АКО СВЕТЛИНАТА В ТЕБ Е ТЪМНИНА – III ГЛАВА

  1. 3. ДУХЪТ НА АНТИХРИСТ ПРОТИВ ОБРАЗА НА ВЯРАТА

В тази глава ще продължим да разглеждаме неуморната активност на духа на Антихриста. След като видяхме как той се прицелва в съвестта на хората, с цел да разврати човешкия дух и угаси светлината му, то е време да разберем и другата му стратегия, свързана с образа на вярата. Вярвам, че никой от вас не е забравил какъв е произхода на духа на Антихрист. Най-непоносимото нещо за Сатана при сътворението на човека бе Божият Образ в този човек. Образът беше дразнителят на сатанинската гордост и високомерие. Образът беше този, който го смущаваше, че вече не е пръв по хубост и съвършен по величие. Дори Бог Отец в един момент заяви на херувима:
“От кого си по-хубав? Слез и лежи с необрязаните…” (Езекиил 32:19)
Можеше ли дяволът да преглътне Божиите думи?
Не! Неговото честолюбие беше наранено. Ето затова дяволът реши да събори Божия Образ в първите човеци и успя. Бог погледна на Адам, но не видя Своя Образ в него. Погледна на Ева, но не видя Своя Образ в нея. Творецът видя не духа, не жизненото дихание, което вдъхна на човеците от Себе Си, но… пръст. Бунтовна, себична и грешна пръст. Тогава Бог каза на човека:
“С пот на лицето си ще ядеш хляб, докато се върнеш в земята, защото от нея си взет; понеже си пръст и в пръстта ще се върнеш…” (Битие 3:19)
Искам да разбирате, че когато Бог каза на човека, че е пръст, то самото Божие Слово видя, че човека е пръст. Бог изпитва цялото творение по един единствен начин – чрез Своето Слово. Чрез Словото на Бога бе създадено всичко и затова Словото е факторът, чрез който Бог изпитва същността на Творението. В онзи миг, когато човеците бяха съгрешили, те се бяха обърнали против Словото. Те не се вписваха в стандартите на това Слово и не издържаха на Божиите критерии. Защото Словото каза:
“Да създадем човека по Наш образ, по Наше подобие; и нека владее…” (Битие 1:26)
Но сега, когато Словото изпита същността на Адам и Ева, то ги видя, че не са в Образа на Бога, не са в подобието Му, и не владеят, но са станали роби на змийско внушение, което владее над тях. Адам и Ева вече бяха паднало творение. Творение, изгубило висотата и стандартите на Бога. Така Бог изгони първите човеци от Присъствието Си, без да забрави, че е промислил изходен път за тяхното пълно възвръщане и възстановяване. Изследвайки необятната Божия мъдрост и промисъл, Соломон ще каже:
“Каквото съществува е станало вече; и каквото ще стане е станало вече; и Бог издирва наново онова, което е било оттласнато…” (Еклесиаст 3:15)
В желанието Си да ни издири след като оттласна Адам и Ева, поради преголямата Си Любов, с която ни възлюби Небесният Отец изпрати Сина Си в плът, подобна на човешката, за да ни даде онова, което Адам и Ева изгубиха при грехопадението – Словото на Бога.
“И Словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме Славата Му, Слава като на Единородния От Отца, пълно с Благодат и Истина…” (Йоан 1:14)
Това, че Словото стана плът, беше най-ужасният кошмар за дявола. Защо? Затова защото Бог откри път за Спасение и възстановяване на човешкия род, според както беше обещал. Някога Той създаде Адам чрез Слово, а ето, че на света идеше Неговия Единороден Син, един втори Адам, един последен Адам, за Чиято мисия Апостол Йоан записа:
“А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чеда, сиреч на тия, които вярват в Неговото име: които се родиха не от кръв, нито от плътска похот, нито от мъжка похот, но от Бога…” (Йоан 1:12-13)
Но какво значи да станеш Божие чедо? Не е ли това, щото отново да придобиеш Божия Образ в себе си? Не е ли това, щото да преживееш едно ново сътворение в себе си? Сътворение, дължащо се не на нещо друго, а на Вяра в Силата на Божието Слово? Да! Именно това беше новото Сътворение, заповядано от Бога. Три неща от това Сътворение събират в себе си смисъла на Божието Спасение и Изкупление:
Образът, Словото и Вярата на Господ Исус Христос!
Образът е този, който ще се роди от Вяра в Словото.
Словото е това, което изгражда Образа чрез Вяра.
Вярата е тази, която усвоява Словото на Образа.
Срещу тези трите Сатана щеше да впрегне всички свои най-хитри и коварни слуги – началствата и властите на нечестието в небесните места, армията на духа на Антихриста, който е същинският лъжепророк. Те пък от своя страна щяха неуморно да проповядват анти-Вяра, анти-Слово и анти-Образ.
Нека да започна разсъжденията си за анти-Вярата, като цел на лъжепророка.

Leave a Reply