ТЪМНАТА СЯНКА НА ЧОВЕКОУБИЕЦА III – V ГЛАВА

5. ВИДЕНИЕТО С ТРИНАДЕСЕТИЯ СВИТЪК НА ТЪМНИЯ КОДЕКС

И рече Господ Исус Христос на последователите Си:
“Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в Името на Отца и Сина и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през всичките дни до свършека на века. Амин…” (Матея 28:19-20)

Братко мой! Верни ми приятелю!
От две хиляди години на този свят се води една невидима война. Война между Бога и дявола. Война между Святото Слово на Всемогъщия и скверния кодекс на сатанинското беззаконие. И каквото е характерно за всичките войни, това е характерно и за духовната война. Защото и в нея има победители и победени. И в нея има ранени и убити. Но аз нека в тази последна глава на книгата да ти предам второто от страшните видения, които Господ даде на сърцето ми. Защото то отново е видение от тъмната и страшна долина под Хълма Господен.
И така, братко мой, пред сърцето ми отново се появиха онези църкви в долината. А този път те изглеждаха различно, понеже бяха в етап на построяване. Самите строители, взели библии в ръцете си, разтваряха страниците им и даваха указания на храмовите строители. Нещо повече – въздухът се изпълваше с молитви и викове към Господа, та дано би благословил църковното строителство. А Той наистина ги беше чул. Понеже Небето над долината се разтвори и Исус се яви като Камък над строителите и им казваше:
“Тръгнете с всичките повярвали човеци и Ме последвайте на Хълма Господен! Защото само там е благоволението на Отца Ми и на никое друго място няма да бъде въздигнат последният Храм на Господа!”
Чули Гласа Господен, много строители вдигнаха главите си, за да проследят накъде отива Камъкът и така да Го последват. Но ето, че едва бяха извървели и километър нагоре към Хълма, когато против тях изскочиха множества от демони, запънали лъкове, прострели копия и хванали боздугани в ръцете си. И самият дявол и Сатана, пристъпил сред тях, простря ръцете си против строителите, като казваше на демоните си:
“Идете и въздайте от гнева ми на тези безумни човеци, които не искат да се съобразяват с волята ми. Изстреляйте против тях стрелите си! Хвърлете против тях копията си! Пребийте главите им с боздуганите си!”
Чула гласа на господаря си, демоничната войска се нахвърли, за да въздаде на строителите, които искаха да се възкачат на Господния Хълм. А тогава над тази демонична войска се появи легион от Божии ангели, който чакаше знак от Господа, за да се намеси в битката. Но за ужас на очите ми, строителите не призоваха Господното Име, нито се уповаха на Исус, за да ги избави от яростта на дявола. Не! Те просто хвърлиха библиите в нозете си и се обърнаха, като затичаха в ужас към долината. А демоните, направлявани от дявола, ги подгониха и стигнаха. И ето, че строителите вдигнаха ръце, за да просят милост.
“Нека бъдем пощадени! Не ни убивайте!” – крещяха те към демоните. А Сатана, като се усмихваше на строителите, се приближи до тях и им каза:
“О, чеда мои! Нямам никакво желание да ви убивам! Вие просто не сте имали правилното видение как да строите храма си! Но ето, аз съм миротворецът на живота ви! Вдигам ръката си и усмирявам всяка буря! Казвам на злите: Дръпнете се от чедата ми! И те мигновено изпълняват волята ми!”
“Ти ли си, господи?” – извикаха тогава строителите.
“А кой друг да усмирява бурите в живота ви, и демоните да падат от страх пред него?” – им отговори с удоволствие дяволът, като продължи:
“Аз не просто съм вашият господ, но оня, който ще ви даде успех, за да извършите цялото си начинание! Ето, меч изваждам от мантията си, и го побивам на мястото, където искам да настаня името си!”
В следващия миг дяволът наистина извади меч и го заби в пръстта на долината. А тогава от самата пръст се въздигна глинена основа, върху която беше запечатан образът на звяра. И ето че лукавият отново проговори на строителите, като им казваше:
“Вдигнете библиите си, които хвърлихте, понеже е грехота пред лицето ми да проявявате такова малодушие! Но наместо това ги четете с моя дух в сърцата си, за да съградите на господа храм, какъвто подобава на името му!”
