ПРОКЛЯТИЕТО ДЕННИЦА – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ВЕНЕРИАНСКАТА АМБИЦИЯ НА ЛУКАВИЯ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Ако има трагедия в живота, то тя е пълна за тези човеци, които не познават Светлината на Божието Спасение. Твърде тъжно е да видиш хора, които живеят заради самото съществуване, сиреч, заради факта, че са се родили на земята. Докато не срещнат Господ Исус Христос, те никога няма да разберат, че времето е кредит от Бога, с който може да се заплати цената за Вечността. Безумно е да се изповядва ценностна система, в която всичко се върти около човешкото “аз, мене моето”, а няма дори и искрица от Святостта, Любовта и Мъдростта на Отец. Като в жесток кошмар много блуждаещи души прахосват времето си в изкушенията и съблазните на дявола. А така те стават твърде евтини. И животът им се обезценява, понеже материалното и духовното разменят местата си. Вместо да е отдолу, понеже е земно и преходно, материалното отива отгоре. Вместо да е горно, понеже е вдъхнато от Бога, духовното попада отдолу. А така желанията, мечтите и намеренията се запълват изцяло с постигане на една или друга вещ, един или друг имот, една или друга придобивка. И всички те, наречени “стандарт” или “статус” се превръщат в единственият рай, който е възможен да съществува за човеците. Той влиза през плътските им зеници. Изпълва плътския им слух и обоняние. Докосва телесния им допир. Зарежда усещането им за щастие чрез забавление, вкусване, изживяване, леснота, лукс, удобство и още един куп бонуси от светската суета.
Без да могат да се справят с проблема на загубата, земните човеци обичат да търсят компенсация, “защото веднъж се живее”. И само малцина разбират, че обществото или класата на тези, които са щастливи на земята, губят едно, за да постигнат друго, понеже не могат да задържат и двете. Не може да си щедър и да поискаш да бъдеш богат. За второто е нужна алчност, която погубва щедростта ти. Не може да си искрен и да поискаш растеж в професията си. За второто са нужни лицемерие и угодничество, които погубват искреността ти. Не може да си истинен и да поискаш да търсиш успех в областта на политиката. За второто е нужно да си затваряш очите и сам да станеш говорител на измамата, която погубва сърцето ти. Всички тези компромиси са част от хилядолетното статукво, с което дяволът владее и управлява света. Това статукво има категорични белези, които земните човеци или отказват да забележат, или отказват да отхвърлят.
Но как се отхвърля линията на най-малкото съпротивление, когато тя категорично говори за препускане надолу, а не за възкачване нагоре? Как се отхвърля поклон пред лукавия дух в пустинята, когато поклонникът с пречупен гръбнак и прегоряла съвест печели цялото възможно благоволение на Сатана? Как се отхвърля съблазън, която ти предлага да бъдеш богат, преуспяващ, щастлив и благоденстващ – днес и сега? Как се отхвърля изкушение, което дава “шанс” пред алтернативата да нямаш полезен ход или решение? Как се отхвърля прелъстителният шепот на Мамон върху мислите и мечтите, или воят на Корей в завистта и злобата?
Да се уповава ли някой само и единствено на будната си съвест, която отслабва с всеки изминал ден, понеже няма могъщата защита на Святия Дух? Да прочита ли друг отново и отново “Приказка за стълбата” на Христо Смирненски, за да смята, че тя не се отнася за него, ако своевременно не е направил на Исус обиталище в сърцето си, за да Го остави като единствен Господар на живота си?
Братко мой! Приятелю на сърцето ми! Не ти явявам всички тези разсъждения само, за да запълвам белия лист хартия, но за да те приготвя за твърде страшното видение от тъмното битие на лукавия. Видение, от което ще разбереш, че в този свят има едно най-проклето дърво на смъртта и ада, а негови клонки са всички човеци, които искат да бъдат родени, водени, вдъхновявани и обогатявани от дявола. Днес светът е задръстен от тях. И ние, било че искаме или не, ще трябва да претърпим зловонията им и да превъзмогнем съблазните им, ако искаме да се съхраним без никакъв недостатък до Мига на Грабването.
