ПОСЛЕДНИТЕ СТРАНИЦИ НА СВЯТИЯ ДУХ – II ГЛАВА

ЗА СМАЗАНАТА ЗМИЯ И НАРАНЕНАТА ПЕТА

Както много от приятелите ми знаят, през летния сезон напускам Добрич и отивам да живея в Балчик, където със съпругата ми имаме скромен дом. Използвам топлото време, за да бъда по-близо до природата и да укрепя здравето си с разходки край морския бряг. Така преди две седмици ми се случи нещо, за което не бях подготвен, нито го очаквах. Прибирайки се след разходка с Йовелина, аз усетих жестока болка в петата на десния крак. Не можех да си обясня защо ми се случва това, понеже нито бях преживял контузия, нито пък кракът ми е давал някакви сигнали, че го претоварвам или наранявам. Но болката си беше факт. Аз, разбира се, я претърпях вечерта, като вярвах, че на другия ден проблемът ще е отшумял. Но със събуждането сутринта болката отново напомни за себе си и дори беше станала още по-остра. Това ме накара да застана на молитва пред Исус и да Го моля за отговор защо ми се случва подобно зло. А Господ ме беше чакал да Го призова, защото се сниши до мен и започна да ми говори, като казваше:
“Не се чуди на болката в петата си! Аз я допуснах върху теб, но тя беше изискана от самия дявол и Сатана! Защото той никога не се отказва да изисква онова, което му е обещано открай време в Свещеното Писание!”
“А значи ли това, че съм залитнал в територията на дявола, Господи?” – попитах с притеснение аз. А Спасителят, като се усмихна, продължи да ми говори, казвайки:
“Не, Стефане! Ти не си се отклонил нито на йота от мястото и призванието си, но вършиш всичко, което Ми е угодно. Но е време да си дадеш сметка, че чрез твоето служение Аз многократно увеличих враждата между Божието потомство и рода на нечестивите. А старовременната змия, която твоят Отец прокле да се влачи по корема си и да яде пръст през всичките дни на съществуването си, изиска правото си, за което е писано:
“Ще поставя и вражда между тебе и жената и между твоето потомство и нейното потомство; то ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата…” (Битие 3:15)
И ето, слуго Мой! Понеже две десетилетия се движиш в свръхестествената Благодат на Духа, за да даваш на братята и сестрите Ми от Скритата Ми Манна, то и затова чрез теб Аз смазах главата на змията, а тя сега ти нарани петата…”
“Но защо чак сега дяволът ми нарани петата, Исусе? Та Ти ми даде да напиша в минали години пророчески книги, заради които Сатана искаше да ме убие? Какво се случи през тази последна година, та да преживея наяве това библейско знамение?”
В този миг Господ ме прегърна, като ми казваше:
“Случи се това, слуго Мой, че ти стигна до самия край на призванието и избирането си! И тежестта от Словото на Божия Пророчески Дух стана толкова голяма, че не просто нарани, но смаза главата на старовременната змия. Така че не е голямо нещо да пострадаш по плът от една смазана змийска глава. Но и това не е пълният Ми отговор към теб. Защото имаше съвсем точна причина Сатана да изреве болезнено и да забие отровния си зъб в петата ти. А тази причина сега ще се открие пред теб с видението, което ти давам…”
Ето, че Спасителят докосна с Десницата Си главата ми, а пред очите ми се появи видение. В него аз и Господ стояхме върху една огромна пергаментова страница, чиито краища бяха изпънати на изток и запад, и на север и юг. Върху страницата блестяха стихове от Свещеното Писание, написани сякаш със злато и огън. А самата страница, повдигната от Небесен вятър, летеше високо над земята. И тогава Исус продължи да ми говори, като казваше:
“Виж върху кои стихове си стъпил сега с нозете си. Защото ти с години се подвизаваше за тази могъща привилегия…”
Погледнах с вълнение към нозете си, а очите ми прочетоха вече цитираните от Господ стихове от “Битие”:
“Ще поставя и вражда между тебе и жената и между твоето потомство и нейното потомство; то ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата…” (Битие 3:15)
