ЧИСТИ И СВЯТИ НА ПАСХАТА – III ГЛАВА

3. КАПКИТЕ НА ГОСПОДНИЯ ИСОП Братко мой! Готов ли си да оставиш всичките човешки учения и да последваш Господ Исус и Неговото Свято Учение? Готов ли си да преживееш всяко земно унижение в името на Божията Святост и чистота? Знаеш ли, че ако Господ ни говори за умножаване на беззаконието, то е, понеже днес човеците …

Нататък ЧИСТИ И СВЯТИ НА ПАСХАТА – III ГЛАВА

АРФАТА НА ДАВИД III – III ГЛАВА

3. СТРУНАТА НА ПОКАЯНИЕТО Братко мой! Верни ми приятелю! Аз не зная какво бихме правили ние без верността и Любовта, с които Исус ни посещава всеки ден. Аз не зная как бихме оцелели в това най-страшно и грешно време, ако у Сърцето на нашия Благ Отец нямаше за нас Милост и опрощение. Когато погледна назад …

Нататък АРФАТА НА ДАВИД III – III ГЛАВА

ВЕТИЛ II – IV ГЛАВА

4. ДЕСЕТИЯТ ЛЪЧ НА АНГЕЛСКОТО БЛАГОВЕСТИЕ (БОЖИЕТО ИЗЦЕЛЕНИЕ И ПРОГЛЕЖДАНЕ) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Твърдото ми убеждение при писането на тази най-дълбока и Свята пророческа книга, е свързано с очакването, че тя ще бъде прочетена и осмислена от духовните, а не от душевните или плътските християни. В крайна сметка ангелското благовестие може да …

Нататък ВЕТИЛ II – IV ГЛАВА