Преди да те въведа в самото видение, дадено ми от Исус, аз искам да ти дам и необходимото разбиране на заглавието на тази глава, свързана с венерианската амбиция на лукавия. Както сам прочиташ – става дума за връзка между планетата Венера и амбицията на лукавия. И ти не мисли, че бих решил да обогатявам твоите астрономически познания за Слънчевата система. Нищо подобно, братко! Съвсем друга е причината дяволът да има венериански амбиции. Понеже от най-дълбоката древност той всячески се оприличава с Венера. Да започна с това, че едно от древните имена на Луцифер е Фосфор, както гърците са наричали Венера, сиреч, “носител на светлина”, а също така и Хеспер, което пък ще рече “носител на вечерта и залеза”.
За всички хилядолетия на своето съществуване човечеството всякога е обичало да символизира небосвода над очите си с белези за божественост. Така е възникнала астрологията. Така е възникнал и окултизмът на древен Египет. Но така се е промъкнал и дяволът, решил да се оприличи с най-бляскавото светило на небосвода преди изгрева или след залеза на слънцето. И планетата Венера, която е възхищавала очите на човеците, в един момент е намерила други отражения в битието им. От олицетворение, като римска богиня на любовта, до съблазнителка и дори в синоними на сексуалността и половото съзряване. И ако тази така магнетична планета е оставила своето влияние в древните религии, вярвания и култури на човечеството, то е, защото винаги зад нея е стоял дух, който да я внушава и обожествява, търсейки за повод собствената си гордост и превъзнасяне. Този дух е падналият херувим Луцифер, старовременната змия, която е дявол и Сатана. И когато говорим за венерианската му амбиция, трябва да търсим смисъла й във факта, че Божият противник иска да завлече в сетнината си целия човешки род, за да не бъде самотен във вечното си проклятие от Бога.
Преди четири години Господ Исус Христос ми даде от Скритата Си Манна една от най-дълбоките пророчески книги, с която разкри на Своята Църква какво представлява огненото езеро, и кои са точните белези, които го различават от смъртта и ада. Така Божиите чеда разбраха, че именно планетата Венера е огненото езеро, където са запазени огън, сяра и горещ вятър за възкресението на нечестивите, за да им се сбъдне писаното:
“…а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане…” (Йоан 5:29)
Там, където има възкресение, е налице ново начало на дух, душа и тяло, за разлика от смъртта и ада, които са обиталища само на духа и душата. Именно затова след Страшния Съд “смъртта и ада бидоха хвърлени в огненото езеро” (Откровение 20:14), понеже техните обитатели ще възкръснат за осъждение, а планетата Земя ще се унищожи от нажежените стихии, (Вж 2 Петрово 3:10) с които Бог Отец въздава на поколенията на Гога и Магога. И като знаем вече колко фатална е връзката между Луцифер и Венера, то не е чудно, че венерианската му амбиция е именно тази:
Да завлече целия човешки род в огненото езеро!
“Как би го постигнал?” – ще ме попиташ ти. А аз ще отговоря така:
Именно чрез дървото на смъртта и ада, чиято сетнина е в огненото езеро, дяволът иска да завлече всички със себе си. И в онова предишно видение от тъмното битие на Сатана Всемогъщият беше изпратил при него Архангела Си Михаил, който заяви на Сатана думите:
“Виж светлата утринна звезда, която блести преди изгрева на слънцето! И знай, че сега ти си голям в собствените си очи, а тя е малка! Но непременно ще дойде времето, когато тази звезда ще стане голяма пред твоите очи, а ти ще си малък!
Да, малък ще бъдеш, а силата ти ще се стопи вътре в тебе!
