ИМПЕРИЯТА ВАВИЛОН – ГРАДЪТ НА ВИСОКОПОСТАВЕНИТЕ – IX ГЛАВА

9. ХАЛДЕЯ – ТАЙНАТА ВЛАСТ НА ФАРИСЕИТЕ

Вавилон има много духовни области. Вие се убедихте в това. Но областта, за която ще разсъждавам тук, държи връх по мерзост, беззаконие и тайнственост. Твърде малко са хората, които са посветени в тайнството на халдейската власт. И това не е случайно. Падналият херувим ревнува твърде много за плодовете на извратената си мъдрост и не иска никой от нас да знае плановете му. Има обаче нещо, което пресяда на гърлото на дявола и той се ужасява от мисълта, че това нещо е дадено на Божиите чеда. Има едно Свещено Писание, в което Бог е разкрил цялата тайна власт на Вавилон. В това отношение Халдея не прави разлика. В тази глава вие ще се убедите, че Библията е наистина най-дълбоката книга на света. Тази глава ще бъде кулминацията на размишленията ми за империята Вавилон. Дотук вие разбрахте много неща, но сега ви предстои да разберете сърцевината на империята Вавилон – духовната област Халдея. Както се убеждавате от заглавието, Халдея е област, която крие в себе си тайната власт на фарисеите. Когато произнесат думата “фарисеи”, повечето хора разбират, че това бяха противниците на Господ Исус Христос на тази земя. Другояче не би могло да бъде. Срещу най-силния представител на Небето трябваше да застане най-силният представител на империята Вавилон. Самата дума “фарисеи” се превежда от арамейски като “обособени”. Това е една специфична група от религиозни евреи, които по времето на служението на Исус са неоспоримите водачи на Израил. Фактът на тяхната опозиция спрямо цялото служение на Божия Син иде недвусмислено да ни подскаже, че те наистина са от “баща дявола” и желаят да вършат “похотите на баща си”. Човек трябва много да внимава, когато чете Христовите думи, свързани с фарисеите, защото именно в тях са скрити всички тайни, а в Христовите изобличения към слугите на дявола се разкриват неподозирани дълбочини. Като начало, нека отново припомня едни думи на Спасителя, обърнати към фарисеите:
“Зная, че сте Авраамово потомство; но пак искате да Ме убиете, защото за Моето учение няма място във вас…” (Йоан 8:37)
Фактът, че за Христовото Учение няма място в сърцата на фарисеите, убедително доказва, че тези сърца вече са заети от друго учение. Изобщо – учение се сблъсква с учение, ако можете да приемете това. Вторият факт, който също е неоспорим, е, че фарисеите са Авраамово потомство. Сам Исус го казва. Естествено – Авраам имаше потомък Исаак, Исаак имаше потомък Яков, а Яков стана родоначалник на дванадесетте Израилеви племена. И именно – още от древността – фарисеите имат своите корени в някое от племената. Иначе не би могло да бъде.
А сега искам много да внимавате. Бог също е видял, че фарисеите ще бъдат потомци на някое от Израилевите племена. Въпросът е:
На кое от многото Израилеви племена са потомци фарисеите?
Нека изброим тези племена, като видим кои са синовете на Израил:
“Ето синовете на Израиля: Рувим, Симеон, Левий, Юда, Исахар, Завулон, Дан, Йосиф, Вениамин, Нефталим, Гад и Асир…” (1 Летописи 2:1-2)
Това са синовете на Израил. Те са родоначалниците на Израилевите племена. А сега нека помислим. Когато Исус Христос се яви като Човешки Син на земята, Израил имаше закоравяване към Спасителя и не Го позна, нито Го прие, но Го разпна. Апостол Павел открива някои тайни на това закоравяване, като казва:
“Защото, братя, за да не се мислите за мъдри, искам да знаете тая тайна, че частично закоравяване сполетя Израиля, само докато влезе пълното число на езичниците. И така целият Израил ще се спаси, както е писано: – “Избавител ще дойде от Сион; Той ще отвърне нечестията от Якова; и ето завета от Мене към тях: Когато отнема греховете им…” (Римляни 11:25-26)
Така разбираме, че наистина Израил претърпя закоравяване, но то ще продължи само до грабването на Църквата, след което идва Спасението на Израил и обръщането му към Господ Исус Христос. От този момент нататък тази глава придобива изключително дълбок смисъл и затова искам да внимавате. Безспорно е, че Израил се закорави спрямо Исус. Но още по-безспорно е, че там, където е налице закоравяване, трябва да има и закоравител! Изобщо – не може да има закоравяване без закоравител. Може би ще кажете, че дяволът закорави Израил…
Абсолютно вярно е! Но този дявол си имаше служители от Израил. Те изиграха ролята на хладилник, в който сърцата на всички да охладнеят и замръзнат. Тези служители бяха под властта на Халдея, тайната област на Вавилон. Исус ходеше из Израил, но не целия Израил Го отблъскваше. Напротив – огромни множества Го следваха в Пътя Му. Ясно е, че потомците на някое от племената на Израил, бяха посочени за слуги на дявола. В противен случай Израил нямаше да се закорави. В тестото на Израил се беше намерило племе, което с малко квас да го закваси целия. Едно племе, което да закваси останалите единадесет. Когато питах Бог как да разбера тайната за това племе, тайната на този закоравител на Израил, Той каза:
“Стефане, човек трябва да се допита до Моето Слово! А то категорично показва изборът Ми върху Израил! Ето защо търси избора Ми и така ще разбереш и закоравителя…”
Човек трябва да бъде движен от Духа на мъдрост и на откровение, за да открие Божия избор. Тогава Святият Дух ме отведе в “Откровението на Йоан”, за да видя подпечатването на онези 144 000 от племената на израилтяните, като ми каза:
“Сравни тези, подпечатаните, със синовете на Израил! Така ще разбереш тайната на закоравителя!”
