ТЪМНАТА СЯНКА НА ЧОВЕКОУБИЕЦА II – НАЧАЛО

ЗА ПЛАМЕННИЯ МЕЧ И БОЖИИТЕ ПЪЛНОМОЩИЯ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
След седмици на страшно угнетение и сатанинска ярост, които нямам думи да опиша, аз отново заставам над белия лист, за да запиша онези послания от Господ, които ще имат съдбата да бъдат най-освобождаващото и най-разкрепостяващо слово, което някога се е раждало в сърцето ми.
Нека ти обясня това малко по-подробно. Виждаш ли, братко мой, не човек от плът и кръв, но Сам Господ е насочил Пламенния Меч на устните Си против старовременната змия, която е дявол и Сатана. Мълниите от Този Меч са толкова силни и поразяващи, щото ние наистина трябва да си дадем сметка какво се случва, когато Исус изпепелява кодекса на сатанинското беззаконие и тъмната сянка на човекоубиеца. Истината е, че когато се премахва една сянка, това става причина да бъдат осветени всички, които по един или друг начин са били помрачени от нея. Тоест – лично поразен е не само Сатана, но и всичките му лъжи и заблуди, които демоните му са насаждали в човешките сърца. Както казах и в началото на първата част, силите на Злото са като един чудовищен черен организъм, чието сърце е самият дявол. И ако Господ е прострял Меча Си, за да прободе сърцето, то няма как организмът да не почувства всичките бляскави мълнии на Святата Божия Правда. И аз сега моля Исус да ти потвърди чрез Святия Си Дух, че само в Неговото присъствие, с Неговото благоволение и в Неговата защита човек може да прочете виденията в тази книга и да участва във великия триумф на Светлината над тъмнината.
Причината да започвам с такива думи втората част на тази книга, е тази, че Господ ме изпълни с Милост и състрадание към хората, които все още нямат Неговата Вяра.
Само можеш да си представиш каква ще бъде дяволската съпротива спрямо такива човеци. Аз не ги насърчавам да прочетат тази книга, без да са били осветени и утвърдени поне от предишните сто. Аз не ги съветвам да провокират силите на Злото, заявявайки, че с десетина пророчески видения Господ вече е смазал Сатана под нозете им. Защото Сатана е духовна личност, пълна с всичката възможна съпротива спрямо Бога.
Съпротива, която може да бъде посрещната с Божията Сила и с Божията твърдост, а не с човешките такива!
Моля те да запомниш горното изречение, понеже е твърде съдбоносно. Толкова съдбоносно, щото в изминалите седмици на сатанинска ярост против живота ми и сърцето ми, аз усетих натиск до пръсване и ужас до смърт. И ако Божието провидение запази живота ми, тъй щото сега ти вече да четеш втората част на пророческите видения против човекоубиеца, то е, понеже съпротивата на Сатана се съкруши точно там, където в мен вече нямаше нищо човешко, а всичко беше божествено. Тъй щото, колкото и да искаше, човекоубиецът не можа да се превърне в богоубиец.
Това просто не му е дадено отгоре.
Но ако човек, имайки човешките усилия на човешката си вяра и човешкия си ум, се опита да употреби Пламенния Меч на Исус против Сатана, то такъв ще преживее такова отмъщение, такава ярост и поражение, щото е твърде възможно сблъсъкът му със Злото да има смъртоносен изход. Казвам това с абсолютна сериозност и нямам никакво намерение да плаша и ужасявам когото и да било. Защото става дума за едно Божие проявление в живота на човеците, на което не съм посветил нито една пророческа книга досега. Това проявление на Святия Дух е получаването на Христовите божествени пълномощия, свързани със смъмрянето на Сатана и с поразяването на неговата тъмна сянка.
Как да разбираш тези Христови пълномощия? Или как да платиш цената, за да ги получиш?
Виждаш ли, братко мой, аз в никакъв случай не съм пример за ублажаване, понеже само Исус е достойният да бъде ублажаван и търсен като Пример и вдъхновение. Но в моя живот Господ на няколко пъти ме поставяше в огнени изпитания, за да ме провери и одобри като слуга, който е помазан и посочен да върти Пламенния Меч и да го насочва против дявола. Пророческите книги от последните няколко години, които написах, би трябвало да са те убедили, че това е така. Но аз зная, че на този свят има много хора, чиято амбиция винаги е многократно по-голяма от вярата им. Тъй щото те приказват и си въобразяват как Исус ще ги употреби за великите дела на Святия Дух, които ни въвеждат в бъдещия век и в Небесното Царство на Господа. Такива никак няма да чакат Исус да ги провери и одобри, за да им даде пълномощията Си. Нищо подобно! Те ще си направят един бутафорен меч, сътворен от собствените им амбиции и желания. А след това, като вземат Светлината от пророческите видения против тъмната сянка на човекоубиеца, ще покрият острието на меча си оттук-оттам, за да изглежда досущ като Божий.