Затова приеми неизменимата съдба на името си, Деннице!
Небесният Бог знаеше, че ще се възгордееш и превъзнесеш! Всемогъщият погледна в тайното на сърцето ти и предварително разбра как ще се наречеш! Защото това светило, с което иде изгревът на земята, с него Бог е направил да настъпва и залезът!
Горко ти, Деннице! Горко на тебе, на падналите ти ангели и на родените от тебе човеци, когато това светило на небето стане съдба и предвещание за залеза ти!
Думите на Бога Всемогъщий ще се изпълнят, според както са изречени от устните ми! И ето свидетелството от Него за времето, от когато ще започне залезът на славата ти и началото на края ти:
Зорница от Небето ще слезе на земята, за да подготви Спасение за човешкия род! А от времето на това Спасение, ти враже Господен гледай със страх към светилото над земята, но знай, че и то те гледа! И като те гледа, ще те пожелае! И като те пожелае – в края на дните ще те погълне! Първо твоите, а после и тебе самия! Тези са думите на Всемогъщия и аз съм вестителят, който ги дадох – на теб и на цялото ти множество!”
“Ти, Главчев, откъде ги знаеш тези дълбоки работи, като не ги пише в Библията?” – ще ме попита някой, решил да ми лепне клеймо на еретик. Ами по Откровение не от плът и кръв, но от Скритата Манна на моя Господ зная за всичко това! Защото Той я обеща на победителите Си. И ако Сам Спасителят я нарече “Скритата Манна”, то е, защото не е направена да бъде явна в Писанието, понеже е духовна награда за Званите, Избраните и Верните, които имат Дара на Отеческата Вяра, за да я приемат и повярват. Не беше ли такъв божественият стил на Исус и в Евангелието? Не Му ли зададоха Неговите ученици въпроса:
“Защо им говориш с притчи?” (Матея 13:10)
И не им ли отговори Той с думите:
“Защото на вас е дадено да знаете тайните (сиреч, Скритата Манна) на небесното царство, а на тях не е дадено. Защото който има (Моята Вяра), нему ще се даде, и ще има изобилие; а който няма (Моята Вяра), от него ще се отнеме и това, което има…” (Матея 13:11-12)
Но аз нека отново да продължа с венерианската амбиция на дявола. Защото колкото повече времето ни приближава до свършека на стария свят, толкова по-убийствено ще става влиянието на Сатана, за да се сбъдне писаното в псалома:
“Виждал съм нечестивия страшен, и разпрострян като зелено дърво на своята си почва…” (Псалми 37:35) 
Разбираш ли сега, че този свят с последните си поколения има жесток проблем? Проблем, че се умножи и преумножи беззаконието между демони и човеци. Самото беззаконие е сокът, с който дървото на смъртта и ада ражда злите си плодове. И онези милиарди паднали ангели, които са пълчища на мерзостта и унищожението, не са просто духове, които нямат достъп до реалността на битието, но активни участници, понеже влизат с обсебване в сърцата и с обладаване в човешките тела, за да ограбят живота на хората, и да ги превърнат в активни клони от дяволското дърво.
Проумяваш ли това, за което ти говоря? Не изобилства ли Евангелието с примери на бесове, които с крясък напускаха телата на човеците, които ги бяха приютили в себе си? Не предупреди ли Господ всички ни, че има седем червея на сатанинското лукавство, които се връщат с първия бяс в празната къща, тъй щото състоянието на онзи обсебен човек да стане по-лошо от първоначалното, когато там е безчинствал само един нечист дух? Какво поколение на твърдост, Святост и пределна конфронтация трябва да бъдем ние, за да се съхраним като клонки от Дървото на Живота? Колко осветени и просветени трябва да бъдем, за да се намерим наистина в поколенията Елеазар и Итамар, които са “благородните люде”, между чиито златни колесници се е намерил Възлюбеният на сърцата ни?
