако гроздоберци дойдоха при тебе нямаше ли да оставят пабирък? Но как е претърсен Исав! Как се откриха скривалищата му! Всичките твои съюзни мъже те изпратиха по пътя ти до границата; човеците, които бяха в мир с тебе, те измамиха и преодоляха над тебе; хлябът ти туриха за примка под тебе; а няма разум, за да се схване това. В оня ден, казва Господ, няма ли да погубя мъдрите от Едом, и благоразумието от Исавовия хълм? И твоите военни мъже, Темане, ще се уплашат, за да се изтреби с клане всеки човек от Исавовите хълмове…” (Авдий 1-9)
Всички тези стихове ние вече разгледахме и разбрахме. Стана ни ясно, че потомците на Едом живеят в цепнатините на канарите. Те са пуснали в сърцата си крадци през нощта и не са бдели, както ни предупреди Исус. Те са пуснали онези демони на дявола, които разхищават лозите на Господ без да оставят дори пабирък. Едомците не са разбрали, че хлябът, тоест, словото, което им дава духът на Антихрист, не е храна за благословение, но е примка, в която мнозина се хващат. И именно затова Бог обещава, че ще унищожи мъдростта на Теман и силните на Исав. В главата, посветена на Израил, вие ще разберете какво ще стори човекът-Антихрист с евреите, но тук погледът ни е друг. Едомците ще бъдат посрещачите на звяра. Те ще станат и част от неговата войска. И онази хилядолетна омраза, която е бликала в сърцето на Исав против Яков, ще изригне в онова време.
И не се ли забелязва и днес тази омраза?
Не мразят ли околните народи държавата Израил?
Не стават ли провокации всеки ден от терористични организации, пряко подпомагани от Исляма?
Не насочва ли Сатана хиляди религиозни фундаменталисти против евреите и тяхната държава и граници?
Ето затова Бог не само пророкува против Едом (който е Исав) но и го предупреждава.
Ето следващите Божии думи от “Книгата на пророк Авдий”:
“Поради насилието, което ти извърши над брата си Якова, срам ще те покрие, и ще бъдеш изтребен за винаги, в деня, когато чужденци заведоха в плен войската му, и чужденци, като влязоха в портите му, хвърлиха жребие за Ерусалим, тогава и ти беше като един от тях…” (Авдий 10-11 стих)
В “Евангелието от Матея” Исус предупреди, че ще настанат времена на Голяма Скръб за евреите и това ще бъдат времената на човека-Антихрист. Нека си припомним Христовите думи:
“А когато видите мерзостта, която докарва запустение, за която говори пророк Даниил, стояща на святото място, (който чете, нека разбира), тогава ония, които са в Юдея, нека бягат по планините…” (Матея 24:15-16)
От пророчеството на Авдия виждаме, че чужденци завеждат в плен войската на Израил и влизат в портите на Ерусалим. Тогава и едомците са като едни от тях. Те са част от войските на звяра.
Какво ще направи човекът-Антихрист, за да мотивира едомците и те да одобрят злото, което е намислил против евреите? Н
ищо повече от това, че ще се представи за Исус Христос.
Ще приеме ли Израил този духовен авантюрист?
Не, няма да го приеме!
Чудно ли ни е тогава, че звярът ще има мотивация спрямо Ерусалим?
Никак не е чудно, защото Антихрист също е чел Евангелието и усърдно е тренирал, за да се въплъти измамливо в Христовия образ. Защото той ще каже:
“Ето, дойдох за втори път от “Небето”, от “Отца Си”, за да дам на света бъдеще и надежда. И онези, които някога ме разпнаха и се поругаха с мене, и днес пак не ме приемат…”
О, това слово ще бъде като музика за ушите на едомците!
“Разбира се, че е така!” – ще казват те и още по плътно ще се прилепят около звяра си.
Тук има да се кажат някои неща, мъчни за разбиране, но именно за тях “Откровението” ни говори категорично. В онова време на явлението на звяра на земята ще има десет отстъпили от Исус църкви. И техните десет лидери ще станат негова лична свита. Ето стихът, потвърждаващ това:
“…и десетте рога, които си видял, са десет царе, които още не са получили царска власт, но за един час получават власт като царе заедно със звяра; те са единомислени и предават на звяра своята сила и власт…” (Откровение 17:12-13)
Имам дълбоко духовно потвърждение, че тези десет църкви, за които говорим, са свързани с животните, олицетворяващи демоните на човека-Антихрист, над чиито стратегии и тактики вече разсъждавахме. Тук вече ще ги поставя на точните им места:
Първо) Църква на пеликана и ежа. В тази църква действа духът на Антихрист, като пеликан и негови слуги са ежовете, които погубват ближните си с несмисленото си говорене.
