ТЪМНАТА СЯНКА НА ЧОВЕКОУБИЕЦА I – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ПЪРВИЯ СВИТЪК НА ТЪМНИЯ КОДЕКС

И рече Бог чрез пророка Си Моисей:
“Аз съм Йеова твоят Бог, Който те изведох из Египетската земя, из дома на робството. Да нямаш други богове освен Мене…” (Изход 20:2-3)

Братко мой! Верни ми приятелю!
Едва ли има нещо по-погубително и по-унищожително за човешката душа от това – да нарече “бог” някоя твар, а не Творецът, Комуто да бъде Слава за вечни векове. Но ти сам виждаш какво е подзаглавието на тази първа глава от пророческите видения против тъмната сянка на човекоубиеца Сатана. “Да нямаш други богове, освен Мене” – ето такава е първата от десетте свещени заповеди, които пророк Моисей е получил върху каменни скрижали, изписани и изрязани с огън от канарите на Синайската планина.
Имаше ли Бог Отец основание, за да заповядва подобни думи?
Разбира се, че имаше. Понеже там, в подножието на Синайската планина, един невидим за човеците противник изгаряше от мръсна амбиция да се изживява като бог. И не просто да се изживява сам, но да предлага подобни изживявания и на падналите с него ангели. Значи, като помислиш трезво, сътворени и ограничени духовни същества искат да пленят сърцата на човеците и да ги излъжат, че са това, което не са. Но именно затова и Бог Отец е толкова категоричен. Неговата свещена първа заповед не споделя божественият Му Статут, Сила, Власт и Господство с нито едно творение. Просто защото творенията си остават сътворени, а Бог е Творец, Вечен и безначален.
Както сам ще забележиш в библейския разказ, докато Моисей стои четиридесет дни на Синайската планина в Присъствието на Бога и Отца, там долу – в подножието – се случват грозни и отвратителни събития. Трима арогантни и демонизирани човеци – Корей, Датан и Авирон – настройват Израилевото общество против пророк Моисей и против Бога, Който вече беше извършил Изхода на Израил от Египет с велики чудеса и знамения. И този Израил, който трябваше ден и нощ да не престава да пее песента на пророк Моисей и да отдава всичката Слава за избавлението си на Бога и Отца, решава, че горе на Синайската планина няма никакъв Бог. Просто – Моисей е избягал… Плюл си е на петите, така да се каже… И ето, че подбудени от огромно множество демони, израилтяните дават златните си накити на Аарон и му казват да им излее едно златно теле, за да му се поклонят. Точно тук искам най-много да внимаваш, понеже така ще ти стане ясно, че старовременната змия вече е свалила първата си кожа, а сянката й е паднала върху Израил. Виж отново каква е първата Божия заповед, написана върху каменните скрижали. Тя гласи:
“Аз съм Йеова твоят Бог, Който те изведох из Египетската земя, из дома на робството. Да нямаш други богове освен Мене…” (Изход 20:2-3)
А в мига, когато Аарон излива златното теле, Израил започва да играе и танцува около него, викайки:
“Тия са боговете ти, о Израилю, които те изведоха из Египетската земя…” (Изход 32:4) 
Как мислиш, братко мой? Толкова пияни ли са били израилтяните, че да виждат много златни телета, а не едно единствено златно теле?
Понеже те не казват за телето:
“Този е богът ти, Израилю, който те изведе от Египетската земя”
Но думите им са:
“Тия са боговете ти…”
Защо Израил вижда много богове в едно златно теле? Не затова ли, понеже първата Божия заповед гласи:
“Да нямаш други богове, освен Мене!”
Става ли ти вече ясно, че наистина в този миг всред израилтяните стоеше самият Сатана, решил да изкористи и обърне Божията заповед в тъкмо обратното на това, което Отец е прогласил чрез пророка Си Моисей? И ако дяволът още тогава е започнал да пише с отрова върху първия си свитък от змийска кожа, то какво ли е успял да нацвъка до днес? Не потвърди ли Господ Исус на всички ни, че живеем във време на умножено беззаконие, когато любовта на мнозинството вече е охладняла? И ако днес слугите на Бога отново се възкачват до Синайските върхове на Вярата, за да бъдат в близко общение с Отца, Сина и Святия Дух, то какво ли става долу всред обществата, които до едно са се нарекли “църкви” и “християни”? Няма ли си всяка църква по един щатен “Аарон” (разбирай проповедник на финансовия просперитет) който с вещо сатанинско лукавство излива едно златно теле, което вярващите приемат с възторг и го наричат “Исус”? Кой ще ти помни първата от десетте свещени заповеди на Бог Отец, когато случаят му дава шанс да се обогати и позлати?
“Да нямаш други богове, освен Мене!” – заповядва Бог. Но людете, без да са вникнали в съдбоносната дълбочина на Божиите думи, бързат да доверят сърцата си на всяка измама, долетяла на лъскави гланцирани книжлета от Америка и на всякакви ефектни видеокасети и дискове.
