ЗЛАТНИЯТ ЛЪВ НА ЦЪРКВАТА – III ГЛАВА

3. ВЯРАТА КАТО ИЗБОР МЕЖДУ ЛЪВОВЕ

Дотук ти разбра, че днес в духовния свят има един страшен противник пред сърцето ти, който се изявява с лице на лъв. Бог знае колко страшен е този лъв за човешките чеда. Бог вижда как този лъв разкъсва, без да му мигне окото. Затова Бог е създал достатъчно силен противовес на лъвското лице на Злото. Какъв е този противовес? За да разбереш отговора на този въпрос е нужно да се замислиш върху факта, че образ се противопоставя на образ и лице се противопоставя на лице. Нека тук ти дойде наум поговорката:
“Каквото повикало, такова се обадило…”
Не може дяволът да владее като лъв този свят и да разкъсва доволно много жертви и да си мисли, че на неговата активност Бог просто ще се мръщи или ще се вайка. Нищо подобно! Бог просто ще изпрати Своя Лъв, за да смути активността на тъмния лъв. Виж какво е записал пророк Осия за Божиите чеда и за техния Бог:
“Те ще ходят след Господа, Който ще рикае като лъв; а когато изрикае, тогава чадата ще бързат да дойдат…” (11:10)
Убеждаваш ли се, че не само дяволът, но и Бог може да рикае като лъв? И ако дяволското рикаене е страшно, то какво да кажем за Божието? И ако ти четеш тази пророческа книга, то нима мислиш, че бих могъл да откажа на Бог да я пиша? А сега прочети и записаното от пророк Амос:
“Наистина Господ Йеова няма да направи нищо Без да открие своето намерение на слугите си пророците. Лъвът изрева; кой не ще се уплаши? Господ Йеова изговори; кой не ще пророкува?” (3:7-8)
Аз съм наистина щастлив, защото не ми се налага да чакам Бог повторно да изрикае, за да извърша Волята Му. Тук само искам да знаеш, че няма по-превъзходна вяра, побеждаваща царството на Злото, от вярата, която е в Господа-Лъв. Защото Той се изяви на пророк Исайя, който записа думите Му:
“Защото така ми каза Господ: Както лъвът, даже младият лъв, ръмжи над лова си, когато се свикат против него множество овчари, но не се плаши от гласа им, нито се сгърчва от шума им, така Господ на Силите ще слезе; за да воюва за хълма на Сион и за неговата възвишеност…” (31:4)
Кой е Този Лъв, Който не се сгърчва от човешки заплашвания на религиозни пастири? Кой е Този Лъв, Който слезе, за да воюва за хълма Сион? Кой е Този Лъв, Който каза за Себе Си:
“…защото слязох от небето не Моята воля да върша, а волята на Този, Който Ме е изпратил…” (Йоан 6:38)
Да, братко мой! Исус Христос е Този Лъв, за Който ти говоря тук. И аз искам да отвориш сърцето си, за да влезе именно Лъвът Исус, Лъвът от Юдовото коляно, Който е силен да превъзмогне всяка атака на лъвовете на Злото. Отново ще ти повторя, че образ се изправя срещу образ и лице се изправя срещу лице. Затова на демоничния образ на насилието, което дяволът проявява като лъв може да се възпротиви само божественият Образ на смелостта, дръзновението и правдата, Който е Лъвът от Юдовото коляно, Лъвът Исус. Нека тази тема ти помогне да разбереш какво става с теб, когато те срещне Лъвът Исус.
Първото, което искам да знаеш, е това, че Бог прекрасно забелязва абсолютно цялата активност на дявола. Бог знае, че този дявол владее над света и неговите лъвове са навсякъде. Какво ли друго остава тогава за човеците в света, освен да бъдат жертви на лъва, жертви на всяко негово насилие? Наистина е така. Но Слава на Бога, защото Исус Христос, освен всичко друго е и Лъв. И Неговите лъвове са призвани да владеят духовно над лъвовете на Луцифер. А сега помисли какво прави един лъв, когато излезе из джунглата. Естествено е да отговориш:
“Той ходи на лов!”
Точно така, братко мой. Лъвът обича да ходи на лов. Той обича да ловува. Ето защо първият копнеж, който Лъвът от Юдовото коляно ще положи в сърцето ти, е ти също да се почувстваш призван да ловуваш. Нека ти помогна, за да се убедиш напълно в това. Ако си повярвал в Евангелието, то със сигурност ще имаш убеждението, че както някога Исус намери и спаси Неговите Си, така е намерил и спасил и теб. Спомни си тогава кои бяха първите, които Исус намери и спаси. Какви думи им каза Господ. Ето тази евангелска картина:
“И като ходеше край галилейското езеро, (Исус) видя двамата братя, Симона, наречен Петър и брат му Андрея, че хвърляха мрежа в езерото, понеже бяха рибари. И казва им: Дойдете след Мене и Аз ще ви направя ловци на човеци. И те веднага оставиха мрежите и отидоха след Него…” (Матея 4:18-20)
Размишлявай над този призив и сам ще се убедиш и Господ ще ти потвърди в сърцето, че това е призив на Лъв към лъвове. Това е днес и призивът на Исус към твоето сърце. Той иска да оставиш всичко друго и да Го последваш, защото цялата тази джунгла на света отчаяно се нуждае от ловци на човеци, от лъвовете на Господ Исус Христос. Защото именно тогава ще се реализира записаното в Библията:
