АКО СВЕТЛИНАТА В ТЕБ Е ТЪМНИНА – I ГЛАВА

  1. 1. ПРОИЗХОД НА ДУХА НА АНТИХРИСТ

Една от тайните на Божието Слово е свързана с произхода на духа на Антихрист. Той е отделна духовна личност и не може да се свързва просто с действия на Сатана против Бога. Когато говори за тази личност, Божието Слово ни дава информация за нея не само в “Първото съборно послание на Апостол Йоан”, но и в “Откровението на Йоана”, където тя е показана като отделен субект, наричан “лъжепророк”, за разлика от “змея” (Сатана) и “звяра” (човекът-Антихрист). Може да видите това в деветнадесета глава на “Откровението”. Ето защо, за да разберем произхода на Антихрист ние трябва да се върнем назад, във времето, когато се осъществи бунтът на Сатана против Всевишния. Съществува широкоразпространеното мнение, че мотивът на Сатана, за да се разбунтува против Бога е скрит в желанието му да вземе мястото на Бога, да седне на Престола на Бог и да управлява като Бог. Тук обаче възниква въпросът:
Можеше ли Сатана да бъде като Бог?
Тук не говоря само за Властта на Всемогъщия, тоест, възможността да се управлява над духовните началства, власти и сили. Говоря за Личността на Бога, Неговото Вездесъщо Присъствие, Неговата Святост, Неговата Далновидност, тоест, способността Му да вижда Началото и Края. Словото ни разкрива Бог като Всемогъщ и неограничен от времето и пространството Дух. Дух на Творец, Дух на Личност, Дух, Който е неизследим и само по благоволението на Сърцето Му ние имаме знание за Него. Сатана беше херувим, помазан да засенява. Фактът, че беше творение, а не Творец, говореше за неговата ограниченост. За разлика от Бог, Сатана не изпълва Небето и земята. Ето защо всичко, което той предприе като херувим, стана пред Божиите очи и Бог допусна изявата на Луцифер, за да го изобличи.
Въпросът е: Къде се криеше дразнителят в сатанинското сърце и защо Сатана беше мотивиран да се разбунтува против Бога?
Той имаше всичко, което можеше да има като херувим. Библията ни показва за него следното:
“Така казва Господ Йеова: Ти си печат на съвършенство, пълен си с мъдрост и съвършен по хубост. Ти бе в Божията градина в Едем; ти бе обсипан с всякакви скъпоценни камъни: със сард, топаз, диамант, хрисолит, оникс, яспис, сапфир, антракт, смарагд и със злато; направата на тъпанчетата и на свирките ти е била приготвена за тебе в деня, когато си бил създаден. Ти беше херувим, помазан да засеняваш; и Аз те поставих така щото беше на Божия Свят хълм; ти ходеше всред огнените камъни. Ти бе съвършен в постъпките си от деня, когато бе създаден, догдето се намери беззаконие в тебе…” (Езекиил 28:12-15)
Виждаме каква власт, съвършенство и пълнота притежаваше Сатана.
От какво беше недоволен тогава? Какво му липсваше?
Естествено, че му липсваше нещо, но той не беше създаден да го притежава. Това, което му липсваше, беше Образът на Бога. Бог не създаде Сатана по Свой Образ и подобие. Бог го създаде като херувим, помазан да засенява. Херувим, който носеше едно най-светло име като символ на призванието и длъжността му. Той се наричаше син на огъня и зората, а името му бе “Денница” и “Луцифер”. За него Бог допълва още:
“…никаква тайна не се укрива от тебе; с мъдростта си и разума си ти си придобил богатство за себе си, и придобил си злато и сребро в съкровищниците си…” (Езекиил 28:3-4)
Никаква тайна не се укриваше от Луцифер и той знаеше плановете на Твореца.
Но кой бе най-великият проект на Бога?
