ТЪМНАТА СЯНКА НА ЧОВЕКОУБИЕЦА III – II ГЛАВА

2. ХЪЛМЪТ МОРИЯ, ПРЕДИЗВИКАЛ ЖЛЪЧНАТА ОМРАЗА НА ДЯВОЛА ПРОТИВ БОГА И БОЖИЯ ХРАМ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Вярвам, че след прочетеното в предишната глава сърцето ти истински тържествува в Господа. Защото наистина в живота ни е дошъл мигът, в който Исус изпълнява писаното от Апостола Му:
“А Бог на мира, скоро ще смаже сатана под нозете ви. Благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с вас…” (Римляни 16:20) 
Но аз те насърчавам към тържествуването си в Господа да прибавиш и поклон пред делата, които Той върши. Защото днес Исус воюва за свободата на всеки от нас. Онази свобода, която става възможна само тогава, когато познаем Неговата Истина. Онази свобода, при която престъпникът и злотворникът е окован от веригите на Божията Съвършена справедливост.
В копнеж по Истината на Исус, преди седемнадесет години аз предадох сърцето си и живота си в Неговите ръце. Тогава не знаех колко велик и могъщ е планът Му за моя живот и служение пред Него. Бях едно малко и грубо камъче, току що измито от греховете и пораженията на езическия живот. Но ето, че това камъче започна да расте и водите на Святия Дух започнаха да го изглаждат. Ден след ден, седмица след седмица, месец след месец, и година след година. И така дойде миг, когато Спасителят се откри на сърцето ми, като ми посочи Хълма, с който съдбоносно щях да свържа живота си.
Хълмът Мория!
Господният Хълм, на който блести Вярата на Авраам!
Господният Хълм, който ни напомня за Соломоновия Храм!
Господният Хълм, на който Исус ще събере последния Си жив остатък, за да го съгради върху Себе Си и да го въздигне като скъпоценен дар пред Престола на Бога и Отца.
Можех ли да зная, че реки от живи води ще се излеят от този Хълм, а моето сърце ще стане чешмата, която Исус ще използва за Делото Си? Можех ли да зная, че в Сърцето на моя Спасител няма много хълмове и много храмове, но има един единствен Хълм, на който Той ще въздигне един последен Храм на Святостта и Преклонението пред Бога и Отца?
Казвам ти Истината в Христа, и нека Святият Дух засвидетелства това на сърцето ти, че ако отначало бих знаел какво е делото, поверено ми от Исус, аз съвсем бих отпаднал.
Но Исус е не просто мъдър!
Той е Божията Тайнствена Премъдрост!
Исус е не просто разумен!
Той е Чистият Разум, от Който Святият Дух взима и дава на нас!
Ето защо Този Чист Разум и Тази Тайнствена Премъдрост изпълваха сърцето ми не наведнъж, а постепенно. И както растях аз, така растеше и видението ми. И както растеше видението ми, така нарастваше и гонението ми. И както нарастваше гонението ми, така нарастваше и убеждението ми, че наистина Исус няма други храмове на други хълмове, но Неговият Храм е на Хълма Мория. Така дойде миг в служението ми за Господа, когато написах книгата за “Последния Храм на Хълма Мория”. А от този момент съпротивата на дявола против сърцето ми стана тотална. При толкова много църкви, храмове, мисии и служения, които вършеха делата си абсолютно необезпокоявани, Сатана подскочи болезнено от едно служение “Мория” и от книгите на Божия Пророчески Дух.
Защо подскочи, дяволе? Какво толкова те притесни служение “Мория”, че заповяда против него да се издигнат най-страшните стени от неверие, съмнение и неблагодарност?
И наистина защо, братко мой? Може би ще ме попиташ какво общо има служение “Мория” с видението, което предстои?