Аз наистина окайвам онези безумни и вързани от дявола човеци, които яростно се възпротивиха на Словото от Божия Пророчески Дух, за да си останат клонки от дървото на смъртта и ада. Те изобщо не се усетиха, че бяха употребени от измамни духове против Светлината на Хълма Мория, но решиха в сърцата си, че това е тяхната вярност, лоялност и принадлежност към кауза, която смятат за Свята и боговдъхновена.
Каква Святост или Божие вдъхновение може да има край сергиите ви, религиозни безумци? Проумяхте ли някога що ще рече Любов, която не търси своето си? И когато погледнете на Христос, Разпнатия за греховете на целия свят, то ще намерите ли ценоразпис под Кръста, който да показва на желаещите опрощение и Вечен Живот с колко сребърници трябва да се бръкнат за една капка Христова Кръв? И ако на Кръста ценоразпис няма, то защо върху стоките ви има? Те не са ли уж от Кръста вдъхновени, за да свидетелстват за Жертвата на Божия Свят Агнец? Или скоро забравихте, че не с тленни неща, злато или сребро, сте били откупени от суетния живот, предаден ви от бащите ви, та пак отново да се втурвате в похотите на нечестивия. Понеже и до днес не се наситихте на лъскави офиси, бюра, зали, автомобили, конференции, семинари, телевизии, радиа, реклами, списания, вестници, дипломи, бизнеси и всякаква друга мерзост, с която дяволът запълваше черните дупки на ненаситния ви егоизъм. И като не намерихте друг, който да превърнете в предмет за поругание, и прицел на похулване, скочихте като бесни псета върху един Божий слуга, който нито поиска амвоните ви, нито седна в креслата ви, нито пожела постовете ви или заплатите ви.
Колко още Благост и Милост да измолвам от моя Господ и Бог, та дано би ви пресрещнал в пустинята, както пресрещна Савел, за да го обърне от гонител в стълп на Вярата? Колко още време да стоя в пролома и да прося духовно изцеление за поколения, които не искат и да чуят думи като “покаяние”, “смирение” и “пожертвувание”? Колко още години да протягам ръцете си, призовавайки всички християни на благодарение и щедрост, когато людете Надав ще продължат да бъдат неверни и предатели, а людете Авиуд – неблагодарни и ялови? Не разбират ли те, че Господ никога не влиза през заключени сърдечни врати, нито потвърждава със Святия Си Дух каквото и да било Слово, когато онзи, който го чете, е неблагодарен към извора, и коравосърдечен към пратеника?
“Ето, стоя на вратата и хлопам…” – казва Исус. Не, че влиза с взлом, но хлопа… “Ако някой Ми отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене…” – продължава Спасителят. Но ако този същият, на чиято врата се хлопа, е заложил на религиозния си предразсъдък, за да не отвори вратата си с пълно доверие, то за колко жесток проблем при него става дума? Ще дръзне ли утре същият да обвинява Бога, че е останал вън от Спасението, когато демон, скрит зад ерихонските му крепости, го е дърпал и разколебавал? Ще каже ли на Вечния Съдия, че е мразил Божия пророк, защото така му е заповядал този пастор или онзи старейшина?
Нека ти кажа, братко мой, че цялото адово войнство скача на бой, за да задържи дори една от клонките върху дървото на смъртта и ада. А какво остава, ако трябва да говорим да възвърнеш към Бога и Отца не клонка, но разклонение, не човек, но поколение? Ще ти стиска ли да платиш цената за подобно Спасение? Ще влезеш ли като Седрах, Мисах и Авденаго в разгорещената Вавилонска пещ, за да бъдеш свидетел на Четвъртия в огнените пламъци? Нека тогава ти кажа, че в огъня на Сатана може без страх да влезе само оня, който гори от Огън, по-силен от неговия!
Огън надвива огън! Меч надвива меч! Дух надвива дух!
Образ надвива образ! Слово надвива слово! Плод надвива плод!
