ТЪМНАТА СЯНКА НА ЧОВЕКОУБИЕЦА III – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО С ДВАНАДЕСЕТИЯ СВИТЪК НА ТЪМНИЯ КОДЕКС

И рече Господ Исус Христос на последователите Си:
“Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, нека дигне кръста си, и така нека Ме последва. Защото който иска да спаси живота си, ще го изгуби; а който изгуби живота си, заради Мене, ще го намери…” (Матея 16:24-25)

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Искам да предупредя всички читатели на тази пророческа книга, че ако са очаквали в нея да прочетат за някакви разтърсващи и спиращи дъха световни конспирации, с каквито данни преизобилстват други книги, то ще останат разочаровани. Аз не съм стоял на колене и в молитва пред моя Господ, за да направи Той от книгите ми евтини хитове за човешкото любопитство и жажда за забранени плодове. В крайна сметка тази последна пророческа книга описва съкрушителния удар, който Господ Исус Христос нанася с Меча Си върху кодекса на сатанинското беззаконие. Всичко останало, което не може да се намери и прочете тук, би могло да се потърси и намери от други източници. Но аз със сигурност зная, че в другите източници може да има повече информация, но няма никакъв Дух. И понеже през цялото си слугуване към Господ, та и до днес, не съм си позволил да ползвам препратки от литературни източници или цитиране на други автори, то нека никой не очаква, че ще го направя в тази последна книга. Вярно е, че тя разкрива ужасните дела, които дяволът е сторил на земята чрез своите масонски ложи, но също така е вярно, че пророческото свидетелство идва да прослави Господ Исус Христос, а не мерзостните дела на лукавия. Ето защо в разсъжденията и повествованието си аз всячески ще остана верен на Простотата и Чистотата, която дължим на Исус.
А сега те моля да прочетеш втората от Святите заповеди, която Господ остави на всички нас:
“Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, нека дигне кръста си, и така нека Ме последва. Защото който иска да спаси живота си, ще го изгуби; а който изгуби живота си, заради Мене, ще го намери…” (Матея 16:24-25) 
Знаеш ли какво най-много прозира в тази заповед? Знаеш ли какво ще се случи в живота ти, когато тръгнеш да я изпълняваш така, както иска Господ?
Истината е, че в думите на Исус най-много прозират самотата и скръбта. Защото когато се отречеш от себе си и вдигнеш кръста си, за да Го последваш, то тогава в живота ти идва онова духовно състояние, което се нарича “смърт по Бога”.
Да, братко мой! Именно смърт по Бога!
Защото кръстът, който Господ иска да вдигнеш, за да Го последваш, служи за собственото ти съразпване с Исус. Това разпъване, за което свидетелства Апостол Павел в “Посланието към Галатяните”:
“Съразпнах се с Христа, и сега вече, не аз живея, но Христос живее в мене; а животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, Който ме възлюби и предаде Себе Си за мене…” (Галатяни 2:20) 
Когато преживееш тази смърт по Бога, то тогава с учудване ще забележиш, че си останал много самотен. Понеже няма голям наплив от човеци, които искат да умрат за Бога. Повечето искат да живеят – днес и сега. Повечето искат да гребат с пълни шепи от този свят, без значение от какъв дух или от какво място биха взели користите си. Но нашият Господ е твърде категоричен в заповедта Си. Нещо повече – Той ни е оставил предупреждение какво ще се случи с тези, които изгубят живота си за Него, и с другите, които искат да спасят живота си без Него:
“Защото който иска да спаси живота си, ще го изгуби; а който изгуби живота си, заради Мене, ще го намери…” (Матея 16:25) 
Нека ти споделя едно видение от моя живот, което Исус ми даде още когато бях младенец. Тогава, протегнал ръце към Него, аз пребъдвах с часове в молитва. Исках да прогледна. Исках да проумея всичките думи в Евангелието Му. И ето, че една вечер, докато се молех, Той дойде към сърцето ми с видение. А в това видение аз се видях като състезател, застанал до много други състезатели. И интересното на самото състезание беше фактът, че аз стоях на линията на старта само по една фланелка, долнище на анцуг и гуменки, а до мен състезателите до един бяха се качили в луксозни автомобили. Кой в “Мерцедес”, кой в “Ауди”, кой в “БМВ”. Те ме гледаха и презрително ми се смееха, като подвикваха:
“На какво разчиташ, глупако? Докъде ще стигнеш с тези гуменки? Ще издъхнеш и паднеш още на първия завой!”
