ТЪМНАТА СЯНКА НА ЧОВЕКОУБИЕЦА II – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО С ДЕВЕТИЯ СВИТЪК НА ТЪМНИЯ КОДЕКС

И рече Бог чрез пророка Си Моисей:
“Не свидетелствай лъжливо против ближния си…” (Изход 20:16)

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Ако има дяволско проявление на този свят, което да е донесло най-много скръб и страдание на сърцето ми, то това проявление е лъжата. Тази лъжа, която кара мнозина човеци да свидетелстват лъжливо против ближните си. Преди всичко е нужно да разберем какво представлява свидетелят, за да може и деветата от свещените Божии заповеди да ни стане ясна. Самата дума “свидетел” крие корените си някъде далеч в древността и в духовното си значение ни дава представа за личност, която е видяла нещо. “Съ-видетел”, тоест, човек, който е видял нещо и го изповядва за истинско пред много хора. С една дума – свидетелят е очевидец, който държи думите му да бъдат приети за верни и истински. Казвайки “очевидец”, нямам в предвид само такъв, който се осланя на видяното с плътските си очи, но най-вече на такъв, който се осланя на видяното през очите на сърцето.
През последните десет години аз имах чудесната привилегия да бъда свидетел на Господ Исус Христос, очевидец на Неговите видения, говорител на Неговите думи и изявител на Неговата Воля. И в моя живот се сбъднаха думите, които Той каза на последователите Си:
“Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята…” (Деяния 1:8) 
Виждаш ли, братко мой, когато станеш свидетел на Исус, то тогава Неговият Пример е станал твой пример, Неговото Слово – твое слово, Неговото гонение – твое гонение, Неговата чаша – твоя чаша, Неговото злострадание – твое злострадание, Неговият Кръст – твой кръст, Неговото Възкресение – твое възкресение. И най-вече: Неговият Дух – твой Дух!
А сега си представи какво ще стори дяволът, когато по земята тръгнат да се подвизават свидетелите на Исус. Ще ги остави ли просто ей така да му разрушат царството? Ще скръсти ли ръце, за да гледа как Божията Истина и Любов съсипват делата му?
Нищо подобно!
Той просто ще изпрати по земята мнозина лъжесвидетели, които по всякакъв начин да осуетяват и опропастяват делото на благовестието. Тъй че човеците, слушащи лъжливите свидетелства на сатанинските човеци, да не изпитат духа им, но да ги приемат за верни и истинни, като пратеници на Живия Бог. А тогава непременно ще се стигне до духовен сблъсък. Сблъсък между свидетелствата на Христовите пратеници и свидетелствата на лъжехристите. И именно в този сблъсък всеки човек ще определи сетнината на душата си.
Божиите чеда ще изповядат свидетелствата на Христовите пратеници, а чедата на лукавия ще изповядат лъжесвидетелствата на дяволските пратеници. Но ако ти решиш в сърцето си, че този идеален модел на противопоставяне се забелязва и разграничава ясно, то значи че все още не си разбрал колко лукав може да бъде дяволът. Затова нека отново те върна на деветата Божия заповед:
“Не свидетелствай лъжливо против ближния си…” (Изход 20:16) 
Как мислиш, братко мой? Свидетелството само от думи ли е или става дума и за подплата от дела и плодове?
Защото всеки би могъл да дойде в живота ти и да ти каже:
“Вярвай на мене! Понеже съм пратеник на Исус! Истина ти казвам – вярвай ми!”
И тогава, ако си от категорията на човеците, които се впечатляват от думи, ще плеснеш с ръце и ще си кажеш:
“О, Господи! Щом той така говори – явно, че е точно така!”
Да, но Исус не ти каза да познаваш човеци по думите. Друго каза Той:
“Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас с овчи дрехи, а отвътре са вълци грабители. От плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни, или смокини от репеи?” (Матея 7:15-16)
И така – представи си тази ситуация, братко мой!
Идва лъжливият пророк на църковната конференция, но облечен в овчи дрехи. И овцете, понеже го гледат по плът, започват да се радват на дрехите му, понеже са досущ като техните. А тогава лъжливият пророк се качва на амвона и извиква към стадото:
“Бе-е-е-е-е-е!”
И само след миг цялото стадо подхваща възгласа:
“Бе-е-е-е-е-е! Бе-е-е-е-е-е! Бе-е-е-е-е-е!”
Това още повече окуражава лъжливия пророк. И той, като си бърка в торбата, изважда десетина книжленца, като казва на стадото:
“Това са моите духовни свидетелства! Ще си ги купите ли, бе-е-е-е-е?”
А овцете отново му припяват:
“Разбира се, че ще ти ги купим, бе-е-е-е-е! Нали си Божият свидетел, бе-е-е-е-е!”