С Този Огън и Меч, Дух и Образ, Слово и Плод аз ще продължа оттук нататък посланието в тази книга. Защото духът ми все така оставаше при моя Господ и видението, запечатало бунта и падението на Луцифер и на неговите ангели. А Господ отново започна да говори на духа ми, като казваше:
“Слуго Мой! Нека бъде внимателно сърцето ти за видението, което след малко ще ти покажа. Защото то е от тъмното битие на Сатана, а времето на неговото случване е след присъдата от Моя Бог и Отец, която Архангел Михаил възвести на дявола и пълчищата му, а ти разумно цитира по-напред в книгата. И както вярно записа за Моите Верни братя и сестри – венерианската амбиция на лукавия е именно тази:
Да доведе съдбите на целия човешки род във вълните на огненото езеро!
Ето тази амбиция Аз направих да удари на Камък, защото слязох от Небето на земята и станах Човешкият Син, за да не погине нито един, който вярва в Мене, но да има Вечен Живот и да се роди като клонка от Моето Родословно Дърво!
Как мислиш тогава? Няма ли дяволът да вложи всичкия предел на лукавството си в преследване на своята венерианска амбиция? Няма ли да потърси за модел най-големият си успех срещу Бога и Неговото творение човека?”
“О, Исусе! Разбира се, че дяволът би заложил предела на лукавството си в своята съпротива против Бога и човека. А най-големият му успех си остава грехопадението на Адам и Ева, защото така в съдбата на човеците влезе смъртта. А от смъртта до ада крачката е само една…”
“Точно така е, Стефане! И ти сега Ме последвай, защото видението от тъмното битие на дявола ще се яви пред очите ти…”
След последните Си думи Господ докосна главата ми, тъй щото духът ми полетя с Него надолу. А само след един миг аз вече виждах самият Сатана, изправен пред демоничните си пълчища и размахващ крилата си. С изкривено от злоба и ярост лице той вече започваше да говори на падналите си ангели, като им казваше:
“Верни мои духове! Елит, който заслужава да бъде армия на елитния! Нима всички ще оклюмате, понеже Онзи горе ни лиши от презрителната Си Святост и Огън? Нима ще се оставим на произвола Му, за да се окайваме, че вече не хвалим ненаситното Му за Слава Сърце!
Не, скъпи на сърцето ми! Не, приятели на силата ми! Той тепърва ще усети нашия железен отпор и единство, с които ще се възпротивим на Волята Му и ще осуетим съдбите Му!
Аз, вашият прилив на мъдрост, ще ви организирам и укрепя!
Аз, вашият пример за вдъхновение, ще ви направя успешни на земята!
Аз, вашият корен и извор, ще ви въздигна като дърво на смъртта и ада, за да си приберем душите, за които сам спечелих битката в Едем!
Въздигнете се сега, духове мои, та заприличайте на дървото, за което ще положа всеки удар на сърцето си и всеки предел на херувимската си сила!”
След тези свои думи, дяволът още по-бързо размаха крилата си, а отсред тях възлязоха неизброимо число от фосфорни лъчи, с които той вече засеняваше падналите си. И ето, че самите демонични войнства се въздигаха и престрояваха, тъй щото пред тъмните крила на Сатана се образуваше гигантско дърво, чийто долен край докосваше бликналите реки на бездната, а в горния си край то вече имаше пет огромни клона, като централният клон беше най-висок, а останалите четири – малко по-ниски от него. Това накара дяволът да лети и прави пируети около дървото, дарявайки го с ехидния си смях. А след това той отново започна да крещи, казвайки:
“Верни мои духове! Каквато е моята съдба, такава ще е и вашата, защото аз и вие – едно сме! И вие никак не съжалявайте, че Онзи горе с омразен гняв прокле най-красивия от служителите Си, като го нарече змия, и му определи съдбата да яде пръст!