Аз направих това и наистина видях тази тайна. Нека тук я открия и на вас. Като начало отново ще припомня синовете на Израил:
“Ето синовете на Израиля: Рувим, Симеон, Левий, Юда, Исахар, Завулон, Дан, Йосиф, Вениамин, Нефталим, Гад и Асир…” (1 Летописи 2:1-2)
А сега нека да номерирам имената на тези синове, за да извършим сравнението с “Откровението на Йоан”:
Рувим – 1; Симеон – 2; Левий – 3;
Юда – 4; Исахар – 5; Завулон – 6;
Дан – 7; Йосиф – 8; Вениамин – 9;
Нефталим – 10; Гад – 11; Асир – 12
Така пред вас са дванадесетте родоначалника на Израилевите племена. Нека сега да отворим “Откровението на Йоан” и да видим там кои племена са подпечатани:
“И чух числото на подпечатаните, сто и четиридесет и четири хиляди подпечатани от всичките племена на израилтяните:
От Юдовото племе, дванадесет хиляди подпечатани – Юда (4)
От Рувимовото племе, дванадесет хиляди – Рувим (1)
От Гадовото племе, дванадесет хиляди – Гад (11)
От Асировото племе, дванадесет хиляди – Асир (12)
От Нефталимовото племе, дванадесет хиляди – Нефталим (10)
От Манасиевото племе, дванадесет хиляди – (племе, поставено на мястото на закоравителя)
От Симеоновото племе, дванадесет хиляди – Симеон (2)
От Левиевото племе, дванадесет хиляди – Левий (3)
От Исахаровото племе, дванадесет хиляди – Исахар (5)
От Завулоновото племе, дванадесет хиляди – Завулон (6)
От Йосифовото племе, дванадесет хиляди – Йосиф (8)
От Вениаминовото племе, дванадесет хиляди – Вениамин (9)…”
Това са подпечатаните племена на израилтяните. Както забелязахте, между тях има едно ново племе – Манасиевото, което заема мястото на закоравителя.
Но кой е закоравителят?
Ами нека просто отметнем с по-тъмен шрифт племената, които видяхме в “Откровението” и той ще стане ясен. За целта отново ще изведа тези племена пред вас:
Рувим (1); Симеон (2); Левий (3); Юда (4); Исахар (5) Завулон (6); Дан (7); Йосиф (8); Вениамин (9); Нефталим (10); Гад (11); Асир (12)
Виждаме, че едно от племената на Израил, а именно – племето на Дан, е лишено от Божието подпечатване. Защо е лишено? Естествено – защото не е под властта на Бога, но под властта на Вавилон. Знайте, че фарисеите са потомци именно на това племе и аз след малко ще ви дам абсолютни доказателства за това. На мястото на Дановото племе, Бог избра племето на Манасия, който бе един от синовете на Йосиф, така щото категорично да запълни избора Си върху Израил. От мига, в който прочитате всичко това, вие вече знаете кое племе беше закоравител на Израил. Това е племето на Дан. Нека сега да видим и да се убедим кой е Дан и защо именно той попада под властта на Вавилон. Първото, което забелязваме при Дан, е свързано с името му, което се превежда като “Съдия”.
Кой, освен Бог, може да бъде Съдия?
