ТЪМНАТА СЯНКА НА ЧОВЕКОУБИЕЦА I – VI ГЛАВА

6. ВИДЕНИЕТО С ПЕТИЯ СВИТЪК НА ТЪМНИЯ КОДЕКС

И рече Бог чрез пророка Си Моисей:
“Почитай баща си и майка си, за да се продължават дните ти на земята, която ти дава Господ твоя Бог…” (Изход 20:12)

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Аз не зная дали някога Господ ти е давал нужното въображение, за да си представиш какво би коствало на един Божий слуга, та да взриви железните лостове на тъмницата и да не бърза да я напусне, но да протяга ръцете си към всеки пленник, за да го изведе на свобода. Ако бях Божий ангел, сиреч – пратеник само с духовно естество, без плът, то бих извършил повереното ми от Исус дело, пеейки химни на Името Му. Но имайки затвора на плътското си тяло, аз днес стискам зъби, за да претърпя най-болезнения и най-страшен щурм на беззаконието против живота ми. Защото днес дяволът отмъщава на слугата Господен за всяка човешка душа, която е познала Истината на Исус и е отишла завинаги в Неговата свобода.
Точно тук, в Истината, се крие разковничето на всичко. Защото Истината е Божието Семе, Божият Образ, Божият Плод. Тъй щото, ако дяволът зачева образа си в човеците с лъжа, Христос зачева Образа Си с Истина. И ако Исус нарече Сатана “баща на лъжата”, то Неговите пратеници и слуги непременно биха били “бащи на Истината”. Разбирай това не в смисъл, че бащите раждат Истината, но че Истината разполага с бащите си и те са нейно притежание.
През всичките години на моето слугуване към Господа, аз познах от опит, че духовните реалности са много по-различни от физичните такива. И Самият Свят Дух, пратен ни от Небето, е назначен да отвори очите ни именно за духовните реалности, за да се научим да се покланяме на Отец в Дух и Истина. Всъщност – ако ти говоря за всичко това, то е, понеже словото на собственото ми свидетелстване ще се преплете изключително с петата от Свещените заповеди на Бог Отец, дадени на Израил чрез пророк Моисей. Виж сега категоричните Божии думи, които гласят:
“Почитай баща си и майка си, за да се продължават дните ти на земята, която ти дава Господ твоя Бог…” (Изход 20:12) 
Който и човек да прочете тези Божии думи, непременно ще ги разбере, понеже всички имаме родители – бащи, които са ни заченали, и майки, които са ни износили и родили. Тъй щото на пръв поглед няма какво да се разсъждава върху една толкова ясна Божия заповед.
Да, но само на пръв поглед!
Защото онзи благоразумен фарисей на име Никодим, отиде една нощ да говори лично с Исус. И не просто да разговаря с Него, но да чуе думи, от които сърцето му искрено да се изуми. Защото тогава Исус му каза:
“Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой отгоре, не може да види Божието царство…” (Йоан 3:3) 
Ето, че Никодим не вярваше на ушите си. И затова от своя страна фарисеят попита Господа:
“Как може стар човек да се роди? Може ли втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди?” (Йоан 3:4) 
А тогава Спасителят отново му потвърди думите Си, като каза:
“Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой от вода и Дух, не може да влезе в Божието царство. Роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е дух. Не се чуди, че ти рекох: Трябва да се родите отгоре…” (Йоан 3:5-7) 
И така, братко мой, роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е дух. И тук съвсем естествено възниква въпросът:
За роденото от плътта ли се отнася петата от Божиите свещени заповеди, или за роденото от Духа?
