КЛЕТКАТА НА ЗВЯРА I – V ГЛАВА

ЧЕТВЪРТА РЕШЕТКА: ОКУЛТИЗМЪТ

“Въпрос на навик е светът.
Пръв път и майчината гръд
детето не приема лесно,
но скоро храни се чудесно.
Със дните ще се съблазните
на щедра мъдрост от гърдите…”
(Й. В. Гьоте – “Фауст”)

Гениално е умозрението на немския просветител Гьоте. То разкрива същността на най-силната дяволска власт – окултизмът. В тази глава ще разгледам какво представлява окултизмът и кои са начините, чрез които той владее човешките сърца. Сатана е направил така, щото днес окултните учения да процъфтяват и хората да ги приемат като белег на световната действителност, като образ на настоящото време. Всъщност – истината е, че окултизмът е стар, колкото света. Ако трябва да се определи с две думи, той е вяра в дявола. Забележете, че казвам “вяра”, а не просто страх или поклон. Това иде да покаже, че окултизмът е по-опасен от неверието, суетата и идолопоклонството, защото с предишните си три решетки лъжата пленява човешката душа и ум, докато обект на окултните демони е духът и сърцето на човека. И докато в идолопоклонството има посредник между дявола и човека, наречен идол, то тук – в окултизма – връзката е директна. Първи жертви на окултизъм бяха Адам и Ева. Те повярваха на дяволското внушение и тази вяра притъпи действието на Божията заповед в сърцата им. С посягането към забранения плод те извършиха окултно действие, следствието на което знаем всички. Първите човеци претърпяха духовна смърт.
Окултизмът продължи да се развива мощно и след грехопадението и първият пример за неговата активност ще намерим в единадесета глава на “Книгата Битие”. Вижте сега каква бе стратегията на Сатана с човеците по онова време.
“И като потегляха човеците към изток, намериха поле в сенаарската земя, гдето се и заселиха. И рекоха си един на друг. Елате да направим тухли и да ги изпечем в огъня. Тухли употребяваха вместо камъни, а смола употребяваха вместо кал. И рекоха: Елате да си съградим град, даже кула, чийто връх да стига до небето; и да си спечелим име, да не би да се разпръснем по лицето на цялата земя. А Господ слезе да види града и кулата, която градяха човеците…” (Битие 11:2-4)
На пръв поглед стихът е доста обикновен, дори прозаичен. Няма нищо по-естествено от това хора да се съберат и да си построят град. Но когато това тяхно решение става причина Господ да слезе от Небето и да види града, който те строят, то нещата вече стоят съвсем различно. Ако Бог е впечатлен от нещо, то е впечатлен от духовното в строежа на този град, а не от материалното. Защото и днес хората правят строежи с тухли, но това не става причина Бог да слиза от Небето. Бог е Дух и затова Божията реакция е спрямо духовното, скрито в този стих. А то се загатва с думите:
“Тухли употребяваха вместо камъни, а смола употребяваха вместо кал…”
Може би ще решите, че това е било напредничава инженерна мисъл за онова време. Но вие помислете, че най-великият строеж на земята, тоест, Божият Храм, не става с тухли, но с камъни:
“…вие, като живи камъни се съграждате в духовен дом, за да станете свято свещенство…” (1 Петрово 2:5)
А ето, че строежът в земята Сенаар става не с камъни, а с тухли. Защо с тухли? Какво представлява тухлата? Със сигурност знаете, че тя се прави от един вид червена глина, която се изпича в пещ. В оня миг на строежа в земята Сенаар, хората, събрани там, бяха Адамови, а не Христови потомци. А Адам, първият човек, бе създаден от пръст, от червена пръст. Самото име Адам в смисловия си превод означава “червеникав”.
Е, нека тогава да продължа в духа на това откровение, за да видим до какво ще ни доведе то. Апостол Павел казва за Адам и потомците му:
“Какъвто е пръстният, такива са и пръстните…” (1 Коринтяни 15:48)
Адам беше “червена глина” и затова потомците му също ще са от “червена глина”. И те, както ще видим, влизат в огън, за да станат тухли за строежа на една богопротивна кула.
Какъв е този огън? Това не е обикновен огън! Това е огънят, за който Бог предупреди чрез пророка Си Моисей:
“Да се не намира между тебе някой, който да прекарва сина си или дъщеря си през огън, (тоест, който изгаря сина си и дъщеря си в огън) никой чародей, астролог, гадател или омаятел, никой баяч, запитвач на зли духове, врач или запитвач на мъртвите; защото всеки, който прави тия дела, е омразен на Господа…” (Второзаконие 18:10-12)
Разбирате ли сега каква беше Вавилонската кула? Това бе огромно духовно поклонение пред Сатана, вяра в Сатана, който искаше да си спечели име в Небето. Колко категорични са думите:
“А като потегляха човеците на изток…”
Както тогава, така и днес източните учения са стълп на окултизма. Тогава, при строежа на Вавилонската кула, се реализира тяхната първа изява след Потопа. Това беше мощна изява на окултизма, който с ученията си, тоест, смолата, която свързваше поклонниците на дявола, разгневи Господа и направи така, че Всевишният разбърка езиците им. Досега може и да не сте чели подобно тълкувание на този стих от “Битие” и съвсем по научному да се доверявате на теологическите напъни, доказващи това или онова, но помолете Бог да ви говори чрез Святия Си Дух и да ви потвърди истинността на това, което четете. В оня миг Бог нарече града “Вавилон” и с това име веднъж завинаги определи значението на сатанинското царство, което цели само бъркотия и духовен хаос (както смислово се превежда името “Вавилон”). Ние разглеждаме духовните неща като духовни човеци, а научните и светските ще оставим на теологията. Нека продължа нататък. Размесването на езиците сякаш допълнително озвери и амбицира Сатана и той реши да продължи с проекта “Вавилон”. Най-точно потвърждение на дяволските амбиции ще открием във времето, когато евреите бяха под робството на Фараон в Египет. Тогава окултизмът имаше своя разцвет. Потвърждение на този разцвет ще намерим в “Книгата Изход”, където са записани знаменията, които врачовете, баячите и магьосниците на Фараон извършваха в отговор на Божиите знамения чрез пророк Моисей и брат му Аарон. Коравосърдечният египетски властелин многократно отказваше да пусне израилтяните на поклонение пред Йеова в пустинята, като казваше:
“Кой е Йеова, та да послушам гласа Му и да пусна Израиля? Не познавам Йеова и няма да пусна Израиля…” (Изход 5:2)
Ами като не Го познава, ще се наложи да Го познае!