Ела виж тогава за какви служения става дума! Ела виж как в събрания и домашни групи се рецитират думите на Исус против Сатана, а бутафорният меч се размахва досущ като истински. Но аз нека ти кажа, че колкото мечът на един рицар в някой исторически филм убива актьора, който играе противника, толкова и мечът на тези човеци ще порази Сатана или ще го накара да отдръпне сянката си от сърцата на човеците.
Всъщност, за да разбереш, че нещата наистина са твърде сериозни и отговорни, ще ти предам дословно разговора, който имах с моя Господ в дните на моето страшно угнетяване и притискане от тръните и стрелите на сатанинското отмъщение.
Една вечер, докато сълзите на скръбта пълнеха очите ми, Господ дойде при мен и започна да ми говори, като казваше:
“Крепи се, слуго Мой! Да, казвам ти, укрепявай се! Понеже сега душата ти участва в онова ужасяване, с което царят на ужасите е способен да отмъщава! Но както ти казах още в началото на виденията, Ужас надвива над ужас! Как мислиш тогава? Лесно ли Му е било на твоя Господ, когато ужасът на дяволските тръни пукна вените на челото Му, тъй щото Кръвта Му набразди Лицето Му?”
“Не, мой Господи! И за Тебе Евангелието записа, че в Гетсимания Ти се ужасяваше и тъгуваше!”
“Ето така същото ужасяване и тъгуване се яви и в твоя живот! Но Аз към чедата на Вярата ще кажа същите думи, които казах и на Апостолите си:
“Можете ли да пиете чашата, която Аз имам да пия? И да се кръстите с кръщението с което Аз се кръщавам?” (Матея 20:22) 
И понеже всички възторжено биха Ми отговорили:
“О, Господи! Разбира се, че можем!”
То и Аз от Своя страна ще им отговоря:
Не Ме лъжете, човешки чеда! Не Ме лъжете, че можете да пиете Господната Чаша и да се кръстите в Огненото Ми кръщение! Защото тази Чаша пия само Аз и никой друг, освен Мене! И в това кръщение участвам само Аз, и никой друг освен Мене!
Родихте ли Ме в сърцата си, за да пожелаете Чашата Ми? Стана ли Съвършен Образът Ми у вас, за да пожелаете кръщението Ми? Достигнахте ли ръста на Моята пълнота, за да държите Пламенния Ми Меч и да поразявате дявола? Ето, слугата Ми вече го носи с години! Но колцина сред вас Ми се покориха докрай? Колцина сред вас се смириха до смърт и придобиха образи на слуги? Как тогава ще дръзвате да говорите Моите думи против дявола, когато лично Аз не говоря против него от сърцата ви?”
След тези ревниви думи, Господ ме погледна с благите Си очи и отново ми проговори, като казваше:
“Помниш ли как ти дадох да Ме познаваш като Единствен Пастир на живота си? Помниш ли видението в долината на мрачната сянка, когато демоните бягаха панически от тебе? Защо бягаха, слуго Мой?”
“О, Исусе! Та нима мога да забравя, че Ти, Който Си Сянката на Всемогъщия, надничаше от сърцето ми? Та нали от устните на Божия Агнец излизаше Пламенен Меч, който докарваше тъмните сили до пълен ужас…”
“Именно Пламенен Меч! Именно Божията Помитаща Мощ!
Именно Божиите пълномощия!
А как си представяш ти тази дума “пълномощие”? Какво ще рече “пълномощието” или това Аз да упълномощя слугата Си?”
“О, Господи! Самата дума е толкова ясна! Пълномощието означава някой да получи пълната мощ, сиреч, всичката възможна Божия Сила против дявола!”
“А ти, като видя как дяволът се гърчи от мълниите на Меча Господен и тъмницата му потреперва от думите Ми, за каква Мощ и Сила се досещаш?”
“О, Исусе! Досещам се за Пламенният Меч, с който Отец пази Пътя към Дървото на Живота!”
“А изпита ли те твоят Господ с Пламенния Меч? Даде ли ти в самото начало на пророческото ти избиране да преминеш през него? И не те ли заведох години по-късно при същия Пламенен Меч, за да познаеш как Жертвата Господна се осолява с Огън?”
