ЛИСИЦИТЕ В РАЗВАЛИНИТЕ – I ГЛАВА

1. “ЧОВЕШКИЯТ СИН НЯМА ГДЕ ГЛАВА ДА ПОДСЛОНИ…”

След последните Исусови думи пред очите ми се разкри видение. И ето, че аз вече виждах как няколко човека носеха в ръцете си от ония пророчески книги, които Господ им беше дал в Благостта Си и Милостта Си. И тези човеци, като се приближиха при едно огромно множество от хора, протегнаха ръцете си напред, като им казваха:
“Приемете пророческите думи на Господ Исус Христос и се отвърнете този път на греха и погибелта. Защото в това последно време Бог ни е изпратил Небесната Си виделина чрез слугите Си, пророците…”
Видели книгите в ръцете на Господните пратеници, хората от множеството започнаха да се присмиват и да правят с ръцете си жестове на отвращение, като казваха:
“Този ли намерихте да ни препоръчвате? И тези ли са книгите, които трябва да четем? Та ние отдавна сме си купили книгите, които ни сочат пътя, истината и живота, а за книгите на този сме чували ужасни неща. Не, ние няма да четем книгите му! А вие сте достойни за окайване, след като сте се заблудили от брътвежите на един луд…”
На тези остри думи Господните пратеници никак не трепнаха, но отново протегнаха ръцете си с пророческите книги, като призоваваха с голямо умоление:
“Молим ви, не отхвърляйте тези дарове! Този Божий слуга никого от вас не е онеправдал, нито е поискал корист за делото си. Воден от Исус, той е предал себе си на Бога, за да изяви Сърцето Му, като Сърце на Баща, Който люби чедата Си и им дава даром от Небесния Хляб. Не презирайте онова, което не сте прочели и изпитали в Духа на Божието Слово! И не се оставайте на други да ви убеждават, когато сами можете да убедите сърцата си със Словото на Истината…”
Въпреки настоятелните думи на Господните пратеници, множеството от човеците никак не се трогна от умоляването им. Наместо това мнозина наостриха сърцата си против тях, като им закрещяха:
“Не щем да четем от книгите на този. Той не признава авторитета на нашите пастири и се е заблудил, че Господ лично му говори. А ето – Господ говори на всички ни и се изявява във всички ни, тъй че ние сме Святи, както и Господ е Свят. Махайте се, махайте се от нас и дано никой не приеме тази заблуда от ръцете ви…”
Трудно можех да приема онова, което ставаше в самото видение, но то беше самата истина. Множеството, надъхано от невидими противници, отказваше да приеме Божието пророческо слово. И аз, като посочих към крещящите хора, попитах моя Господ:
“Исусе! Господи мой! Какъв е този безумен фанатизъм и какво е това отрицание? Та тези човеци, без дори да са прочели и ред от пророческите книги на “Мория”, вече са ме анатемосали от Тебе и са решили в сърцата си, че са Святи, колкото Си и Ти…”
На тези мои думи Господ вдигна ръка и посочи към злобните лица на множеството, като ми казваше:
“Нека се приближим до всичките тези човеци, за да видиш онези, които живеят в сърцата им…”
Така Исус тръгна напред, а аз Го последвах. И когато Господ беше досами крещящите човеци, един лъч от Светлина излезе от очите Му и започна да осветява сърцата им. Тогава видях нещо твърде ужасно. Защото от сърцата на едни надничаха острите муцуни на лисици, а очите на хитрите демони святкаха в пълно задоволство от властта им. А от сърцата на други блясваха извитите клюнове на лешояди, които издаваха писъци на омраза и ярост. Самата гледка ме накара да извъртя главата си и тихо да попитам Исус:
“Господи мой! Как да разбирам тази ужасна гледка?”
А Исус ми отговори, като каза:
“Разбирай я така, както я разбирам Аз! Защото ако твоята болка в сърцето ти е твърде голяма и страшна, то какво ще кажеш за Моята болка? Какво ще кажеш за болката на Оня, Който заяви в Словото Си:
“Лисиците си имат леговища, и небесните птици гнезда; а Човешкият Син няма где глава да подслони…” (Матея 8:20)
Ако тези лисици в сърцата на множеството човеци са намерили леговищата си, то учудваш ли се, че те всякога ще бъдат в помощ на вълците, които са пасторите-наемници? И ако тези лешояди са намерили гнезда в сърцата на безумните, то още ли се чудиш защо никой от трупа няма да намери Живото Ми Тяло?
Но ето затова Аз трябва да дам на сърцето ти всички пророчески видения, свързани с лисиците на лукавия. Защото вълци има там, където има насилие, а лисици има там, където има хитрост. И тази е тайната на дявола, която всички трябва да запомните:
Дяволът си създаде хитростта, за да утвърждава чрез нея насилието! И лисици се подвизават там, където трябва да се осигури могъщество на вълка! Лишите ли вълка от лисицата, то тогава сте лишили насилието от измамата му, и вълкът ще се разпознава като вълк. Но докато всред умноженото беззаконие се подвизават лисиците, то и дотогава мнозината ще харесват вълка, който ги убива и ще мразят Агнеца, Който простира ръцете Си, за да ги спасява…”
Думите на Исус бяха твърде дълбоки и силни, за да ги осъзная в първия миг. Ето затова Аз отново Го запитах:
“И все пак, Господи! Как да разбирам тези лисици, на които мнозината са повярвали и са ги пуснали в сърцата си?”
Тук Исус ми отговори:
“Разбирай всички лисици, като онези човеци, у които действа Валаамовата заблуда. Защото това са сърца, направили договор със самия княз на мрака, когото измамно са приели за Господ. Така те се явяват негови лъжепророци, които създават кривите пътеки за всяко беззаконие. Тръгвайки по такива криви пътеки, скоро всяко сърце намира сетнината си в развалините. И там, в самите развалини, лисиците правят леговищата си всред камъните. А самите камъни, като търпят лисиците, вече са готови да разменят Божието Спасение за измамата на всяка човешка и демонична хитрост.
Но ти непременно трябва да видиш как една лисица намира леговището си в развалините. Ето затова заповядвам на всички Мои:
Да не ви дотегват думите Ми, с които ви изобличавам и виденията, с които ви утвърждавам. Защото Аз няма да говоря още много, но скоро ще отместя слугата Си от пролома. За да дойде върху нечестивите всичкия Божий Гняв, който са натрупали във времето, когато Божието дълготърпение ги е чакало да се обърнат и покаят. А сега Ме последвайте във виденията, с които ще осветя всичките лисици и техните леговища…”
След тези последни думи Господ взе сърцето ми до Себе Си и ме издигна в Светлината на Духа. За да ми покаже този враг, спотайвал се дълго зад всичките привидни завеси на измамата и хитростта.
Амин и Амин!

Leave a Reply