Надменни и високомерни бяха думите на Фараон. В сърцето на този човек имаше два окултни демона – Ра и Озирис. Те го караха да гледа с презрение Моисей и Господния народ. Знаменията на Живия Бог трябваше да стигнат до там, щото всяко първородно на египтяните и добитъка им да бъде поразено със смърт, за да разбере окултният властелин колко опасен може да стане спорът между Истината и лъжата, за да осъзнае веднъж завинаги, че против него стои Сила, по-мощна от всички окултни демони, събрани накуп и умножени по всяко безкрайно число.
Господ Исус Христос ни е дал предупреждение за засилената окултна активност в последните времена преди Пришествието Му:
“…защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така щото да заблудят, ако е възможно, и избраните. Ето, предсказах ви…” (Матея 24:24-25)
Фактът, че Исус определя действията на лукавия с толкова силни квалификации, сам по себе си е твърде показателен и трябва да изостри трезвомислието ни и да утвърди благочестието ни. Сатана е способен на чудеса и знамения! – Исус ни предупреждава с това, за да бдим и за да не се подхлъзнем от евентуалното учудване или респектиране.
Моля ви, запомнете, че окултизмът е събирателен образ на лъжливите чудеса и знамения на Луцифер. Принцът на тъмнината хвърля всичките си усилия, за да възвърне египетската си слава и мощ, а днес дори вече ги задминава. За тези негови действия е записано в “Откровението на Йоан” следното:
“И вършеше големи знамения, дотам, щото да направи и огън да излиза от небето на земята пред човеците…” (Откровение 13:13)
От тези стихове разбираме, че огънят е особено силно знамение на лукавия. Самото смислово ударение “дотам щото” говори, че не винаги това знамение е било силно върху човешкия род, но че днес то е по-силно от всякога. Какъв е този огън? Ние вече знаем отговора. Това е огънят на окултизма. Това е огънят, който смъртоносно прегаря съвестта на човека и го прави слуга на нечестивия. Това е огънят, за който Массовия цар Агур предупреждава в “Притчи Соломонови”:
“Три неща има, които са ненаситни, – дори четири, които не казват: Стига! Адът и неплодната утроба, земята, която не се насища с вода, и огънят, който не казва: Стига!” (Притчи 30:15-16)
Аз отново ще припомня Господното предупреждение, свързано с този огън:
“Да не се намира между тебе някой, който да прекарва сина си или дъщеря си през огън, (тоест, който изгаря сина си или дъщеря си в огън) никой чародей, астролог, гадател или омаятел, и никой баяч, запитвач на зли духове, врач или запитвач на мъртвите; защото всеки, който прави тия неща, е омразен на Господа…” (Второзаконие 18:10-12)
Всички тези дейности влизат в спектъра на сатанинския огън и са омразни на Господ. Те разрушават не плътското и душевното, но духовното в човека. Именно такова е знамението на Сатана, за което предупреждава “Откровението на Йоан”:
Дяволът да е не просто враг, съблазън или заблуда, но притегателен център за сърдечната вяра на човека!
Ето, че навлизам в същината на темата. Как сатанинският огън пълзи към сърцата? Кои са леснозапалимите съставки, тоест, действия на човека, които го тласкат към практикуване на окултизъм? В началото на тази тема аз поставих за мото думите, които Гьоте е поставил в устата на своя главен герой Мефистофел. Това не е мое случайно хрумване, но дълбок подтик от Духа, на Когото служа, за да разберете стратегията и тактиката на окултните демони. Окултист човек не става за един ден, но преминава етапи, които формират сърцето му и ума му. За да практикува окултизъм жертвата има специална подготовка. Тя трябва да засуче “майчината гръд” на бесовската мъдрост, тоест, да се потопи в нейното изучаване и така да придобие навик да се храни с окултни учения, тоест, да отвори сърцето си широко за “щедростите” на дявола. Не говоря по тази тема като дилетант, защото аз самият бях пленник на окултизма и само Милостта, с която Бог ми протегна ръка, ме спаси от духовно разрушение.