Естествено – този, в който най-много от Бога щеше да се съчетае с творението. Проектът да се създаде човекът. Точно в този план Луцифер съзря нещо, което не беше дадено на него – Образа на Бога. Когато Творецът пристъпи към създаването на Адам, Той каза:
“Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владее…” (Битие 1:26)
Човекът беше създаден като Образ на Бога и с този Образ той беше най-великото творение на Твореца. Словото на Бог беше създало Адам съвършен.
Но не създаде ли това Слово и Луцифер?
Да, създаде го! Бог каза:
“Да създадем херувим, който да засенява!”
И стана така. Бог създаде Луцифер. Създаде го чрез Словото, което изговори. Така е писано:
“Чрез словото на Господа станаха небесата, и чрез дишането на устата Му цялото им множество…” (Псалом 33:6)
Апостол Павел ще ни разкрие още по пълно това в “Посланието към Колосяните”, като ще каже за Исус Христос:
“В Него имаме изкуплението си, прощението на греховете; в Него, Който е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание; понеже чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства или власти, всичко чрез Него бе създадено…” (Колосяни 1:14-16)
Исус Христос е Словото на Бога и чрез Него беше създадено всичко, следователно и Луцифер. А сега нека да помислим. Когато Луцифер се разбунтува той не се ли обърна против Словото, което го създаде? Защото Словото създаде един съвършен херувим, а не паднал дявол!
Да! Луцифер се обърна против Словото, следователно, против Исус Христос, против Оня, чрез Когото Бог го създаде. Може да ви се струва смешен въпросът, който ще задам, но ще го направя:
На какъв дух беше Луцифер, когато съгреши против Исус Христос?
Отговорът е ясен:
На духа на Антихрист!
Зная, че е възможно мнозина да подскочат, когато четат това, но това е Истината на Бога. Луцифер беше създаден от Словото на Бога и бунтът му беше против това Слово. А Словото е Христос, така че в бунта на Сатана се засвидетелства още една личност, най-вероятно – “личен съветник” на Луцифер – духът на Антихрист.
Нека сега да прочетем какво говори Апостол Йоан за този дух:
“…никой дух, който не изповяда Спасителя, не е от Бога; и това е духът на Антихриста, за когото сте чули, че иде, и сега е вече в света…” (1 Йоаново 4:3)
“За когото сте чули, че иде…”
– говори Апостолът. Откъде иде? Естествено – от царството на тъмнината. “И сега е вече в света…” – казва Апостол Йоан. Това, че “вече” е в света означава, че е имало време, когато не е бил в света, но ето, че е дошъл в света. А защо дойде в света?
Отговорът е:
Защото и Христос дойде на света!
Докато Христос беше в духовния свят, то и духът на Антихрист беше там, но щом Исус дойде в света, то и духът на Антихрист дойде в света.
Все пак, за да не възникнат съмнения относно наличието на този “личен съветник” на Сатана, нека видим какъв беше плодът на неговата активност върху сърцето на падналия херувим. Ето как Бог се обръща към Луцифер:
“Ти бе съвършен в постъпките си от деня, когато бе създаден, догдето се намери беззаконие в тебе. От много голямата ти търговия напълниха всичко сред тебе с насилие, и ти съгреши; затова те отхвърлих като сквернен от Божия хълм, и те изтребих отсред огнените камъни, херувиме засеняващи!” (Езекиил 28:15-16)
Нека разделя този стих на три части, които показват раждането, извършването на бунта и наказването на Сатана след този бунт:
Раждането на бунта:
“от много голямата ти търговия напълниха всичко сред тебе с насилие…”
Извършването на бунта:
“… и ти съгреши…”
Наказването на бунта:
“…затова те отхвърлих като сквернен от Божия Хълм и те изтребих отсред огнените камъни, херувиме засеняващи…”
Сега ви моля да забележите първия етап, свързан с раждането на бунта. Казва се, че “напълниха всичко сред Луцифер с насилие…” Явно има насилие над сърцето на херувима. То е напълнено от някого. Този някой е духът на Антихрист, духът, който обърна Сатана против Словото на Живия Бог. Чак във вторият етап виждаме самият бунт – “и ти съгреши…” Именно внушенията на духа на Антихрист напълниха сърцето на Сатана с насилие. Те упражниха върху него силен натиск, но и самият херувим не им се противи, но ги прие спонтанно и със задоволство.
