КЛЕТКАТА НА ЗВЯРА II – I ГЛАВА

ВТОРА ЧАСТ: ИСТИНАТА – КЛЕТКА ЗА ДЯВОЛА

ИСТИНАТА – ЕДИНСТВЕНО ВЪЗМОЖЕН ИЗХОД

“И Духът е, Който свидетелства, понеже Духът е Истината…” (1 Йоаново 5:7)

Възможно е да попитате защо в повествованието на първата част от книгата говоря за Истината с главна буква и я правя действащо лице в разсъжденията си. Отговорът е, че говорейки за Истината, аз визирам Присъствието на Святия Дух. А Него не мога да определя с по-точно определение от Истина.
Способността на Духа да издирва Божиите дълбочини и да ни прави с ясен поглед за обектите, субектите и явленията в този свят, като предпазва нозете ни от пътищата на беззаконието и лъжата, е действие на Истината, като една от най-важните изяви на Божията Святост.
Има един стратегически план на Сатана, стоящ най-високо в мислите му. План, който и днес пълни ада с грешни души. Основата на този план е в незнанието на човеците за способите, чрез които да уловят Истината. Кратковременните заблуди, които успяваме да разкрием и разбием чрез истина, не са причина са самочувствие и удовлетворение. Да бъде осъден и изобличен измамник и лъжец не е голямо постижение. Пълните затвори и постоянно заетите с дела земни съдии показват, че колкото до съпротивата с кратковременните заблуди, човек може да смята борбата си за успешна.
Успешна, да! Но дотук…
Идва момент в нашия живот, когато разбираме, че има по-страшна лъжа от тази на ближния, по-страшно престъпление от това на ближния!
Има по-страшен Съд от земните съдилища!
Идва момент, когато Истината ни посещава, за да ни разкрие, че ако и да се смятаме за праведни, сме лъжци, ако и да се смятаме за добри, сме зли. Тук е прозрението за стратегическия план на Сатана. Нашата борба срещу лъжата и злото е наивна и суетна, докато живеем в неверие, вън от пределите на Небесната Истина, вън от Присъствието на Святия Дух.
Исус ни говори за Святия Дух, казвайки:
“И Аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг Утешител, за да пребъдва с вас довека. Духът на Истината, Когото светът не може да приеме, защото Го не вижда, нито Го познава…” (Йоан 14:16-17)
Светът може и ще продължи да пълни затворите с крадци, лъжци, измамници и прелъстители, но на тяхно място ще дойдат нови. Светът ще издига апели за морал и чисти отношения, но те отново ще бъдат задушени от престъпност и безумие. Светът ще усили глобите, присъдите, санкциите, законите, но и това няма да уплаши дявола, защото не е възможно син да уплаши баща си, или слуга господаря си.
Светът не познава Истината!
Въпреки милионите томове изписана литература за наука, прогрес, морал, естетика, философия, пак Истината ще остане вън от безплодните му търсения, защото за нея не са необходими дипломи и преференции, атестации или конкурси, полемики или диспути, но нещо, дълбоко скрито във всеки един от нас:
Вяра!
Така разбираме, че за да уловим Истината ни е нужна Вяра. Тази простичка, но скъпоценна дума, често е оставала потулена от много други думи. От “бизнес”, “пари”, “хляб”, “дрехи”, “мода”, “време”, “секс”, “кино”, “футбол” и “политика”. Но Вярата е единствената, която, ако е напълнена с нужния Дух, се превръща в нашия достъп до Истината. Тогава, облечени с Истина, ние разбираме не последствията, не плодовете или резултатите, а причините и волята, която ги е родила. В тази връзка ще си послужа с една лека провокация към умовете ви:
Лесно е да осъдим един човек за измама срещу нас! Наемаме си добър адвокат, завеждаме дело, събираме нужните свидетели и улики и… нашият “противник” е осъден. Но сега нека си представим, че въпросът е:
Не да осъдим измамилия ни човек, но да го спасим!
“Как, защо, откъде-накъде ще го спасяваме! Да гние в килия, защото така му се пада!” – ето реакция, която е присъща на мнозина, които имат огромен конфликт между сърцата и умовете си. А Божието Слово казва:
“Не съдете, за да не бъдете съдени…” (Матея 7:1)
Антиподът на осъждението е опрощението. А как бихме простили на ближния си, ако нямаме знанието от Святия Дух, че не човекът, но дяволът е първопричината за лъжата и злото на този свят? И няма ли точно тогава прощението ни към ближния да се превърне в съд за истинския виновник? Нека знаем, че най-добрият начин да бъдем възмездени за лъжите и злините против нас, е да простим на човеците, които са ги извършили! Именно тогава лукавият вдъхновител бива наказан. Защо наказан? Защото самото прощение, което правим, доказва, че сме признали върховенството на Единствения Съдия, Който знае как да осъди виновника. Да простим, значи да вярваме, че съществува духовен свят и в него има един дявол, който няма да си получи своето, докато задържаме непростителност. Но ако съдим ближния си, съдим нас самите си, защото сме в положение на лъжци, излъгали цялото събрание, че именно човекът на подсъдимата скамейка е виновникът.
Направих тази провокация към вас, за да разберете, че нашата човешка и светска истина не струва, а в битката с лъжите и измамите печелим не ние, но дяволът! Вярвам, че ме разбирате за какво говоря! Дяволът иска злините на неговите зли демони да бъдат приписвани на човеците, за да се умножи беззаконието и за съдещите, и за осъдените.
А как подейства Исус, за да съсипе този план на дявола?
Именно така, че ни прости греховете, които извършихме против Него и Божия Дух. Исус не ни осъди, но ни прие такива, каквито сме, за да ни промени с Небесна Любов!
Проливайки Кръвта Си на Голготския кръст Исус понесе греховете ни и стана наш Ходатай и Изкупител. Тогава адът и бездната потрепериха, като разтърсени от електрически ток. А Исус не само ни прости греховете, но изля в сърцата ни Духа на Истината, за да разберем, че у Бог няма никаква неправда, но Благост, Милост и Любов. Защото Бог познава нашето грешно естество и всичката ни уязвимост от дявола. Но освен това Той познава и всичката уязвимост на дявола от Истината! Така, както мракът е уязвим от Светлината, така и лъжата е уязвима от Истината. И в обобщение:
Ако ние сме уязвими от дявола, а дяволът е уязвим от Истината, то ние трябва да влезем в Истината, за да бъдем свободни!
Няма златни сечения или духовен вакуум, където човек да бъде далеч от дявола и от Бога едновременно. Истината е единствено възможният ни Изход, а Вярата в Исус – достъп до този Изход.

Leave a Reply