ТЪМНАТА СЯНКА НА ЧОВЕКОУБИЕЦА I – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
За злобата и отмъщенията на дявола аз съм писал многократно в книгите си. Не да се оплаквам или да предизвиквам съчувствие в читателите, но да им дам свидетелството, което рано или късно ще стане и тяхно собствено. Защото не е възможно да простреш Меча Господен против царството на мрака и против едноличния му господар Сатана и това да не предизвика ответна реакция. Но ето, че през последния месец, когато написах книгата за “Венеца на Славата”, аз получих изключителна рема от Господ. Това беше Небесно потвърждение, дошло с писмо от верни на Исус човеци, в което те ме предупредиха, че съм бил причислен към престъпниците. В началото на писмото сърцето ми трепна силно, понеже учудването ми беше голямо. Но отпосле, като го прочетох цялото, разбрах, че дяволът ме е поставил на видно място в осъдителния си списък. Тъй щото който и от подчинените му демони да гледа на списъка, винаги да взима на предвид волята на господаря си и да работи за моето пълно ликвидиране и за унищожаването на всичките ми книги.
И така, братко мой, аз наистина се почувствах като престъпник…
Престъпник, който е престъпил повеленията и наредбите на дявола, за да проповядва и живее според Волята на Бога. А както, надявам се, ти е известно, престъпниците винаги биват гонени и преследвани, докато бъдат заловени и наказани.
Какъв е обаче проблемът на дявола в моя случай?
Проблемът е такъв, щото бидейки престъпник в неговото царство, аз пребъдвам с духа си в Божието Царство. Като съгражданин на Светиите и като член на Божието семейство. Тъй щото, живеейки по плът, все още съм в света, понеже съм човек с телесно естество. Но живеейки по дух, аз вече не се намирам в света, но в съвършената защита на Божия Свят Дух.
Какво тогава остава за дявола?
Нищо повече от това – да атакува плътта ми и душата ми с всичките възможни тръни, копия и стрели на своята ярост. И не просто мен, но всички човеци, които са повярвали на пророческото благовестие и Господната Зорница е изгряла в сърцата им. Трябва да ти кажа, че самото писмо от верните на Исус силно ме развълнува. То беше причина да застана на колене и да призова моя Господ в молитва. В тази молитва аз Го помолих да ми обясни по силата на какви обстоятелства съм бил причислен към престъпниците, след като самият Сатана е престъпник и беззаконник. А тогава Исус ми проговори, като казваше:
“Как мислиш слуго Мой? Няма ли един беззаконен дух, на когото е предаден светът, да си измисли кодекс, с който да го управлява? И ако Сатана е Божият противник, то няма ли всичките му повеления и заповеди да бъдат изречени така, че напълно да задоволяват богоборческите му амбиции? Най-малкото – спомни си Моите думи към фарисеите. Тези думи, с които им казах:
“Ако беше Бог вашият Отец, то вие щяхте да Ме любите, защото Аз от Бога съм излязъл и дошъл; понеже Аз не съм дошъл от Себе Си, но Той Ме прати. Защо не разбирате Моето говорене? Защото не можете да слушате Моето учение. Вие сте от баща дявола, и желаете да вършите похотите на баща си. Той беше открай човекоубиец, и не устоя в истината; защото в него няма истина. Когато изговаря лъжа, от своите си говори, защото е лъжец, и на лъжата баща. А понеже Аз говоря истината, вие не Ме вярвате. Кой от вас Ме обвинява в грях? Но ако говоря истина, защо не Ме вярвате? Който е от Бога, той слуша Божиите думи; вие затова не слушате, защото не сте от Бога…” (Йоан 8:42-47) 
И сега, като слушаш внимателно думите Ми, кажи Ми:
Защо Аз нарекох дявола човекоубиец? Кое е онова, което го прави човекоубиец?”
“О, Исусе! Липсата на Истина в сърцето на дявола го превръща в човекоубиец. Понеже липсата на Истината го кара да изговаря лъжа. А именно лъжата убива човеците…”
“Отговори добре, но не и достатъчно. Затова нека отново да те попитам:
Как лъжата убива човеците? Или какво е човекът в Божия поглед, за да казвам, че дяволът е човекоубиец?”
“О, Господи! Словото Ти ни учи, че човекът бе създаден по Божия Образ и подобие? И ако дяволът е човекоубиец, то той е убиец именно на Божия Образ в човека. А Божият Образ в човека е Истината, сиреч, законите положени в сърцето, с които човек се покорява на Бога и върши Неговата Воля…”
“Ето това исках да чуя от теб, слуго Мой! Защото за личност като дявола, паднала от Небето на земята, няма по-важна задача от тази:
Да убива в човеците Божия Образ и да насади в сърцата им собствения си образ!
А какъв е образът на дявола, който той полага в сърцата на чедата си?”
