ЛЕГИОН – III ГЛАВА

3. “ЛЕГИОН Е ИМЕТО МИ, ЗАЩОТО СМЕ МНОЗИНА…”

“Мнозина ще дойдат в Мое име и ще рекат: Аз съм Христос и ще подмамят мнозина…” (Марк 13:6)

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Едва ли имам нужните думи в сърцето си, с които да ти разкрия каква превелика радост и неизразим възторг изпълниха всичките ми помисли, когато в едно най-могъщо видение Господ ми показа чудовищния анонимен дух като съвсем точно наименуван. И не просто наименуван, но посочен съвсем ясно на едно строго определено място в Словото, каквото е Гадаринската земя. Чудно ли ти е тогава, че в онова езеро се вдигна ветрена буря, която искаше да потопи ладията на Христос и учениците Му? Не е ли забелязал смъртно уплашеният дявол, че Господ тръгва с ладията Си, за да превърне едно евангелско събитие в иносказание за Вечността? За паднал херувим като Сатана, който завлече с опашката си една трета от Небесните ангели, голяма загуба ли би било Христос да изгони два хиляди негови бяса от един обсебен и обладан нещастник? Та нали Господ всеки ден връзваше демони и изцеляваше всяка немощ и болест на страдалците, които се струпваха около Него? Голяма трагедия ли биха били за Божия противник онези две хиляди свине, които се втурнаха по стръмнината и се хвърлиха, за да се издавят в езерото? Та какво му пука на един дявол за едно стадо от животни без разум? Но виждаш ли, братко мой, когато сам Сатана знае, че духът на лъжепророка е главният му коз за покваряването на света и за времената на умноженото беззаконие, то тогава ситуацията коренно се променя. Понеже древният Легион не е като последният Легион. И последните два хиляди нечисти духа не са земни бесове, но началства и власти на нечестието в небесните места. Понеже знам от моя Господ, че древният страдалец в Гадаринската земя е бил една първа репетиция за дявола, една миниатюрна демонична постановка пред самия дух на лъжепророка, който още в онези първи години на благовестието е започнал съпротивата си против Христос. И за тази съпротива ни напомня Апостол Йоан, който в посланието си записа и такива думи:
“Дечица, последно време е; защото както сте чули, че иде Антихрист, и понеже сега има много антихристи, от това знаем, че е последно време. От нас излязоха, но не бяха от нас; защото ако бяха били от нас, щяха да си останат с нас; но излязоха, за да стане явно, че те всички не са от нас. А вие сте помазани от Светия и знаете всичко…” (1 Йоаново 2:18-20) 
Защо Христовият слуга записа, че е “последно време”, при все, че от посланието му преминаха близо две хиляди години? Не затова ли, понеже говореше от третото Присъствие на Христос, което е “до века”? Какво са две хиляди години за измерението на Вечността? Не са ли един твърде кратък отрязък от време? И ако Йоан беше помазан от Святия Дух, за да говори за “последното време”, което е изключително време за духа на лъжепророка, то колко по-помазан от него ще е Помазаникът Христос, Който реши да разкрие Присъствието Си “до века” на Своите ученици, и именно затова ги заведе оттатък езерото, на “отвъдната страна”?
Нека ти дам още малко от Скритата Манна на моя Господ, за да разбереш напълно думите ми, преди Сам Той да заведе всички ни в Евангелието Си. Виждаш ли, братко мой, когато отиваме в Присъствието “до века” ние трябва да гледаме на Божието Слово като на лъчи, които тръгват от уж наглед малки примери, за да се превърнат в огромни кръгове Светлина напред във времето. То е същото, като да светнеш с прожектор в тъмна стая. Светлината, която излиза от малката окръжност на прожектора, се проектира в един огромен кръг на стената. А когато не става дума за прожектор, а за лъч на Святия Дух? Когато не става дума за електрическа лампичка, а за неизразимо могъщата Сила на Божията тайнствена премъдрост? Мислиш ли, че дяволът не знае за тази способност на Светлината – да тръгва като Зорница, а да се проектира напред във времето като Ден? Но ето затова всички ние трябва да четем Евангелието в третото Присъствие на Исус, което е “до века”. Защото тогава самата Господна мълния ще ни превърне в мълнии за царството на тъмнината.
