ВЯРА И СЛОВО II – VI ГЛАВА

6. ВЯРАТА В ИСУС - ДВИЖЕЩА СИЛА НА СЛОВОТО Вярвам, че в края на тази книга Святият Дух ви е дал да разберете колко чудесно и плодоносно е Божието Слово. Макар и не всичко да сте изпитали по начините, описани тук, то надеждата, че можете да направите Словото всемогъщо в живота си, е достатъчен стимул …

Нататък ВЯРА И СЛОВО II – VI ГЛАВА

ВЯРА И СЛОВО II – V ГЛАВА

5. СЛОВОТО КАТО ПОМАЗАНИЕ “Духът на Господа Йеова е на Мене; защото Господ Ме е помазал да благовествам на кротките, пратил Ме е да превържа сърцесъкрушените, да проглася освобождение на пленниците, и отваряне затвора на вързаните...”  (Исайя 61:1) “...и хомотът ще се строши поради помазанието ти...” (Исайя 10:27) Божиите думи са действие на животворяща и …

Нататък ВЯРА И СЛОВО II – V ГЛАВА

ВЯРА И СЛОВО II – IV ГЛАВА

4. СЛОВОТО КАТО ПРОПОВЕД “Колко са прекрасни върху планините нозете на онзи, който благовества, който проповядва мир! Който благовества добро, който проповядва спасение...” (Исайя 52:7) Дълбоко, светло и мъдро е учението на Божия Син. Но като цялостен смисъл Спасителят го изявява в една Своя заповед: “Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар...” …

Нататък ВЯРА И СЛОВО II – IV ГЛАВА

ВЯРА И СЛОВО II – III ГЛАВА

3. СЛОВОТО КАТО ЗАПОВЕД “Всяка заран ще погубвам всичките нечестиви на земята, за да изтребя от града Господен всички, които вършат беззаконие...” (Псалом 101:8) Като плод на Словото в сърцата ни, Заповедта е най-ревностното проявление на Святия Дух. Исус желае не само да бъдем мъдри и знаещи, здрави и благословени. Нещо повече - Той иска …

Нататък ВЯРА И СЛОВО II – III ГЛАВА

ВЯРА И СЛОВО II – II ГЛАВА

2. СЛОВОТО КАТО ИЗПОВЕД “Рекох: Ще изповядам на Господа престъпленията си. И Ти прости вината за греха ми...” (Псалом 32:5) Бог определя Словото Си не като определено съдържание, но като Сила, способна да очисти и промени човешкото естество. Във “Второто послание към Тимотей” Апостол Павел отбелязва: “Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за …

Нататък ВЯРА И СЛОВО II – II ГЛАВА

ВЯРА И СЛОВО II – I ГЛАВА

ВТОРА ЧАСТ: ПЛОДОВЕТЕ ЗА ИСУС 1. ОТ СЕМЕНАТА КЪМ ПЛОДОВЕТЕ “От плодовете им ще ги познаете...” (Матея 7:16) За нас, вярващите в Христовото Име, Бог се е погрижил, тъй щото никога да не оставаме без духовна храна и благословения. Библията е нашата неизчерпаема съкровищница, защото в нея имаме Словото, като свидетелство на Христовия Живот, като …

Нататък ВЯРА И СЛОВО II – I ГЛАВА

ВЯРА И СЛОВО I – V ГЛАВА

5. СЛОВОТО КАТО ТРЕЗВЕНОСТ “Не е за царете, Лемуиле, не е за царете да пият вино, нито за князете да кажат: Где е спиртното питие? Да не би като се напият, да забравят закона и да онеправдаят угнетяваните...” (Притчи 31:4-5) “Вие обаче сте избран род, царско свещенство, свят народ, люде, които Бог придоби, за да …

Нататък ВЯРА И СЛОВО I – V ГЛАВА

ВЯРА И СЛОВО I – IV ГЛАВА

4. СЛОВОТО КАТО МЪДРОСТ “Потвърди словото Си към слугата Си, което ще води към страх от Тебе...” (Псалом 119:38) Темата за Мъдростта винаги е била пробен камък за тълкувателите й и мнозина са се спъвали в опитите си да я изразят или определят. Затова аз не се наемам и не претендирам за пълна изчерпателност върху …

Нататък ВЯРА И СЛОВО I – IV ГЛАВА

ВЯРА И СЛОВО I – III ГЛАВА

3. СЛОВОТО КАТО РАЗУМ “...чрез Твоите правила станах разумен; затова мразя всеки лъжлив път...” (Псалом 119:104) Третото важно семе, което Исус ни дава чрез Словото Си, е Разумът. Той е ключовото проявление на Божията Благодат в живота ни. За Исус е от огромно значение да бъде осветено мисленето ни и да бъдат поставени в душите …

Нататък ВЯРА И СЛОВО I – III ГЛАВА

ВЯРА И СЛОВО I – II ГЛАВА

2. СЛОВОТО КАТО ПОЗНАНИЕ “И няма вече да учат всеки ближния си и всеки брата си, и да казват: Познайте Господа; защото те всички ще Ме познават, от най-малкият до най-големият между тях, казва Господ...” (Еремия 31:34) Чудесно е, когато нашето Знание се превръща в Познание. Знанието разширява мирогледа ни, но Познанието увеличава позициите ни. …

Нататък ВЯРА И СЛОВО I – II ГЛАВА