А аз ще ти кажа, че служение “Мория” е духовната изява на Хълма Мория и на Храма, който Исус въздига на този Хълм. А Хълмът Мория е мястото, където беше съграден и Соломоновият Храм. А от времето, когато е бил изграден Соломоновият Храм, тръгва една легенда, свързана с човека Адонирам. Легенда за заговор на зидари, които стават част от хилядолетната битка на дявола против Бога. Ето защо самото произнасяне на името “Мория” кара Сатана да подскача и беснее. А когато свържеш това име със свидетелството на Божията Благодат и с Господното водителство, станало причина да бъдат написани сто и тридесет пророчески книги, то тогава нещата наистина идват на мястото си. И тогава ти би разбрал, че “Мория” е неудобно име не само за дявола, но най-вече за последните му зидари, (известни повече като масони) които следват отколешната сатанинска традиция, предавана от масон на масон, а именно:
Да се строят по земята храмове, в които Камъкът от Сион е подменен с пръстта и глината на Антихриста!
Но ето, че в една нищо и никаква държавица България, и в един нищо и никакъв град Добрич, се ражда пророческо служение, което Господ Исус Христос кръщава с името “Мория”. Първите изобличителни книги на това служение, написани против търговците в Храма, не правят все още никакво впечатление на сатанинските зидари. Храмовете им са пълни с хора, а бизнесът им не може да бъде обезпокояван от никого. “Както се е родило това служение, така и ще си умре!” – успокояват се лукавите мозъци.
Да, ама не! Служението “Мория” не умира, но хвърля в духовния свят четири книги против четирите лица на дявола – на телето, на лъва, на орела и човешкия образ. И тогава започва да става неспокойно в редиците на сатанинските зидари. Понеже човеци, уловени от Благодатните въжета на Исус, напускат Вавилон и започват стъпки на изкачване към Господния Хълм.
“Огън!” – крещи дяволът от ада. “Спрете този Божий пророк! Аз мразя Божиите пророци и свидетелствата им!” И огнените стрели на религиозните отмъщения започват да се сипят върху главата на Божия слуга. Но това още повече усилва ревността на Исус върху служение “Мория”. И тогава в духовния свят се хвърлят свидетелствата на три съдебни процеса – против Езавел, Корей и Мамон. Ето, че зидарите вече са наистина стреснати! Понеже Господ от Небето е поразил не само левицата и десницата на дявола, но и самото му сърце. Настъпило е време Вавилон да сплоти редиците си и да даде отпор на пророческото благовестие. Настъпило е времето с всякакви хули, лъжи, чародейства и мръсотии да се спре делото на Божия пророк. Така започва дълга битка, която продължава вече десета година. Но в тази битка, тръгнал от Божието Светилище, Мечът Господен се спуска и притиска дявола все по-надолу и по-надолу. И в тази последна книга Сам Господ слиза от Небето в дълбочините на ада, за да въздаде на дявола и да изпепели тъмния кодекс на беззаконието му.
Разбираш ли, най-сетне, какво е Хълмът Мория?
Аз ще запиша отговора, а ти го запомни:
Хълмът Мория е Божият Пророчески Дух, в Чието присъствие Господ Исус Христос съхранява и запазва за Царството Си оцелелите от Вавилон и освободените от тъмницата Сионови пленници! Хълмът Мория е мястото, където Господ Исус Христос въздига последния Си невидим за света Храм! Храм от камъни, очистени и осветени, за да бъдат обиталище за Святия Дух на Всемогъщия!
А сега нека вече да продължа с видението от дълбините на ада. Защото моят Господ все още стоеше като бляскав диамант в покоите на дявола, а аз стоях съвършено съединен с Него. И ето, че Образът на Исус блесна като слънце от средата на Камъка, а думите Му прокънтяха в адското пространство, тъй щото Той казваше на дявола:
“Слушай Ме, човекоубиецо, и извърши онова, което ти заповядвам! Седни на трона си, както подобава на цар, който има поклонници! Понеже сега Камъкът от Сион ще изпита твърдостта на престола ти, миг преди да изпепели свитъците ти! Хайде, Сатано! Бъди цар пред Царя от Сион, та да разбера колко страшно и силно управление си изградил против Хълма Господен!”