Недей да мислиш, че оспорвам онова благочестие, което придобиваме, когато отдаваме почит на плътските си родители. Нищо подобно! То е добро и благоугодно пред Бога! Но в пътя към нашия Отец има три етапа и всички ние сме призовани да покорим третия. За това можем да прочетем в посланието на Апостол Павел:
“И недейте се съобразява с тоя век, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит що е Божията воля, – това, което е добро, благоугодно Нему и съвършено…” (Римляни 12:2) 
Добро и благоугодно е да почитаме бащите и майките си, за да се продължават дните ни на земята. Но не това е Съвършеното! Защото Съвършеното не е територия на човека, а на Святия Дух! И прочетена в Святия Дух, петата Божия заповед ще касае осъзналия се Никодим. Този Никодим, който вече е разбрал от Исус, че трябва да се роди отгоре, от Святия Дух. А за всяко раждане отгоре са нужни отворени сърца, които да вземат Божието Семе на Истината и да го положат в сърцата, които го нямат. За всяко раждане са необходими и родилни болки, сиреч, молитви на чиста и Свята Любов, които да възрастяват зародиша на Христовото естество и да Го доведат до раждане, израстване и достигане до ръста на Христовата пълнота.
Сега разбираш ли, че в присъствието на Святия Дух има човеци, които стават “майки и бащи” на Христовата Вяра? И ако дяволът би имал причина да се страхува от някого, то едва ли това са земните родители, които зачеват и раждат земните си деца. Нищо подобно! Дяволът мрази само утробите, които светят. А светят само тези утроби, които са били осенени и благословени с Плод от Божията Благодат.
Длъжен бях пред Святото Име и Слово на моя Господ да говоря за всичко това именно в тази глава. Защото (за свидетелство против всичките нечестиви) в моя живот се сбъдна нарушаването на петата Божия заповед. Тъй щото стотици и хиляди човеци, събрали всичката си възможна омраза против делото ми, се изхрачиха в лицето ми, за да докажат колко много ме презират. Същите тези хора, които в началото ми пишеха писма и искаха Божието Семе на Истината, за да бъдат родени в Святия Дух на Исус, в един по-късен момент абортираха Плода на Исус и ме покриха с позор, хула и мръсотия, сякаш че аз бях главният виновник за всичките злини и неприятности на живота им. А какво всъщност се беше случило? Именно това, че като приеха пророческото благовестие и Зорницата заблестя в сърцата им, тези човеци бързо бяха забелязани от демоните на Сатана, които действат изключително на територията на духовното абортиране. “Жена, когато ражда, е в скръб!” – предупреди Исус всички ни. Тези Негови думи трябваше да бъдат сигнална лампа за времето на злия ден. Но ето, че злият ден дойде при тези намразили ме човеци. И духове зашепнаха в сърцата им, като им казваха, че докато не се отрекат от книгите и от делото на Стефан Главчев, злото никак няма да престане, но ще се умножава и преумножава. Така, един след друг, те ме проклинаха в сърцата си и бързаха да изгорят книгите ми, а след това да се върнат в бълвоча и помията на Вавилон, та публично да се покайват, че са чели и вярвали на пророческите видения на Божия слуга.
Знаеш ли, братко мой, колко страшни аборти на Христови отстъпници трябваше да преживее сърцето ми? Знаеш ли колко голяма е болката да държиш ръцете си прострени върху ледник и да превъзмогваш на студа ден след ден, седмица след седмица, месец след месец, година след година? Знаеш ли каква агония и какво терзание обзимат душата на пророка, когато той трябва да продължи да показва Божията Любов и дълготърпение, въпреки омразата, въпреки презрението, въпреки категоричното отхвърляне и опозоряване? И защо никой от тези опозорили ме човеци никак не проумя, нито разбра, че явяването на Христос води до явяване на дявола? Защо не размислиха, че похулили един проводник и канал на Божието Слово и Божията Истина, те всъщност са нарушили петата от свещените Божии заповеди?
“Почитай баща си и майка си, за да се продължават дните ти на земята, която ти дава Господ твоя Бог…” – ето такива са Божиите думи. И ако духовните биха вникнали в тях не с ума си, но със сърцата си, то непременно биха разбрали, че дните на земята, които Отец е обещал да се продължават, не са понеделници, вторници, среди, четвъртъци, петъци, съботи или недели… Не, не и пак не!
Дните на земята, които се продължават, когато се почитат бащите и майките, са Светлината на Отец, Сина и Святия Дух, Които идват и правят обиталище в повярвалото сърце!