А сега искам да разберете нещо важно. Всеки човек има в духа си положени закони на вярата. Всеки има в сърцето си духовни сензори, които реагират, когато бъдат докоснати. Бог ги е поставил там, за да може оня, който иска Спасение за душата си, непременно да чуе хлопането на Спасителя:
“Ето, стоя на вратата и хлопам; ако чуе някой гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене…” (Откровение 3:20)
Исус хлопа на вратите на сърцата, но някои просто не искат да Му отворят. Някои се правят на глухи и изчакват, защото харесват греха си. Други искат да останат в смъртта на този свят, понеже дяволът ги е излъгал, че живеят. А Истината говори, че когато човек съзнателно си запушва ушите и не желае да отвори на Исус Христос, тогава се превръща в мишена за сатанински внушения, които търсят пробив в сърцето му. След известно време натовареното с лъжа сърце започва да вярва в едно или друго обстоятелство, в едни или други думи, предсказващи съдбата му. Така дяволът подготвя почвата за семената си и подпалките за огъня си. Той вече е успял да активира законите на вярата. Може би ще попитате:
“Възможно ли е беззаконният дявол да използва законите на вярата?”
Разбира се, че е възможно! Прочетете стиха от псалома, който говори за дълбоките работи на Сатана:
“Ще има ли съобщение с Тебе седалището на беззаконието, което е хитро да върши зло чрез закон? Те (демоните на окултизма) се опълчват срещу душата на праведния и осъждат невинна кръв…” (Псалом 94:20)
Ако Бог е подготвил човешкия дух, за да може да вярва в Истината и Любовта, то нима дяволът ще пропусне възможността да излъже човешкия дух, като му предложи вяра в себе си?
Да! Така се получава!
Когато законите на вярата в едно сърце са активирани, то е като да си включим контакта на телевизора. Той вече ще приема определени вълни. Но кои вълни ще излязат на екрана? Това е въпросът! Човек търси начин да реализира действието на законите на вярата. И когато това не е вярата в Исус, тогава подобен човек вече се нарича “суеверен”, тоест, вярващ напразно и суетно, или вярващ на всичко. Моля ви, запомнете:
Суеверието е подпалката за огъня на окултизма!
Безобидните на пръв поглед суеверия в човека го тласкат нататък – към огъня. Виждали ли сте суеверни човеци? А самите вие били ли сте суеверни? Можете да се изпитате в следващия речник от изречения, взети от устата на суеверни хора:
“Не ми гледай толкоз детето ма! Ще го урочасаш!…”
“Ще те водя при една баба да ти бае против уроки!…”
“Черна котка път ми мина…”
“Днес е петък, тринадесети. Фатален ден!…”
“Да чукна на дърво, за да ми върви…”
“Не се връщай, след като си излязъл вече… Няма да ти върви…”
“Чакай да ти лисна едно канче вода, за да ти върви…”
“Малкото болнаво ми се вижда. Ще го водя да му леят куршум…”
“Вържи му конец на детето ма! Да не го умори нещо…”
“Този вой на кукумявки не е на хубаво…”
“Плюнах си в пазвата, че знае ли човек…”
“Поличба е това! Страшна работа!”
Суеверният човек е потенциален окултист. В началото той ще опита по-слабите форми на окултизъм – ще си гледа на кафе и карти, ще дава разтворена длан на вещи гледачки, ще забива нос във вестника, търсейки зодията си или числата от нумерологията, но по-късно Сатана ще го издърпа в самия огън на Злото – спиритизма, вещерството, чародейството, врачуването. И понеже тези злини са изобличени от Словото, Сатана търси всячески начини да ги замаскира и направи привлекателни за хората. Тактиката, която той прилага, е ефектът на лъскавата опаковка. В какво се състои този ефект? Когато един хитър търговец иска да продаде стока, която не струва, понеже е лоша, фалшива и неугледна, той я опакова с лъскав станиол, прави лъжлива реклама и винаги се намират неразумни човеци, които да я купят. И в този случай блясъкът на сатанинския станиол е толкова силен, че блокира усещанията за противното съдържание под него! “Баяч, гадател, врач, магьосник…” – това са стари опаковки, които гонят клиентелата. Но я вижте следващите:
Ясновидец, екстрасенс, парапсихолог, феномен, биоенерготерапевт, космобиолог, радиестезист, контактьор – това са приемливи опаковки за човешките критерии!
Новите опаковки привличат с огромна сила и купувачите не липсват. Напротив – увеличават се с всеки изминат ден. Благодарение на подобна опаковка българската врачка Ванга направи уникален брак между религия и окултизъм, построявайки православен храм “Света Петка” в местността Рупите, на който позволи да бъде изографисана и така привлече огромни тълпи от поклонници. Всичко това не стана без участието на религиозния дух, който внуши на православните да нарекат врачката “пророчица”, за да се даде картбланш на този брак между религия и окултизъм. Така Ванга създаде един от най-мощните водовъртежи на ада в света. В контекста на духовната реалност над България това е един от най-мощните сатанински стълпове, който трябва да бъде изобличен и съборен, ако християните милеят за България и искат тя да преживява Божиите благословения, както ги преживяват другите страни.
Образът на звяра се усеща навсякъде. Твърде малко са вестниците и списанията, които не поддържат връзка с него. Окултната страничка стана скъпо и желателно четиво за милиони и преуспяващ бизнес за астролози и екстрасенси, а въпросът: “Коя зодия си?” – по брой вече изпреварва: “Как се казваш?”
Какво да кажем за всичко това? Безобидни ли са зодиите?