Смутени от думите му, строителите се затичаха до мястото на отстъплението си. И там, като се наведоха, вдигнаха хвърлените си библии. Но тогава от самата войска на дявола върху сърцата им скочиха опитни и мощни демони, които ги обсебиха напълно. А строителите, не усетили нищо и замаяни от лукавството на дявола, се върнаха при него и се поклониха в нозете му. Това накара дяволът доволно да се усмихне и отново да им каже:
“Аз съм с вас до свършека на времето! Идете и научете всички останали строители да строят като вас! Нека всички ме призоват с устните си, за да им дам мир и да им положа основата, върху която трябва да строят!”
Братко мой! Аз не зная дали осъзнаваш на каква тотална трагедия Господ ме направи свидетел в това видение. Но искам със сигурност да ти кажа, че всичките храмове и църкви в долината вече са престанали да воюват с дявола, понеже са победени от него. Те са сключили мирен договор със Сатана. А цената на този мирен договор е подмяната на Камъка от Сион с глинената плоча на звяра от бездната. Звяр, който нито една от отстъпилите църкви няма да нарече с никое друго име, освен с Името Исус. Звяр, който непременно ще изиска стените на храмовете да бъдат направени от църковен атеизъм, а стълповете им – от църковен окултизъм.
Опитай се тогава да се изправиш срещу този звяр, без Господ Исус Христос от Хълма Господен да бъде Вяра и Щит на сърцето ти!
Опитай се да разрушиш глинената му плоча, без Камъкът от Сион да е станал вътрешна Светлина, Огън и Твърдост на сърцето ти!
Опитай се да поразиш всичките врагове на Христовата Вяра, без от устните ти да излиза Пламенният Меч на Божията Вечна Правда!
И тогава ще се убедиш, че в тази духовна война между Святостта на Небето и беззаконието на ада, няма зрители, но само победители и победени!
Какъв ще бъдеш ти? Победител или победен? Триумфиращ войн от Сион или сладко ястие за червеите на сатанинското лукавство?
Ето, казвам ти Истината в Исус, и Святият Дух свидетелства на устните ми, че ако сърцето ми понесе всичкото угнетение, отмъщение и ярост от дявола, то е, за да се намериш като победител в Христовото Име! А сега нека вече да започна същинското послание на тази глава. Моля те отново да прочетеш третата от Святите заповеди на Господ Исус Христос:
“Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в Името на Отца и Сина и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през всичките дни до свършека на века. Амин…” (Матея 28:19-20) 
Как мислиш, братко мой? Ще се съгласи ли дяволът да ходиш с нозете си по неговия свят, за да разрушаваш делата му? Ще приеме ли човекоубиецът, че докато той сее и жъне смърт, ти ще сееш и жънеш Живот? Ще приемат ли милиардите нечестиви духове, че трябва да им става все по-тясно и по-тясно, докато на Святият Дух Му става широко в човешките сърца? Не казва ли псаломът много точни думи, които охарактеризират цялата демонична съпротива против Божието благовестие и срещу всеки помазаник на Бога и Отца:
“Опълчват се земните царе, и управниците се наговарят заедно, против Господа и против Неговия Помазаник, като казват: Нека разкъсаме връзките им, и нека отхвърлим от себе си въжетата им. Тоя, Който седи на небесата, ще се смее; Господ ще им се поругае. Тогава ще им продума в Гнева Си, и в тежкото Си негодувание ще ги смути, казвайки: Но Аз поставих Царя Си на Сион, Святия Мой Хълм…” (Псалом 2:2-6) 
Ето така дяволът винаги ще иска да разкъса връзките ни с Бога и да отхвърли въжетата, които го връзват. Но, както е записано, Отец на Небето ще се смее, а Царят на Сион ще се поругае с дявола. Затова нека повече не бавя Христовото поругание, но да продължа с последното от великите видения, дадени на сърцето ми от Исус.
Аз все така стоях до моя Господ в тъмницата на дявола, а ръката ми държеше Неговата. И от устните на моя Господ продължаваше да блести Пламенният Му Меч. Така сърцето ми дочака мига, в който Исус отново проговори, а бляскавите Му мълнии заплющяха по осанката на дявола. Ето думите, които Исус изговори в Гнева Си:
“Пристъпи в подножието Ми, окаян лъжецо! И дай Ми поне една причина, човекоубиецо, за да не те посека с Меча Си и да не се поругая със сърцето ти! А сега отговори на въпросите, които ти задавам! Помниш ли ти третата Ми Свята заповед, с която казах на всичките Си последователи:
“Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в Името на Отца и Сина и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през всичките дни до свършека на века. Амин…” (Матея 28:19-20) 
Съгласи ли се с тази заповед, Сатано? Прие ли я в сърцето си? Реши ли ти, че ще оставиш човеците да научат всичките народи на Моето учение, и да ги кръщават в Името на Отца, Сина и Святия Дух? Отговаряй, като те питам!”
