ЗЛАТНИЯТ ЧОВЕШКИ ОБРАЗ – VI ГЛАВА

6. ЧАРОДЕЙСТВОТО НА АНТИХРИСТА

Преди да започна размишленията си по тази дълбока тема аз моля Господ Исус да те покрие с божественото присъствие на Святия Си Дух, за да бъдеш духовно укрепен от нещата, които ще получиш. Братко мой, чародейството е най-невралгичната и болезнена за дявола тема, понеже в големият си процент образът на звяра се състои именно от чародейство.
Главната и генерална цел на Сатана е измамата. Измамата, която ще накара човека да го възприеме като бог. Измамата, която ще му отвори врати за влияние върху човешките сърца. Бог винаги е знаел измамната същност на Своя противник. Но трагедията на много човеци е тази, че те не познават колко коварен може да бъде дяволът. Когато исках да разбера пълнотата на това съждение, за да го превърна в убеждение, Исус ми каза:
“Пътят ти към Мен никога няма да бъде гладък. Колкото повече се изкачваш по пътеките на Святостта и познанието за Бога, толкова по-силни противници ще издига дяволът против сърцето ти. Ето защо невидимите маски на лукавия падат тогава, когато онзи, който Ми уповава, предаде целия си живот в ръката Ми и се отрече изцяло от себе си. И има една съществена причина хората да не могат да разпознаят чародействата на Антихрист. Тази причина е скрита във факта, че малцина са онези, които Ме познават като Слово. Ти познаваш ли Ме като Слово?”
“Господи, от всичко, което си ми открил за Себе Си аз зная, че Ти Си Словото, Което стана плът. Зная също, че всеки, който вярва в Теб, приема Словото Ти, за да може Същото това Слово да се изобрази в него и той да придобие Твоя Образ…”
“Точно така! Аз съм Словото! Но това не е достатъчно знание, за да го употребиш против Сатана. Има още нещо, което трябва да знаете и да положите в духа си. То е съдбоносно! То е пределът на вярата, след който не просто вие живеете за Мен, но вече Аз живея за вас. Сега ти живееш за Мен, но твърде скоро ще дойде моментът, когато Аз ще живея за теб…”
“А кога, Господи, Ти ще живееш за мен?”
На този мой въпрос Исус се усмихна. После погали главата ми и в сърцето ми започна да прелива от ослепителна Светлина и огън. Тогава Той ми каза:
“Аз ще започна да живея за теб тогава, когато ти Ми позволиш да родя Себе Си в сърцето ти. Но затова е нужно да повярваш в Моето ново откровение към теб. Защото Аз съм не просто Словото, Което стана плът.
Аз съм Семето на Йеова, с Което Той ражда синовете Си…”
“Какво имаш предвид, Исусе?”
“Имам предвид това, че в Семето се крие Животът на Бога. Този Живот не би се родил и изявил, ако Семето не посети утробата на сърцето ти и не зачене там само Себе Си.
“…тъй като се възродихте не от тленно семе, а от нетленно чрез Божието слово, което живее и трае до века…” (I Петрово 1:23) 
Ти искаш ли Святият Дух да даде Живот на това Семе? Ти искаш ли Той да роди Мен в теб, така, както някога Ме зачна в утробата на Мария?”
“О, Господи Исусе! Аз не съм Те познавал! Но аз искам от цялото си сърце да Те приема като Семето на Йеова…”
Тогава Исус отново каза:
“Вие не виждате това, което виждам Аз. Вие дори не виждате това, което вижда дяволът. А той непременно е мотивиран да убива всяко сърце, в което Семето на Йеова е заченало зачатието на божественото естество. Запомни, че превъзходната и победоносна вяра в Бога идва точно тогава, когато осъзнаете каква е Силата на Семето Христос! Не казах ли Аз, че то в началото е малко, но когато пусне корен и покълне се превръща в огромно дърво и небесните птици се настаняват по клоните му?
Ето срещу това Семе дяволът има изпитана стратегия. И тази стратегия е чародейството. Чародейството е опитът, активността и силата на дявола да убива божественото зачатие на Семето Христос. И затова тази негова активност трябва да стане явна за всички Мои братя и сестри, за да са опазени и предупредени…”
“Какво представлява неговата активност, Господи?” – попитах аз. Тогава Исус ми отговори:
“В Словото Ми има изобличения против църква, в която дяволът е съумявал да постигне ефекта на чародейството. Спомни си с какви думи Аз предупредих ангела на Тиатирската църква.”
