АВАДОН – VI ГЛАВА

6. ВИДЕНИЕТО С ВЪЗЦАРЯВАНЕТО НА АНТИХРИСТА ЧРЕЗ АВАДОН И ЛЪЖЕПРОРОКА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Никога в цялата си история този свят не е бил толкова демонизиран и опустошен от измама, колкото е в тези последни месеци и години преди явлението на човека-Антихрист. Нашествието на окултните вярвания, на Зодиака и хороскопите, на НЛО и контактьорите, на екстрасенсите и феномените, на магиите и психотронните облъчвания, на теософията и Ню Еидж философията – всичко това е програма за тотално погубление, която изцяло се режисира и подготвя от Авадон. Страшната хватка, в която светът е сграбчен с религиите отгоре и с окултизма отдолу е причината за гибелното нашествие на демоните-скакалци, за които писах в предишното видение. Още когато извеждаше народа Си от окултната и религиозна власт на Египет, Бог категорично заповяда чрез пророка Си Моисей, като каза на целия Израил:
“Когато влезеш в земята, която Господ твоят Бог ти дава, недей се учи да правиш според мерзостите на тамошните народи. Да не се намира между тебе някой, който да прекара сина си или дъщеря си през огън, никой чародей, астролог, гадател, или омаятел, никой баяч, запитвач на зли духове, врач, или запитвач на мъртвите; защото всеки, който прави тия дела, е омразен на Господа, и поради тия мерзости Господ твоят Бог изгонва тия народи от пред тебе. Съвършен да бъдеш пред Господа твоя Бог. Защото тия народи, които ще завладееш, слушат астролозите и чародеите; но на тебе Господ твоят Бог не е позволил това…” (Второзаконие 18:9-14)
Внимателният поглед на просветения от Духа християнин ще открие в тази изрична Божия заповед как Отец иска да съхрани и опази Израил от властта на Езавел и Авадон, както и на демоните от ада. И ако още тогава на Всемогъщия Бог са били омразни чародеите, астролозите, баячите и спиритистите, то какво да кажем за състоянието на света, няколко хиляди години по-късно? Слушат ли днес народите астролозите и чародеите, или разумно стъпват в Божиите повеления, за да се намерят безукорни пред Лицето Му? Поиска ли светът да се спаси с Благата Вест на Господ Исус Христос или продължи да рови с нечестиво усърдие в смолите на бездната и да се отдава с нескрита похот на дявола? Ще се намери ли светска медия – била тя радио, телевизия или преса – която да се възпротиви на ангела на бездната и да откаже да известява зодиите му? Ще се намери ли политическа власт, която със закон да забрани демоничните опустошения и съблазни, за да опази целия народ от Божия Гняв и от беззаконията на погибелта?
Не, братко мой! Като в някаква зловеща матрица или вече веднъж гледан филм този свят ще продължи да се движи в демоничните русла на реките Тигър и Ефрат, докато стигне до срещата си с Антихриста, човекът на греха и синът на погибелта. И нека това да не плаши никой от Верните на Божия Пророчески Дух, защото за тях Царят на Сион всякога воюваше с двуострия Меч на устните Си, и не остави на Пътя непоразен нито един от демоничните началници. А само като помисля, че Исус дари с Небесното Си доверие един Свой нищожен слуга, избран от една малка и незначителна страна като България, то струва ми се, че дяволът не би имал по-голям кошмар от този. Защото Божието малко победи дяволското голямо, Божието нищожно смаза дяволското могъщо, Божието сиромашко съкруши дяволското богаташко. И аз не искам приятелите на служение “Мория” да се съблазняват, че останаха като малобройни овце сред многобройни глутници от вълци. Защото на всички тях днес Господ ще повтори правдивите Си думи, които каза и на древните Си чеда:
“Не бой се, малко стадо, защото Отец ви благоволи да ви даде царството…” (Лука 12:32)
Ако Отец благоволи да ни даде Вечен Живот сред Своите Светии, то кой е оня, който да би осуетил Божието благоволение? Кой е оня, който да би си правил планове и намерения да опропасти Спасението на Божия жив остатък, избран по Благодат?