Спомням си как преди точно десет години Господ въздигна духа ми при Себе Си и ме заведе в същата тази Гадаринска земя, за да гледам на Легион и на скритото в Божието Слово. Тогава, разбира се, аз нямах този достъп до Божията тайнствена премъдрост, който имам сега. Но това никак не попречи на Исус да ме посвети в написването на една от първите радикални книги на служение “Мория”, която се казваше “За свинете и тинята”. А можел ли съм тогава да зная къде ще отида десет години по-късно? Можел ли съм да предполагам, че ако и тогава Господ да ми е дал да видя охранените тлъсти шопари по църквите, духът на лъжепророка ще въздигне едни много по-тлъсти и охранени свине от тогава видяните?
И най-вече:
Можел ли съм да предполагам, че именно Легион е името на духа на лъжепророка, а последните му търговци по лицето на земята са наистина на брой около две хиляди?
Не, братко мой! Слугата Господен е вървял след Исус с превръзка на очите, без изобщо да знае докъде ще стигне и доколко ще се умножи и преумножи Божията Благодат в живота му. Но това е още една причина духът ми да е възрадван в Спасението, което Христос върши за Своите. Защото разбрах за изминалото време, че цялата допусната съпротива от силите на мрака против служение “Мория” е служила само като възбудител на Божията Ревност, тъй щото днес дяволът да не може да изброи пораженията си и да трепери като смачкан парцал пред Присъствието на моя Господ и Цар. А сега нека отново да ти предам думите на Исус. Защото духът ми все така оставаше при Него в Духа на последното пророческо видение. И Той, като ме въздигна от огненото езеро и отново ме качи в ладията Си, вече ми казваше:
“Слуго Мой! Както вече казах на Моите в началото на тази книга, духовното ти пътуване с Мен ще започне от огненото езеро назад във времето. И след като ти дадох да видиш сетнината на Легион и свинете му, сега е време отново да те върна в Моето Евангелие, за да видиш не древния, но последния прочит на случката в Гадаринската земя, при който се открива духът на лъжепророка, и прицелът на неговата активност в годините преди Моето Пришествие. Затова сега Господната ладия ще отиде в Гадаринската земя, и блажени са всички, които преживеят в Дух и Истина онова, което ще им се открие там…”
След последните Си думи Господ вдигна Десницата Си към белите платна на Святия Дух, тъй щото ладията заплува назад във времето. Някъде под нас преминаваха вековете на Милениума и всичко ставаше с твърде голяма скорост, за да я осъзная в мислите си. А така дойде миг, когато Исус отново ми проговори, като казваше:
“Искам да гледаш на видението в Гадаринската земя с Моя поглед, а не с твоя. Защото страдалецът, който сега ще изскочи пред Присъствието на твоя Господ, не е отделен човек, но олицетворява целия свят, сграбчен от духовете на сатанинското нечестие…”
След тези думи на Спасителя пред очите ми се яви брегът на Гадаринската земя. И Исус, като ме хвана за ръката, слезе от ладията и пристъпваше по пясъка. А някъде откъм далечините към Него се затича и самият обсебен свят. И когато Го приближи – със страх и ужас в очите си светът извика:
“Какво имаш Ти с мен, Исусе, Сине на Всевишния Бог? Заклевам Те в Бога, недей ме мъчи…” (Марк 5:7) 
Забавящ отговора Си към света, Господ извърна очите Си към мен и с ревнив Глас ме попита:
“Какво имам Аз със света, Стефане?”
Думите на Исус ме накараха да Му отговоря, казвайки:
“О, Исусе! Ти нямаш нищо със света, нито с княза му. Сам Ти ни предупреди в Словото Си, както казваше:
“Мир ви оставям; Моя мир ви давам; Аз не ви давам както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се бои…” (Йоан 14:27)  
и още:
“Аз няма вече много да говоря с вас, защото иде князът на този свят. Той няма нищо в Мене…” (Йоан 14:30) 
Ревността в Гласа на моя Господ се усили още повече. И Той отново ме попита, казвайки:
“А защо светът Ме заклева в Бога да не го мъча? Как мъча Аз света? И защо го мъча?”