Отворих библията на “Откровението от Йоан” и там прочетох Божиите думи против тази църква. Ето какво заявяваше Исус:
“…имам против тебе това, че търпиш жената Езавел, която нарича себе си пророчица и която учи и прилъгва Моите слуги да блудстват и да ядат идоложертвено…” (Откровение 2:20) 
След като прочетох думите на Исус, Той отново ми каза:
“Забелязваш ли, че погледът Ми беше видял в Тиатирската църква служителка, която духовно се подвизаваше в абсолютно същото беззаконие на някогашната Езавел? Тази служителка нарича себе си пророчица и прилъгва слугите Ми да блудстват и да ядат идоложертвено. Ти знаеш ли защо тя нарича себе си пророчица?”
“Мисля, Господи, че го прави, за да бъде припозната като Небесна служителка…”
“Отговорът ти е верен, но не е достатъчен. Пълният отговор е, че тя нарича себе си пророчица, за да може чрез нея дяволът да се противопостави на Божият призив за покаяние. Църквата Ми винаги е имала и има нужда от хора, като Йоан Кръстител, които да правят прави пътеките на Господ и да обръщат сърцата към Волята на Отца Ми и да Ми приготвят благоразположен народ.
Но в чий дух и сила се движеше Кръстителят? Не беше ли това духът и силата на Илия? И ако някога Отец Ми въздигна пророк Илия именно във времената на Езавел, то няма ли Той да въздига и други свои слуги в Духа и Силата на Илия?”
“Да, Господи, разбира се, че Отец ще въздигне такива!”
“А дяволът просто ще наблюдава ли? Няма ли да противодейства на служителите в Духа и Силата на Илия? Няма ли да започне да въздига служители в духа на Езавел?”
“Господи, виждам, че при Тиатирската църква това е факт. Там дяволът е внедрил Езавел сред вярващите, за да се закоравят сърцата им и да не искат да приемат никой от пророците на Отца…”
“Нещо повече! Езавел не просто ще нарича себе си пророчица. Тя ще започне да прилъгва Моите слуги да блудстват и да ядат идоложертвено, та Моето Семе да престане да зачева в сърцата на хората. Имай вярата да приемеш, че духът на Езавел идва, за да убие Христос в сърцето на вярващия. Този дух е причинител на огромния процент от духовни аборти…”
Това, което Исус ми казваше, буквално ме потресе. Тогава аз отново попитах Господ:
“Исусе, нима нещата са наистина толкова страшни? Досега аз съм живял с представата, че духът на Езавел действа най-вече в жените на някои пастори, които се опитват да се налагат духовно и да контролират църквите по подобие на онова, което правеше жената Езавел по времето на Ахаав…”
“Не, Стефане! Ти бъркаш действието на обикновен контролиращ дух с духа на Езавел. Много хора бъркат точно тук. И това е тактика на Сатана да прикове вниманието на будните в глуха линия. Така мнозина живеят с представата, че духът на Езавел е непременно контролиращият дух от съпругата на пастира им. Но Истината е, че духът на Езавел в действителност е дух против Божиите пророци, дух против Божието Слово, дух, който кара християните да блудстват и ядат идоложертвено. Една пастирска съпруга няма такава власт, щото да изпълни всичко това. Това е по силите не на една жена, а на цяло извратено общество, което в покварата си вече не е Моята Невяста, но жената Езавел. Разбираш ли това?”
Все още ми беше трудно да разбера. А тогава Исус ми даде видение. Видях една огромна разтворена Библия. Тя беше голяма като футболно игрище. Над нейните страници валеше дъжд от Небето и попиваше вътре в нея. Така от страниците започнаха да покълват житни класове. Господ се появи сред житните класове и ми каза:
“Виждаш ли, това е нивата на Моето Слово. Тази нива се напоява от дъжда на Святия Ми Дух и ти сам виждаш как от нея покълват и произрастяват житни класове. Но виж сега какво ще се случи, когато дъждът спре да вали…”
Така дъждът спря да вали. И изведнъж тези житни класове се свиха и оклюмаха, като просто прекършиха стеблата си. Тогава от същите тези страници започнаха да покълват тръни, подобни на тръните, които може би си виждал по страните на някой селски път. Не след дълго цялата повърхност на огромната Библия се напълни с тръни. Видях отново как Исус се появи над Библията и ме попита:
“Какво да правя с тези тръни? Мога ли да ги пожъна за Себе Си? Не е ли отровен плодът им? Няма ли да убодат ръката на жетваря? И можеш ли да намериш в тези тръни Моето Семе?”