Нека ти кажа, мили ми братко, че всичките усилия на тъмнината ще ударят на Камък. И не просто ще се ударят в Камъка, но ще се пръснат от Него и безславно ще се съкрушат. Защото Исус не е водил слугата Си двадесет години по пътеките на Божията тайнствена премъдрост, та да Си позволи да претърпи провал или загуба. Господ е винаги с няколко стъпки преди противника Си и го очаква, преди още нечестивият да е родил поредното безумие в сърцето си. Ето затова плановете на дявола ще се случат само с неговите поколения, които той е измамил всякога да слушат раздвоения му език. Словото на Божия Пророчески Дух няма да попадне в сърцата на извратените човеци от тези поколения, защото те ще стъпчат Небесните свидетелства с краката си, и ще продължат да се оригват на пръст, смола и сяра.
А ти, верни мой приятелю, погледни на този свят и запомни, че днес той е Содом и Египет, както го е нарекъл Богът на пророческите духове в Откровението на Йоан. И ако Содом е блудницата Вавилон, за чийто кошмар писах в предишната книга, която дадох на Църквата, то Египет е поколението на всички, които обичат Авадон, ангела на бездната. Това е поколението на онези, които нямат непоколебим дух за Бога, но си обичат астролозите и запитвачите на зли духове, и не могат и ден без смолистата си зодия и проклетия си хороскоп. Те са човеци на греха и синове на погибелта и затова съдбата им непременно ще ги отведе на среща с човека на греха и синът на погибелта, който е самият Антихрист.
Каквото и повече да кажа, думите ми бързат да свършат, а аз отново да се намеря духом при моя Господ и Бог, с Когото оставах в Духа на тези пророчески видения. И ето, че Той отново ми проговори в Святата сфера, като казваше:
“Слуго Мой! Верни Мой приятелю! Никога тежестта върху духа ти не е била толкова огромна, колкото е днес – с виденията, които ти давам за ангела на бездната. И това е така, защото най-големият процент от помрачени човеци на земята са именно негови. А това трябва ясно да ти подскаже, че залогът на тази последна пророческа книга е тежък като планина и ти ще трябва да удържиш гигантския товар с Моята Вяра и Твърдост, заради Спасението и утвърждаването на Званите, Избраните и Верните. Както съвсем вярно каза по-горе – Аз не съм те водил двадесет години в стъпките Си, за да Си позволя провал или осуетяване на Святото Си Дело. Защото ти казвам Истината, че Сатана и Авадон нямат измислени оръжия против Словото на Божия Пророчески Дух. Те имат оръжия само против невярващите сърца, които биха прочели това Слово, но не и против самото Слово.
Някой може да отхвърли свидетелствата ти, но Аз ще ти кажа, че свидетелствата ти са го отхвърлили като скверен за Божия Дух! Друг може да те съди или да укорява виденията ти, но Аз ще ти кажа, че виденията ти са го осъдили и укорили като нечестив и покварен в духа на своя ум. Трети може да възроптае, че Аз не съм му потвърдил твоите книги за Истина, та сам да се запечата с думите си, че е гнусен лъжец, понеже Аз на лъжци Истината Си не потвърждавам! И нека всичко това съвършено да те укрепи, защото извърши повереното от Господаря си, както подобава на един Верен и добър слуга! Оня, който те приеме за пратеник на Небето, Мене преди теб е приел в сърцето си! Оня, който не те приеме за пратеник на Небето, Мене преди теб не е приел в сърцето си! А ти вече вървиш към Небесния завършек на Делото Ми и излизане от дългата и мъчителна тъмница, в която Сатана не успя да те пречупи и прекърши, но пък ти пречупи и прекърши гордите му амбиции. Амбиции, които безславно се съкрушиха и станаха на прах, защото Аз бях Камъкът в сърцето ти, заради Който дяволът се усети като смазано нищожество.