Няма да скрия от теб, че в много от състезателите разпознах пастири, чиито събрания бях посещавал в детството на вярата си. Но ето, че светофарът, даващ началото на състезанието, показа зелена светлина. И тогава аз се затичах, а автомобилите край мен дадоха мръсна газ и профучаха напред, докато се скриха от погледа ми. Но аз, без да обръщам внимание на това, просто тичах с всичката си сила. Така, след известно време, очите ми съзряха катастрофи и задръствания, в които бяха попаднали всичките онези автомобили и водачите им. А преминал край тях, аз продължавах да тичам, когато почувствах изтощение до смърт. Знаех, че ако спра, просто ще падна и ще умра. Затова реших в сърцето си, че ще тичам докато умра. И ето, че там на пътя ми прилоша и аз усетих как цялото ми тяло залита и пада на асфалта. А когато ръцете ми се ожулиха и главата ми се просна върху пътя, един друг Стефан, стоял до този момент скрит в духа ми, се надигна от падналото ми тяло и протегна ръце към сърцето ми, казвайки:
“Давай! Изправи се и ме последвай! Аз ще дотичам състезанието вместо оня, който падна на асфалта!”
“Но кой си ти?” – изуми се сърцето ми.
“Аз съм намереният Стефан, който не можеше да намериш досега, понеже не беше изгубил изгубения Стефан! Аз съм оживотвореният от Исус, за да направя истинското ти състезание за Сион!”
В този миг сърцето ми се привърза към намерения Стефан. И ето, че с него не просто тичах, но полетях. А така дойде миг, когато Гласът на Господ ми каза:
“Спри се!”
Чул Исус, аз се спрях. И тогава видях, че съм под едно огромно Дърво, от чиито клони блестеше Светлина. И ето, че Господ се яви под Дървото, като ми казваше:
“Тук има много дълго да чакаш, докато пристигне някой от братята ти. Но Аз ще ти дам дълготърпение и ще ти бъда утеха в самотата ти!”
“Какво е това място, Господи?” – попитах тогава аз. А Исус ми отговори:
“Това е Животът, който ти получи от Мене, след като вкуси смърт заради Мене! Всеки път, когато се съединиш с Дървото, Моята Вяра ще изпълва сърцето ти и ти ще раждаш Плод за Царството Ми! Затова стой тук и пребъдвай всякога в посвещение и размисъл над Святите Ми думи в Святото Ми Слово!”
Братко мой! От това видение са преминали тринадесет години, но аз все още го помня и то всякога е живо в сърцето ми. А причината, за да го споделям с теб, е тази, че искам да те насърча да тичаш в Сионовото състезание, докато вкусиш всичката смърт по Бога. И когато изгубиш живота си за Исус – бъди сигурен, че непременно ще го намериш и ние ще се срещнем духовно под Дървото на Господа.
А сега нека да продължа в друга плоскост на разсъжденията си. За един безкрайно лукав и мръсен в амбициите си дявол втората от Святите заповеди на Исус всякога е била ужас в тъмното му битие. Сатана никак не е искал да приеме, че човеците ще обикнат смъртта по Бога и ще съразпнат себе си, за да получат Живота на Бога. Ето защо човекоубиецът моментално е реагирал. И на смъртта по Бога той е противопоставил “смърт по дявола”.
Каква е тази смърт по дявола? Има ли на света свидетелства за нея?
Разбира се, че има! В крайна сметка всички окултни учения, тръгнали от древния Египет, днес са все тази смърт по дявола.
Виж какво е влиянието на астрологията! Виж какво е влиянието на спиритизма! Виж какво е влиянието на теософията! Виж какво е влиянието на черната и бялата магия! Виж как за последните сто години дяволът наводни света с екстрасенси, шамани, вещери и чародеи! Виж как през 1966 година в Сан Франциско безумецът Антон Лавей, масон от висшата тридесет и трета степен на дяволската пирамида, създаде първата сатанинска църква, а примерът му беше последван от стотици хиляди и милиони сатанисти. Виж как само в последните тридесет години на света се нароиха стотици рок-групи, изповядващи директно поклонничество към Сатана и участие в черни литургии.