Отговорът е, че зодията не е нищо друго, освен паспорт от дежурния окултен демон, прикрепен от Сатана, към живота на човека! Хората не знаят, че както има Книга на Живота, положена пред Божия Престол, така има и Книга на Смъртта, положена в кабинета на падналия херувим. И ако с вяра в Исус човешкото име бива записано в Книгата на Живота, с вяра в Зодиака името на човека бива записано в Книгата на Смъртта. Затова не се учудвайте, ако чуете, че хората изповядват собственото си записване в Книгата на Смъртта. Вярвайки в зодията си, човек все едно прави следната изповед:
“Сатана, аз вярвам в теб и искам ти да ръководиш живота ми!”
Дали бихте накарали някой да направи подобна изповед?
Не! Всеки ще се ужаси да го стори!
Как тогава човеците с охота приемат съдбоносната астрологическа власт от дявола? Истината е, че са заблудени и никой не им е говорил за гибелните лица на Злото. Хората, вярващи в зодии, ще се опитат да ви възразят с думите:
“Да, но моята зодия много точно ми показва всичко! Каквото пише – това става!”
Подобни изповеди не са възражение, но потвърждение на вярата в дявола. Ако Исус нарече Сатана “князът на този свят”, то го направи, за да ни подскаже, че докато не се родим отгоре, сме във властта, пътищата и съдбите на лукавия! Ако дяволът чрез зодиите ни показва пътищата и съдбите си, то е съвсем естествено, че ако вярваме в тях, скоро ще ги видим и като резултат в живота си. Друг може да реагира обратно:
“На мене зодиите никога не ми показват вярно!. Това са измислици!”
Благодари на Бога, приятелю, че ти е дал сърце с будна съвест, която се противи на демоничните внушения, не иска да ги приеме и да им повярва и… съдбата ти не съвпада с дяволската воля.
Знайте, че идвайки със зодиите си при човека, дяволът всъщност му предлага договор, който гласи:
“Вярвай в това, което съм записал, че ще ти се случи, а аз имам грижата да направя добър живота ти…”
Стои ли Бог безмълвен пред това договаряне? Няма ли да го изобличи? Не предупреждава ли Словото Му духовните наивници:
“Горко на непокорните чеда, казва Господ, които се съветват, но не с Мене, и които сключват договори, но не чрез Моя Дух, та притурят грях на грях, – които отиват, за да слязат в Египет (символизиращ окултната власт на Сатана) без да се допитат до Моите уста, за да се закрепят със силата на Фараона, и да прибягнат под сянката на Египет! Затова Фараоновата сила ще ви бъде за срам, и прибягването под египетската сянка за смущение…” (Исайя 30:1-3)
За съжаление мнозина нямат Божия поглед, за да видят колко огромна е сянката, която окултизмът хвърля върху човечеството. Преди години, когато живеех в София, обичах да правя разходки на Витоша. И винаги, когато се качвах на Копитото, поглеждах надолу към София, за да видя огромен чадър от смог, една сянка от мръсен въздух, сграбчила столицата. Когато бях долу, в София, аз не я забелязвах, но когато се качвах горе – на Копитото – всичко се виждаше достатъчно категорично. Така и много хора, докато са долу, не забелязват тъмните учения на Сатана, защото са всред тях. Князът на въздушната власт е разпрострял чадъра на мръсните си учения и щастливци са онези, които Господ Исус е спасил и издигнал високо в свежата атмосфера на Святия Си Дух. Човек трябва да излезе от окултизма, за да разбере колко смъртоносни и неуловими без познаването на Истината, са капаните на окултизма.
Нека, преди да обобщя задачите на окултизма, да ви прочета едно откровение за последните времена преди явлението на човека-Антихрист, дадено на пророк Даниил:
“Четвъртият звяр ще бъде четвъртото царство, което ще се различава от всичките царства, и ще погълне целия свят, и ще го стъпчи и разруши…” (Даниил 7:23)
Вярвам, че Божият пророк говори именно за времената на окултизма, защото следващият стих вече визира явлението на човека-Антихрист. Това е днешната действителност! Никога в света не е имало такова нашествие на окултни демони, на окултна литература, на окултни слуги като Карлос Кастанеда или Пако Рабан, Петър Дънов или Елена Блаватска. Днес Сатана тъпче и разрушава света, така, както бягащите войски на победен генерал палят и разрушават след себе си.
