ЛЕВИАТАНЪТ – V ГЛАВА

5. ЛЮСПИТЕ НА ЛЕВИАТАНА Сега искам отново да продължа с Левиатана. В характеристиката, която Бог дава на сатанинското тяло има нещо, което е като най-голяма гордост на Левиатана. Ето какво е то:“Той се гордее с наредените си люспи, съединени заедно, като че ли плътно запечатани; едната се допира до другата така щото ни въздух не …

Нататък ЛЕВИАТАНЪТ – V ГЛАВА