Стоял ли е със скръстени ръце дяволът, докато Христос ни е призовавал към смърт по Бога? Не е ли напълнил земята с мрака на неговата убийствена смърт? Не е ли извадил от арсенала си най-злите и най-чудовищните Шумерски, Египетски, Асирийски и Вавилонски демони, като им е дал заповед да убиват и развращават тотално по целия свят? И не затова ли Апостол Йоан ни е предупредил в “Откровението”, че в дните преди пришествието на Исус земният Ерусалим ще бъде наречен “Содом и Египет”? При толкова тотално блудство и при такова яростно нашествие на окултизма и магията, то името непременно отговаря на духовете си.
Затова нека вече да ти разкрия видението от покоите на дявола, където човекоубиецът преживява най-големия си възможен смут от времето на Възкресението и до днес. Защото от устните на моя могъщ и прославен Господ излизаше Пламенен Меч. И по острието на Меча отново проблеснаха мълнии, тъй щото Исус вече казваше на дявола:
“Пристъпи в подножието Ми, жалки фараоне! Отговаряй на въпросите Ми, египетско чудовище, което е простряло хищните си нокти по всичките реки на света! Помниш ли Моята втора Свята заповед, с която заповядах на всичките Си последователи, като им казах:
“Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, нека дигне кръста си, и така нека Ме последва. Защото който иска да спаси живота си, ще го изгуби; а който изгуби живота си, заради Мене, ще го намери…” (Матея 16:24-25) 
Съгласи ли се ти с думите Ми, Сатано? Прие ли в сърцето си, че човеците ще ходят по Пътя на Човешкия Син, за да стигнат до Голготата Му, да се съразпнат с Него, и да тържествуват над тебе в Неговата Слава?”
Мълниите вече удряха мантията на Сатана и я правеха проядена от стотици изгорени дупки, когато дяволът изрева с огромно притеснение в гласа си, казвайки:
“О, Царю на царете! Дай ми възможност да събера мислите си! Не ме зашеметявай в Гнева Си, за да мога да Ти отговоря! Разбира се, че помня заповедта Ти! С нея Ти искаше да Си създадеш поколение от прославени свидетели, които да тържествуват в Славата Ти над мене.
Но можех ли аз да се съглася, че човеците ще пожелаят Твоята смърт, след която следва триумф над мене и моето царство? Разбира се, че се възпротивих на думите Ти. И не просто се възпротивих, но още във времето на Възкресението Ти заповядах на всичките си демони:
“Непременно да вкарате във всичките човеци ужасен страх от Голготския Кръст и от смъртта по Бога. Нека всичките човеци да се вкопчат в плътския си живот, като удавници за сламка! Нека станат готови да извършат всякакви мерзости, предателства и отстъпления, само и само да запазят скъпоценния си живот! Кожа за кожа, да! Все що има човек, нека го даде, за да запази живота си, но никак да не пристъпи към Кръста на Христос, нито да пожелае смъртта Му! Насилие, насилие, насилие! Нека свидетелите на Месията да умират в зверски мъки! Нека бъдат разкъсвани от зверове! Нека изгарят, побити на кол! И тогава да видим дали смъртта по Бога ще се стори желателна на човеците!”
Ето така аз заповядах на демоните си в ония дни! И те извършиха всичко по волята ми, като надигнаха смъртоносно гонение върху всичките Ти пратеници и свидетели, които с мъченическия си живот се превръщаха в Твои светии! И сега има ли изобщо смисъл да отварям тази змийска кожа, когато цялата история свидетелства за моята реакция на втората Ти заповед?”