Както и сам можеш да се досетиш, овцете вече са излъгани. Без значение какво ще прочетат в книжките на лъжливия пророк. Той вече ги е излъгал, като е свидетелствал лъжливо, че представлява Господ Исус Христос и говори по Божието Сърце. Само, че Божието Сърце е даващо, а не продаващо. Моля те да разбереш това, понеже лъжливият пример е най-убийствената стратегия и тактика на дявола против църквите на последното време. Защото когато приемеш лъжесвидетелството на дяволския човек за истина, то тогава със собствената си позиция казваш на Бога:
“Господи, какъвто е проповедникът ти, такъв Си и Ти Самият – понеже той за Тебе свидетелства! Няма никаква разлика между Тебе и този, дето ми продаде книжлетата си!”
Ще се намери ли сила, която да отвори устните ти, та да заявиш на Исус, че е търговец или че е Господ на търговците? Хайде, опитай се! Отвори устните си, погледни към Небето и кажи:
“Господи Исусе, аз изповядам, че Ти Си търговец и в съгласие с Твоята печалбарска Воля Твоите пророци продават книгите си на всичките църкви!”
“О, замълчи, братко мой!” – ще кажеш възмутен ти – “Такива помисли дори и не бива да се появяват в сърцата ни, а камо ли да говорим така! Това би било хула против Бога!”
Разбира се, че би било хула против Бога! А как тогава лъжепророците на дявола намират толкова радушен прием в църквите и там ги титулуват като пратеници на Господа? Как никой от вярващите не го е срам да вика “Амин” на дяволския човек, а на всичкото отгоре и да купува книгите му? Как това безумно и измамено поколение не разбра нито за миг, че когато се приема свидетелят, приема се и този, който го е изпратил? Не можеш да приемеш свидетеля на дявола, а да не приемеш и самия дявол. Понеже измамата на лукавия е именно в това:
Приемайки лъжливите му свидетели за истински, човеците да приемат и неговия дух в сърцата си!
Ето тогава става наистина много страшно. Толкова страшно, щото ще е необходимо да дам път на въображението си, без това никак да напуска границите на Истината.
И така, братко мой, ще продължа отново с лъжливия пророк, който е написал една дузина теологически книжлета и ги продава наляво и надясно по църквите, трупайки тлъстата си банкова сметка и имайки уважението, почитта и ръкопляскането на пастори и теолози, на проповедници и евангелизатори, и изобщо на всички, до които се е докосвал с лъжливото си свидетелстване. Но ето, че накрая смъртта дохожда и при този лъжлив пророк. Очаквана или ненадейна – това е без значение. И тогава, преминал през смъртта, лъжепророкът се озовава в една твърде ужасна и никога непредвидена реалност. Той вижда как зли и черни същества излизат от дълбочините на ада и се приближават към душата му, прострели острите си нокти към нея.
“Назад от мен, зли демони!” – крещи лъжепророкът:
“В Името Божие ви заповядвам да стоите далеч от мен, понеже аз съм свидетел на Господ Исус Христос!”
Думите му предизвикват бурен смях в демоните. И тогава един от тях му казва:
“Напротив, напротив! Ти не си свидетел на Истината, но говорител на лъжата! Ти измами много човеци с лъжливото си свидетелстване и сега ще наследиш дълбочините на пъкъла!”
Опитвайки се да се предпази от ноктите на демоните, лъжепророкът отново изрича доводи и аргументи, казвайки:
“Това е ужасно недоразумение! Вие бъркате за мене! Аз написах книги за Исус! Аз прославих Името Му! Аз ходих по всичките конференции и където и да стъпех, настъпваше съживление! Вие бъркате за мене, зли демони! Казвам ви – вие бъркате!”
Думите му водят до още по-ехиден смях в челюстите на злите същества. И тогава те му казват:
“Защо не се замислиш, че даже и ние много да бъркаме, Небесният Съдия никога не бърка! Хи-хи! Хи-хи-хи! Ти написа книги за Исус, но не свидетелстваше за Благодатното Сърце на Бога, а за продажното сърце на нашия началник! Ти излъга църквите не толкова с книгите си, колкото с примера си! Книгите са букви, но примерът е дух! Ти наруши Святата заповед на Исус както даром си приел, така и даром да даваш, за да бъдеш наистина Негов свидетел с Неговия Дух! Хи-хи-хи!”
След тези последни думи, забили остри нокти в душата му, демоните завличат лъжепророка в дълбините на ада, където той непременно ще приеме всичката си сетнина на проклет лъжесвидетел.