Какво предлагаше духът на Антихрист на засеняващия херувим?
Ето какво:
Адам и Ева като разменна монета за господство над целия свят!
Можем ли да бъдем сигурни в това?
Да, защото Словото ни показва не само фактът на насилието, но и плодът на това насилие над Сатана.
Къде ще го открием?
Нека отворим “Книгата на пророк Исайя” и видим какво е записано там за амбициите на засеняващия херувим:
“Как си паднал от небето, ти, Деннице, сине на зората! Как си отсечен до земята, ти, който поваляше народите; а ти думаше в сърцето си: Ще възляза на небесата, ще възвиша престола си над Божиите звезди, и ще седна на планината на събраните богове към най-крайните страни на север, ще възляза над висотата на облаците, ще бъда подобен на Всевишния…” (Исайя 14:12-14)
В този цитат са изявени амбициите на Сатана. Двата най-важни стиха от цитата говорят в пълна степен, че сърцето на Луцифер е съблазнено от факта, че не е създаден по Образа на Бога. Сатана иска да бъде човек. Убедете се в това, като разсъждаваме върху тези два стиха. Ето първият:
“…ще седна на планината на събраните богове към най-крайните страни на север…”
Тук се говори за “събрани богове”, които обитават планина в най-северните й части. Тези “богове” са Адам и Ева. Защо “богове”? Защото Бог ги създаде по Своя Образ и подобие. Нека защитя това твърдение, като видим какво казва Бог за човешките чеда:
“Аз рекох: Богове сте вие; всички сте синове на Всевишния. А при все това вие ще умрете като човеци, и ще паднете като един от князете (тоест, като Сатана)…” (Псалом 82:6)
Сравнете обръщението на Бог към човеците – “богове”, с това, което Той дава на Луцифер – “княз”. Князът не може по нищо да се сравнява с “боговете”. Те стоят много по-високо от него. Защо? Ами защото са “синове на Всевишния”, докато Луцифер остава само “херувим”. Следващото важно нещо е това, че тези “богове” стоят на една планина към “най-крайните страни на север”. Тази планина не е друга, но е мястото, където обитава Всевишният. Това е Хълмът Сион. За него ще прочетем, че е писано:
“Красив по възвишеността си, радост на цялата земя, е Хълмът Сион, гдето по северните му страни е градът на великия Цар…” (Псалом 48:2)
Виждате ли къде обитава Исус? По “северните страни” на Хълма Сион, а желанието на Сатана е да седне там, по “северните страни”, за да предизвика Бог да седне на масата за преговори.
А сега да разсъждаваме върху втората амбиция на Сатана:
“Ще бъда подобен на Всевишния…”
Забележете, че се казва “подобен на Всевишния”, а не “Всевишен”.
Но кой Бог създаде по Своя Образ и подобие? Не беше ли Адам?
Ето тук е плодът на духа на Антихриста. Той е убедил Луцифер, че трябва да иска от Бога власт, подобна на човешката. Само че Бог не дава такава власт на Сатана и го изхвърля от Святостта Си. Това е причината за бунта на Сатана и ви моля да го проумеете. Той се разбунтува, че не е човек. Той повлече след себе си и една трета от Небесните ангели, които, заслепени от засеняващата му сила, одобриха претенциите му. И зад всичко това, като режисьор, дърпащ конците, се оказа не друг, но духът на Антихрист. Нека сега да видим какъв беше плодът на грехопадението на Адам и Ева:
“И Господ Бог каза: Ето, човекът стана като един от Нас, да познава доброто и злото…” (Битие 3:22)
След като не бяха удовлетворени претенциите му за власт като човешката, Сатана изкуси първите човеци и те вкусиха забранения плод, а Бог реагира с думите:
“Човекът стана като един от Нас…”
Всъщност, ако трябва да разшифроваме тези Божии думи, те са, че “човекът стана като Исус Христос”, понеже се казва като един от Отец, Син и Святи Дух, тоест, един от Троицата. Човекът не можеше да стане като Отец. Човекът не можеше да стане и като Святия Дух. Но човекът стана като Исус Христос. Защо? Ами защото придоби Познанието на Господ Исус Христос, като яде от дървото “желателно, за да дава знание”.
