КЛЕТКАТА НА ЗВЯРА – НАЧАЛО

КЪМ ЧИТАТЕЛЯ

Винаги съм искал да напиша тази книга. Месеци наред съм събирал най-убедителните истини, с които да дам ясен израз на Свободата, която ни завеща Господ Исус Христос.
Един ден ходих с децата си в зоопарка. Направи ми силно впечатление клетката на един лъв. “Колко е хубаво – помислих си аз – че това свирепо животно е безопасно за посетителите. Колко спокоен е човек, когато звярът е поставен в клетка…” В първия момент се учудих на мисълта си, въпреки, че това бе една нормална мисъл, каквато би дошла в главата на всеки човек. Но интересното при моето разсъждение бе фактът, че Бог го пренесе от физичното към духовното измерение. И в този миг в ума ми изплуваха думите, с които Исус се бе обърнал към Своя Отец:
“Не се моля да ги вземеш от света, но да ги пазиш от лукавия…” (Йоан 17:15)
Бог ми даде умозрение, от което ми стана радостно и весело. За първи път в духа си гледах на дявола така, както го наблюдават от Небето – звяр, затворен в клетка, вързан от Господ Исус Христос, за да бъде абсолютно безопасен за живота на хората. А тогава Святият Дух проговори в сърцето ми:
“Запомни, че дяволът може да се прави на страшен, да заплашва с острите си нокти и челюсти, да ръмжи и рикае, да стъписва и ужасява, но… винаги зад клетката. Има една граница между дявола и човеците, която се дължи на Моето Присъствие. Тази граница дяволът не може да премахне по никакъв начин. Тя се нарича Истина! Ако човек стои откъм страната на Истината, той е като посетител в зоопарка, спокойно наблюдаващ зверовете зад решетките. Но ако прегърне в сърцето си измамите и заблудите на лукавия, то стъпва с нозете си вътре – в клетката на звяра. Напускайки пределите на Истината, той е излязъл от Моето Присъствие и от смъртоносните нокти и челюсти на звяра никой не може да го спаси. Мисли и разсъждавай именно върху това нещо…”
Запален от призива на Духа, в продължение на няколко месеца аз писах тази книга, която днес предлагам на вашите сърца. Вярвам, че ако се ръководите от принципите, записани тук, и ги усвоите добре, веднъж завинаги ще вържете лъжата и Злото в живота си.
“Да бъдем свободни в Истината, която ни дава Исус и далече от решетките на лъжата, които Божието Слово изобличава!” – ето това е мотивът на тази книга. В първата й част ще разгледам проявленията на лъжата, като решетки, в които дяволът поставя човека, а във втората част – Истината, като клетка, в която е поставен и вързан лукавият. За да можем накрая да превърнем в Живот великите думи на нашия Спасител – Господ Исус Христос:
“Ако пребъдете в Моето учение, наистина сте Мои ученици; и ще познаете истината и истината ще ви направи свободни…” (Йоан 8:32)
Да познаете Истината! – това е Съвършената надежда, която ще се опитам да ви дам чрез тези разсъждения. Искрено вярвам и се моля на Бога да утвърди сърцата ви с истините, изложени в следващите страници.
Авторът

Leave a Reply