Естествено – никой. Но онзи, който носи с името си и съдбата си, ще поиска да бъде съдия над Израил и като такъв ще бъде много удобен за прицел от Вавилон. Пророкувайки за синовете си, Яков каза за Дан:
“Дан ще съди людете си като едно от Израилевите племена. Дан ще бъде змия на пътя, ехидна на пътеката, която хапе петите на коня, тъй че ездачът му пада назад…” (Битие 49:16-17)
Аз съм сигурен, че Бог е дал в последните часове на Яков необикновено мощен пророчески поглед. Това, което Израил пророкува за Дан, напълно щеше да се реализира в съдбата на това племе. Забележете сега с какви думи Израил говори за Дан. Дан ще бъде “змия на пътя” и “ехидна на пътеката”. Той ще “хапе петите на коня”, тъй щото ездачът му ще пада назад. За духовните няма да е трудно да се досетят, че Бог някога обеща на змията, че един от потомството на жената ще й нарани главата, а тя ще му нарани петата. Това, че именно Дан ще хапе петите на коня, иде да покаже, че когато на земята ще се намират Божии служители, силни като коне, именно Дан ще хапе петите на тези коне. Колкото до това, че Дан е именно “змия на пътя” и “ехидна на пътеката”, то няма да е трудно да забележим кои са потомците на Дановото племе.
Към тези потомци Исус се обръщаше с думите:
“Змии, рожби ехиднини, как ще избегнете осъждането в пъкъла?” (Матея 23:33)
А Йоан Кръстителят, имащ също Божия поглед върху племената на Израил, правеше следното:
“А когато видя, че мнозина от фарисеите и садукеите идеха да се кръстят от него, рече им: Рожби ехиднини! кой ви предупреди да бягате от идещия гняв…” (Матея 3:7)
Сега вече разбирате ли, че по времето на Исус едно от Израилевите племена се противеше на Спасителя и именно то беше закоравителят на Израил? Неговото духовно излъчване и неговото учение бяха причината евреите да не познаят Исус. Желаейки да опази учениците Си от влиянието на Дан, Исус ги предупреждаваше, като казваше:
“Внимавайте и пазете се от кваса на фарисеите и садукеите…” (Матея 16:6)
И когато учениците Му тръгнаха по плътски да си мислят, че става дума за земен хляб и квас, Исус отново им каза:
“Как не разбирате, че не заради хляб ви казах да се пазите от кваса на фарисеите и садукеите? Тогава те разбраха, че не им заръча да се пазят от хлебен квас, но от учението на фарисеите и садукеите…” (Матея 16:11-12)
Започвате ли да схващате дълбокото във всичко, за което ви говоря? Започвате ли да разбирате, че ако имаше причина Израил да закоравее, то тази причина бе именно племето Дан и неговите потомци – фарисеите и садукеите? Защото какво значи да си рожба на Авраам? Не значи ли, че си от неговото потомство?
Точно така!
А какво значи да си рожба на змия и ехидна? Не значи ли да си от потомството на Дан, за който Израил каза, че ще бъде “змия на пътя” и “ехидна на пътеката”?
Всъщност – най-дълбокото и вярното е това, че племето Дан събира в себе си всички, уловени от властта на Халдея. Тази Халдея инжектира в сърцата им своето учение, така че в сърцата им никога да няма място за Христовото Учение. И сега нека ви дам още едно потвърждение от Исус за това, че на Дановото племе е отнето правото да бъде в Божието Царство:
“Исус им каза: Не сте ли никога прочели в писанията тая дума: “Камъкът, който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла; от Господа е това. И чудно е в нашите очи”? Затова ви казвам, че Божието Царство ще се отнеме от вас, и ще се даде на народ, който принася плодовете му…” (Матея 21:42-43)
Отне ли Господ правото на Дан да бъде измежду подпечатаните?
Отне го!
Пророкува ли Исус това на фарисеите?
Разбира се, че го направи!
Какви трябва да бъдем ние, за да не ни бъде отнето правото?
Именно народ, който принася Плодовете на Божието Царство!
Забележете, че на мястото на Дан е дошло Манасиевото племе.
Защо именно на Манасия?
Ами защото ако Дан ще рече “Съдия”, то Манасия се превежда като “простителност”. Днес ние живеем във време, когато това племе Дан, за което ви говоря, намира своята духовна реализация в света. Не е трудно да го открием, още повече, когато го осветим с лъчите на Святия Дух. Отново си спомнете как Исус нарича Себе Си и фарисеите:
“Камъкът, който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла…”
Значи, ако Исус е Крайъгълния Камък на Спасението, то онези, които Го отхвърлят са зидарите.