В онзи миг на грехопадението Адам и Ева имаха плод против Исус Христос, тоест, бяха първите антихристи след Сатана. Ето защо Бог ги изгони от Едемската градина, като ги прокле. Те вече нямаха Образа на Бога. Те вече бяха само пръст:
“…понеже си пръст, и в пръстта ще се върнеш…” (Битие 3:19)
Какво обаче стана с дявола? Как реагира Бог на неговото лукавство?
Творецът виждаше страшната съблазън и бунт в херувима. Бог виждаше как в една трета от Небесните ангели се появи съмнение в Неговата промисъл и явен бунт срещу проекта Му да създаде човека. Творецът виждаше как, подлъгани от дявола, човеците изгубиха Образа и Святостта Му. Затова в оня миг Бог взе решение да спаси човеците и да накаже Сатана, като покаже пред очите на цялото Небе какво се случва със всеки, който поиска повече от онова, което Творецът му е дал.
Бог реши да даде на Сатана онова, което той иска!
Бог реши да даде на Сатана да се въплъти като човек!
Но преди Сатана да стане човек чрез звяра, когото подготвя за това дело, Исус Христос щеше да приеме Образ на Човешки Син, за да спаси човешкия род. И чак след това да дойде времето на човека-Антихрист.
Нека се убедим в Божиите планове, като видим как Бог изобличава падналия херувим. Ще продължа да цитирам “Книгата на пророк Исайя” от мястото, което вече цитирах:
“Обаче ти ще се снишиш до преизподнята, до най-долните дълбочини на рова. Ония, които те видят, ще се взрат в тебе, ще те разгледат и ще рекат: Тоя ли е човекът, който правеше да трепери земята, който разклащаше царствата, който запустяваше света…” (Исайя 14:15-17)
Убедете се, че това е Божие пророчество срещу намеренията на Сатана да стане човек. Божието изобличение започва с думите:
“Как си паднал от небето ти, Деннице, сине на зората…”
А завършва с пророчество против човек:
“…тоя ли е човекът, който запустяваше света…”
Истината е, че в пророчеството против дявола в тази четиринадесета глава на “Исайя” е показана цялата кариера на Луцифер. От Небесен херувим, помазан да засенява, до човек на греха и син на погибелта.
А сега искам да внимавате. Бог все още забавя явлението на човека Антихрист, защото иска да спаси човешките души, но ще дойде време, когато този човек ще се изяви. Днес на света действа онзи старовременен дух, който, като “личен съветник” на Сатана беше против Словото на Живия Бог, против Исус Христос. Целта на този дух е да изгради “образа” на звяра и числото на името му върху сърцата и съвестите на хората.
В тази първа глава, воден от Святия Дух, аз се опитах да ви разкрия неговия духовен произход и изначално действие, както за бунта, така и за грехопадението на човеците.
В края на тази глава искам да разберете две неща.
Първо: Исус Христос слезе от Небето на земята и стана Човешки Син, за да ни върне онова, което Адам и Ева изгубиха при грехопадението – Образа и подобието на Бога. Затова и Апостол Павел казва в “Колосяни”, че Той е “Образ на невидимия Бог”.
Второ: Паралелно със слизането на Исус на земята в човешка плът, се яви и духът на Антихрист, чиято основна цел е да покварява Образа на Бога и да изгражда “образа” на звяра – човекът Антихрист, който предстои да се изяви.
А сега да премина нататък.

Едно мнение за “АКО СВЕТЛИНАТА В ТЕБ Е ТЪМНИНА – I ГЛАВА

Leave a Reply