Второ) Църква на бухала и кукумявката. В тази църква действат лъжепророците и месиите на “Ню-Ейдж” (Нова епоха), които култивират идеите за обединяване на всички религии.
Трето) Църква на гарваните. В тази църква действат онези, които искат да се намерят досущ Христови Апостоли, та относно това, с което те се хвалят, да се намерят също такива, каквито са Верните на Исус. Те не сеят на Пътя, но край Пътя. Те не проповядват Благодатта, но закоравяващия Юдаизъм. Пример: Адвентисти от седмия ден.
Четвърто) Църква на чакалите. В тази църква действат окултно натоварени проповедници. Пример: Църквата на сциентолозите.
Пето) Църква на хиените. В тази църква са силно изявени човешките култове. Пример: Църквата на Мормоните.
Шесто) Църква на дивите котки. Верни до смърт на човека-Антихрист. Църква, изповядваща теософията и бесовската мъдрост. Пример: Дъновистите
Седмо) Църква на камилоптицата. Евангелска църква, която пропуска прицела на вярата и се облича в западно тщеславие и светски доктрини. Църква, основана на теология с дух на Езавел.
Осмо) Църква на пръча, създадена върху основата на религиозния традиционализъм и езически вярвания.
Девето) Църква на змията-стрелница. Църква от чародеи и ласкатели. Изключително привлекателна за маловерни с доктрината си за единствена свидетелка на Бога. Пример: Свидетели на Йехова.
Десето) Църква на лешояда. Църква, основана изключително върху смъртоносно слово. Най-могъщи в сатанинския план за поквара над човечеството. Като пример: Църквата на Мун.
Всеки от десетте царе в свитата на човека-Антихрист получава царската си власт заедно със звяра. И с тези десет царе човекът-Антихрист тръгва по земята, за да поквари народите и племената й. И виждате ли, казва се, че тези десет царе “предават” на звяра своята сила и власт. Няма да ви е никак трудно отново и отново да прочетете размислите ми за тези десет животни и вие наистина ще откриете в тях десетте отстъпили църкви. Те всички са друго потомци на Едом. Но нека продължа с пророчеството на Авдий, за да видите как продължава Бог Словото Си против извратения Исав:
“Обаче недей гледа злорадо в деня на брата си, в деня на бедствието му; нито да се радваш за юдейците в деня на загиването им, и да не говориш надменно в деня на угнетението им. Недей влиза в портата на людете Ми в деня на бедствието им; да! недей гледа злорадно злощастието им в деня на бедствието им; нито да туриш ръка на имота им в деня на бедствието им; недей застава на кръстопътя, за да изтребваш бежанците му, нито да предадеш останалите от него в деня на угнетението им. Защото денят Господен е близо против всичките народи; както си направил, така ще се направи на тебе; постъпките ти ще се върнат на главата ти…” (Авдий 12-15)
Никой в Славния Ден Господен няма да отвори устата си и да упрекне Господ, че не е предупредил и показал съдбата на всеки, според делата му. Защото съдбата на потомците на Едом се съдържа в последния стих, който съм подчертал:
“…както си направил, така ще се направи на тебе; постъпките ти ще се върнат на главата ти…”
Едом не ще и да чуе, че Господ го е предупредил. “Аз не чета Стария Завет! Той е близо до изчезване!” – заявява той с теманска мъдрост. Ами тогава нека прочете в “Откровението” абсолютно същото предупреждение:
“Ако има човек ухо, нека слуша. Ако някой завежда в плен, и той в плен ще отиде; ако някой убива със сабя, (словото на звяра) и той трябва от сабя (от Словото Господно) да бъде убит…” (Откровение 13:10)
Твърде кратка е кариерата на едомците. Днес те може да са пълни със злато и сребро и да хвърлят с лека ръка милиони долари за мисиите си. Днес може князът на този свят да ги възнаграждава за упоритостта им да убиват духовно Божите чеда, но утре те ще бъдат онази “пламтяща смола”, която ще кипи из род в род и димът й ще се издига до вечни векове.
Аз искам всички вие да превърнете тази книга в сито за вашата вяра. Аз искам да погледнете духовните реалности с Божия поглед и да разберете, че днес в България религиозният дух действа не само чрез Източното православие, но и чрез Западното тщеславие, не само чрез религиозната традиция, но и чрез търговските доктрини, дошли от Америка. Отсейте всичко едомско, всичко, което мирише на окулт и религия, политика и човешки авторитети. Защото днес онези десет царе, на които звярът ще разчита, вече действат в света. Едом е смъртен враг на вярата в Исус и всеки, който обитава неговите “светилища”, е нечестив в сърцето си.
Дотук за Едом.
Сега ни предстои да видим другото племе, не по-малко опасно от едомското, което също върши волята на асириеца. Племето на Ефрем.

Leave a Reply