Много са знаменията на окултизма. НЛО, контакти с “извънземни”, спектакли на полтъргайсти, нашествие на енергийното мислене (тоест, склонността на човешкия ум да си обяснява всичко с “енергии”), страхове и психози от “психотронни въздействия” (новите опаковки на магиите) – всичко това се роди в главата на Сатана, за да сграбчи колкото е възможно повече човешки души. Със сигурност някой от вероятните ми читатели ще се заинтересува какво е моето мнение или как Библията може да даде отговор на НЛО. В света битува широкоразпространеното мнение, че това са космически кораби на извънземна цивилизация, която до този момент не желае да осъществи явен контакт с човешкия род. За просветените със съдържанието на Библията това е смехотворно, понеже не почива върху Истината. Нека ви покажа защо. Като въплъщение на Божията Мъдрост, Исус разкри Себе Си пред Соломон, казвайки:
“Господ ме създаде като начало на пътя Си, като първо от древните Си дела. От вечността бях създадена, от начало, преди създаването на земята. Родих се, когато нямаше бездните, когато нямаше извори, изобилващи с вода. Преди да се поставят планините, преди хълмовете, аз бях родена, докато Господ още не беше направил земята, нито полетата, нито първите буци пръст на света. Когато приготовляваше небето, аз бях там; когато разпростираше свод над лицето на бездната. Когато закрепваше облаците горе, когато усилваше изворите на бездната, когато налагаше закона Си на морето, щото водите да не престъпват повелението Му, когато нареждаше основите на земята. Тогава аз бях при Него като майсторски работник. И всеки ден се наслаждавах, веселях се винаги пред Него. Веселях се на обитаемата Му земя; и наслаждението ми бе с човешки чеда…” (Притчи 8:22-31)
Виждате в това откровение да се визира понятието “обитаемата Му земя”, което иде да покаже, че Творецът има много обиталища, но само едно, което се обитава от човешки чеда. Извънземната цивилизация е твърде неприемлива за този стих, защото би трябвало да обитава някъде, а Исус не й дава подобна възможност, понеже говори за една обитаема земя, а не за много. Естествено е да възникне въпросът:
“А не е ли възможно Бог да Си е създал друга цивилизация, след като е създал човешката?”
По принцип е възможно, защото за Бог няма нищо невъзможно, но Божията Святост изключва Творецът да влезе в конфликт със Словото Си. А Словото Му казва:
“Наистина Господ Йеова няма да направи нищо, без да открие Своето намерение на слугите Си пророците…” (Амос 3:7)
Ако Всевишният е имал намерение да създава друга цивилизация, то щеше да открием това записано в Словото Му. Но Библията не казва нищо по този въпрос, което иде да подскаже, че НЛО, както и всички знамения, които внушават наличието на извънземен разум, са част от програмата на Сатана за масов хаос и тотално объркване на човешката цивилизация. Целта оправдава средствата! А дяволската цел е една:
Да бъдат респектирани и учудени огромен брой хора, които след това ще бъдат лесна плячка на окултизма!
Нека не забравяме, че Божието обещание към Църквата е тя да преживее Грабване от Исус преди явлението на човека-Антихрист. Ето защо Сатана работи усилено, за да светската реакция на това грабване да бъде обяснена с нашествие на извънземни. Това ще помогне на човека-Антихрист да слезе и да се обяви за Спасител на народите, както и да ги събира за война против Исус и Църквата, както и Божия народ Израил. Хората не знаят тези неща и са склонни да се огънат от учудването си, вместо да мислят с ума на Духа. Защото, ако се замислим, трудно бихме отхвърлили такива категорични и точни свидетелства, като гигантските фигури на перуанското плато Наска, които човек не би могъл да нарисува, понеже се наблюдават само от височина със самолет. Какво е ставало там? Един от апологетите на НЛО, Ерих фон Деникен, ще ни каже, че това са посещения на извънземни. Преди много години, когато не познавах Исус и Словото Му, и аз му вярвах. Не можех да си обясня пистите на платото Наска. Не можех да си обясня статуите на същества с крила в храмовете на древните човеци. И така бях попаднал в капана на окултните демони. Естествено, когато Бог ме спаси, аз не Му спестих въпросите, които ме измъчваха във времето на незнанието ми. Тогава Святият Дух, Който “щедро дава мъдрост, без да укорява”, отвори очите ми и аз прочетох в Словото Му следния факт:
“Като почнаха човеците да се размножават по лицето на земята и им се раждаха дъщери, Божиите синове като гледаха, че човешките дъщери бяха красиви, вземаха си за жени от всички, които избираха. И тогава рече Господ: Духът, който съм му дал, не ще владее вечно в човека; в блуждаенето си той (човекът, а не духът) е плът; затова дните му ще бъдат сто и двадесет години. В ония дни се намираха исполините на земята; а при това след като Божиите синове влизаха при човешките дъщери, и те им раждаха снове, тези бяха ония силни и прочути старовременни мъже. И като видя Господ, че се умножава нечестието на човека по земята, и че всичко, което мислите на сърцето му въображаваха, беше постоянно само зло, разкая се Господ, че беше направил човека на земята, и огорчи се в сърцето Си…” (Битие 6:1-6)
Ето тези Божии синове посещаваха земята отгоре в онова древно време и бяха съществена причина Бог да се разкая, че създаде човека.
“Но какво стана с тези Божии синове?” – ще попитате вие.
Много просто – те бяха в бунт със Създателя си, защото Сатана ги изкуси с красотата на човешките дъщери и тогава Бог ги наказа за този бунт. В посланието на Апостол Юда е казано за тях:
“…и че ангели, които не опазиха своето достойнство, но напуснаха вечното си жилище, – Той ги държи под мрак във вечни връзки за съда на великия ден…” (Юдово 6 стих)
Разбирате ли в какво се състоеше поругаването на достойнството на тези ангели?
Именно в това, че “напуснаха собственото си жилище”, като слизаха от Небето на земята при човешките дъщери. Именно свидетелствата за тяхната активност дава храна на суеверните, които бързат да повярват на лъжата, че планетата Земя е била посещавана от извънземна цивилизация. А свикнат ли веднъж хората с мисълта за извънземните, ще стане така, че утре ще прилепят сърцата си към първия самозванец, решил, че има способност да бъде контактьор и да говори с въображаеми извънземни, които са висши окултни демони, изпратени от Сатана. Последната масова психоза преди години край Русе, свързана с посрещането на “зелените човечета” е достатъчно убедителен пример какво преследва дяволът с този вид стратегия.