Слушайки думите на дявола, Исус се разсмя с божествено презрение. А след това, притиснал с Меча Си самото сърце на лукавия, му проговори, казвайки:
“Нима и този път искаш да опазиш тайните си, дяволе? Нима искаш да скриеш от Мене нещо толкова явно, колкото е проклетата Египетска пирамида, която утвърди чрез зидарите си? Само с яростно гонение ли се възпротиви на думите Ми от Моята Свята заповед? Не си ли ти чудовището Левиатан, което привлича, разкъсва и поглъща? Не е ли тялото ти туловище на извиващ се змей, което е приготвено за лютия, за Яростния и за Славния нож на Господ? Непременно простри проклетите си ръце, та разтвори змийския си свитък и го прочети в Присъствието Ми! Да не би да Ме подбудиш към ревнивост, та в тоз час да поразя сърцето ти!”
За втори път Мечът Господен удари дявола. И този път ударът беше толкова силен, щото Сатана беше изстрелян назад в стените и от устата му излезе див и болезнен крясък. Но ето, че той се окопити и разтвори змийския свитък, като казваше с треперещ глас:
“Аз знаех, че с гонение няма да победя Твоите свидетели, понеже мъченическата им смърт имаше обратен ефект и те придобиваха ореол на светци, а примерът им беше заразяващ и желателен. Ето защо свиках на съвещание най-злите си демони, като им казах:
“Ние трябва да престанем да блъскаме със зло човеците, понеже така ги губим от властта си. Трябва да направим нещо изпитано, проверено, надеждно. Трябва да започнем да ги привличаме. Както аз някога привлякох Ева в градината – така трябва да действаме. Ето затова ще възстановим древния Египет. И не просто Египет, но магиите му и пирамидите му. Така непременно човеците ще пожелаят моята смърт, а ще се откажат от Христовата!”
Затова именно такава заповед написах в свитъка си:
“Слушайте ме, демони! Напълнете земята с магия и египетски окултизъм! Утвърдете навсякъде по света окултни братства и посветени в магията зидари. Нека човеците започнат да вярват в мене! Нека доктрините на Луцифер станат смисъл на живота им! Колкото повече магия и окултизъм – толкова повече смърт от мене за човешките чеда! Колкото повече магия и окултизъм – толкова повече люспи за тялото ми и слава за името ми! Така непременно в края на времето ще имам една огромна духовна пирамида, на чийто връх ще поставя Антихриста. Най-важното е човеците да вярват в мене, а не в Бога, и да простират ръцете си към моята смърт, а не към Христовата! Това е писаното в свитъка ми, Царю на царете! Друго против Твоята смърт бях безсилен да измисля!”
И този път дяволът протегна свитъка си към Исус, а ръката му трепереше и по лицето му се пързаляха издайнически капчици от пот. А тогава Господ прогърмя страшно с Гласа Си, тъй щото цялото адско пространство се разтресе от Гнева Му. И страшни мълнии излязоха от зениците на Исус, а по острието на Меча Му засвистя жупел. И ето, че в едно с жупела думите на Исус се стовариха върху дявола, тъй щото Той му казваше:
“От Меча Ми ли ще скриеш думите си, жалък фараоне? Магия на Господа ли ще правиш, та Той да стои омаян пред тебе и да приеме, че си казал всичко, що си писал в свитъка си? Не виждам ли Аз, че си скрил най-страшните си послания под първите думи, които прочете? Не виждам ли Аз тайната завеса, която си направил с магията и окултизма си? Скоро да прочетеш скритите си думи, да не би да изпепеля всичките ти покои и да те хвърля в бездната, преди да е дошло времето ти!”
Докато Исус изговаряше думите на Гнева Си, острието на Меча Му пояде думите върху свитъка, написани с отровата на дяволското сърце. Но ето, че под тях се появиха други думи. А Сатана, като агонизираше поради жупела, който се сипеше върху него, извика с ридаещ глас, казвайки:
“Ах, Царю! Спри жупела Си! Исках да скрия писаното, но кой би могъл да се скрие от Тебе? Исках да утая лукавството си, но Твоите очи виждат и в най-гъстото на мрака ми! Дай ми шанс да прочета писаното! Спри въздаянието си, за да Ти отговоря!”