Думите на Исус разплакаха сърцето ми. И през сълзи аз Му отговорих с думите:
“О, скъпоценен мой Спасителю! Ти мъчиш света с Примера Си и Словото Си! Мъчиш го с Любовта, която той не може да покаже! Мъчиш го със саможертвата Си, която той не може да схване и проумее! Мъчиш го, като бодеш нечистата му съвест, защото той няма сила да се откаже от демоните, които са го обсебили…”
В следващия миг Гласът на Исус стана огнен. И с преливащ Гняв Той ме попита, казвайки:
“А защо тогава този обсебен и обладан свят се нарича християнски? Защо два пъти годишно се отдава на банкети и пиршества, та да празнува Рождеството и Възкресението на Божия Син, а в останалите триста шестдесет и три дни живее в мерзост и поквара? Защо светът си вярва, че е готов за Мене, демонстрирайки християнските си ценности, а в Духа на това видение Ме заклева да не го мъча?”
“О, Исусе! Ти Сам знаеш колко лицемерен е светът. Понеже неговите празнувания и ценности са проява на лицемерието му, а сам той е закоравен както към Словото Ти, така и към Примера Ти!”
“Ами нека тогава да извикам към духа, който го владее! Защото един лицемерен свят непременно ще заслужава религиозните си лицемери!”
В следващия миг Господ посочи с показалец към света, като го питаше:
“Как ти е името?” (Марк 5:9) 
А един от духовете в света Му отговори, казвайки:
“Легион ми е името; защото сме мнозина…” (Марк 5:9) 
Думите му накараха Исус отново да ме попита, казвайки:
“Забелязваш ли, че отсред бесовете в този обладан свят Ми отговори главният сред тях? И така ли е, според Евангелието Ми?”
“Да, Господи! Думите Ти са съвършено точни. Защото и в Евангелието е записано, че първом с Теб говори главният дух, а после и останалите с него, според писаното. Първом за главния дух с думите:
“И много Му се моли да не ги отпраща вън от страната…” (Марк 5:10)
Втория път – останалите нечисти духове:
“И бесовете Му се молиха, казвайки: Прати ни в свинете, за да влезем в тях…” (Марк 5:12) 
В следващия миг Исус ми зададе твърде изненадващ въпрос, понеже ме попита:
“А защо, слуго Мой, главният дух Ме молеше да не го отпращам вън от страната? И защо бесовете му Ми се молиха да ги пратя в свинете, та да влязат в тях?”
И докато обмислях думите Му, Святият Дух изпълни устните ми, тъй щото Му отговорих, казвайки:
“Исусе! Духът на лъжепророка и останалите му бесове работят за тъмния си господар Сатана и за явлението на Антихрист на земята. Светското нечестие не върши работа на дявола, защото то не може да подготви света за явлението на Антихриста. За подобна подготовка е нужно друго нечестие, което не е светско, но религиозно. Понеже и Апостол Павел ни предупреди във “Второто послание към Солунците”, че Антихрист няма да дойде, докато не се случи отстъплението поради умноженото беззаконие…”
Господ кимна утвърдително с Главата Си, а след това продължи да ми говори, като казваше:
“Сега разбираш ли, че духът на лъжепророка чака позволение от Мен, за да може елитните му демони да прескочат от обладания свят в християнската религия? А какъв е глаголът, който бесовете употребяват, като се обръщат към Мен?”
“О, Господи! Те Ти казват:
“Прати ни в свинете, за да влезем в тях…” (Марк 5:12) 
“Значи става дума за пращане! Така ли е, слуго Мой?”
“Така е, Исусе!”
“Ами продължи тогава да четеш от “Второто послание към Солунците”, за да видиш писаното от Апостола Ми Павел. Защото именно в това послание Аз му заповядах да остави ключа за разбирането на случката в Гадаринската земя. Има ли и тук глагол, свързан с “пращане”?”