Особено натрапчива и твърде показателна е окултната вълна, заляла младежката музика с нейните направления – “Heavy Metal” и “Black Metal”. Групи като “Kiss”, “Black Sabbath”, “Iron Maiden”, “Sodom”, “AC/DC”, “Venom” и други, както и изпълнители като Били Айдъл и Ози Озбърн започнаха явно и открито да пеят и проповядват вяра в Сатана. На техните концерти поклонниците на дявола практикуват черна литургия и издигат знака на Антихрист. Дори по градските улици се появиха младежи с пънк прически и страшни изображения по якетата и фланелките си – черепи, кости, рогати чудовища с хищни зъби и категорични портрети на демони от ада, с което подсказват сърдечното си привличане към демонична музика и присъствие. Така те самоволно попадат в мрежите и клопките на стотиците сатанински синагоги, мислейки отначало нещата за игра, но впоследствие – напълно разрушени душевно и духовно.
Друга окултна вълна заля преди години Съветския съюз и страните от Източна Европа с телевизионната кампания на “феномените” Кашпировски, Чумак и Джуна, а по магазините се появиха списания, облъчени с тяхната “благотворна” и “оздравителна” енергия. Махала, пирамиди, кристални кълба и всякакъв друг реквизит на окултизма започнаха да провокират човешкия дух и да ловят наивни души. А напоследък, сякаш за да компенсира изчезналия интерес към иконите, Сатана изпрати демони, специализирани в областта на изкуството, и така се появиха картини с “лечебни” свойства, рисувани от екстрасенси, които се покорили на внезапни внушения от “Космическия разум”. Твърде много станаха примерите, но съм длъжен да ги изброя, за да разберем колко ужасяващ е спектърът на окултизма.
А сега – главното. За Сатана не е достатъчно човекът да е невярващ, защото, дори и невярващ, той продължава да притежава дух, частица от Бога, за която Соломон казва:
“Духът на човека е светило Господно, което изпитва всичките най-вътрешни части на тялото…” (Притчи 20:27)
Духът упражнява контрол върху ума чрез съвестта. Съвестта трябва да бъде спряна, за да може дяволът да е спокоен. Няма друг, така успешен и ефикасен начин за нейното оскверняване, какъвто е окултизмът. Спомнете си предупреждението на Апостол Павел:
“А Духът изрично казва, че в по-късните времена някои ще отстъпят от вярата, и ще слушат измамителни духове и бесовски учения, чрез лицемерието на човеци, които лъжат, чиято съвест е прегоряла…” (1 Тимотей 4:1-2)
От какво е прегоряла съвестта на тези хора?
Естествено – от огъня на окултизма. Ето това ги прави в много по-тежко положение от невярващия, защото за невярващия има надежда, че може да повярва, докато при тях нещата стоят много по-зле, понеже вече са активирали вярата си, но не в когото трябва. Невярващият много по-лесно може да повярва в Исус от натоварения с окултизъм човек. Това става, защото законите на вярата, положени в сърцето му, са в пасивно, дремещо състояние. Докато окултистът вече е активирал вяра в Луцифер и заблудата здраво е впримчила сърцето му. Нещо повече – прегорялата съвест няма сила да противостои. Оттук и изводите:
Първо: Невярващият човек по-лесно прави крачката към Спасителя, защото не е ангажиран в духовни връзки със Сатана.
Второ: Попадналият под окултна власт по-трудно намира Спасителя, защото заблудата е влязла дълбоко в сърцето му и не му позволява мисли за Исус.
Окултистите трудно намират Божието Спасително действие. Те трябва да бъдат намерени чрез активно благовестие и молитви за спасението им! Разбирате ли, че на кампанията на Сатана ние трябва да противопоставим кампанията на Господ Исус Христос? Разбирате ли, че ако има нещо, от което да вземем пример, то е последователността, с която служителите на Сатана завличат души към ада. Единственият начин да ги спрем е с проповядването на Новия Завет с Божието помазание.
Ето, че стигнах до най-дълбокото знание за окултизма. Сега ще разгледам как Божието Слово определя пораженията от сатанинския огън:
“…или, ако на кожата на месата на някого има място, изгорено от огън, и живото месо на изгореното стане лъскаво, бяло червеникаво или бяло петно, тогава свещеникът да го прегледа, и, ето, ако влакната на лъскавото петно са побелели, и, то изглежда да е по-дълбоко от кожата, това е проказа, която е избухнала в изгореното; свещеникът да го обяви за нечист; това е язва на проказа…” (Левит 13:24-25)
Този цитат, на пръв поглед, като че ли е доста медицински. Само че ролята на лекаря е поверена на духовно лице – свещеник, и прокаженият е обявен не за болен, а за нечист. Причината за нечистотата на прокажения са нечистите духове, които са го поразили. А това, че окултизмът води до проказа на човешкия дух, можем да разберем, като разсъждаваме върху свидетелствата, които Бог дава на свещеника, за да го убеди, че наистина става дума за проказа.
Вече знаем, че Бог определя окултизма като огън и заповядва на людете Си да не превеждат децата си през него. В цитата за проказата се говори за място, “изгорено от огън”. Ако физическият огън оставя поражения върху човешката плът от първа, втора или трета степен, то и сатанинският огън ще остави поражения върху духа от същите степени. И ако степента на поразеното от физическия огън е по-дълбоко от кожата, то лечението ще е трудно, дори невъзможно. Така също ако степента на изгореното от дявола е по-дълбоко от ума, тоест, ако внушенията са превзели духовното сърце, то това е язва на духовна проказа!