След тези думи на дявола, жупелът от Пламенния Меч престана, а тогава Сатана наведе глава към свитъка, като казваше:
“Ето тайната доктрина, в която посветих висшите си демони – Езавел, Корей и Мамон! Ето думите, които им заповядах:
“Слушайте ме, висши демони! Докато светът тотално прелива от магия и окултизъм, и човеците отиват под сянката на Египет, вие непременно ще бъдете моята магия и моя окултизъм във всички отстъпили от Исус църкви. Чрез вас ще накарам човеците, които се наричат християни, да вярват в мене, а не в Христос, и да обичат моята смърт, а не Неговата.
Ти, Езавел, ще бъдеш магьосница на моите чародеяния в църквите! И с тебе ще омайвам плътските християни, които ще потърсят учители по своите си страсти!
Ти, Корее, ще бъдеш магьосникът на моето насилие в църквите! И чрез тебе ще издигам човеците, които искат да първенствуват, да се титулуват, и да бъдат господари, а не слуги, вълци, а не агнета!
Ти, Мамоне, ще бъдеш магьосникът на моето благоволение в църквите! И чрез тебе ще издигам всичките сребролюбиви и алчни човеци, за да ги направя да бъдат препънка и съблазън всред вярващите! Те ще проповядват моята смърт, пълна със злато, пари, блага и разкош, като алтернатива на Неговата смърт, пълна с лишение, гонение и скръб!
Малцина ще ви забележат в църквите, понеже човеците ще гледат хипнотизирани към тайната завеса, която направих. Те ще се гнусят от окултизма и магиите в света, но ще викат “Амин” на окултизма и магиите в църквата си. Те ще се гнусят на екстрасенсите, чародеите и маговете на света, но ще викат “Алелуя” на теолозите, на наемниците и проповедниците на просперитета в църквите. Ето така аз ще погълна Христовата смърт с моята смърт от ада, и Христовата заповед с тайната завеса на моето лукавство!”
Едва прочел последните думи от свитъка, дяволът се свлече в подножието на Господа, напълно съкрушен от разкриването на тайната си. А тогава Пламенният Меч на Исус нападна на змийския свитък и той лумна, изгаряйки със страшно цвърчене. И ето, че за сетен път Исус отвори устните Си, като казваше на дявола:
“Какво ще сториш оттук нататък против Мене, Левиатане? Дали ще бъдеш Бафомет, за да Ме уплашиш с уродливостта си? Или ще надигнеш последната си пирамида, за да воюваш против Меча Ми?
С коя от люспите си ще Ме смутиш или с кой от зидарите си ще победиш Камъка от Сион? Извикай ги сега и нека ти помогнат, когато Мечът Ми пояде свитъка на твоето беззаконие!
Събери всичките си магии накуп, та дано би възстановил свитъка си от пепелта, както неведнъж си се хвалил, че си птица Феникс, която се възражда от пепелта! Извикай висшите си демони, та да Ме смъмрят, че изобличих магията и окултизма ти в църквите!
Но ако не можеш да сториш нищо от онова, което би сторил, и трепериш като парцал в присъствието Ми, то тогава този змийски свитък е лъжа от лъжите ти, мерзост от мерзостите ти, и лукавство от лукавствата ти!
Затова ти казвам, враже Господен! Над никое от чедата на Хълма Господен власт не ще имаш, и с окултизма и магиите си не ще ги развратиш! Понеже всичките Божии люде видяха тайната завеса на измамата ти – магията и окултизма ти в църквите!
Пламенният Меч на устните Ми пояде дванадесетия от змийските ти свитъци – за грях, за Правда и за съдба!
За грях – понеже всеки, който обича смъртта на магиите и окултизма ти, е грешен като грешното ти сърце!
За Правда – понеже Аз бях мъртъв и оживях, за да живея до вечни векове! И всеки, който вкуси смърт за Мене, получава Вечен Живот от Мене!
И за съдба – понеже църковната магия и окултизъм са осъдени и проклети от Мене. И осъдени и проклети с тях ще бъдат всички, които обичат смъртта на Езавел, Корей и Мамон, за да наследят и вечното им погубление!
Аз, Ужасът и Разрушителят на делата ти, извърших дванадесетото от пророческите Си въздаяния против тебе!”

Едно мнение за “ТЪМНАТА СЯНКА НА ЧОВЕКОУБИЕЦА III – IV ГЛАВА

Leave a Reply