ВЕРИГАТА И ПРИСЪДАТА II – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО В ТРОННАТА ЗАЛА НА ВСЕМОГЪЩИЯ

Братко мой! Верни ми приятелю!
След встъплението на тази книга, което Святият Дух ми потвърди като много навременно и необходимо, аз отново въздигнах всичката си вяра и всичките си помисли към Христовото Съдилище. Защото там оставаха още шест златни брънки на Божията верига, с които Вечният Съдия щеше да изпита сърцето на старовременната змия, която е дявол и Сатана. И ето, че когато Съдилището се яви пред сърцето ми, Господ се приближи до мен, като ми казваше:
“Зная за натиска, който преживя и видях съпротивата, с която Сатана поиска да ужаси сърцето ти. Но сега ти казвам, че ти си бил и оставаш онова диамантено камъче, което донесе смут и объркване в дяволските планове. И ако дяволът е смутен и объркан поради камъчето, то колко по-разтреперан е той от брънките на веригата и от кристалния поднос на Божията Правда?
Впрочем, нека те попитам:
Знаеш ли ти откъде е дошъл този кристален поднос на Божията Правда? Знаеш ли как е изработен? И защо всяка от брънките на Божията верига трябва да бъде поставена върху него?”
Слушах думите на Господ, но никак не бях подготвен за тях. Аз просто вярвах, че Исус направо ще премине към виденията със следващите шест брънки, а ето, че Той вече изненадваше сърцето ми. И тази моя изненада ме накара да Му проговоря, казвайки:
“О, Исусе! Не зная нищо за този кристален поднос на Божията Правда. Нито зная как е изработен. Но сърцето ми е възхитено от него, понеже той блести като самороден диамант…”
Господ се усмихна на думите ми и погали с ръка главата ми. А след това започна да ми говори, като казваше:
“Спомни си думите от псалома, които гласят за Отец Ми:
“Правда и Съд са основа на Престола Му. Огън отива пред Него. И изгаря противниците Му отвред…” (Псалом 97:2-3) 
И като помниш вече тези стихове, кажи Ми:
Защо Вечният Съдия ти дава виденията в тази пророческа книга? Не затова ли, понеже Правда и Съд са основа на Божия Престол? И ако ти проумя какви са пособията за Съда, сиреч, брънките на веригата, то не трябва ли да проумееш и пособието за Правдата, сиреч, този кристален поднос?”
Думите на Господ бяха твърде мъдри и дълбоки. И аз, като коленичих пред Него, наведох главата си, като Му казах:
“О, Исусе! Какво друго да Ти кажа, освен това, че благоговея пред Твоето Свято водителство и пред всичката Ти божествена Мъдрост? Ти Си Извор на Светлина за сърцето ми, превъзходен в знание, удивителен в откровение. И аз сега Ти се покланям с копнежа на сърцето си да проумея не само веригата на Божия Съд, но и подноса на Божията Правда…”
Слушайки думите ми, Господ протегна ръка и ме възправи на нозете ми. А след това, взел кристалния поднос на Божията Правда от ръцете на ангела, Той посочи към вратите на Съдилището, като ми каза:
“Последвай Ме, слуго Господен! Защото по Волята на Отца Ми сега ще бъдеш въведен в Тронната Му Зала и пред Неговия Свят Престол. И там Сам Отец Ми ще ти даде да видиш и проумееш как е направен кристалният поднос на Неговата Правда…”
С вълнение закрачих след моя Господ, Който отвори вратите на Съдилището, за да излезем от там и да отидем в Тронната Зала на Всемогъщия Отец. И ето, че Исус вече ме възкачваше по Святите възвишения на Хълма Сион, когато видях дворец, направен от нежен планински кристал. Така Господ се приближи до двореца. И като се обърна към мен, каза ми:
“Аз сега ще отворя вратите на Тронната Зала и ще вляза в нея. А ти влез след Мене и падни на колене в присъствието на Отца Ми. Защото Всемогъщият е не само Свят, но Огнен и Страшен Бог…”
След тези Свои думи Господ отвори вратите на Тронната Зала, като пристъпи напред. А аз, направил едва крачка след Него, паднах на коленете си, като не смеех да погледна пред себе си. И ето, че Исус пристъпи напред в Залата, досами Трона на Всемогъщия. И като вдигна ръцете Си към Него, казваше Му:
“Отче Святи и Всемогъщи! По Твоята изрична Воля доведох слугата Ти в присъствието Ти. За да дадеш видение на сърцето му и да му покажеш как е създаден кристалният поднос на Твоята Правда. Ето, Отче Мой! Слугата Ти стои в присъствието Ти и Те слуша!”