“Но Исусе, та същите тези тръни поникнаха именно от Библията!
Как стана това? Кой ги направи да поникнат?”
Тогава Исус отговори с една дума:
“Езавел!”
След това Той заведе сърцето ми в едни най-точни стихове от “Посланието към Евреите”, които напълно обясняваха видението:
“Защото земята, която се е поила от дъжда, що пада често на нея, и която ражда трева полезна на тия, за които се и обработва, получава благословение от Бога; но ако ражда тръни и репеи, отхвърля се; тя скоро ще се прокълне, и сетнината й е да се изгори…” (Евреи 6:7-8) 
Сега нека братко ти покажа за каква всъщност чародейна активност на Сатана говори Словото на Бога. От изключителна важност е да знаеш, че както Господ Исус има Своята Невяста на земята, така и дяволът е мотивиран да си създава много невести. Затова запомни, че всяко общество, което е погълнато от духа на Сатана и върши волята му, е невяста на дявола!
Ти се убеди, че тази библия, която четем, може да ражда както жита, така и тръни. И ако житата са Божии, то тръните са дяволски. Причината, за да се роди един житен клас, е Семето Христос. Това не подлежи на никакво съмнение. Но забележи сега, че тази същата библия ражда не само жита, но и тръни. И ако вече разбра как се раждат житните класове, то сега се замисли как се раждат тръните.
Кое е тяхното семе? И защо, при все, че Свещеното Писание е боговдъхновено и Святият Дух свидетелства на него, става така, че от него никнат и тръни?
Виж и отговора:
Защото ако на това Свещено Писание не свидетелства Святият Дух, то тогава дъждът е престанал да напоява земята и тя е започнала да ражда тръни и репеи, тоест, антихристи в духа на Езавел!
А сега нека да ти дам и представата за чародейството, като образ на Антихриста, така, както Бог я даде на мен. Като първо знание от тази дълбока тема запомни, че чародейството е действие на чар!
Какво е чарът? Не е ли той едно властно обаяние и привличане? Не те ли кара той да се поклониш на онзи, който го излъчва?
Точно така! В това отношение дяволът се е научил да създава чар на слугите си, за да са максимално привлекателни. Нека отново видим какво казва Исус на Тиатирската църква:
“…имам против тебе това, че търпиш жената Езавел, която нарича себе си пророчица и която учи и прилъгва Моите слуги да блудстват и да ядат идоложертвено…” (Откровение 2:20) 
Виждаш, че Езавел учи и прилъгва. С какво ли учи тя вярващите? Или още по-ясно – как дяволът направи така, че земята да ражда не само жита, но и тръни и репеи?
Естествено е да разбереш, че Езавел учи вярващите със Свещено Писание, което веднъж вече е лишено от Духа на Божието Слово. А земята, лишена от дъжда, що често пада на нея, никога няма да може да роди нито един житен клас. От този момент тя е станала сатанинска нива, готова да ражда тръни и репеи. Така и всички онези учители в духа на Езавел, които нямат Святия Дух, но въпреки това искат да учат вярващите със Свещеното Писание, всъщност ще накарат Христовите слуги да блудстват и ядат идоложертвено. Защо? Нека отново те върна по-назад в тази тема, когато Исус говори, че Той е Семето на Йеова. За да можеш да приемеш Семето на Йеова, то ти трябва да общуваш с Онзи, Който е силен да зачене това Семе. А това е Святият Дух. Без Святият Дух Семето на Йеова не може да зачене в сърцата на хората. Какво става тогава с онези, които нямат духовното потвърждение на Святия Дух, но въпреки това общуват със Свещеното Писание? Става това, че такива не общуват със Святия Дух и нямат в сърцата си Семето на Йеова, но затова пък дяволът зачева в тях собственото си семе! Спомни си как Исус се обръщаше към фарисеите:
“Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери! Защото море и суша обикаляте за да направите един прозелит; и когато стане такъв, правите го рожба на пъкъла два пъти повече от вас…” (Матея 23:15) 
Виждаш ли, че когато книжниците тръгнат да посвещават някой в Свещеното Писание, но без да имат присъствието на Святия Дух, то непременно тези книжници имат присъствието на друг дух. И този друг дух има силата да излива семето си в сърцата на човеците. Исус говори за “рожба на пъкъла”. Рожба е онова чедо на баща си, което се е родило чрез бащиното му семе. Така и рожби на пъкъла са онези човеци, които са се родили от семето на лукавия! Дяволът непременно ще накара мнозина да харесат семето му. То е като да видиш как един мъж иска да се хареса на една жена. Той ще си облече красив костюм, ще си направи прическа, ще си сложи дискретен парфюм, за да се хареса на жената. Така дяволът е накарал мнозина да го харесват и да се влюбят в него. Това той постига с чародейството, със силата на своя чар. А жена, която се отдава на подобен мъж, непременно е станала блудница и е приела в себе си собственото му семеизливане. Нека това не те плаши и ужасява, защото аз говоря духовно и те моля да ме разбираш духовно. Семето на всеки дух е словото, което излиза от този дух! И както при физическото семе има зачеване, зародиш и плод, така и при духовното семе има зачеване, зародиш и плод!