Как да разберем дали окултизмът е поразил нечие духовно естество, тоест, какви са свидетелствата за тези поражения? Нека ви дам отговора:
Бог е устроил човешкият ум така, че той да борави с една постоянна оперативна памет, а ненужните впечатления да складира дълбоко и да ги забравя. Опитайте се да си спомните какво сте правили преди две години на същия ден или какво е било тогава менюто ви за обяд и ще разберете невъзможността да го сторите. Умът ви се е освободил от това ненужно съдържание, тъй както и кожата оздравява от едно леко одраскване. Това недвусмислено доказва, че умът е покривалото на духовния човек! Умът има отношения с духа, сходни на отношенията, които има кожата спрямо тялото. Когато погледнем към тялото, ние виждаме само кожата и не по-дълбоко от нея. Така също, когато се обърнем към нас самите, стигаме до ниво съзнание и не по-дълбоко от това ниво. Имайте разбирането, че целта на окултизма е да премахне нивото съзнание и да атакува по-навътре, тоест, да премахне защитата на ума и да атакува духа и сърцето. Дяволът винаги търси онези области на ума, които са слаби, за да пробие и влезе по-навътре. Ето затова Апостол Петър ни предупреждава в първото си послание:
“Затова препашете се през слабините на вашите помисли…” (1 Петрово 1:13)
Препасва се нещото, което е отвън, а не отвътре. Препасва се онова, което е открито и уязвимо за стрелите на Сатана. Ето това ни убеждава, че умът действително се явява като повърхностен слой на духовния човек. И виждате ли сега какво може да се получи с човека, ако той общува със сатанинския огън? Ще се получи изгаряне на ума. И ако това изгаряне е слабо, то умът ще оздравее. Но ако е по-дълбоко от ума? Ако всеки ден мислим как ще отидем да ни гледат на кафе, как отново ще си прочетем зодията, или как ще чакаме ред при врачката, то това вече не говори за поражения на ума, а за други поражения, по-дълбоко от ума, за поражения в сърцето. Знайте, че сърцето на човек винаги държи будно съзнанието относно властта, под която се намира. Ако в сърцето постоянно изригват копнежи за окултни общения, ако човек не може и ден без хороскопа си, то това е “проказа, която е избухнала в изгореното” сърце.
Това е язва на духовна проказа!
Тя търпи развитие и нейна крайна цел е разрушеният човешки дух. Ако в началото дозите окултизъм са били слаби, то е, защото дяволът е подготвял сърцето за по-големи. А когато се свикне с по-големите, човекът става зависим от окултизма, тоест, превръща се в духовен наркоман. Целта на вярата в дявола е разрушаването на човешкия дух. Както при плътската проказа окапват месата на тялото, така при духовната окапва духът, тоест, освобождава все повече и повече части от тялото от своя животворящ контрол, като ги преотстъпва на окултния демон. И това става, докато демонът напълно обсеби човека и започне да живее вместо него.
Разбираме ли тогава, че ако при вярата в Исус ние търсим онова постоянство и стремление, което ще направи явен стихът:
“Съразпнах се с Христос, и сега вече не аз живея, но Христос живее в мене…” (Галатяни 2:20)
…то при окултизма се повтаря същото, с тази разлика, че мястото на Христос е заето от окултен демон. И в двата случая е действала вяра, но в единия тя е донесла Вечен Живот, а в другия – вечна смърт.
Ако Бог определя вярата в дявола като влизане в огън, то нека се замислим как гори огънят. Не започва ли той от случайната съчка или хартийка? И не става ли в края огромен и непотушим пожар? Много пъти съм виждал как християни си позволяват да надничат и четат списания за окултизъм, с “благородното” намерение да “опознаят” противника. Фактът, че го правят, означава, че имат “съчка” в окото и дяволът е забелязал тази “съчка”. Затова е този стремеж към окултна литература. “Но – ще кажат някои – как иначе да познаем противника си?” О, приятели! По-добре се стремете да познавате Исус и тогава ясно ще разберете кой е противникът. Защото противникът ще е всеки, който не е Исус. Но ако не сте познали Исус и тръгнете да опознавате противника, то ще стане така (да не бъде!), че противникът ще ви познае като едни от неговите. Моята вяра и стремеж е не да открия кой е дяволът, но да открия Кой е Помазаникът и да хвана здраво ръката Му. Защото ако в тази книга вие четете толкова много откровения и остават още много, които ще прочетете, то знайте, че те са от изворите на Свещеното Писание, а не от вестник “Психо” или списание “Нур”. Апостол Яков пита всички ни:
“Изворът пуща ли от същото отверстие сладка и горчива вода? Възможно ли е, братя мои, смоковницата да роди маслини или лозата смокини? Така също не може солена вода да дава сладка. Кой от вас е мъдър и разумен? Нека показва своите дела чрез добрия си живот, с кротостта на мъдростта. Но ако в сърцето си имате горчива завист и крамолничество, не се хвалете и не лъжете против истината. Това не е мъдрост, която слиза отгоре, но е земна, животинска, бесовска…” (Яков 3:11-15)
Разбирате ли, че окултизмът е изява на бесовска мъдрост? Проумявате ли, че преди да попадне в капаните на бесовската мъдрост, човекът трябва да търси земното, (тоест, човешката мъдрост на теологията, свързана с духа на този свят), после животинското (тоест, похотта на плътта) и след това да се подхлъзне надолу – по смъртоносния улей на вяра в дявола? Затова Словото Божие предупреждава:
“Мислете за горното, а не за земното; защото умряхте и животът ви е скрит с Христос в Бога. Когато Христос, нашият живот, се яви, тогава и вие ще се явите с Него в слава. Затова умъртвете природните си части, които действат за земята: блудство, нечистота, зла пощявка и сребролюбие, което е идолопоклонство…” (Колосяни 3:2-5)
Ако изпълняваме този стих, то тогава действително сме далеч от огъня на окултизма. А сега още няколко думи за човеците, които евентуално са били поразени от окултизъм или все още са под неговата власт.