Разбираш ли колко сериозно е всичко това, за което ти говоря? Проумяваш ли, че слугите на дявола ще извадят от десет кладенци вода, само и само да те убедят, че говорят Истината, тъй щото да ги повярваш? Но онова, което лъжесвидетелите никога не могат да скрият от истински просветените Божии чеда, е поклонът пред дявола, който им осигурява светски блясък и благоденствие до определено време. Тези лъжесвидетели винаги ще бъдат търговци. Търговци докато умрат и докато Божият Гняв ги запокити в ада. А колкото до останалото, което не съм казал, то нека видението от моя Господ допълни сериозността на тази пророческа глава. Защото аз все така държах ръката Му и пребъдвах с Него в дяволските покои, станали вече най-неспокойното и ужасно място за уродливата му същност. И ето, че от Пламенния Меч, който излизаше от устните на Исус, излязоха нови мълнии, с които Той казваше на дявола:
“Слушай следващите Ми думи, лъжецо на лъжците! И отговаряй пред Свещения Ми Гняв, родителю на лъжата! Помниш ли ти деветата от заповедите на Моя Отец, написана с Огън върху камък от канарите на Синайската планина? Помниш ли как Отец Ми изрично заповяда:
“Не свидетелствай лъжливо против ближния си…” (Изход 20:16) 
Съгласи ли се ти с тази заповед, лукави враже? Прие ли я в сърцето си? Съгласи ли се, че човеците по земята няма да свидетелстват лъжливо един против друг, но ще пребъдват в искреност и Истина?”
Слушайки думите на Исус и гледайки на бляскавите мълнии, които се изстрелваха от острието на Меча към сърцето му, Сатана побърза да каже:
“О, Царю на царете! Как можех да се съглася с такава заповед и с такива думи, след като всичкия дъх на устните ми е лъжа? Та нали ако човеците биха престанали да лъжат, то аз бих престанал да бъда това, което съм? Ако наистина Йеова би искал човеците да говорят само Истината, то да Си ги качи и въведе в присъствието Си, та да живеят с Него и само с Него! Но тези човеци живеят с мене! Аз съм принуден да ги търпя, когато говорят Истина, а би трябвало те да ме търпят, когато им шепна лъжа! Ето защо аз никак не се съгласих с деветата заповед, но още в подножието на Синайската планина извиках към всичките си демони:
“Превърнете лъжата ми в дъх за устните на всичките човеци. Нека те всякога изопачават Истината, за да бъдат оръдия в ръката ми, чрез които да се разправям с всички, които ме дразнят с Истина. Научете човеците да клюкарстват, да одумват, да похулват! Научете ги да опозоряват чрез лъжа! Накарайте ги да повярват, че една лъжа, повторена многократно, вече се приема за истина!”
И ето, светът на човеците днес е свят на лъжа! Всички са свикнали с нея и лесно я забелязват! Нали именно затова лъжците и мошениците пълнят затворите? И сега да искаш ли Ти да чета свитъка си, когато в него има само незначителни указания към демоните ми? Има ли смисъл в това?”
За втори път в тъмницата на дявола Господ се изсмя с божествено презрение към Своя противник. А след това, притиснал с Меча Си дявола до самите скали, му проговори, казвайки:
“Голям е смисълът да прочетеш свитъка си, лъжецо! Голям е смисълът човеците да разберат защо езикът на змия като тебе е раздвоен! Голям е смисълът човеците да разберат защо умират не от ястието, а от змийската отрова, с която то е било подправено! Затова простри беззаконните си ръце, та извади деветия си змийски свитък, та го прочети пред Лицето Ми! Направи го веднага, Сатано!”
Слушайки огнените думи на Гласа Господен, дяволът се наведе треперейки, като извади змийския си свитък. А след това, като го разгъна, започна да го чете, казвайки:
“Ето, Царю на царете! Ето думите, на които научих всичките си демони:
“Слушайте ме, демони! Научете моите три принципа на лъжата!
Първият ми принцип на лъжата е този:
Тези човеци, които лъжат за земните неща, ще бъдат видими земни лъжци и измамници! Когато са малко ще бъдат наричани мошенически банди! Когато са много – ще бъдат политическа клика и тогава цялата оная държава ще бъде пионка в ръката ми! Нека управлението на народите с лъжа бъде наречено политика, а тези които го лъжат – политически лъжци. Тези политически лъжци да пазите докато можете!
Нека те стоят над закона и никое преследване да не може да се домогне до тях! Нека обикновените човеци свикнат с мисълта, че ще бъдат управлявани и ръководени от политически лъжци! Колкото по-малък е политическият лъжец – толкова по-малко ще е благоволението ми към него. Колкото по-голям е политическият лъжец – толкова по-дълго ще го закрилям и предпазвам от възмездието. А когато защитата ми върху тези лъжци отслабне – оставете ги на произвола на съдбата и на Божия Гняв!