Жената Езавел е силна с това, че кара Божиите слуги да блудстват. Но какво друго да е блудстването, освен това, че човек е отворил сърцето си за семеизливането на демони? И като си помислиш, че всичко това става не вън, но вътре в Църквата, то трябва да ти стане ясно, че всеки, който говори Словото на Бога, но без свидетелството и вдъхновението на Святия Дух, се явява като духовен осеменител на лукавия!
Кажи ми, братко! Кой в Църквата има привилегията да учи вярващите? Кой нарича себе си учител, при все, че Исус ни каза никой на земята да не наричаме “учител”? И няма ли този, който нарича себе си учител, да се опита да превземе приоритетите на Святия Дух? Няма ли да се опитва да върши работата на дъжда? И няма ли най-сетне именно поради действието на такива учители да поникнат тръни и репеи? Аз няма да крия от теб, че днес много църкви преживяват тотална трагедия да бъдат учени от плътски учители, облечени в чара на Езавел, така че самите църкви се превръщат в жени-Езавел, готови да презират, оплюят и отхвърлят всеки Божий пророк. И това е така, защото словото, тоест, семето, с което дяволът е заплодил такива църкви, няма присъствието на Святия Дух, нито пък изобличава, но затова пък е изобилно подквасено с модерни еретични доктрини, говорещи по-скоро за този свят, отколкото за бъдещия.
Ние нямаме по-важна и отговорна задача от това да изпитваме духът на всяко нещо, защото винаги духът пристига със семето си. И за да разбереш какъв е духът, който води мнозина учители, то нека да ти разкрия и най-тежкото знание против духа на Езавел, знанието за идоложертвеното, с което тя храни вярващите.
Ти обичаш ли Исус?
Ако е така, то сърцето ти ще се пожертва за Него. Ти ще оставиш в Неговата ръка пътя си и живота си. Ти няма да уповаваш на собствения си разум, но ще се оставиш да те ръководи Неговият разум. Сега помисли!
Какво ще се случи, ако не обичаш Исус, но света, който лежи в лукавия? Няма ли тогава да пожертваш на света онова, което имаш?
Ако ти задавам тези въпроси, то е, защото Исус ми ги зададе на мен. Понеже Той дойде и думите Му почнаха да се забиват като огнени стрели в сърцето ми:
“Какво ще се случи с онзи, който обича не Мен, а света? Какво ще се случи с онзи, който копнее не за Моето Семе, а за семето на друг дух, друг Исус и друго благовестие? В какво ще се превърне Библията, когато онези, които обичат света, я положат в нозете на света? Не е ли светът най-големият идол за сърцата ви? Не каза ли Апостол Йоан да не обичате света, нито каквото е на света? И какво ще стане, когато този страшен идол, който е този свят, започне да изпълва с духа си Библията, която мнозина са му пожертвали? Не става ли тогава Моето Слово идоложертвено? И не идва ли тогава в Божия Храм Езавел, която да учи вярващите да блудстват и да ядат идоложертвено?