А знаете ли под какво име същите тези “зидари” се подвизават днес?
Отговорът е, че това са масоните. Именно те днес са съвременните фарисеи и дяволски служители, уловени под властта на Халдея. Техните масонски ложи, пръснати по целия свят, играят ролята на могъщи усилватели на Вавилонската власт над народите и обществата.
Оттук нататък аз вече ще говоря за тях и ще ви дам библейската светлина, изобличаваща всичките им заговори и усилия. Като начало не мога да не спомена за това, че днес много от авторите, изобличаващи властта на масонството, се опитват да хвърлят укор върху народа на Израил и така да попадат в неприкрит антисемитизъм. А истината, е, че всяка непълнота в познаването на духовните реалности, отваря врата на дявола. Един такъв български автор, Никола Иванов, в желанието си да изобличи активността на масоните и тяхната роля в историческото развитие на света, хвърля петно върху целия Израил, но така сам той се превръща в петно, защото петни народ, избран от Бога и принадлежащ на Бога. Нямащ знанието, че племето на Дан е лишено от Божието обещание и благоволение, той се опитва да убеждава читателя, че ако някъде някой се зове евреин, то това ще рече и антихрист. Аз няма да ви занимавам повече с този човек. Само ви моля да не се вдъхновявате от неговите книги, защото човек, който проклина Израил и Авраамови потомци, сам попада под проклетия, според както е писано:
“…ще благословя ония, които те благославят, а ще прокълна всеки, който те кълне…” (Битие 12:3)
Изобщо – когато разглеждаме властта, влиянието и активността на юдео-масонството, то е по-правилно да кажем, че това е “дано-масонство”, понеже измежду племената на Израил, Дановото племе е това, което е под властта на Халдея и по тази причина именно то беше закоравител на евреите. В превод на български, според Славянския библейски конкорданс на д-р Стефан Банков, Халдея се превежда като “демонско поле”.
Чудно ли е тогава, че именно на такова поле днес ще се подвизават духовните потомци на Анна и Кайафа?
А сега внимание! Една от причините никой да не знае почти нищо за масоните се крие в това, че те са сърцевината на империята Вавилон или най-тайната власт на дявола. Характерно за масонските общества е това, че те имат типично пирамиден принцип, а освен това членовете им познават само съседните на тях камъни, както и конкретния камък над тях. Те не познават най-висшият, стоящ на върха на пирамидата, нито пък ще е възможно някога да го познаят. В зависимост от духовното усърдие, което полагат, тези членове израстват постепенно, но никога не стигат до най-високото. Причината е скрита в това, че масон може да стане всеки, според устава на масонските ложи, но ръководните кръгове на тези ложи са само избраници на духа на Антихрист, които задължително са потомци от племето Дан. И понеже Халдея е най-силната власт на Вавилон, то е съвсем естествено тя да не се занимава с дребните човешки фактори, тоест, с хората, които нямат никаква власт и сила върху световния ход. Главен прицел на масоните са държавните политици, банкерите, известните хора от изкуството или културата, тоест, всички, които в една или друга степен, стоят на върха на обществената йерархия. Нека отново напомня как се превежда името “Дан”, а именно – съдия. За нас, като християни и повярвали в Живия Бог, има само един Съдия и Той е Бог. Но във властта на Халдея духът на Антихрист дава това духовно звание на всички, които отсъждат вавилонска съдба и власт над народите. Колко показателна е властта на масоните ни загатва втори псалом, където се казва:
“Защо се разоряват народите и племената намислят суета? Опълчват се земните (вавилонските) царе, и управниците се наговарят заедно, против Господа и против Неговия Помазаник, като казват: Нека разкъсаме връзките им, и нека отхвърлим от себе си въжетата им…” (Псалом 2:1-3)
Обърнете внимание, че земните царе и управници се наговарят не как да е, но “заедно”. Това напълно доказва, че са поклонници на тайно общество. И понеже това общество е против Отец и против Сина Му Исус, то има ли смисъл да казвам, че е вдъхновено и задвижвано от духа на Антихриста? И понеже са “заедно”, то това ще рече организация, съюз, подмолна ложа, която крои планове и разпределя вавилонско влияние над света. Каква е обаче реакцията на Бог? Ето точният стих от псалома:
“Тоя, Който седи на небесата, ще се смее; Господ ще им се поругае. Тогава ще им продума в гнева Си, и в тежкото Си негодувание ще ги смути, казвайки: Но Аз поставих Царя Си на Сион, светия Мой хълм. Аз ще изявя постановлението…” (Псалом 2:4-7)
При цялата си богопротивност и тъмнина, масоните няма да могат да затъмнят Славата на Царя, защото Бог Го е поставил на Сион, на Святия Хълм. И ако ние стоим с Царя на царете там, то Славата на Небесния Ерусалим ще блести толкова силно, щото истинските думи на Спасителя ще се превърнат в наша съдба:
“Вие сте виделината на света; град, поставен на хълм, не може да се укрие…”  (Матея 5:14)
Светлината на Христос не само, че няма да може да се укрие, но ще смути служителите на дявола. Защото отново Бог говори във същия този втори псалом, като казва:
“Сега, прочее, вразумете се, о царе; научете се земни съдии. Слугувайте на Господа със страх, и радвайте се с трепет. Целувайте Избраника, за да не се разгневи, та погинете в пътя; защото скоро ще пламне Неговия гняв…”  (Псалом 2:10-12)
Обърнете голямо внимание на Господните думи. Бог призовава царете към разум. И едновременно с това се обръща към земните съдии. Това не са съдиите, които ще открием в съдилищата. Това са потомците на Дан, защото именно той е “Съдия”. Той е “змията на пътя” и “ехидната на пътеката”. И ако някой не целува Избраника, той ще погине точно на пътя, защото е застанал против Господния народ, който трябва да върви в Истинския Път. Когато аз питах Бога кой попада под властта на Халдея и племето на Дан, Той ми отговори много кратко:
“Онзи, който съди!”