А сега твоят Господ се обръща към Авадон, гонителят на духа ти и мъчителят на тялото ти. И с двуострият Меч от устните Си му заповядвам, казвайки:
Отдръпни гнусните си челюсти от гърба и десницата на слугата Ми, да не би да Ме разгневиш до ревнивост, та Сам Аз да потроша и смажа гърба и десницата ти! Малко ли са милионите ти слуги, над които да явяваш яростната си жестокост, та да посягаш на слуга, който от смолата ти не е роден, и в бездната ти не е бил кърмен, за да имаш власт над сетнината му! Не Ме предизвиквай с насилието си, да не би да извикам ураган против крилата ти, та да ги разкъсам с Гняв, който още не си виждал, и да разпилея теб и скакалците ти с буря, която не е дохождала в бездната ти!

Подвий опашката си, съкрушен тигре на Изтока, и не смей да Ми възроптаеш, защото Сам Аз заповядах тази книга да те извади от бездната наяве, и Сам Аз излъсках Меча Си против тебе! Защо тогава стръвно нападаш Приносителя Ми и Възвестителя Ми, а не застанеш лично против Мен, за да премерим силите си или да оборим аргументите си? Откажи се от намерението си да струваш още зло над слугата Ми, защото Мечът Ми непременно ще те изненада, а Аз ще се явя за тебе по-чудовищен, отколкото си ти за жителите на целия свят!”
Докато Господ говореше с Гнева на Гласа Си, Свята мълния излезе от устните Му като се стрелна в бездната и застана като бляскаво жило пред самия Авадон, който видимо пребледня и с ужас сви крилата си. А в следващия момент Исус се обърна към мен, като ми казваше:
“Жестоката болка в гърба и ръката ти ще си отиде, и повече не ще се върне, защото няма в царството на тъмнината дух, толкова дързък, че да посмее да Ме раздразни или доведе до ревнивост! Но нека тя бъде за теб свидетелство, че с тази книга си поразил Авадон право в сърцето!
А сега, слуго Мой, нека ти дам и видението, което е предмет на близкото бъдеще. Защото Моите трябва да видят как Антихрист възлиза от бездната, а Авадон и лъжепророкът го възвестяват на света. И ти гледай внимателно, но запечатай числото на годините до явлението на звяра в тайна, заради нечестието на всичките Ми противници. Защото ще има още една книга, която ще ти дам да напишеш в близкото бъдеще, за да подготвя Църквата Си за звука на Тръбата и Гласа на Архангела…”
След тези последни думи Господ бръкна в мантията Си, като извади двуострия Си Меч и го простря към смолистата бездна, казвайки с гръмлив глас:
“Бездно на Моя пъклен враг! Продължи напред във времето си, както река би стигнала предела на водите си – до мига, когато от теб на земята ще възлезе Антихрист, човекът на греха и синът на погибелта, а твоите скакалци ще запънат лъкове със стрели, за да поразяват сърцата на човеците по целия свят!”
Миг след думите на Исус мрежата на бездната се наелектризира, а планетата Земя започна отново да се върти като пумпал около оста си, а след това да прави и обиколки около Слънцето. Но този път обиколките много бързо свършиха, а аз запечатах броя им в тайното на сърцето си, и след един последен кръг около оста си, планетата спря да се върти. Тогава с прекомерно вълнение аз се взрях през сферата, за да видя изпълнението на Господните думи. Там, в бездната, всички скакалци бяха строени в редици за общо настъпление, а пред тях стояха Авадон, лъжепророкът и човекът-Антихрист. И аз чух ангелът на бездната да казва на звяра:
“Сине на нашия велик господар и княз! Дойде времето да излезеш на света, и да явиш себе си като бог на човеците и цялото творение! Бездната те отрастваше и ръстът ти се надигна високо, за да седнеш на престола, който ти подобава! Защото с тебе започва великата епоха на Водолея, и ти си, който ще донесеш мир, безопасност и благоденствие на човеците, които те изповядат за бог! Слез в своя Египет, и царувай!”
След Авадон и лъжепророкът заяви на Антихрист, като му казваше:
“Сине на нашия велик господар и княз! Няма друг в царството ни, който да е достоен да приеме цялата власт от него! За теб се подвизавах на земята с моите велики духове, и за теб направих човешката плът покорна и послушна на могъщото ти засеняване! Слез в своя Содом и царувай!”