Вторият ми принцип на лъжата е този:
Тези човеци, които лъжат за духовните неща, са невидими лъжци които лъжат за невидимите неща! Те ще бъдат лично родени и утвърдени от мене! Те ще бъдат мой дъх, мое лукавство, моя лична утеха! С тези мои невидими лъжци, които Словото на Христос ще нарече лъжепророци, аз ще излъжа църквите на последното време и ще вкарам в тях моя дух, моя Исус и моето благовестие! Тези мои човеци да пазите и закриляте всякога с всичкото си усърдие, защото така пазите зениците на господаря си! Да няма никаква земна преграда, бариера или пречка за делата им! Където и да отидат – да бъдат успешни, обичани и възхвалявани! Книгите им да се продават на всички езици всред всички народи! Примерът им да се превърне в основа на всички отстъпили от Христос църкви! Делото им да бъде умножено и преумножено, а самите те да станат върховните големци и търговци на земята! Гневът Божий скоро няма да ги застигне, понеже Йеова трупа беззаконието им за Деня на Страшния Съд!
Третият ми принцип на лъжата е този:
Делата на политическите лъжци, които лъжат човеците за земните неща, нека всякога да бъдат тайна завеса за делата на лъжепророците, които лъжат човеците за духовните неща! Тъй щото взирайки се в лъжите на земните политически лъжци пред лицата им, човеците да останат незащитени за лъжепророците откъм гърбовете им!”
Докато Сатана прочиташе последните думи от свитъка си, острието на Пламенния Меч се вряза в змийската кожа и започна да я прогаря. А тогава нови мълнии блеснаха отсред Меча, и Гласът Господен прокънтя всред дяволските покои с думите:
“Сатано, ти открай време си човекоубиец и ще останеш такъв, докато не бъдеш хвърлен в огненото езеро! Ти открай време говориш лъжа и тя непременно ще остане дъх на устните ти!
Простри сега раздвоения си език, та извикай другия дух, който вкара в църквите, духът на тщеславието и на презрението към слугите Ми, пророците!
Нека твоите лъжепророци се съберат около баща си, та някак да му помогнат, понеже свитъкът му се изпепелява! Нека всичкия празничен шум на блудния град, който сътвори, да заглуши ужаса, с който шуми сърцето ти поради цвърченето на змийската ти кожа!
Простри сега раздвоения си език, та извикай другия Исус, който вкара с измама в църквите! Другият Исус – на теологията, на търговията, на безмерното чародейство и гримиране!
Нека твоите теолози се съберат около баща си, та някак да го утешат поради изгарянето на измамата му!
Нека заклеймят Пламенния Меч с лъжливи доктрини, нежели мълниите Ми смутени се дръпнат назад, понеже ги смъмрят дипломирани книжници!
Простри сега раздвоения си език, та извикай другото благовестие, което вкара с измама в църквите! Другото благовестие – на земното благоденствие, на многото пари, на златните телета на твоето лукавство!
Нека проповедниците на твоя просперитет се съберат около баща си, та да го позлатят с всичкото злато, което им е дал, и да му шумолят с всичките долари, с които ги е посипвал! Може пък блясъкът на златото и среброто да смути Пламенния Меч Господен и той да се отдръпне, та да остави свитъка ти неизпепелен!
О, безумен човекоубиецо! Измама са служителите на твоята сянка, и лъх са всичките лъжливи свидетели на духа ти! Те никак няма да те утешат, нито ще ти помогнат, понеже утехата е в Истината, а ти си изтъкан от лъжа!
Слушай тогава лъжите, че си бог, и се утешавай в лъжа, която не може да утешава!
Слушай лъжите, че твоят Исус ще управлява вечно, и се утешавай в лъжа, която не може да утешава!
Слушай лъжите, че имаш измислен рай на земята, и се утешавай в лъжа, която не може да утешава!
Защото раят ти е приготвен за огън!
И ако ти, изчадие на лъжата, не можеш да се утешиш, нито да призовеш свидетелите си, та да те избавят, то тогава този змийски свитък остава лъжа от лъжите ти, мерзост от мерзостите ти, и лукавство от лукавствата ти!
Затова ти казвам, враже Господен!
Над никое от чедата на Хълма Господен власт не ще имаш и с другия дух, другия Исус и другото благовестие не ще ги излъжеш, нито ще ги помрачиш!
Пламенният Меч вече пояде деветия ти змийски свитък – за грях, за Правда и за съдба!
За грях – понеже всеки, който лъже, е роден от тебе, и ще наследи твоята проклетия и твоето осъждение!
За Правда – понеже Истинските свидетели на Името Ми, дават на Моята Църква не само Моите думи, но и Моят Пример!
И за съдба – понеже всичките ти лъжепророци са осъдени, и осъдени с тях ще бъдат всички, които ги приемат и които им вярват!
Аз, Ужасът и Разрушителят на делата ти, извърших деветото от пророческите Си въздаяния против тебе!”

Leave a Reply