ГРОЗДОВЕТЕ В ГОСПОДНИЯ ШАТЪР – I ЧАСТ – I ГЛАВА

“Аз съм Истинската Лоза и Отец Ми е Земеделецът!” (Йоан 15:1)

1. ВИДЕНИЕТО С ШАТЪРА НА ГОСПОДНИЯ ХЪЛМ

“Господи, кой ще обитава в Твоя Шатър? Кой ще живее в Твоя Свят Хълм?” (Псалом 15:1)

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
От многото дела, които Господ Исус Христос извърши в живота ми, аз виждам като най-чудесни и най-съвършени Неговите пророчески видения от тази последна година. Дали защото Той ме видя като жертва на Олтара Си или защото доверието Му към сърцето ми нарасна неимоверно много, аз не зная. Но със сигурност мога да ти кажа, че от мига, когато зърнах Неговият Шатър на Хълма Гаризин, сърцето ми се влюби в Небесната Лоза и закопня за всичките Й прекрасни плодове. Защото няма по-блажено място за човешкото сърце от това да стои под разлистената и натежала Лоза на Бог Отец и да вкусва с вяра всичките Гроздове, които Тя е родила.
Ето защо аз не можех и да помисля, че просто ще забравя за видението с Хълма Гаризин, за да посветя сърцето си на други Божии тайни и откровения. Така, след написването на последния ред от последната пророческа книга, сърцето ми все още оставаше на Господния Хълм. И аз, застанал на колене пред Шатъра на Исус, се молех с всичката си сила, като Му казвах:
“Боже мой! Прекрасни мой Господи!
Не ми отнемай сладката радост и велика привилегия да продължа да пребъдвам на това извисено и благословено място. Защото в тоя миг не искам нищо друго, освен да Те гледам като Лоза и да съзерцавам всичките Ти прекрасни плодове. Моля Те, Исусе! Нека продължавам да бъда тук! Нека водителството Ти и всичката Ти Мъдрост и Разум бъдат свързани с тоя Твой Шатър, от който не мога да откъсна очите си. Защото за какво друго да живее един Твой слуга, освен да разказва за безпределната Ти красота и пречудната Ти Сила и Слава?”
В отговор на молитвата ми, от самия Шатър излезе Исус. И като простря ръцете Си върху главата ми, започна да ми говори, като казваше:
“Аз съм Истинската Лоза и Отец Ми е Земеделецът! И ако твоето сърце се е влюбило в Лозата, то непременно се е влюбило и в Небесната Воля на Земеделеца.
Волята Му – да раждате Плод и така да бъдете Мои ученици!
Волята Му – да бъдете свидетели на Моя Живот и на Моя Дух!
Волята Му – да се закрепите с вяра на тоя Хълм и да стоите на него до самия свършек.
Да, Стефане! Ти не си случайно на това високо място в Духа. И книгите, които ти се дават от Небето, са заповядани за написване още от преди създанието на света. Затова ти казвам, че Отец има още духовни благословения, които да даде на чедата Си чрез тебе. И днес, когато виждаш нещата ясно, с отворено сърце и с чиста вяра, Аз ще те въведа в Моя Шатър. Ще те въведа с онова благоволение, с което някога въведох и слугата Си Давид. Ще те въведа с онова Съвършено посвещение и чист Разум, който накара някога Давид да докосне с пръсти арфата си и да прослави Господа с думите на псалома:
“Господи, кой ще обитава в Твоя шатър?
Кой ще живее в Твоя Свят Хълм?
Оня, който ходи незлобиво,
Който върши правда,
И който говори истина от сърцето си;
Който не одумва с езика си,
Нито струва зло на приятеля си,
Нито приема да хвърли укор против ближния си,
Пред чиито очи е презрян безчестният;
Но той почита ония, които се боят от Господа;
Който, ако и да се е клел за своя повреда не се отмята;
Който не дава парите си с лихва,
Нито приема подкуп против невинния.
Който прави това няма да се поклати до века…” (Псалом 15)
Защото тоя е Господният Хълм, на който беше слугата Ми Давид! И тоя е Господният Шатър, в който Господният слуга влезе, за да вкуси от Гроздовете на Лозата! А на всички Мои днес казвам:
Божии люде! Последвайте Ме във виденията, които ще дам на слугата Си! Защото Отец Ми, Земеделецът, днес излива върху вас последният Дъжд на Духа Си! И ако от първият Дъжд някога се родиха първите скъпоценни плодове, то от последния Дъжд ще се родят последните скъпоценни плодове! А тия скъпоценни плодове са Гроздовете на Лозата, Която расте в Господния Шатър!
Гроздове, които бяха Плодовете на Моя Живот! Гроздове, които слугата Ми Давид записа в псалома си, за да бъдат сърдечен прицел и постоянен духовен копнеж за всеки от вас! Гроздове, които всеки от вас ще превърне във Вино! За да напълни чашата на сърцето си и да бъде готов за Моята Сватба! Защото докато земните човеци търчат да събират и трупат земни благословения, Небесните човеци ще напълнят сърцата си с Небесни благословения! А в мига на Грабването всяко благословение непременно ще се съедини с благословителя си!
Виното ще се съедини с Виночерпеца и Гроздовете ще намерят Лозата си! Тръните и глоговете ще намерят бодливия и плевелите и репеите ще наследят нечестивия! И колкото повече дяволът днес е изобилен, за да убива, толкова повече Аз днес съм изобилен, за да спасявам! С Моя Живот, с Моето Слово и с Гроздовете на Моята Благодат! За да събера на Святия Си Хълм Святите и да подслоня в Моя Шатър плодоносните!”
След тези Свои думи Исус ме възправи на нозете ми. И като ми посочи Шатъра Си, блестящ от белота и съвършенство, ме въведе в него. За да имам най-голямото възможно щастие и най-прекрасното доверие от Царя – да изявя Гроздовете на Лозата на всичкото Му домочадие! Амин и Амин!

Вашият коментар