След думите на Господ Тронът на Отца се раздвижи от огнени пламъци. И самата Свята Отеческа ръка се простря над главата ми, тъй щото чух Отец да казва на сърцето ми:
“Сине човешки, когото съм избрал да бъде пророкът на Сион! Гледай на Святото знамение, което ще сторя пред сърцето ти. Защото Моето Благоволение върху тебе е твърде голямо и чрез тебе Аз изявих и ще изявя всичките Си постановления!
А сега гледай към Пламенния Ми Олтар!
Защото в този миг Отец казва на Святия Си Дух:
Душе на Моята Святост! Излей водите Си в свещената сфера на Моята Отеческа Правда! Защото чрез Тебе очите Ми гледат на всичките създания и чрез Тебе клепачите Ми ги изпитват!”
Докато Отец изговаряше думите Си, аз повдигнах главата си, за да гледам на Пламенния Му Олтар. И ето, че там видях кръгла сфера, над която долетя Бял Гълъб. И Той, като разтърси крилата Си, направи сферата да се напълни с води, които капеха от всичките Му пера.
А тогава Отец отново проговори от Престола Си, като казваше:
“Сине на Моята Твърдост! Вечна Канаро на вярата! Избран и скъпоценен Камъко от Сион! Положи Твърдостта Си в свещената сфера на Моята Отеческа Правда! Защото чрез Тебе утвърдих скъпоценните камъни на Небесния Ерусалим!”
Докато Отец изговаряше думите Си, Господ Исус се приближи до Пламенния Му Олтар! И като докосваше с ръце Сърцето Си, положи го като камък в пълната с води сфера. И ето, че водите на Духа се съединиха с камъка, тъй щото или камъкът стана воден или водите станаха каменни. А накрая Синът и Святият Дух проговориха на Отец в един Глас, като Му казваха:
“Отче на Небесната Любов! Неугасим Огъню на всички Небесни създания! Положи пламъците Си в свещената сфера на Твоята Отеческа Правда! Защото Ти Си Праведен и Свят и на Тебе подобава Благословение, Слава и Почит довека!”
Докато Исус и Святият Дух изговаряха в един Глас думите Си на Отца, Огънят на Отец навлезе във Водите на Духа и в Камъка на Сина. И ето, че сферата заблестя като слънцето в силата си. А само след миг Огън, Вода и Камък бяха съединени в кръгъл кристален поднос. И тогава Всемогъщият Отец за втори път погали с ръка главата ми, като казваше:
“Сине човешки! Слуго на Отца, Сина и Святия Дух!
Този е подносът на Моята Правда, роден от Огън, Камък и Вода! Огънят е Любовта на Отца, Камъкът е Твърдостта на Сина, а Водата е Святостта на Духа! Съединени в едно – те са Божията Вечна Правда! И сега Всемогъщият Отец ще извика ангела на Своя Суверенитет. И като му даде кристалния поднос – ще го прати в Христовото Съдилище! За да изпита старовременната змия с всяка от златните брънки на Моя Суверенитет! Иди отново с Исус, слуго Господен! И нека Той върже ръцете ти за мантията на Моя ангел! За да свидетелстваш на народите и племената за осъждението на дявола и за връзването му в бездната!”
Онемял от Гласа на Отца и примрял от докосването на огнената Му ръка, аз знаех че сърцето ми е станало свидетел на най-святото от всичките Небесни чудеса и знамения!
На създаването на кристалния поднос на Божията Правда, роден от Любовта на Отца, от Твърдостта на Сина и от Святостта на Духа!
От Огъня, Камъка и Водата, за които копнея с всичкия си дух и с цялата си душа! Амин и Амин!

Leave a Reply