“Да, Господи! Понеже е записано:
“И затова Бог праща заблуда да действа между тях, за да повярват лъжа, та да бъдат осъдени всички, които не са повярвали истината, а са имали благоволение към неправдата…” (2 Солунци 2:11-12)
“А каква е самата заблуда, слуго Мой? Или какво ще се случи, когато Аз вдигна жезъла Си и заповядам на всичките два хиляди бяса да напуснат света, за да влязат в църквите на отстъплението? Най-малкото – какво Ми заяви Легион?”
“О, Исусе! Той Ти заяви думите:
“Легион ми е името; защото сме мнозина…” (Марк 5:9) 
Тук ревността на моя Господ твърде много се разпали, тъй щото Гласът Му стана огнен. И Той с Гняв към духа на лъжепророка вече ме питаше:
“Ако духът на лъжепророка е Легион, понеже са “мнозина”, то не предупредих ли Аз за тези “мнозина” в Евангелието Си? Слепи ли сте били да прочетете писаното:
“Мнозина ще дойдат в Мое име и ще рекат: Аз съм Христос и ще подмамят мнозина…” (Марк 13:6) 
Виждаш ли как два пъти съм употребил думата “мнозина” за да затвърдя напълно пророческите Си думи? А как ще разпознаете вие мнозината? Как ще отхвърлите свидетелствата им, ако не знаете къде е същинската сила на Легион? Понеже не друг, но Господ вашият Бог заповяда на бесовете на Легион да влязат в свинете.
А кои са тези свине, слуго Мой?”
“О, Исусе! Това са мнозината на блудницата Вавилон! Защото за тях в “Притчите” е записано:
“Да се не уклонява сърцето ти в пътищата й, да се не заблудиш в пътеките й; защото мнозина е направила да паднат ранени; и силни са всичките убити от нея. Домът й е път към ада, и води надолу в клетките на смъртта…” (Притчи 7:25-27) 
А за същата тази блудница, Исусе, в “Откровението” е записано:
“…светлина от светило няма вече да свети в тебе; и глас от младоженец и от невеста няма вече да се чува в тебе; защото твоите търговци станаха големците на земята, понеже чрез твоето чародеяние бяха измамени всичките народи…” (Откровение 18:23) 
В следващия миг Господ ме прегърна с ръката Си, като ми казваше:
“Пророко Мой! Това влизане на бесовете на Легион в свинете вече е почти приключило. И оттук нататък наистина им предстои да станат големците на земята. С религиозното засеняване, дадено им от дявола, и със съблазънта на тоталната си търговия, те наистина ще измамят жителите на земята и ще подготвят света за явлението на човека-Антихрист. Затова гледай какво ще сторя Аз и какви ще бъдат думите Ми към Легион и бесовете му…”
В следващия миг Господ се извърна от мен и погледна на обсебения свят, като казваше на Легион:
“Възлез с бесовете си по лицето на земята, та иди и обладай със силата си всички високопоставени в християнската религия, които мразят и тъпчат Моя Пример и Слово в пръстта, ако и на думи да се зоват Божии и Исус Христови! Свинете ти, Легионе, нека живеят на земята в пиршество и разкош, за да бъдат онези угоени, които Мечът Господен ще заколи в Деня на Гнева!
Всеки проповедник, който продава, да обладаеш, и всеки безумец, който купува, да помрачиш! Понеже тази е ролята ти в последното време на земята:
Да убиеш отстъпниците не с липсата на Словото Ми, а с липсата на Примера Ми!”
Гневът на Господ беше толкова страшен, щото аз видях как с гласове на див ужас бесовете излязоха от нечестивия и разрушен морално свят, за да покварят всичките големци на религиозната християнска йерархия. А Исус, като ме погледна, отново ми казваше:
“Аз няма да спра дотук в откровенията Си към теб, слуго Мой! Защото непременно ще ти покажа гробищата и бърдата, където всякога – нощем и денем – духът на лъжепророка е викал и се е изпосичал с камъни. Така Моите непременно ще разберат същинската му сила и прицел!
Аз, Вечният Съдия от Сион, все още говоря и не млъквам!”

Leave a Reply