ВИКЪТ НА КРЪВТА – IV ГЛАВА

4. РАНАТА ОТ ТРЪНЕНИЯ ВЕНЕЦ Братко мой! Искам да знаеш, че раната от трънения венец превъзхожда по болката си ефекта от всички останали възможни рани. Години наред аз не съм разбирал тази рана. Години наред аз съм се бунтувал, когато Господ в наложено изпитание я е поставял върху главата ми. Истината е, че съм бил …

Нататък ВИКЪТ НА КРЪВТА – IV ГЛАВА