В отговор на Авадон и лъжепророка, Антихристът разпери черната си пелерина, като им казваше:
“Водете ме! И нека възляза на света като бог от космоса, тъй щото всички да ме видят и обожествят! А скакалците ти, могъщи Авадоне, нека прострелят със своите стрели сърцата на всичките човеци!”
В този миг видението се промени, тъй щото Святата сфера, в която бяхме аз и Господ, се спусна към земния Ерусалим, където вече виждах Антихрист и свитата му, посрещнати от огромни множества с шум от аплаузи и ръкопляскания. Така, изправен пред множествата от целия свят, и предаван от всички световни телевизии и радиа, Антихристът започна речта си, като казваше:
“Аз съм Христос, вашият господ, бог и създател, който дойдох с велико знамение от височините на Космоса, за да бъда всякога с човешкия род и той да бъде с мен! Хиляди години исках да дойда сред вас, човеците, но изчаках, за да премине нужното развитие във вашето мислене, за да можете да ме възприемате такъв, какъвто винаги съм бил! Бог на всички хора по целия свят, без значение на религията им или расата им! Бог, с архангелите си, които могъщо да свидетелстват за него, че е оставял божествената си светлина и присъствие в много религии на земята!
Възлез, Михаиле, пред тези множества на света, защото на теб моят отец даде да коронясаш царя и спасителя на човеците! И като възвестиш короната ми на земните жители, дай им да разберат знаменията, които жадуват да чуят…”
В отговор на думите от Антихриста, Авадон пристъпи до звяра, хванал Египетската корона в ръцете си, и казвайки със силен глас:
“Хвалете го и превъзнасяйте го! Той е достоен да царува като бог на човеците! Защото в древността засвидетелства многократно за себе си, че е непорочен и свят! Той беше някога за древния свят египетският Хор, персийският Митра, индийският Кришна, фригийският Атис, гръцкият Дионисий, и еврейският Христос! Звездите всякога говореха за него, че е въплътеното слънце, дошло да озари човеците и небесният бог запечата неговите рождения в сакралната дата 25 декември! Затова поклонете се сега на блясъка на короната му всички земни жители!”
След тези думи Авадон положи короната върху главата на Антихриста, и от нея възлязоха фосфорни лъчи, а множествата мигновено коленичиха пред блясъка й. А тогава звярът отново проговори, като казваше:
“Ето, аз вече царувам с вас за вечни векове! И вие сте благословените поколения на света, които днес озарявам със светлината си! Но какво е един цар без жезъла си, в който е силата му! Възлез напред Гаврииле с жезъла господен, та прослави оня, който е достоен и превъзвишен да го държи в ръката си!”
В отговор на Антихриста, до него се приближи лъжепророкът. И като въздигна жезъла в ръката си, извика със силен глас:
“Този свят жезъл носи изобилен мир и безопасност за всички, които изповядат, че Христос вече е на света и стои пред вас като ваш създател, господ и бог! Поклонете се нему всички жители на света, и бъдете мощно озарени от присъствието му всички вие, които допреди явлението му го изповядахте с името Исус! Защото в него небесният бог благоволи да обитава цялата пълнота на божеството! И той не дойде да разделя света, но да го сплоти в себе си! Изповядайте спасителя на света, който днес ви озарява с блясъка на нова космична епоха! Приемете пратениците му, които са овластени с неговия божествен суверенитет! И нека сега царете на християнската религия предадат властта си на Христос, който дойде на земята, за да бъде цар на всичките човеци!”
Така лъжепророкът даде жезъла на Антихриста, а в мига, когато той го хвана с ръката си, фосфорни лъчи възлязоха от жезъла, като издърпваха към звяра десетте царе на християнската религия, които му се поклониха и поставиха в подножието му както жезлите си, така и короните си, казвайки на всеуслишание:
“Ти си всевишният Христос, спасителят на света, комуто се покланяме и предаваме църковната си власт! Бъди благословен, царю, вечно да ни управляваш и образът ти на господ и бог нека да просвети цялата земя!”