Тогава, за кой ли път трябваше да се възхищавам от Божията Благодат и дълбочини, с които Святият Дух напълни сърцето ми. Тук искам да направя за вас явни едни Христови думи, които са съвършена защита от властта на Халдея. Както повечето от нас знаят, Израил беше под властта на вавилонския цар Навуходоносор. Това поробване на Израил бе Божият Гняв в отговор на всичките беззакония, които вършеха людете Му. В онова време Навуходоносор беше взел всички богослужебни съдове от Божия храм и ги беше занесъл във Вавилон. Дойде и времето, когато Бог подбуди духа на персийския цар Кир, така щото да бъде направено възвръщане на Израил в Ерусалим и възстановяване на Божия Храм. Този цар извади всичките богослужебни съдове – медни, сребърни и златни, и заповяда да ги пренесат в Ерусалим. И същият този Кир, осъзнавайки, че Всевишният освобождава народа Си от духовната власт на Вавилон, беше издал един указ, в който между много чудесни заповеди четем и следната:
“Издавам още и указ, щото на всеки, който би изменил тая заповед; (за духовно освобождаване на Израил от властта на Вавилон – б.а.) по тая причина, да се изкърти греда от къщата му, и той да се обеси на нея, и къщата му да стане бунище…” (Ездра 6:11)
Няма нищо по-естествено от това, че Вавилон винаги да иска да владее над Божия народ, бил той Израил или Църквата. Ето затова и указът на цар Кир беше толкова строг. Който препятстваше духовното освобождение на Израил от властта на Вавилон, трябваше да се изкърти греда от къщата му и нечестивецът да бъде обесен на тази греда. И сега идва миг да свържа този указ с едни най-важни Христови думи. Думи, предупреждаващи ни да не бъдем под духовната власт на племето Дан. Ето тези думи:
“Не съдете, за да не бъдете съдени. Защото с каквато съдба съдите, с такава ще ви съдят, и с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери. И защо гледаш съчицата в окото на брата си, а не внимаваш на гредата в твоето око? Или как ще речеш на брата си: Остави ме да извадя съчицата от окото ти; а ето, гредата в твоето око? Лицемерецо, първо извади гредата от твоето око, и тогава ще видиш ясно, за да извадиш съчицата от братовото си око…” (Матея 7:1-5)
Знаете ли колко години съм чел тези Христови напътствия и никога те не са ми били показани истинно от Бога? Сега обаче Той ми показва какво е гредата, като същевременно предупреждава:
“Всеки, който съди брата си, попада под властта на Вавилон, под властта на Халдея. Тогава такъв човек става противник на Моето Спасение и според указа Ми, който Дарий изрече, на такъв човек вече му е изкъртена греда от къщата, от духовния му дом, от собственото му сърце. Тази изкъртена греда вече ще му пречи да види каквото и да е от Моята Истина. Той ще съди другите за съчиците в очите им, но ще пропусне да забележи, че Ми е станал противник и има изкъртена греда в сърцето си. Целта на Халдея е да превръща всички в съдии, да изтръгва греди от къщите им и така те да бъдат обесени от собственото си беззаконие…”
А сега внимавайте! Днес масоните имат за патрон едно име на човек, участвал в строежа на Соломоновия Храм. И това е човекът Адонирам. Този човек отговаряше именно за зидарите и дърводелците, които слагаха гредите. Същият този човек, наричан още и Адорам, беше убит от Израил с камъни. Аз не искам да се впускам в дълбоки подробности за него, но само искам да ви предупредя, според както Бог ми казва, че:
Именно масоните днес са хора с изкъртени греди в сърцата си и именно от тези изкъртени греди Халдея изгражда храм за духа на Антихрист!