Изправил се с огромна мъка, поради смазването си, Сатана едвам успя да седне на трона си, казвайки:
“Какво Си намислил, Сине на Йеова? Не Ти ли стига, че ме смаза в стената на Камъка Си?”
А тогава Исус отново проговори на дявола, казвайки:
“Ти ли не знаеш какво съм намислил? Ти ли не помниш думите Ми против твоите зидари, с които казах както на тях, така и на тебе:
“И който падне върху тоя камък ще се смаже; а върху когото падне, ще го пръсне…” (Матея 21:42-44) 
Ти вече падна върху Камъка, дяволе!
Но сега е време и Камъкът да падне върху тебе!
Та нали това бяха всичките усилия на сърцето ти? Нали всячески искаше да събориш Господния Храм на Хълма Мория, а Камъкът Му да падне? Нали молитвите на всичките ти чародеи и желанието на всичките ти пастори-наемници беше именно това – да нямам Храм на Хълма Мория, но да избера някой от храмовете в долината?
Ето, сега е сгоден случай за лукавството ти!
Камъкът се търкулна от Господния Хълм и падна досами тебе – в покоите ти и до трона ти! Но Аз ще продължа да падам, за да се сбъдне изреченото от устните Ми, понеже го изрекох за съдба против тебе и твоите…”
След тези последни думи Камъкът се раздвижи и започна да се приближава към трона на Сатана. А той, като Го гледаше парализиран, от ужас не можеше да помръдне от мястото си. И ето, че острите диамантени стени на Камъка започнаха да разрушават дяволския трон, който се ронеше като хоросан. Това накара човекоубиеца да пищи и да прави жестове с ръцете си, та дано Камъкът би престанал да го притиска. Но тогава дойде миг, когато единият от ръбовете на Камъка, (там, където се пресичаха височината, дължината и широчината на Христовата пълнота), притисна самото тяло на Сатана и разкъса мантията му. А след това, отворил прободна рана в корема му, направи така, че черна дяволска жлъчка се разплиска върху стената на Камъка. Самата рана накара дяволът да агонизира и трепери, казвайки с ужас:
“Ах, спри се, Царю! Спри се! Спри се! Ти Сам знаеш, че съм Ти нужен, за да препъна и измамя злите, които няма да наследят Царството Ти! Спри се и не ме погубвай!”
А тогава Исус му проговори, казвайки:
“Виждаш ли жлъчката си, човекоубиецо? Виждаш ли отровата, с която писа върху всеки от змийските си свитъци?
Протегни сега ръце, та докосни най-гъстото от жлъчката си и го изповядай с устните си, та да разберат всичките Божии чеда защо толкова много мразиш Хълма Мория и се противиш на Храма, който въздигам на него…”
Все още разтърсван от конвулсии поради пробождането си, дяволът простря костеливата си десница към най-гъстото на жлъчката си. И като го хвана и смачка с ръцете си, започна да говори, казвайки:
“От мига, в който паднах на земята, аз се нарекох Божий неприятел. Враг Господен, който всякога да работи против Небето, използвайки всичките предадени ми демони и човеци. Но дойде миг, когато на земята се появи човекът Авраам, който живееше в Ур Халдейски. И на този Авраам Небесният Бог Йеова даде Духа Си. И същия този противен на сърцето ми праведник се възкачи на Хълма Мория, та принесе там едничкия си син Исаак, готов да го пожертва във всеизгаряне. Можех ли аз да не видя ужаса, който предстои за царството ми? Можех ли да не проумея в сърцето си, че ако един човек пожертва с вяра сина си за Бога, то отпосле това ще развърже ръцете на Йеова, с Вяра да даде Сина Си за Спасението на света? Аз проумях това и се уплаших за царството си! Аз дори се опитах да спра този човек Авраам! Аз отидох като ужас и страшен мрак против него и пратих най-хищните си демони, за да го уплашат. Но той не се уплаши и неговото дело стана древният кошмар на моето битие. А когато Йеова направи Завета Си с него и го нарече “приятел” и “отец на множество народи”, аз вече знаех, че Хълмът Мория ще стане най-омразното място за сърцето ми. Защото там е проломът между Бога и човеците. И там Неговата Вяра спасява човешките сърца. Тази е жлъчта ми, Царю на Сион! Тази е омразата ми, с която мразя това противно име “Мория” и делото на Твоя пророк, който духовно е свързан с Твоя Хълм…”
Дяволът спря да говори, съкрушен до крайна степен. Но Камъкът отново му проговори, казвайки:
“Не Ми спестявай битието си, Сатано! Но отвори раздвоения си език, та Ми кажи защо най-гъстото от жлъчката ти послужи за мастило, с което да напишеш трите си свитъка против Святите заповеди на Божия Син?”