“Нечестивите бягат без да ги гони някой, а праведните са смели като млад лъв…” (Притчи 28:1)
Тези смели и праведни хора, записани в стиха, са най-ефективният Божий отпор срещу амбициите на лъвовете на Луцифер. Моля те да запомниш това! Защото в сърцата на тези хора живее и действа Онзи, Чието желание винаги и навсякъде е било да освобождава пленниците и да възкресява мъртвите. Само така ще можеш да превърнеш в живот най-знаменателните библейски стихове, показващи съвършената Божия Църква:
“И Той (Исус) ще издигне знаме за народите отдалеч, и ще засвири за всеки от тях от края на земята; и, ето, те скоро ще дойдат набързо. Никой измежду тях не ще се умори, нито ще се спъне. Никой не ще задреме, нито ще заспи; нито ще се разпаше поясът около кръста им, нито ще се скъса ремъкът на обущата им. Стрелите им са остри и всичките им лъкове запънати; копитата на конете им ще се считат за кремък, и колелата им за вихрушка. Ревът им ще бъде като на лъв; те ще реват като млади лъвове; да; ще реват и ще сграбчат лова, и ще го завлекат, и не ще има кой да го отърве…” (Исайя 5:26-29)
Забележи стиховете, които умишлено съм подчертал, за да разбереш, че наистина Божиите лъвове са най-ефективният противовес на лъвовете на Луцифер. “Никой не ще задреме, нито ще заспи…” – говори Словото. Не е ли това съвършеното изпълнение на призива на Апостол Петър:
“Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне…”
Когато си трезвен и буден, ти няма да задремеш и заспиш. “Нито ще се разпаше поясът около кръста им, нито ще се скъса ремъкът на обущата им…” – говори Словото. Но не говореше ли именно в този дух и Апостол Павел на Ефесяните:
“Стойте прочее препасани с истина през кръста си и облечени в правдата за бронен нагръдник, и с нозете си обути с готовност за благовестието на мира…” (6:14-15)
Когато си готов да бъдеш ловец на човеци, тогава Лъвът от Юдовото коляно живее в сърцето ти. А желанието на Този Лъв е да съсипе делата на тъмния лъв. Ето затова в тази тема ти говоря за вярата, като избор между лъвове. Защото днес в църквите има както лъвове на Бога, така и лъвове на дявола. А правдата от вярата, която имаме говори за такива победители над тъмното царство на дявола, които:
“…с вяра побеждаваха царства, раздаваха правда, получаваха обещания, затуляха устата на лъвове…” (Евреи 11:33)
Когато аз молех Исус да ми разкрие как този стих действа днес, Той ми каза:
“Знаеш ли колко е страшно, когато една църква се превърне в музей? Всички в тази църква се прехласват пред свидетелствата на вярата, които са имали други преди тях, но никой от прехласнатите не е готов да плати цената за своето свидетелство. Защото някога съвършени Божии служители наистина затуляха устата на лъвове. И ако Аз бих имал причина да говоря за дресьори или ловци по човешки, то бих казал, че подобно дело е човешко. Но Аз нямах предвид как някой е затулял устата на земните лъвове. Аз имах предвид как безкористните Ми служители действително затуляха устата на човешката тирания и деспотизъм. Нека ти дойде наум какво стори една Естир. А днес някои овце са стигнали дотам, че само да им се скръцне със зъби, те навеждат уплашено глави да не би да ги изгонят. Защо църквите са пълни с доволно овце, а няма доволно лъвове? Може ли овцата да застане срещу лъв? Може ли такава овца да победи лъва? Аз не ти говоря за Моите овце, понеже те са съвършено защитени. Аз ти говоря какво става когато някои в името на човешкото угодничество позволяват на лъвове на Сатана да ги владеят. Ето затова всяко стадо заслужава пастира си и всеки народ управниците си. Защото църква, в която Аз не съм изявен и възвеличен в сърцата на християните, като Лъвът от Юдовото коляно, твърде скоро се напълва с човешки авторитети, с млади лъвове на Луцифер, готови да разкъсват…”
Какво повече да ти кажа братко аз, когато Исус казва всичко? Знаеш ли колко е страшно вратите на Храма да се отворят и всред вярващите да влязат насилниците? А насилникът лесно се пуска, но много трудно се изгонва. То е все едно да дадеш кокал на едно куче и когато то заръфа кокала да тръгнеш да го дърпаш от устата му. Ще го извадиш ли лесно? Няма ли това куче да е по-скоро готово да му скъсаш главата, отколкото да му вземеш кокала от устата? И това само при едно куче…
Ами ако става дума за лъв?…
Нека следващата тема ти покаже как се отварят в църквите вратите за човешкия деспотизъм.

Leave a Reply