Вече разбрахме, че окултизмът е проказа на духа. Страшна духовна болест и изгаряне! Но и за такива болни Исус е оставил надежда:
“А когато слезе от хълма, последваха Го големи множества. И, ето, един прокажен дойде при Него, кланяше Му се и каза: Господи, ако искаш, можеш да ме очистиш. Тогава Исус простря ръка и се допря до него и рече: Искам, бъди очистен. И начаса му се очисти проказата…” (Матея 8:1-3)
Бог е допуснал да се запише този случай в Евангелието, за да знаем, че Исус Христос има Съвършена Сила против всяко зло! Не мислете, че е неуместно да използвам този стих, като изцеление от окултизма, понеже в него се говори за физически прокажен човек, а не за духовно такъв… Това не е истински аргумент. Някога болестта проказа е сполитала грешника, като следствие на духовното му беззаконие и залитане към окултизъм. Законът, даден чрез Моисей, е показвал не само Божиите изисквания, но и Неговата загриженост към човеците. Бог не е искал людете Му да се заразяват от тази страшна болест и затова е заповядал болният да се обявява за нечист, за да държи по този начин хората далеч от болестта. И ако Бог не е искал проказа сред Израил, то колко повече не е искал да се кланят на окултните духове и да придобиват духовна проказа!
Забележете реакцията на прокажения. Той казва на Исус:
“Ако искаш, можеш да ме очистиш…”
Волята за очистването ще излезе от Спасителя. И става дума именно за очистване, а не за изцеляване, защото нечистотата е духовна. Затова знайте, че само Божията Благост и Милост могат да измъкнат човека от пожарищата на окултизма.
“Искам, бъдете очистени!” – вика днес Исус към всички човешки сърца в плен на окултизма. Не пренебрегвайте тази велика надежда и Спасение, които бликат от сърцето на Божия Син.
“Искам, бъдете очистени!” – вика днес Исус към врачки, екстрасенси, чародеи, медиуми, “метъли” и всички онези, които носят в сърцата си поражения от заблуди. Ако вече сте осъзнали колко е жесток огънят на окултизма, то застанете пред Исус със следните думи:
“Господи Исусе! Както някога в онези времена прокаженият Ти се поклони и помоли да го очистиш, така и днес аз се покланям пред Теб, вслушан със сърцето си в обещанието Ти. С вяра в Твоето Име и дело, в Твоето Възкресение от мъртвите, аз падам в нозете Ти и Те моля да ме очистиш от духовната проказа. Моля Те, Господи! Съживи мъртвия ми дух, дай ми Твоето Спасение! Аз се отричам от вярата в дявола и сатанинския огън, който прегаряше съвестта ми. Поръси ме, Исусе, с Кръвта Си, която Си пролял за греховете ми, за да бъда Твое дете завинаги! В Името на Отца, и Сина, и Святия Дух! Амин!”
След такава молитва Исус непременно ще ви очисти и благослови сърцата ви с изцеляваща любов. Ако сте били жертви на окултизъм, не се връщайте никога във властта на лукавия. Защото неговото кредо е:
“Науката и разума презирай –
най-висшата човешка мощ! Намирай
магии, на илюзиите в плен,
от дух лъжовен вечно подкрепен!”
(Й. В. Гьоте – “Фауст”)
Такова е желанието на дявола! Защото той наистина много се плаши от разума. От онзи разум, за който Апостол Йоан написа:
“Знаем още, че Божият Син е дошъл и ни е дал разум да познаваме истинния Бог…” (1 Йоаново 5:20)
В заключение на тази просторна тема искам отново да ви върна към “Книгата Изход”, защото днес Христос прави велик Изхода за повярвалите в Името Му! Не е ли този свят един преобраз на някогашния Египет? Най-малкото – не е ли окултизмът толкова силен, колкото беше в древността? И не е ли Червеното море преобраз на окултно-религиозната власт? Власт, която, победена от вярата в Исус Христос, дърпа силните си вълни и води, за да минат по пътеката на Божията Слава всички, които напуснаха Египет и бяха спасени от Божията Милост! Нека приемем закрилата на великата Божия мишца, която пророк Исайя благослови, казвайки:
“Не си ли ти, която си съсякла Раав (Египет) и смъртно си пробола змея? Не си ли ти, която си изсушила морето, водите на голямата бездна, и си направила морските дълбочини път за преминаване на изкупените. Изкупените от Господа ще се върнат и ще дойдат с възклицание в Сион…” (Исайя 51:9-11)

Leave a Reply