Чул думите на Исус, дяволът извъртя глава, като не искаше да отговаря. Но тогава Камъкът го притисна още по болезнено към разрушения му трон, тъй щото през рев дяволът проговори, казвайки:
“Аз знаех в сърцето си, че рано или късно на този Хълм Мория Небесният Бог Йеова щеше да Си въздигне Храм. И понеже Той стори това при царуването на слугата Си Соломон, измислих лъжлива история с Адонирам и лукава стратегия за всички мои човеци, които щях да направя зидари на мои храмове в моя свят. А във времето, когато Ти се яви на земята и на мен ми беше позволено да закоравя Израил, аз вече знаех, че на всяко време и място ще трябва да разполагам със зидари, които отхвърлят Камъка от Сион, както това сториха верните на духа ми фарисеи, книжници и първосвещеници. Аз направих огромни усилия, та всякога да разполагам с тях. И по примера на Небесния Бог, Който има свои посветени слуги, аз също реших да имам своите посветени. Толкова посветени, колкото ми стана Дановото племе, на което Йеова отне делът от Небесното наследство. Тези люде от древността и до днес, са моите зидари! Моите масони, с които управлявам света и които ме изповядат за господ и бог! Именно на моите зидари аз възложих всичката си съпротива против Твоите три заповеди! Именно с тях осъществих всичката си съпротива против Твоя Хълм Мория и против Храма, Който искаш да съградиш…”
В отговор на последните думи на дявола, Камъкът просветля твърде силно. И тогава Господ проговори изсред диамантената сърцевина, казвайки:
“От днес и до Моето завръщане на земята, няма мир за нечестивите ти зидари, Сатано! Няма мир за масонските ти ложи, нито за лукавите ти строители!
Камъкът от Сион възвестява с Гласа Си и от устата Ми излиза постановление против зидарите ти! Хиляди легиони от Божии ангели ще съсипят активността на зидарите ти и ще хвърлят Огън на изгорение, запустение и проклетия върху масонските ти ложи! Страх, ужас и погром идат върху тебе, дяволе! И както Камъкът от Сион разруши трона ти в зловонните ти покои, така и Небесната войска на Михаил ще съсипе и стъпче последните остатъци на отминалото ти величие!
Хълмът Мория ще бъде твоят страх! Понеже на него Камъкът от Сион ще бъде крепост на Божиите люде!
Хълмът Мория ще бъде твоят ужас! Понеже от него ще излязат лъчи на Спасение, които ще обиколят всяко кътче на земята!
Хълмът Мория ще бъде твоят погром!
Защото със свидетелството на пророка Си Аз ще тържествувам в сърцата на всичките Божии човеци, които ще направя повече от победители над тебе!
Ти падна върху Камъка от Сион, и се смаза!
Камъкът от Сион падна върху тебе, и те пръсна!
Аз извърших съдба върху тебе с думите Си, с които бях се обещал да ти въздам! А сега се приготви да прочетеш всеки от свитъците си в присъствието Ми! За да ги изпепеля с Меча Господен и така да обявя триумфа на Божията Вечна Правда над всичкото ти беззаконие!”

Едно мнение за “ТЪМНАТА СЯНКА НА ЧОВЕКОУБИЕЦА III – II ГЛАВА

Leave a Reply