ЗНАМЕНИЕТО НА ПРОРОК ЙОН – III ГЛАВА

3. ТАЙНАТА В ЗНАМЕНИЕТО НА ПРОРОК ЙОН

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Аз се моля Богу тази книга да блесне като светкавица в мрачното битие на мнозина човеци. И в тоя миг Огънят на Божията Пламенна Любов изпълва и изгаря сърцето ми. Защото в Сърцето на Спасителя Исус има голяма Милост за тези, които не Го познават, но са във властта на Сатана. А онова, което прави Милостта на Господа безпределна, е фактът, че Неговото Спасително слизане в сърцето на земята беше еднократен акт, който никога повече нямаше да се повтори след Възкресението Му от мъртвите. Защото след това Възкресение всичките живи на земята вече имат свидетелството на Благата Вест. Тъй щото, било че я приемат или отхвърлят, човеците правят своята съдбоносна стъпка. Или да повярват в Исус и да преминат от Смъртта в Живота, или да отхвърлят Евангелието и да обрекат сетнината на душите си в царството на вечния ужас и мрак. Всъщност – думите на моя Господ и до днес стоят записани в Евангелието, за да бъдат най-сериозното и съдбоносно предупреждение към човеците.
Думи, с които Исус заяви:
“Нечестиво и прелюбодейно поколение иска знамение, но друго знамение няма да му се даде, освен знамението на пророк Йона. Защото както Йона беше в корема на морското чудовище три дни и три нощи, така и Човешкият Син ще бъде в сърцето на земята три дни и три нощи…” (Матея 12:39-40) 
Искам много внимателно да забележиш, че тези думи на Господ бяха отправени към онези зли и непокорни човеци, които не искаха да отворят сърцата си и да приемат, че Исус е Христос.
Нека доразвия съждението си, за да ме разбереш. Спасителят казва, че те няма да получат друго знамение, освен знамението на пророк Йона.
Но какво значи да получат самото знамение?
Ето какво! Всички хулители на Човешкия Син, чули думите Му в оня миг, рано или късно щяха да умрат и да отидат при баща си дявола в дълбочините на Ада. И тогава с ужас биха разбрали, че Този Христос, Когото са хулили приживе, е слязъл в сърцето на земята и е проповядвал на духовете в тъмницата. И същите тези хулители и нечестивци, останали завинаги вън от Бога, непременно биха си задали въпроса:
“Не обеща ли Христос, че ще ни даде знамението на пророк Йона? И какво ли ни се пише оттук нататък на нас, които не повярвахме в Него приживе на земята, за да разберем знамението Му отпосле в тъмницата?”
Нека ти кажа, братко мой, че колкото по-нищожен и малък е Сатана пред Силата и Славата на Господ, толкова по-силен, страшен и ужасен е той за тия, които Ключарят Исус му е предал до века. Тъй щото нечестивото и прелюбодейно поколение, което гонеше Господа от град на град или вдигаше камъни, за да счупи главите на свидетелите Му, наистина ще си получи цялото знамение на пророк Йона. Защото ще разбере за Спасението едва тогава, когато прекрачи портите на осъждението. А това е страшно! Страшно дотолкова, щото човек завинаги да се остави от грешните си пътища и помисли и да хване здраво ръката на Спасителя, за да премине от Смъртта в Живота.
Имайки всички тези размишления в сърцето си, аз стоях до моя Господ пред разтворените порти на Смъртта и Ада. И ето, че Той отново започна да ми говори, като казваше:
“Сърцето на земята, в което ще те заведа сега, е не просто най-дълбокото и отдалечено от Бога място. Не! Сърцето на земята е общ дух! Дух на същества и поклонници, които всякога са искали да имат пътища и помисли, различни от Божията Воля и противни на Божието Сърце. Тъй щото ако Отец Ми е Дух и Сърцето на Отца събира в Небето всичко светло, чисто, прекрасно и Свято, то в сърцето на земята се събира всичко скверно и мръсно, нечестиво и отвратително. И както ти правилно забеляза, Адът е по-зъл от Смъртта и следователно е по-долу от нея. Ето защо началото на Моите три дни ще започне не отгоре-надолу, но отдолу-нагоре. Сиреч – от сърцето на земята и от дълбочините на самия Ад та чак до сенчестите места на Смъртта. А сега, като си спомниш всичко от “Книгата на пророк Йона”, кажи Ми:
Къде изпрати Отец Ми пророка Си, за да проповядва покаяние?”
“О, Исусе! Отец изпрати Йон в големия град Ниневия, понеже нечестието на жителите й беше възбудило всичкия Му гняв. Но Йон се уплаши от Божията заповед и побягна от Лицето на Бога, като се качи на тарсийски кораб…”
Господ се усмихна на отговора ми и продължи да ме пита, казвайки:
“А уплаши ли се Синът от Волята на Отца? И побягна ли от Лицето Му подобно на Йона?”