За какво друго да служи една греда в нечий дом, освен да му придава здравина и устойчивост? И какво ще стане, ако гредата се изкърти?
Нека ви дойде наум делото на Самсон, който, макар и ослепял и с прокарала наново коса, хвана двете греди в онзи дом на пируващите филистимци и ги изкърти, така че от падането на покрива и цялата къща Самсон изби повече филистимци, отколкото през целия си живот. Самсон знаеше някои неща за гредите, защото самият той беше от Дановото племе. Но нека да продължа отново с Халдея. Ето какво прочитаме за силата и властта на халдейците:
“Защото, ето, Аз повдигам халдейците, оня лют и нетърпелив народ, който минава през широчината на света за да завладее селища, които не са негови. Страшни и ужасни са те; съдът им и властта им произлизат от сами тях. Конете им са по-бързи от леопарди, и по-свирепи от вечерни вълци; конниците им скачат отпуснато, да! конниците им идат отдалеч, летят като орел, който бърза да разкъсва. Всички идат да насилстват; лицата им са насочени напред, и събират пленници като пясъка. Те се присмиват на царете, и първенците са за тях подигравка; присмиват се на всяка крепост, защото, като издигат грамади от пръст, превзимат я. Тогава духът му се изменя; преминава като завоевател и върши нечестие, като прави силата си свой бог…” (Авакум 1:6-11)
Нека разделя този важен цитат на няколко най-важни момента, за да разберете властта и силата на масоните.
Първи момент: “Защото, ето, Аз повдигам халдейците, оня лют и нетърпелив народ, който минава през широчината на света, за да завладее селища, които не са негови…”
Основна цел на масонските ложи винаги е била властта над света. Това е власт, както политическа и икономическа, така и духовна. Неслучайно Бог казва, че те преминават през широчината на света, за да покаже не друго, но вселенските амбиции на духа на Антихрист. Той винаги е искал да завладее селища, които не са негови. И днес масоните са впримчили света в тотално икономическо и политическо изтощаване. Всички световни идеологии и сблъсъци се решават първо на тайни съвети, където генерали на Сатана решават кой срещу кого да противопоставят. Характерно за влиянието на масонските ложи е това, че се съсредоточава огромна власт в ръцете на много малък кръг от посветени на Луцифер човеци. И това не е някаква изненада, след като и самият Навуходоносор бе халдеец и праотец на днешните масони. И той беше зидар, както днес са и те. Вижте само изповедта му:
“Не е ли велик тоя Вавилон, който аз съградих с мощната си сила за царското жилище и за славата на величието си…” (Даниил 4:30)
А сега да видим и вторият момент:
Втори момент: “Страшни и ужасни са те; съдът им и властта им произлизат от сами тях…”
Няма защо да ви убеждавам, че ако Библията ни ги разкрива като страшни и ужасни, то тя няма предвид естествените им лица, но именно духовете, от които са обладани и вързани. Колкото до второто, което четем във този втори момент за съда и властта им, то не сте забравили, че говоря за потомците на Дановото племе. Съвсем естествено е съдът и властта им да излизат от сами тях, защото, когато един демон от Халдея се всели в масон, той никога не го напуска и така масонът наистина става Вавилонски съдия, който отсъжда сатанински съдби на света.
Вижте и третият момент:
“Конете им са по-бързи от леопарди, и по-свирепи от вечерни вълци; конниците им идат отдалеч, летят като орел, който бърза да разкъсва. Всички идат да насилстват; лицата им са насочени напред, и събират пленници като пясъка…”
Искам да знаете, че ако дяволът си постави за цел да извърши някаква своя воля в света и обектът на целта няма защитата на Бог, то халдейците настигат обекта си мълниеносно. Пипалата на масонството действат толкоз бързо и с такъв рефлекс, че ако някой реши да побегне от властта им и отиде надалеч, гдето никой не го знае, първите, които ще го посрещнат на мястото, където ще отиде, ще са отново те, масоните. Забележете още, че те са орел, който бърза да разкъсва. Този орел отговаря на четвъртото лице на херувима Луцифер, което днес той изправя против Църквата. Ето защо и Църквата трябва да е като орел, за да противостои на амбициите на дявола. А този орел, който днес са масоните, недвусмислено доказва, че:
Именно те са вдъхновителите и радетелите за новия световен ред, който ще настъпи с явлението на човека-Антихрист!