“О, Исусе! Този образ е лъжата! Именно с лъжа дяволът иска да накара всички човеци да станат като него. Да не устоят в Истината и да се превърнат в човекоубийци…”
“Значи, както сам се убеждаваш, на Божия Закон дяволът непременно ще противопостави собствен извратен кодекс от лъжи, с който ще застави всичките си демони да развращават и убиват човеците по земята. Всъщност – ето това е тъмната сянка на човекоубиеца! Сянка, която сега ще ти покажа във видение, за да свидетелстваш на всичките Божии чеда за нея…”
След последните Си думи Господ докосна с ръка главата ми, тъй щото пред очите ми се разкри видение. Аз виждах Небесния Хълм Сион в онзи миг, когато Отец изхвърляше с мощната Си десница Луцифер и всичките му ангели, разбунтували се против Божия Престол. И ето, че пръстите на Божията десница се изпълниха със Светлина, тъй щото самата Божия ръка стана като слънце. Тя запокити бунтовния херувим и свитата му към земята, като ги пронизваше с лъчите си. А точно тогава Господ даде знак да гледам, като ми казваше:
“Виж, слуго Мой! Виж внимателно как гордостта и себелюбието на Луцифер не допускат Божията Светлина да премине през него.
А ти знаеш ли какво се случва когато нещо или някой не пускат Светлината през себе си?”
“О, Господи! Ако някъде е бил спрян пътя на Светлината, то там се е образувала сянка…”
“Виж тогава колко голяма е сянката на човекоубиеца. Виж как с нея той вече помрачава цялата земя и света, който му се предава!”
Отново гледах във видението, когато забелязах чудовищната сянка на Сатана, която не пускаше Божията Светлина да премине през него. Тази сянка покриваше всяко място на земята, а в гъстата й тъмнина бързаха да се строят хилядите легиони от паднали ангели, готови да извършат волята на господаря си. И тогава Господ отново ми проговори, като казваше:
“Тази тъмна сянка, която виждаш във видението, все още не е напълно утвърдена в богоборческите си амбиции. Това е изначалното падение на Сатана и ангелите му, станали демони и бесове на земята. Но в един по-късен период сянката на дявола наистина го превърна в най-страшния човекоубиец.
Кой е този период, слуго Господен? Няма ли това да е време, когато дяволът повторно бива заслепен от Божията Светлина, но този път на земята?”
Думите на Спасителя бяха твърде дълбоки и мъдри. И тогава в ума ми дойде отговорът, тъй щото казах на Исус:
“Господи мой! Без всякакво съмнение – това е времето, когато на Синайската планина Отец даде на пророка Си Моисей каменните скрижали с десетте свещени заповеди на Закона Си! Именно тогава Божията Светлина слезе на земята, а пророкът на Отца дори покри лицето си с покривало, понеже светеше…”
“А какво направи Моисей с първите каменни скрижали? Не ги ли строши, понеже видя беззаконието на Израил, който побърза да си излее златно теле? И не стри ли пророкът златното теле на прах, тъй щото разпръсна праха по водата и накара Израилевите чеда да я изпият?
Но ето това беше сблъсъкът на Божията Светлина с тъмнината на дявола! Понеже от времето, когато Отец даде на Израил десетте Си заповеди, сянката на дявола изврати и обърна тези заповеди в лъжливи правила, събрани в един тъмен сатанински кодекс, с който на земята всякога да има съпротива против Истината и Светлината на Бога!
Но ти помисли и ще видиш, че към тези десет лъжливи правила Сатана прибави още три. Което подсказва, че той още веднъж беше притиснат мощно от Божията Светлина, та да остави отново сянката си по земята.
Кои бяха тези три правила? Нямаше ли те да са свързани с последното голямо явяване на Божията Светлина на земята?”
Думите на Исус бяха толкова дълбоки, щото аз Го погледнах с благоговение. И тогава проумях, че Той беше Светлината – последната Небесна Светлина дошла на земята, Която заслепи херувима и го накара да противопостави сянката си. Ето защо проговорих развълнуван на Исус, казвайки Му:
“Господи мой! Ти дойде на земята и ни остави три нови свещени заповеди. Първата – да се възлюбим така, както Ти ни възлюби! Втората – да се отречем от себе си, да вдигнем кръста си и така да Те последваме! И третата – да идем по целия свят и да проповядваме благовестието на всеки човек!”
“Точно така е, слуго Мой! Именно на тези три Мои свещени заповеди Сатана отново противопостави сянката си. Тъй щото лъжливите правила в тъмния му кодекс станаха тринадесет, колкото са и до днес. И ето, Аз непременно ще те заведа в покоите на дявола. За да ти покажа тринадесетте демонични правила, събрани в тъмния му кодекс. Правила, с които той ръководи милиардната си армия от демони, за да погубва живота на човеците по земята.
Блажени тези, които Ме последват в тази най-страшна, най-съкрушителна и най-унищожаваща делата на дявола книга! Защото затова се явих Аз в сърцето на пророка Си – да съсипя лично делата на дявола и да освободя Сионовите пленници от всичкия мрак и заблуда, в която са били пленени!
Аз, Светлината от Хълма Сион, все още говоря и не млъквам!”

Вашият коментар