Ето такава беше древната цел на Сатана в подножието на Синайската планина, но и последната му амбиция против Църквата на Живия Бог. Някога той накара израилтяните да се развратят и да паднат много ниско в Божиите очи, като обожествят едно златно теле. А днес дяволът върши същата мерзост със същите си духове всред отстъпниците от Христовата Вяра.
Нека след тези встъпителни думи да ти разкрия и видението от тъмните покои на Сатана. Защото моят Господ все още стоеше там, хванал ръката ми, а от устните Му светеше Пламенен Меч, който сочеше към дявола. И ето, че Исус отново проговори с устните Си, а огнените мълнии на думите Му засвистяха по протежението на Меча и удряха дяволското сърце. Така думите на Господ разтърсиха силно тъмницата и с тях Той казваше:
“Враже Господен! Убиецо на човешкия род! Виждаш ли мълниите, които изскачат от Меча на устата Ми? Знаеш ли, че с тези мълнии и с Този Меч Отец Ми изписа заповедите Си върху каменните скрижали?
И ето първата Му заповед, която някога удари нечестивото ти сърце, а днес отново те удря и осъжда:
“Да нямаш други богове, освен Мене!”
Прие ли ти, дяволе, свещената заповед на Отца Ми? Съгласи ли се в сърцето си, че човешкият род ще вярва в Бога и Отца и няма да има друг Бог, освен Него?”
Мълниите вече удряха сърцето на Сатана, когато той понечи да се прикрие с крилата си, като изрева болезнено:
“Не, Царю на царете! Никак не се съгласих с тази заповед, нито сърцето ми прие, че човешкият род ще вярва в Бога и няма да има други богове, освен Него!”
“Разгърни тогава първия си свитък, Сатано! И прочети пред Мене първото от правилата на тъмния си кодекс!”
Ето, че дяволът с треперещи пръсти разгърна рулото от змийска кожа, а написаното с отрова върху свитъка заблестя грозно пред Светлината на Меча. А тогава Сатана прочете писаното, казвайки:
“Ето написаното от мене, Царю на царете:
Слушайте ме, демони! Накарайте човеците да имат всякакви други богове, вместо Него!”
В следващия миг Мечът на Исус прониза разгънатия свитък. И нови мълнии по острието на Меча започнаха да прогарят змийската кожа, а Господ вече му казваше:
“Къде са боговете ти, Сатано, за да спрат изгарянето на змийската ти кожа? Къде е собствената ти сила на бог, за да спреш Силата на Гнева Ми? Къде са всичките ти нищожни религии, създадени от нищожни демони, за да обслужват нищожни твари?
Извикай ги сега, за да ти се притекат на помощ! Призови ги да се препашат със сила и величие, с молитви и възлияния, с кадения и жертвоприношения, та дано биха уплашили Меча Господен и принудили Светлината на Сион да отстъпи от тъмницата на ада! Но ако не можеш да ги извикаш, нито да ти помогнат във въздаянието Господно, то тогава първият ти свитък е лъжа от лъжите ти, мерзост от мерзостите ти, лукавство от лукавствата ти!”
Гледащ с ужас на мълниите, които го обсипваха и пояждаха първият от свитъците му, дяволът се тресеше като престъпник на електрически стол. И в дима на изгарящия свитък сърцето ми видя всички богове и богини, божества и религии, дошли по лицето на земята през цялата й хилядолетна история. А Господ, като извърна поглед към мен, с ревнив Глас ми каза:
“Само след миг първият свитък ще лумне твърде силно, понеже Мечът Господен ще пояде с пламъците си най-смъртоносната измама на дявола – измамата на християнската религия, която направи по земята да пъшка, щурее и безчинства блудницата Вавилон. Затова гледай, слуго Господен, и запиши всичко на книга…”
Отново гледах на горящия свитък, когато сякаш невидима ръка наля газ върху него. И изведнъж той лумна твърде силно, а в дима му се гърчеха и изпепеляваха седемте червея на сатанинското лукавство, седемте бога на християнската религия. Червеите Едом и Мамон, Езавел и Корей, Амалик и Моав, и самият огнен Молох се изпаряваха като лъх всред острите скали на адовото пространство. И ето, че Исус отново отвори устата Си против дявола, а бляскавите мълнии на Меча Му пояждаха последните неизгорели ъгълчета на сатанинския свитък. Така думите на Исус се стовариха върху дявола, тъй щото Господ му казваше:
“Враже Господен! Над никое от чедата, събрани на Хълма Господен, власт не ще имаш и с демоните си не ще ги уплашиш! Мечът Господен вече пояде първият от свитъците ти – за грях, за правда и за съдба.
За грях, понеже всеки, който се кланя на боговете ти и религиите ти, е грешен като грешното ти сърце!
За Правда – понеже Бог е Отец, Синът и Святият Дух, и тези, които вярват в Него, са Божии!
И за съдба – понеже ти самият и твоето царство вече сте осъдени! И Мечът Господен е против тебе, против тъмната ти сянка и против всичките свитъци на змийското ти лукавство!
Аз, Ужасът и Разрушителят на делата ти, извърших първото от пророческите Си въздаяния против тебе!”

Едно мнение за “ТЪМНАТА СЯНКА НА ЧОВЕКОУБИЕЦА I – II ГЛАВА

Leave a Reply