Затова и Словото продължава за тях, като казва, че всички те идат, за да насилстват и събират пленници, чието число е като морския пясък. И не е чудно, защото в последното столетие на света се появиха стотици секти, култове и движения.
Къде бяха измислени основите на тяхната мерзост? Къде мислите, че бяха ръкоположени основателите на тези секти? Кой мислите, че стои в дъното на тоталното развращаване на човечеството? И този, който прави това, няма ли свой личен съвет на земята, свои фанатично предани слуги, безкрайно отдадени на луциферианската доктрина?
Моля ви да запомните, че ако и империите на Злото да са пет – Содом, Египет, Изток, Асирия и Вавилон – те всички се координират и направляват от Вавилон, от началствата и властите на нечестието в небесни места. И ако днес Господ Исус Христос има посветени слуги, които взимат плановете Му от Тронната Зала на Всемогъщия, то и Луцифер не е останал по-назад в това отношение. Колкото и да е трудно да повярвате, имайте представата, че всички зли сили се задвижват от един тъмен октопод на Злото, чиито пипала се разпростират и намират влиянието си по целия нечестив свят. Единствените човеци, които не са под властта му, понеже стоят в духовно превъзходство над него, са последователите на Исус, които ходят със Спасителя в небесните места. Халдея наистина е създадена от началства и власти. Те стоят толкова по-високо от всички земни президенти, министри и управители, щото за тях ще прочетем в четвъртия момент следното:
“Те се присмиват на царете, и първенците са за тях подигравка; присмиват се на всяка крепост, защото, като издигат грамади от пръст, превземат я. Тогава духът му се изменя; преминава като завоевател и върши нечестие, като прави силата си свой бог…”
Ако някой от вас си е мислил, че светската власт е нещо независимо от дявола, такъв просто е робувал на собствената си наивност. Има един духовен принцип, който и дяволът не може да наруши, но го спазва. Това е принципът, че невидимото владее над видимото, както и духовното – над материалното! Дяволът може да е паднал херувим, но не забравяйте, че му е предадена властта над цялата земя.
Кои тогава да са владетелите над този свят?
Земни президенти, избирани с мандат за пет години ли?
Суетни правителства, които днес са обект, а утре сянка?
Мултимилионери и мултимилиардери ли?
Ами, ако някой само извиси ръста си над света чрез силата на светските принципи и усилия, то е, защото Сатана го е посочил да се извиси! Мислите ли, че след като дяволът е дал пари и власт на един човек, няма в края на краищата да му се открие по някакъв начин? Няма ли този богаташ да бъде привлечен от масонските ложи? Какво да кажем за Рокфелер например? Какво да кажем и за Ротшилд? Какво да кажем за военно-промишлените комплекси, задвижвани от мултимилиардери? Защо го правят?
Естествено, за да се произвежда оръжие!
А защо се произвежда оръжие?
Естествено, за да се убива!
Каква е тогава тази наивност да смятаме, че светските управници и особено богатите икономически страни говорели за мир? Ако има мир, то на кого ще продадат оръжията си?
Но точно затова халдейците се присмиват на царете и първенците за тях са подигравка. Нещо повече! Когато те успеят да пленят някого с властта си, то тогава духът на този човек се изменя, както казва стихът.
“Преминава както завоевател и върши нечестие, като прави силата си свой бог…”
Моля ви още веднъж да разберете и проумеете, че големият град Вавилон владее над земните царе и неговите слуги, облечени с най-голяма власт, са масоните. Когато четете книги, разкриващи влиянието на масони, вие ще се убедите, че в голямата си степен всички велики политически личности са били масони. А още по-ясно:
Всички земни царе и управници се запечатват с властта и влиянието на Вавилон и тази власт и влияние са съсредоточени в днешните фарисеи – масоните, които са най-усърдни зидари на фалшивия храм на Антихриста, който ще измами цялата земя!
Възможно е мнозина, след всичко, казано дотук, да се запитат:
“Кое все пак различава масоните от останалите сатанински служители?”
Ще ви отговоря само с една дума:
“Посвещението!”
Едно е, човек да бъде заблуден и в заблудата си и подмамването си да върши волята на дявола, а съвсем друго – да знае ясно, че работи за каузата на Луцифер и въпреки това да й се посвети от цялото си сърце. В това отношение те наистина са сърцевината на империята Вавилон.