Това ме накара с недоумение да Го попитам:
“Как да разбирам видението, което ми даваш Господи? Каква е тази пергаментова страница, носена над земята от Небесния вятър?”
А Исус, като ме погледна с твърде остър поглед, каза:
“Преди да ти отговоря, виж, че змията, която стои под страницата на Духа, отново ще направи опит да нарани петата ти с отровния си зъб…”
И действително стана така, както ме предупреди Господ. Аз видях как една смазана змийска глава проби пергамента и се промуши точно под стиховете, даващи й правото да ми нарани петата. Но тогава Исус с властен глас й заповяда, като казваше:
“Махни се отсред страницата на Духа Ми, Сатано! Да не би да те пронижа преди времето ти и така да сбъдна най-ужасните ти кошмари! Върни се на трите страници по-долу и там изливай яростта си и отприщвай болката си! Повече слугата Ми няма да нараниш, и до петата му няма да се приближиш!”
Докато Спасителят изговаряше думите на Гнева Си, от устните Му се стрелна мълния, която разтърси с блясък змийската глава, тъй щото дяволът мигновено се дръпна надолу, а пергаментът се възстанови със огнено-златните си стихове, сякаш никога никой не беше го пробивал. И докато гледах на всичко, поразен от видението и мястото, на което се намирах, Исус с нежен и благ Глас ми каза:
“Слуго Мой! Повече не искам да товаря духа ти с послания и видения, защото ти понесе неизмеримо по-голяма тежест от тежестта на който и да било човек, посветен на Божието Спасение. И като знаеш, че живееш в края на стария свят, а времето до Мига на Грабването пристига шеметно бързо, приеми, че днес Аз идвам при теб, за да ти дам последното и най-съдбоносно послание за Божиите чеда.
Посланието за последните страници на Святия Дух…”
“Какви са тези страници, Господи?” – попитах с вълнение аз. А Той като вдигна Десницата Си и я завъртя в полукръг, отново ми каза:
“Аз и ти сега сме на последната страница на Святия Дух! Тази страница, върху която ще се намерят запечатаните в Божието Спасение. Но под нас има още три други страници, които също са на Святия Дух. Но там Той не спасява, а обвинява света за нечестието му, за да изпълни думите на Човешкия Син, Който е казал за Него:
“Обаче Аз ви казвам истината, за вас е по-добре да отида Аз, защото, ако не отида, Утешителят няма да дойде на вас; но ако отида, ще ви го изпратя. И Той, когато дойде, ще обвини света за грях, за правда и за съдба; за грях, защото не вярват в Мене; за правда, защото отивам при Отца, и няма вече да Ме виждате; а за съдба, защото князът на тоя свят е осъден…” (Йоан 16:7-11)
Виждаш ли, Стефане, трите обвинителни страници на Святия Дух?”
В този миг Скритата Манна изпълни духа ми, тъй щото с прекомерно вълнение отговорих на Спасителя:
“Да, Исусе! Виждам страниците с Обвинението на Святия Дух и те наистина са три. В първата страница Святият Дух обвинява света за грях. Във втората страница Духът обвинява света, че не живее Божията Правда. А в третата страница светът е обвинен за съдба, защото князът му Сатана е осъден…”
Господ се усмихна на отговора ми и продължи да ми говори, като казваше:
“Сега разбра ли защо твоят Господ смъмри дявола и го опърли с мълнията Си, като му заповяда да се върне на трите страници под този пергамент?”
“Да, скъпоценен мой Спасителю! Защото именно дяволът с нечестивите му духове, които закоравяват и покваряват света, са същинската причина за трите обвинения на Святия Дух!”
“Съвършено вярно Ми отговори, слуго Мой! А ти сега се въздигни с Мен до Божието Светилище, за да бъдеш благословен от устните на Моя Небесен Отец, Който ще запечата служението ти в Сърцето Си – така, както е запечатвал служенията на всичките Си слуги и пророци! И след това ние отново ще слезем тук, за да ти говоря в Дух и Истина за последните страници на Обвинителя и Утешителя…”

Leave a Reply