Обсипан с дъжд от мълнии, дяволът се разтърсваше така, както в нито едно от предишните видения. И ето, че той даваше знаци с ръцете си, за да намали Господ Гнева Си върху него. А когато мълниите намаляха, Сатана проговори, като казваше:
“О, Царю на царете! Да беше ме унищожил още при падението ми от Небето, та да не дочакам това Твое поругание! Да беше благоволил Йеова, та съвсем да ме изличи – мен и демоните ми. Защото какво да сторят сега милиардите ми служители, когато Ти Си силен да ги парализираш всичките? А относно Твоите въпроси, ето, отговарям Ти!
Никак не се съгласих с Твоята трета заповед, нито я приех в сърцето си! Та как можех да приема, че Твоето благовестие ще отнема човеците от смъртта и греха, за да ги оживотворява в Правдата и Святостта Ти? Как можех да приема, че в един миг ще трябва да вдигна ръце и да се предам? Аз никак не приех думите ти, но с всичката си омраза и лукавство против Тебе, казах след Възкресението Ти на всичките си демони:
“Идете, демони! Имате тринадесет мои свитъка и всичкото време на векове и хилядолетия, за да развратите света и да направите суетно Спасението на Христос! Никак да не се спрете, нито да се откажете от духовната битка, която сега започва! Защото Истината е силна на Неговия Хълм, но заблудата ни е царица в нашата долина! Затова нека я превърнем в долина на всичките възможни религии и смъртоносни учения! Нека превърнем тази долина в непреодолима преграда за всички, които искат да се съградят в Него! Нека напълним тази долина с изкусителни фалшиви храмове, в които няма гонение и зло, но поощрения и земни благословения! Затова пазете кодекса ми в сърцата си и развратете всичките народи, като ги кръщавате в името на змея, звяра и лъжепророка! Изкушавайте, съблазнявайте и завличайте човеците да вършат всичко, що съм заповядал в моя кодекс!”
Тези бяха думите ми към всичките ми демони, Царю на царете! И сега да отварям ли този последен свитък, след като всичките Ти просветени човеци отдавна са направили разликата между моите религии и Твоята Истина?”
Слушайки думите на дявола, Господ гръмогласно се разсмя. Смехът на божественото Му презрение беше толкова силен, щото ураган излезе от устните Му и притисна човекоубиеца в скалите, като разкъса мантията му и я отвя в дълбините на пъкъла. А когато спря да се смее, Господ отново проговори на дявола, казвайки му:
“Не си ли чул, Сатано? И дух не ти ли прошепна на сърцето, че е гибелно за тебе да подбуждаш Господ към ревнивост? Какво значи това, че ще причисляваш пророка Ми към престъпниците? Кое от повеленията Ми е престъпил, за да го определяш като престъпник? Какво значи това, че ще му обявяваш смъртна присъда, като решиш в сърцето си, че Господ едва ли би се намесил?
Не се ли намесих Аз, както подобава на възвишен Съдия? И не изпепелих ли дванадесетте свитъка на твоето беззаконие? Защо тогава си решил в сърцето си, че ще оставя тринадесетия ти свитък без възмездие? Не, човекоубиецо! Тъмната ти сянка, с която си помрачил всичките народи, трябва изцяло да бъде поразена от Светлината и Огъня на Меча Ми! Затова простри беззаконните си ръце и скоро разтвори последната си змийска кожа!”