Нека да ви покажа някои неща за това посвещение към Сатана, което и Библията ни разкрива. Ето как ни показва това пророк Михей:
“Двете им ръце се простират към злото, за да го вършат прилежно; първенецът явява желанието си, и съдията, срещу подарък, се съгласява, и големецът изказва нечестивата мисъл на душата си; така те заедно тъкат работата. Най-добрият между тях е като трън, най-праведният е по-бодлив от трънен плет…” (Михей 7:3-4)
Знаете ли какво значи някой да простира двете си ръце към злото, за да го върши прилежно?
Когато някой е прилежен, той е всеотдаен. Когато някой е всеотдаен, той полага в каузата си не ден, не седмица, не година, а целия си живот. В това отношение масонските ложи са направили така, че пътят на посвещение към Луцифер да не търпи провали. Пътят към Луцифер е дълъг толкова, колкото за християнина – пътят към Святостта на Бога. Вижте следващото от стиха – “първенецът явява желанието си, и съдията, срещу подарък се съгласява, и големецът изказва нечестивата мисъл на душата си. Така те заедно тъкат работата…” Когато “тъчеш” работата трябва наистина да си последователен. Затова и в обществото на масоните има няколко невидими фасади, които с нищо не доказват духовна връзка с Луцифер. Започва се с ученик (или адепт). След време, което може да продължи с години, той може да стигне и до майстор. От майстора до розенкройцера могат да минат още много години. А оттам нататък – всичко следва по усмотрението на Сатана. Забележете, че най-добрите измежду масоните са като тръни, а най-праведните – по-бодливи от трънен плет. Бог винаги е изразявал с убедителни символи характера на дявола и силата на неговите поклонници. А за да казва Словото, че масоните са като тръни и дори по-бодливи от трънен плет, то е, за да ни дойдат наум думите на Исус:
“От плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни или смокини от репеи?” (Матея 7:16)
Какво ли друго да очакваш от един трън, освен да те убоде? И какви ли други да бъдат пътищата на Адамовите потомци, след като още на Адам Бог каза:
“…проклета да бъде земята поради тебе; със скръб ще се прехранваш от нея през всичките дни на живота си. Тръни и бодили ще ти ражда и ти ще ядеш полската трева…” (Битие 3:17-18)
Ето с такива тръни днес дяволът е напълнил земята. И единственият начин да не стоим под властта им, е да станем потомство на Бог, потомство на духовно новородени, принадлежащи не на първия, но на последния Адам. Така разбираме, че всичко, което Божието Слово ни открива за халдеите, респективно, масоните, говори за тяхното посвещение в тайните на дявола. Главното тук е да разберете, че в принципа на посвещение при масоните най-важното е тайната. И другояче не би могло да бъде. Ако на челото на блудницата Вавилон пише “Тайна”, то е, защото тя не допуска току така служители зад челото си.
Каква е нашата задача като християни в това последно време?
Тя е само една – да пожънем този свят за Исус, преди това да са направили за дявола масоните и всички духовни империи на Злото!
Господ ни е дал много чудесни насърчения в Словото Си. Ако и тази глава да изглежда страшна за мнозина, в Присъствието на Божия Свят Дух страх няма и не може да има. Важното за нас е да се стремим да живеем с Бога. Да не съдим никого, защото всеки, който съди, попада под прицела на Халдея. Важното за нас е да отворим сърцата си за Божия критерий, който казва:
“Съберете се, всички вие, и чуйте: Кой от вас е възвестил това? Оня, когото Господ възлюби, ще извърши волята Му над Вавилон, и мишцата му ще бъде над халдеите…” (Исайя 48:14)
Възвестявал ли ви е някой това?
Ако не е, то приемете, че Бог наистина иска служители, които духовно да владеят над масоните. Във всеки от нас има заложби, които Бог иска да събуди. Във нашите сърца живее Святият Дух, Който не знае поражения, нито е имал някога изгубени битки. Силата на дявола е в неговата тайнственост. Но когато вие свалите воала на тази тайнственост, той бяга, като прахът пред вихрушката. С тази книга и най-вече – с разсъжденията за тези четири духовни области на Вавилон, Бог искаше да ви покаже, че челото на блудницата вече е явно за вас.
Какво друго ви остава, освен да станете и извършите Волята на Исус?
А тази Воля е една – да освободим Църквата от влиянието на тези духовни области на Вавилон, защото именно така ще стоим не в битка, не в победа, но в триумф над духа на Антихриста!
Само така ще отворим житниците на Вавилон и ще прогласим на света, че ако и Вавилон да владее над света, Църквата владее над Вавилон!
Амин и Амин!

Leave a Reply