Защото няма по-голямо блудство пред очите на Отца Ми от това християнинът да отвори сърцето си за семеизливането на чародейни демони! Няма по-голямо беззаконие от беззаконието на онези, които станаха учители по човешките страсти и облякоха Словото Ми със светския дух, като го нарекоха теология! Защото теологията е гримът на Езавел, с който тя подлъгва и мами мнозина към невъздържна духовна похот, за да общуват със слово, лишено от Дух на мъдрост и откровение, но затова пък напълнено със семето на лукавия… Кажи на братята Ми и сестрите Ми, че беззаконието на духа на Езавел е седемкратно беззаконие, което ще доведе до седемкратна проклетия…”
Искаш ли сега, братко, да видиш защо идоложертвеното на Езавел, (което е теологията) води до седемкратна проклетия?
Нека ти покажа предупреждението на Исус, записано в самия край на “Откровението”:
“Аз свидетелствам на всеки, който слуша думите на пророчеството в тая книга: Ако някой притури на тях, Бог ще притури върху него язвите, написани в тая книга, и ако някой отнеме от думите на тая пророческа книга, Бог ще му отнеме дела от дървото на живота и от светия град, които са описани в тая книга…” (Откровение 22:18-19) 
А сега нека Бог Святи Дух да ти даде огненото Си потвърждение, че идоложертвеното на Езавел е направило седем страшни беззакония пред Божиите очи.
Първото беззаконие: Езавел е отнела Духа на Божието Слово от Библията и по този начин е лишила вярващите от общение със Семето Христос. По този начин вярващите са започнали да блудстват с демони, които са започнали да изливат семето си в сърцата им.
Второто беззаконие: Езавел е притурила към Библията светската трактовка, светския коментар и светския прочит на Божието Слово, като е нарекла тази трактовка, прочит и коментар с думата “теология”, която не е потвърдена от Бога на нито една страница от “Битие” до “Откровение”.
Третото беззаконие: Езавел е нарекла себе си пророчица на Бога, за да заблуди вярващите, че Бог няма нищо против светския й прочит на Словото и да ги накара да презират дълбоко в сърцата си всички Божии служители, проповядващи покаяние в духа и силата на Илия.
Четвърто беззаконие: Езавел е донесла със себе си духа на света всред обществото на вярващите, което е причината любовта на мнозинството да охладнее. Тя е въздигнала служителите си с типично светските модели на дипломиране и преподаване и по този начин е лишила вярващите от простотата и чистотата, която дължим на Христос.
Пето беззаконие: Езавел е утвърдила силата на сатанинското помазание във вид на чар и привличане, което кара християните да бързат да приемат нейните модели в духовното общение помежду си, така че в църквите е поставено легло за блудстване със света, с духа на непокорството и със самия Сатана.
Шесто беззаконие: Превземайки приоритетите на Святия Дух да изгражда Образа на Христос чрез образуване, Езавел е почнала да изгражда в сърцата на човеците “образ на смъртен човек” чрез образоване.
Седмо беззаконие: (най-страшното) Поради светското благоволение и опека Езавел е облякла себе си и чедата си в измамна гордост и тщеславие, които са високи крепости и бариери в сърцата им, за да приемат който и да било призив за покаяние. Затова Господ Исус продължава против мощната чародейка, като казва:
“И дадох й време да се покае, но не иска да се покае от блудството си. Ето, Аз скоро ще я тръшна на болно легло: и ще туря в голяма скръб ония, които прелюбодействат с нея, ако се не покаят от нейните с тях дела. И чедата й ще убия с мор. И всичките църкви ще познаят, че Аз съм, Който изпитвам вътрешности и сърца; и ще въздам на всеки от вас според делата му…” (Откровение 2:21-23) 
Сега разбираш ли, братко мой, че ако има нещо, което ще поквари света в пълна степен, то е това, че теологията изпреварва благовестието и чарът на Сатана е по-притегателен за светските човеци, отколкото проповядването на покаяние и отвръщане от греха. Понеже в теологията няма изобличение, но присъства същия онзи гаден светски дух, който светският човек ще приеме без каквато и да било опозиция, за да стане след това два пъти по-голяма рожба на пъкъла. Чародейството, като сила на Сатана да привлича човеците към библия, вдъхновявана от него, е най-успешното дело на лукавия в това последно време. Запомни всичко от тази тема, защото ще го видиш още по-пълно изявено, когато говоря за числото на звяра.
А сега нека да продължа със следващото от образа на Антихриста.

Leave a Reply