ПОСЛЕДНИЯТ ХРАМ НА ХЪЛМА МОРИЯ I – 2 ГЛАВА

2. ОЩЕ НЯКОЛКО ДУМИ ЗА ХЪЛМОВЕТЕ И ВЪРХОВЕТЕ
(Кратко въведение в Духа на пророческите видения)

Братко мой! Верни ми приятелю!
Изправен пред най-отговорното и най-святото дело на живота си, аз не мога да не преклоня сърцето си и да не отдам на моя Господ всичката Слава, всичкото благодарение и всичкото поклонение, което Той заслужава. Защото в дните на подготовката за написването на тази книга, Той ми даде да гледам на всичките Му досегашни видения по нов начин. Не просто като на отделни книги, написани ей така, заради идеята. Но като на прецизно изработени духовни части, които Сам Исус ще събере и постави на точните места в Своя последен духовен Храм. Казвам ти това, понеже у всички нас Господ ще постави един прекрасен копнеж на извисяване и приближаване към Него. Извисяване и приближаване, които ще приключат с едно съвършено вграждане в Святия Дух. Имай тази вяра, че ако Святият Дух днес се намира на Господния Хълм, то в Него има едно кътче и за теб, една стаичка, едно място, което ще заемеш само ти и никой друг, освен теб. Силата, с която ще го намериш и познаеш, ще ти бъде дадена от Исус. Защото уникалното в тези Небесни чертежи на Последния Му Храм ще бъде това, че със Святата Си Премъдрост Исус ще ни изяви Храмът Си като Собственото Му Тяло, и частите на това Тяло – като градивни масиви на самия Храм. Тъй щото – познал как Божията Сила действа в живота ти и те употребява за Небесното благовестие – ти сам ще се съединиш с онази част от Тялото на Исус, с която Той те поставя като скъпоценен камък в Храма Си. А сега нека да ти кажа още няколко думи относно Господния Хълм Мория, за да пресека всяка възможна съблазън поради Личния Избор на моя Господ и Бог.
Виждаш ли, братко мой, Божията Благодат е твърде голяма и не е възможно човек да я обхване, нито напълно да я изкаже. Един от Христовите Апостоли я нарече “многоразлична”, за да ни утвърди в разбирането, че Святият Дух, изпратен от Небето, идва в живота ни, за да ни възвиси на Небето. Като проводник и изявител на тази многоразлична Благодат, аз я видях през очите на Исуса. И Той я потвърди истинно в сърцето ми, като Хълм Господен.
“Вие сте светлината на света. Град, поставен на Хълм, не може да се укрие…”
Ето защо името “Мория” стана нещо твърде съкровено, свято и пречисто за сърцето ми. Защото Мория е Хълмът на Божия човек Авраам. Мория е Хълмът и на цар Соломон, където той въздигна в древността Храм на Господа. Мория е Духът, Божият Пророчески Дух, Който изсипа огромно и съвършено изобилие в сърцето ми. А сега имай вярата да приемеш, че ако и Пътят Христос да е Един, то изявата на многоразличната Божия Благодат може да ни отведе чрез Този Път и на други Хълмове и Върхове. Хълмове и Върхове, не по-малко Святи и потвърдени от Духа. Тъй щото, ако Господ Исус се открие на някого от друго място в Библията, което не е Хълмът Мория, то пак в Божия Свят Дух това да е същото място на Същия Му Храм.
Ето, например, Върхът Кармил!
Върхът, на който пророк Илия коленичи и извика дъждовете на Святия Дух! Върхът, на който ще дойде и Облакът на Божията Слава, за да ни направи участници в грабването. Този Връх не се “конкурира”, нито се конфронтира с Хълма Мория, понеже в Святия Дух той е същото място на Същия Храм.
Ето, например, и Върхът на Синайската планина!
Върхът, на който Моисей получи скрижалите с Божиите заповеди! Върхът, на който и Исус заведе учениците Си, онази “свята планина”, където те бяха насаме с Него. Онова Свято място, където Исус се преобрази, за да се разговаря с Моисей и Илия и да свали от високото един нов скрижал с една нова заповед.
“Нова заповед ви давам! Да се обичате така, както Аз ви възлюбих! Защото както Отец възлюби Мене, така и Аз възлюбих вас! Пребъдвайте в Моята Любов!”
И този Връх също не се “конкурира”, нито се конфронтира с Хълма Мория, но е Божия духовна изява на същото място, където се намира Същият Храм на Исус!
Ето например и Хълмът Гаризин!
Хълмът на Божиите духовни благословения! Хълмът на който Исус ми разкри трите шатри на Божието Съвършено благоволение! Хълмът, на който аз Го видях като Лоза, Която ражда Съвършените Си плодове! И този Хълм също не се “конкурира”, нито се конфронтира с Хълма Мория, но допълва прекрасната и Съвършена Благодат, с която Бог свидетелства за същото място на Духа Си!
Давам ти всички тези категорични белези не по друга причина, но да бъдеш напълно убеден, че можеш от цялото си сърце да заложиш на Господния Храм, който Исус ще въздигне на Хълма Мория. Защото Хълмът Мория непременно ще бъде Върхът Кармил, Върхът Кармил непременно ще бъде Святото място на Синайската планина, и Святото място на Синайската планина непременно ще бъде Хълмът Гаризин! Понеже от всяко извисено място в Библията, където е пламтял Огъня на Святия Дух, Бог е свидетелствал, че е Връх или Хълм, който свързва сърцата на човеците с Неговото Сърце, и духовете на човеците с Неговия Свят Дух!
Но ти отново погледни на Хълма Мория! Защото Всемогъщият и Свят Отец е искал да покаже и е показал Съвършеното Си Благоволение към този Хълм. И това Благоволение ти ще откриеш в Името, с което Бог е определил Себе Си и се е изявил на чедата Си. Защото Той е Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов! А за Хълма, на който Той е поставил Името Си, ни предупреждава и нашият Господ Исус, като казва в Евангелието:
“Но казвам ви, че мнозина ще дойдат от изток и запад, и ще насядат с Авраама, Исаака и Якова в небесното царство; а чадата на царството ще бъдат изхвърлени във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби…” (Матея 8:11-12)
И ако наистина искаш и ти да бъдеш от насядалите с Авраам, Исаак и Яков, то приеми, че с тази пророческа книга Господ Исус ще те запечата на Хълма, който е духовно свързан с тях. А това е Хълмът Мория – мястото на последния Божий Храм за последните Божии чеда на земята.
След това кратко встъпление, което Господ Исус ми даде за сърцето ти, аз ще се отправя към Хълма Мория. За да ти явя всичките удивителни и пречудни видения, с които Царят на Сион ми разкри Собствения Си Храм.
Амин и Амин!