“Не, Господи! И ето, че тук има разлика между Теб и Йон!”
“Точно така е, момчето Ми, но разликата свършва именно тук, за да започнат всички останали прилики. А сега отново Ми кажи какво се случи, когато Отец Ми заповяда на рибата и тя избълва пророка на сушата?”
“О, Исусе! Йон стана и тръгна да проповядва покаяние на всичките жители на Ниневия, викайки:
“Още четиридесет дни и Ниневия ще бъде съсипана…” (Йон 3:4) 
“А лесно ли премина пророкът през целия град Ниневия? И за колко дни свърши повереното му от Господа дело?”
“Господи мой! Словото казва, че:
“…Ниневия бе твърде голям град, който изискваше три дни за да се обходи…” (Йон 3:3) 
“Виж тогава, че и тъмницата пред нас е твърде голяма. И за нея също трябват три дни, за да се обходи. Но ти сега помисли именно върху тайната на трите дни и нощи. Защо не са два или четири, но са именно три? И какво тогава ще рекат думите Ми, че Човешкият Син ще бъде в сърцето на земята три дни и три нощи?”
Въпросът на Исус ме накара да млъкна и да не мога да Му отговоря. А Той търпеливо чакаше и чакаше, но аз никак не намирах отговор. Затова накрая проговорих на Господа, като Му казвах:
“Не зная, Исусе! И ако Ти не ми дадеш отговора, аз никога няма да го намеря…”
В този миг Спасителят се смили над немощния ми ум и отново ми проговори, като казваше:
“Виж отново знамението на пророк Йона, защото там се намира отговорът. Погледни и проумей какъв бе резултатът от пророческия призив в Ниневия…”
“О, Господи! Призива на пророк Йон доведе жителите на Ниневия до пост и покаяние. Тъй щото това отвърна Отец от гнева Му и Той въздържа ръката Си, за да не погуби Ниневия…”
“А откъде дойде заповедта за пълното покаяние на всичките жители на Ниневия? Кой пръв им даде примера и упражни всичкото си влияние, власт и авторитет, за да стои наистина цяла Ниневия в пост и покаяние пред Бога и Отца?”
“О, Исусе! Призивът на пророк Йон стигна до самия Ниневийски цар. И той, като съблече царските си одежди и се покри във вретище и пепел, заповяда пълно покаяние из цяла Ниневия…”
“Виж тогава думите на ниневийския цар, момчето Ми. Понеже в тях е отговорът за трите дни и нощи на Човешкия Син в сърцето на земята…”
Погледнах “Книгата на пророк Йон” и тогава забелязах категоричната царска заповед:
“Човеците и животните, говедата и овцете, да не вкусят нищо, нито да пасат, нито да пият вода; но човек и животно да се покрият с вретище; и нека викат силно към Бога, да! да се върнат всеки от лошия си път и от неправдата, която е в ръцете им. Кой знае дали Бог не ще се обърне и разкае, и се отвърне от лютия Си гняв, та да не погинем?” (Йон 3:7-9) 
Но въпреки прочитането на царските думи, аз все още не разбирах. И тогава Исус отново ме попита:
“Кои касаеше обявяването на поста в Ниневия?”
“Господи мой! Постът касаеше самия цар и първенците му, човеците и животните. Тъй щото царят и първенците му, и човеците и животните да не ядат и пият нищо, но да се покрият с вретище и да викат силно към Бога…”
“А не виждаш ли тук три поколения, призовани на покаяние? И не е ли първото поколението на царя и първенците му, а второто – поколението на всичките човеци, и най-сетне третото – поколението на животните? Сега разбираш ли защо Човешкият Син трябва да стои в тъмницата три дни и три нощи?”
Можех ли вече да не разбера, след като в думите на Исус блестеше такава Светлина?
Разбира се, че не! Ето защо развълнувано казах на моя Господ:
“Исусе! Сега разбирам, че Ти ще проповядваш на духовете в тъмницата три дни и три нощи, понеже едни от тях са като царе и първенци, други – като човеци, а трети – като животни…”
“Точно така е! Ти наистина проумя тайната на трите дни и нощи. Но сега виж другата пророческа тайна. А тя е, че в знамението на Човешкият Син се съвместяват както престоят на пророк Йон във вътрешността на чудовището, (който беше три дни и нощи) така и проповядването на Йон из Ниневия (което също беше три дни и три нощи). Понеже в знамението на Йон чудовището и Ниневия са разделени, а в знамението на Човешкия Син чудовището е погълнало Ниневия. Тъй щото както Отец заповяда на морското чудовище да избълва Йон на сушата, така и Човешкият Син ще излезе след трите дни и нощи от сърцето на земята, занасяйки Му дар от Спасението, докоснало древните родове.
А сега, след като знаеш кои са трите поколения, сиреч, царете, човеците и животните, то Ме последвай в самото сърце на земята. Понеже първият от трите Ми дни ще започне отдолу-нагоре…”

Leave a Reply