Защото глаголът, че дните ще се “продължават” иде да покаже превъзмогване на Божията Светлина над беззаконието на Сатана. Но ето, че в мрачните селения на ада този безкрайно амбициран и лукав противник, е писал с лукавство върху парче от змийска кожа. И като е заредил с лукавството си всичките си демони, пратил ги е против човеците. За да убива син баща си, и дъщеря да убива майка си. За да се отнеме всякаква почит на родените към родителите им и така беззаконието да се умножи и преумножи. Затова нека повече никак не бавя видението, но да продължа с него.
Аз все така стоях с моя Господ в мрачните дълбини на ада и гледах Пламенният Меч на устата Му, който бодеше с острието си сърцето на дявола. И ето, че нови мълнии се стрелнаха по протежението на Меча, а из тъмницата закънтяха думите на Исус, Който казваше на Сатана:
“Враже Господен! Пристъпи в подножието Ми! Слушай думите на Гнева Ми, Убиецо на бащите и майките, пратени от Отец Ми, за да раждат Мене в сърцата на човеците!”
Чул огнените думи, лукавият започна да лази пред Исус, като простираше бавно ръцете си, а ноктите му дращеха по черната и грапава скала на покоите му. И ето, че когато беше досами нозете Му, Господ отново го обсипа с мълнии, като му казваше:
“Отец Ми, Святият, изрече думите на Свещената Си Любов, а камъкът погълна Огъня Му и заблестя в писаното:
“Почитай баща си и майка си, за да се продължават дните ти на земята, която ти дава Господ твоя Бог…” (Изход 20:12) 
Прие ли ти свещената заповед на Отец Ми, Сатано? Съгласи ли се с нея? Реши ли в сърцето си, че ще оставиш човеците да почитат бащите и майките си, за да се продължават дните им на земята?”
Чул въпросите Господни, дяволът започна да скубе малкото останала коса по темето си и да си върти безумно главата, сякаш че не искаше да отговаря. Но тогава огнен смерч от божествена ярост се стовари над сатанинското туловище, а искрите му започнаха да изкъртват скалите на адското обиталище. И ето, че Исус отново говореше на дявола, казвайки:
“Не искаш да отговаряш, нали? И как да би искал, след като ти си първият, който не почете Оня, Който те сътвори и роди от Духа Си като съвършен син на Огъня и Светлината?
Но ето, Сатано! Ти стана първият безродник! Първият, който уби в сърцето си всякаква почит към родителя си, тъй щото разпален в беззаконието си, ти сам стана родител на себе си, дяволе! Ти роди лъжата в сърцето си, а тя отпосле те прероди, за да бъдеш неин!
Баща на лъжата, роден от дъщеря си! Има ли друг дух клеймото ти, или друго творение уродливостта ти? И сега, като те питам, отговаряй Ми, да не би да възбудиш Господа до прекомерен Гняв, който се пази за Съдния Ден!”
В отговор на Исусовите думи, дяволът изрева, казвайки:
“О, Царю на царете! Да не прелива Гневът Ти преди времето му! Ето, изваждам петия си свитък и Ти отговарям! Как можех да се съглася на петата заповед на Йеова, след като с нея Той отново щеше да владее в сърцата на човеците? Та нали рано или късно Святият Му Дух щеше да научи избрани люде от народа Му, че роденото по плът е привременно, а роденото по Дух вечно? Аз никак не се съгласих, че човеците ще почитат бащите и майките си, за да се продължават дните им на земята, защото в моя свят, който ми е предаден, Ден няма и Светлина няма. В моя свят е нощ! И чедата, живеещи в нощта, са предадени на мрак и тъмнина! Ето затова в мрака на подземието си записах тези думи върху петия си свитък:
“Внушете на човеците да презират родителите си, за да се съкратят дните им на земята и така скоро да дойдат при мен в тъмнината. Нека се научат да презират не само родилите ги по плът, но най-вече тези, които Йеова ще изпраща занапред, за да ги раждат по Дух. Думите “почит” и “уважение” нека изчезнат от живота им! Но наместо тях нека се възцарят думите “хула” и “презрение”. Отцеубийството и майкоубийството нека станат моят печат върху най-злите измежду човеците!”