Останал без черната си мантия, гол и жалък пред Господа, Сатана простря ръцете си, като разтвори свитъка. И тогава с треперещ глас той започна да го чете, казвайки:
“О, Царю на царете! Угнетителният съд, с който Израилевите първенци Те осъдиха като престъпник, беше най-сладката и желателна гледка за сърцето ми. Тя беше моят кратковременен триумф, по-желателен за мене от трона ми, от царството ми, и от всичките постижения, които бих имал на земята! Ето защо, като знаех, че с проповядването на Твоето благовестие, Ти ще получаваш Собствения Си триумф над мене, аз реших в последния си свитък да заложа на моя триумф над Тебе. И като събрах всичката жлъч на сърцето си, написах в свитъка си тези думи:
“Слушайте ме, демони! Започнете да работите за триумфа на господаря си и направете невъзможно напускането на долината без угнетителен съд. Нека има постоянно действащ съд срещу всичките Христови Апостоли и пророци, проповедници и благовестители! И запомнете думата ми, за да я изпълнявате! Няма триумф за мене, когато човеци от едни религии осъждат човеци от други религии! Но истински триумф за мене е този:
Хора, които се наричат християни, да осъждат с угнетителен съд Божиите слуги и пророци! Само така в Сърцето на Христос се отваря рана! Само така раните, които Той ми нанесе, ще зараснат! С този угнетителен съд да действате всякога! Той е най-силната ми отрова срещу благовестието и най-желаният мехлем за сърцето ми!”
Дяволът спря да чете и с отчаяние смачка свитъка си, като го хвърли на земята. А след това отново каза на Господ:
“Виж и провери, че тук няма завеса! Изпитай и узнай, че Те мразя и ще Те мразя до дъното на сърцето си! Тебе и свидетелите Ти! Тебе и слугите Ти! Тебе и пророците Ти!”
С поглед, от който блестеше благородство и Съвършена невъзмутимост, Господ насочи Пламенния Си Меч към хвърления змийски свитък, като го изпепели. И тогава Той отново проговори на дявола, като Му казваше:
“Зная, че Ме мразиш, Сатано! Но ти знай, че и Аз те мразя и затова дойдох тук да съсипя делата ти! Ти ще останеш нищожество пред Лицето Ми, лъх и сянка от отминали векове, духовен изрод и черен извор на непресъхващо беззаконие!
Затова те предупреждавам, дяволе! И Гласът Ми сега гърми по всичките селения на ада, на земята и в поднебесните места!
Дръпни мръсните си ръце от Църквата Ми, и да не си посмял да хвърлиш сянката си върху нито едно от Божиите чеда, които съм събрал при Себе Си на Хълма Господен! Угнетителният ти съд няма да има власт и сила върху Моите люде, но ще върне назад в долината само твоите, които от тебе са родени!
Пламенният Меч на устните Ми изпепели целия ти беззаконен кодекс – за грях, за Правда и за съдба!
За грях – понеже всички, които остават в долината и мразят Господния Хълм Мория, са грешни като грешното ти сърце!
За Правда – понеже крайъгълният Камък от Сион свети на Хълма Мория, и всички, които се съградят на Него, са родени от Бога и Бог е роден в тях!
И за съдба – понеже църквите и храмовете на Антихрист, изградени и вдъхновени от твоите масони, са проклети и осъдени! И проклети и осъдени ще бъдат човеците, които се намерят в тях в Страшния Ден на Моето Пришествие!
Аз, Ужасът и Разрушителят на делата ти, извърших всичките Си пророчески въздаяния против тебе!”
След тези последни думи на Исус, бяло сияние от Свят Дух загърна и двама ни, като мигновено ни въздигна нагоре, тъй щото сърцето ми се намери до Господ на Неговия Хълм. И тогава Той отново ми проговори, като казваше:
“По благоволението на Отец Ми и чрез Моето Лично водителство ти написа най-великата книга на живота си!
Книга, заради която ще те ублажават всичките пророци на Небето! Книга, с която Пламенният Меч на твоя Господ се заби в сърцето на гнусния и извратения, като изпепели всичките змийски свитъци на беззаконния му кодекс!
Всеки, който Ме е последвал с Моя Дух, с Моята Вяра и с Моята Твърдост в Моите видения, вече е станал повече от победител над дявола! Всеки, който се е изпълнил с Моите думи, вече има Пламенен Меч на устните си и Господна Светлина в сърцето си!
И Светлината свети в мрака, а мракът я не схвана!
Всеки, който е повярвал свидетелството на пророка Ми, е познал Истината, и Истината го е направила свободен! Затова нека свободен да бъде довека! Аз, Ужасът и Разрушителят на дяволските дела, дадох най-великите Си видения на пророка Си!
Аз ги изговорих! Аз ги изрекох!”

Едно мнение за “ТЪМНАТА СЯНКА НА ЧОВЕКОУБИЕЦА III – V ГЛАВА

Leave a Reply