“Да, Господи мой! Ти беше толкова Благ и Верен да утвърдиш слугата Си, щото нямам думи да изкажа колко много Те обичам заради всичките духовни благословения, с които обдари слугата Си!”
Исус се усмихна на думите ми, а очите Му заблестяха с особена светлина. И ето, че Той протегна ръка към мен, като ми казваше:
“Виж видението, което сега ти давам. Защото то е поука и предупреждение за всички, които искат да градят служение за Господа с пророческите книги от Хълма Мория, но без Аз да съм ги призовал, без Аз да съм ги посочил и без Аз да съм ги проверил и одобрил…”
След последните думи на Исус пред очите ми се разкри видение. Аз виждах страдалец, който се тресеше и беше обладан от зъл дух. Над самия него, притиснали ръцете му и нозете му, пъшкаха двама човеци. Така, само след миг, човеците отвориха устните си и отсред тях излязоха мечове, направени от глина. И ето, че слюнка потече по глинените мечове, докато стигна до върховете им. И с тази слюнка глинените мечове мигновено заповядаха на злия дух, като му казваха:
“Излез от човека, душе нечисти! Заклеваме те в Името на Исус, Когото Павел проповядва!”
Изумен от слюнката, чиито пръски се лепнаха по челюстите му, демонът реагира с продължително кикотене, но човеците не го чуха. Напротив – натиснали още повече ръцете и нозете на обсебения, те с още по-голяма категоричност му извикаха:
“Излез от човека, душе нечисти! Заклеваме те в Името на Исус, Когото Павел проповядва!”
Така нови пръски от слюнка литнаха от глинените остриета на мечовете, а това накара демона да спре да се кикоти, а очите му да се изцъклят злобно. И когато човеците се готвеха за трети път да произнесат заклинанието, той принуди страдалеца да скочи. А след това, като впи ноктите на страдалеца в гърлата им, изрева със страшен гняв:
“Исуса признавам, и Павла зная; но вие кои сте?” (Деяния 19:15) 
В този миг глинените мечове от устните на заклинателите се строшиха, а демонът превъзмогна над тях, като ги събори на земята и вече дращеше по лицата им до кръв и разкъсваше дрехите им…
Обърнах очите си към моя Господ, Чието Лице изразяваше божествен укор. Така, докато Го гледах, Той ме попита:
“Какво видя да излиза от устните на тези двама синове на Скева?”
“О, Исусе! От устните им излязоха глинени мечове, покрити със собствената им слюнка!”
“А може ли някой с глина и слюнка да гони демони? И може ли пръстта да се изправи против змията, която яде пръст, а слюнката – против отровата й, с която тя владее целия свят? Най-малкото – имаха ли тези заклинатели Божиите пълномощия, за да заповядват против бесовете на дявола?”
“Не, Исусе! Тези заклинатели нямаха Твоите пълномощия! И затова от устните им излезе не Твоят Пламенен Меч, а измишленията на собствената им плът, и слюнките на собствените им думи!”
“Запиши тогава думите Ми и предупреди всичките Ми братя и сестри, че всеки, който проповядва пророческите Ми видения от Хълма Мория, но без тези видения да са го преобразили духовно, ще преживее съдбата на синовете на Скева!
Запомнете, че Аз съм ревнив Господ! Господ, Който до завист ревнува за Духа Си и за виденията, които съм положил в сърцето на пророка Си и съм дал като дарове на Църквата Си! Ако вие не преминете през Пламенния Меч, за да ви позная като Жертви Господни, няма никога да получите Моите пълномощия!
Затова казвам на всички ви:
Всеки, който се посвети на Усърдието и Иждивяването, е преминал през първото изпитание на Меча, за да получи Моите пълномощия! Всеки, който се посвети на Страданието и Скръбта, е преминал през второто изпитание на Меча, за да получи Моите пълномощия! Всеки, който се посвети на Разпятието и Смъртта за Името Ми, е преминал през третото и последно изпитание на Меча, за да получи Моите пълномощия! Само с тези пълномощия вие ще употребите пълната Мощ на Пламенния Меч против царството на дявола! Само с тези пълномощия вие ще имате Съвършената закрила на Божия Свят Дух и Небесния Печат на Моята Твърдост! Само с тези пълномощия можете да почувствате пълния триумф на Светлината над тъмнината, и на Божията Вечна Правда над кодекса на сатанинското беззаконие!
Аз, Светлината от Хълма Сион, говоря с Пламенния Меч на устните Си! Блажени тези, които Ме слушат и които се покоряват на думите Ми!”

Едно мнение за “ТЪМНАТА СЯНКА НА ЧОВЕКОУБИЕЦА II – НАЧАЛО

Leave a Reply