Докато дяволът четеше с треперещ поради Христовия Гняв глас, острието на Меча Господен прониза змийската кожа и започна да я пояжда с ослепителен като светкавица Огън. А тогава Господ отново проговори в Гнева Си, като му казваше:
“Замисли ли се, дяволе, защо те нарекох човекоубиец, а не богоубиец? Именно защото в цялата си омраза против Мен и Отца Ми ти успя да убиеш само човеци. Твоят Ирод успя да избие младенци, но не и Младенеца! И твоите днешни демони-Ироди ще успеят да убият само човеци, но не и чеда, родени от Духа на Отца Ми!”
В следващия миг, изненадващо за мен, Господ ме придърпа с ръката Си и ме постави между Себе Си и дявола. А след това отново му каза:
“Ето един от бащите и една от майките, утвърдени от Духа на Отца Ми! С колко стрели го обстреля, но той не престана да ражда чедата Ми? С колко тръни и отрова измъчваше сърцето му, но той не престана да дава Живот на Сионовите пленници?
Събери силата си, дяволе, та се опитай да убиеш слугата Ми! Извикай Мамон, та дано би купил бащинството и майчинството на пророка Ми! Извикай Езавел, та дано отнеме Семето Ми от сърцето му! Или извикай Корей, та да го сплашиш с насилие!
Но ако не можеш да надигнеш змийската си глава пред пророка Ми, нито да измислиш аргументи срещу делото му, то тогава твоята нечестива заповед е лъжа от лъжите ти, мерзост от мерзостите ти, и лукавство от лукавствата ти!
Затова ти казвам, враже Господен!
Над никое от Божиите чеда, събрани на Хълма Господен, власт не ще имаш и с ужаса на нечестивата си заповед не ще ги отлъчиш от Мене, нито ще ги помрачиш!
Пламенният Меч на устните Ми вече пояде петият от змийските ти свитъци – за грях, за Правда и за съдба!
За грях – понеже всеки, който не почита баща си и майка си, е грешен като грешното ти сърце!
За Правда – понеже Истинските бащи и майки раждат Образа Ми в сърцата на човешките чеда!
И за съдба – понеже отцеубийството и майкоубийството, като личен печат на сърцето ти, са проклети и осъдени! И проклети и осъдени с тебе ще бъдат тези, които хулят, презират и убиват майките и бащите си!
Аз, Ужасът и Разрушителят на делата ти, извърших петото от пророческите Си въздаяния против тебе!”
След тези последни думи, Господ ме погледна с твърде ревниви и огнени очи. А след това ми проговори, казвайки:
“Очаквай следващите Ми видения и бъди укрепен стълп във Вярата Ми! Много човеци те похулиха, при все, че им беше баща, и мнозина те опозориха, при все, че им стана майка! Но Аз сега ти казвам, че такива са Ме отхвърлили, както проклета жена изхвърля пометничето си! Колкото и да протяга ръце, тя живот не може да му вдъхне, нито да се порадва на плода на утробата си!
Затова строго предупреждавам:
Всички, които мразят пророка Ми и не отдават дължимите на делото му почит и благословение, ще пометнат и няма да Ме имат! Понеже не са намразили човек, но Господ, Който го е благословил със Святото Слово на Истината! Всички, които дават от излишъка си за делото на пророка Ми, лъжат сърцата си, че Ме имат! Защото никоя непразна жена не би давала излишък за Плода на утробата си! Всички, които забравят делото на пророка Ми, и го похулят в сърцата си, ще останат безплодни и изсъхнали довека!
Аз, Ужасът и Разрушителят на дяволските дела в тъмницата, пророкувах тези думи с Пламенния Меч на устните Си!
Аз ги изговорих! Аз ги изрекох!”

Едно мнение за “ТЪМНАТА СЯНКА НА ЧОВЕКОУБИЕЦА I – VI ГЛАВА

Leave a Reply