След тези думи на царете, Антихрист въздигна жезъла с десницата си, като извика със силен глас:
“Ново учение донесох на света, за да го изцеля от разделенията, и да го направя да придобие Вселената! С моето явление сред вас настъпи епохата на Водолея, и всички вие ще ме познаете така, както никога не сте ме познавали! Моите пратеници ще ви дадат учението ми, за да го носите всякога като белег на ръката си и като надчелие между очите си! Защото от днес нататък вие не сте чеда на земята, но чеда на Космоса! Едно ново съзнание ще изпълни умовете ви, една нова технология ще ръководи битието ви, един нов смисъл ще се яви в живота ви!”
Последните думи на Антихриста бяха посрещнати с неспирни аплаузи и викове на одобрение от множествата пред него. А зад самия звяр, скрит в измамата на своята невидимост, се появи Сатана. И като разпери херувимските си крила и обгърна с тях сина си, погледна нагоре към Небето и с ехиден смях се закикоти, казвайки:
“Ти Си наред, омразни Йеова! И Твоят Син нека реагира, ако може, на възторга и одобрението, които получава моят Антихрист! Защото земните човеци обичат него, вярват в него, величаят него! А Ти и жалката Ти Небесна теокрация нямате място в земята на живите! Ха ха ха! Хе хе хе!”
С най-страшна погнуса, която не мога да предам, аз извърнах главата си към Господ в Святата сфера, като Му казвах:
“Ах, Спасителю мой! Светът, който Си дал да вижда слугата Ти, в този миг е Содом и Египет! Поколенията Содом харесват жезъла на Антихрист! Поколенията Египет се възторгват от короната му! А звярът измами и едните и другите, като представи Авадон за Михаил, а лъжепророкът – за Гавриил! И самият звяр, уповавайки се на бездната, е готов да помрачи целия свят с Авадонската смола на една фалшива епоха Водолей!”
“Какво друго си очаквал да видиш, слуго Мой? Нима си мислил, че Антихрист ще си направи ритуално самоубийство, пред целия свят, представяйки се за звяр, а демоните си – за Авадон и лъжепророка? Та кой тогава изобщо би го повярвал? Но когато човекът на греха и синът на погибелта се представя за спасителят на света с името Христос, привличайки мощно към себе си Содом и Египет, то тогава в помрачените съдби на светските жители се случва писаното в Откровението, което казва:
“…и цялата земя учудена отиде след звяра и поклониха се на змея по причина, че даде властта си на звяра; поклониха се и на звяра, казвайки: Кой е като тоя звяр? и кой може да воюва против него? И даде му се да говори и с устата си горделиво и богохулно; даде му се още власт да действа четиридесет и два месеца. И отвори устата си да изрече хули против Бога, да хули името Му и скинията Му, па и ония, които живеят на небесата…” (Откровение 13:3-6)
Как мислиш тогава? Свършили ли са изрядно задълженията си скакалците на Авадон и червеите на лъжепророка? И подготвили ли са света за явлението на звяра?”
“О, Исусе! С горчивина в душата си ще трябва да Ти кажа, че те са направили всичко, за да бъде Антихристът като бог в краткотрайното си царуване! Защото той идва да пожъне всичката измама, сътворена от Авадон и лъжепророка в сърцата на безумните!”
В отговор Господ ме прегърна, като ми казваше:
“Никак да не горчи в душата ти, слуго Мой, защото ти не носиш товара на нечестивите, а само този на изкупените и осветените от Мене! Който е искал да бъде Мой и Аз да бъда Негов – платил е с живот на Небесна Правда и благочестие Вечния си Дял между Светиите! Който не е искал да бъде Мой и Аз негов – потърсил си е заместители на Завета Ми и други богове за сърцето си! А на такъв осъждението е съвършено справедливо! И той непременно ще изпита страшното съкрушаване в сърцето си, когато въздам Божия Яростен Гняв върху звяра и поклонниците му, върху лъжепророка и червеите му, върху Авадон и скакалците му!
Виж всичко това в последното видение от тази пророческа книга, и го запиши за свидетелство на Църквата Ми! Аз, Алфата и Омегата, Първият и Последният, все още говоря и не млъквам!”

Едно мнение за “АВАДОН – VI ГЛАВА

Leave a Reply