КЛЕТКАТА НА ЗВЯРА II – V ГЛАВА

ВЯРАТА В ИСУС – КЛЮЧ И ДОСТЪП ДО ИСТИНАТА

Да повярваме в Исус – това значи да осъзнаем колко много е липсвала Истина в живота ни. А тя е била навсякъде около нас. Само че ние никога не сме я забелязвали. Няма нищо в творението, както в духовното, така и в материалното измерение, което да не е осветено от Истината.
Във взаимодействие с творението Истината проявява две свойства:
Първото: Да потвърждава.
Второто: Да изобличава
Потвърждението на Истината, казано по друг начин, е съгласието на Божия Дух със същността на творенията! Цялото творение е белязано с Истина. Галактиките, звездите, планетите, както и всичко материално, което ни заобикаля, са истински обекти във времето и пространството! Всички те са свидетели на Всепроникващата Божия Сила.
Изобличенията на Истината обаче са нещо друго. Адът, бездната, Сатана и демоните са истински, а не въображаеми, но Истината при тях се явява не като потвърждаващ, а като изобличаващ фактор! Когато Библията ни дава знание за грехопадението, за бунта на Сатана, за наличието на нечисти духове и бесове, тя дава знание за истински неща, но, не за неща от Истината.
Моля ви да разберете това! Отворете умовете си за Светлината на Святия Дух, за да ви стане ясно това, за което ви говоря. Наличието на лъжа в духовния свят категорично говори, че:
Там има личности и явления, несъгласни с Истината!
По природа всички сме грешни и затова попадаме под изобличението на Истината. И понеже след изобличението следва осъждение, а Бог не желае това за нас, затова Той изпрати Истината Си между човеците, за да могат всички да се просветят от нея и вместо изобличение да получат Опрощение и Благодат.
За съжаление и до днес, въпреки Присъствието на Святия Дух, много хора остават под изобличенията на Истината. Те обичат дявола повече от Исус и заплатата на греха повече от заплатата на правдата. Ако биха се стремили към Истина, то, несъмнено щяха да я намерят, защото Бог щеше да се пресече със съдбите им. Но те се противят на Истината и афишират Злото по явен начин, като си мислят, че съпротивата им е достойна за подражание и възклицание. Въпреки това – в предстоящата Вечност – е наближил миг, в който Истината ще извика толкова силно, щото всички ще Я чуят. “Ето Ме!” – ще извика Тя. Но тези нейни думи няма да бъдат за освобождение, но за страшно осъждение:
“…и ето що е осъждението: светлината дойде на света, и човеците обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата им бяха зли. Понеже всеки, който върши зло, мрази светлината, и не отива към светлината да не би да се открият делата му, но който постъпва според истината, отива към светлината, за да се явят делата му, понеже са извършени по Бога…” (Йоан 3:19-21)
Първото дело, което всеки човек извършва по Бога, е да повярва в Исус и да поиска прощение за греховете си, тоест, плодовете на лъжата, поради които не е могъл да отиде към Истината! Това първо дело дава възможност на Исус да премахне тежкия товар на лъжата от сърцето на човека. Тогава Истината изпълва новоповярвалия, за да го ръководи в живот без лъжа и грях. Всички правила, догми и предразсъдъци отпадат, когато вярата в Исус ни даде достъп до Истината. Тогава разбираме, че не училище и университет, не микроскоп или телескоп, не трибуна или сцена, но Вярата в Исус е ключът за отговора на всички въпроси!
Ключът, даващ достъп до Истината!
В света гъмжи от милиони истини, но само една е Истината, на която принадлежи Вечността и бъдещето.

Leave a Reply