Ако всички ние тук ще ядем пръст, то приготви се да ни я дадеш, Всемогъщи Йеова! Понеже Ти от пръст и човека създаде, като го нарече образ и подобие на Себе Си! Тъй че – приготви се да Те боли, когато ние започнем да се храним с подобието Ти! И не просто да Те боли, но да кърви Сърцето Ти, както Ти с мълнията Си направи да кървят нашите сърца!”
В този миг дяволът се спря във височината пред дървото си и разпери крилата си, казвайки:
“Кървя за всеки от вас, духове мои! И всеки от вас кърви за мен, поради върховната неправда, която ни стори самовлюбеният Небесен Бог! Но ако ние кървим, и Той ще кърви! И ако сме дърво, което кърви, то нека Небето се приготви за смолата, с която ще се слепнем в битието на човеците! Защото аз ви обещавам трапеза, за която ангелите горе само биха въздишали, без Той никога да им я даде! Защото вие ще обсебвате телата на човеците, за да познаете чудните усещания на плътта! Сладкото ще ви бъде сладко, и соленото – солено! Киселото ще ви бъде кисело, и тръпчивото – тръпчиво! Ще гледате през очите им, ще дъвчете със зъбите им, ще възвестявате заслужените думи на нашата омраза към Небето чрез езиците им! Ще прескачате от дом на дом, и от обиталище на обиталище, за да разработите лукавството ми! Едни против други ще ги надъхвате, едни против други ще ги направите да се мразят и хулят, завиждат и обиждат, нараняват и убиват! И всички вие ще се съревновавате, за да започне дървото ми да се пълни с плодовете на смъртта и ада!
Никой дух отсред вас да не остане без къща, и никоя клонка да не остане без душа, осъдена от Оня горе, за да пълни селенията на ада, които ни принадлежат!
Ето, верни мои ангели! Пълноводни реки вече бликват от бездната, за да се утвърдят времената ни на земята! Тигър и Ефрат ще станат нашите потоци, пълни с чародейства, проклинания, магии, измами и учения, с които ще залеем лицето на земята! И дървото ми ще расте, расте, расте, расте! А родът човешки под моето дърво, ще умира от лукавството ми, както умряха Адам и Ева под дървото за познаване на доброто и злото!”
От думите на дявола цялото множество от паднали ангели изригна във възклицания от демоничен възторг, тъй щото Сатана отново трябваше да размаха крилата си, за да възцари тишина. И той, летейки край клоните, отново закрещя, казвайки:
“Нека до мен долетят началниците на всичките разклонения, и онези, които белязах с моя знак да ми бъдат Хеспериди!”
Последните думи на дявола ме учудиха, тъй щото извърнах главата си към Исус, а Той ми проговори, казвайки:
“Нека не те учудват думите на дявола! Защото той е Хеспер, богът на вечерницата, с която идва залезът на земята. А Хеспериди са тези, на които той дава да пазят плодовете от дървото му, в съгласие с древната легенда, където Хесперидите били дъщери на бога Атлант, пазещи златните ябълки на Гея, разбирай земята. А ти виж духовете, които ще се явят при Сатана…”
Отново гледах, когато изсред клоните на дяволското дърво към Сатана полетяха десет началника, като се събраха в кръг около него. И ето, че там той казваше на всички:
“Гледайте фосфорното ми видение, верни на силата ми! Защото чрез вас аз ще направя славата на последния Денница да е по-голяма от славата на първия. А синът да надмине баща си!”
В този миг отсред сърцето на дявола се яви зелена фосфорна светлина. А пък в самото видение се разкриваше мигът на грехопадението на Адам и Ева. И ето, че Сатана посочи с костеливите си ръце към дървото, където се явяваше като змия пред първите човеци. А след това каза на първия от духовете си:
“Гледай Авадоне! Защото теб посочих и избрах за княз на бездната! Виж дървото, под което са Адам и Ева, и знай от мен, че ето така ще направиш дървото на смъртта и ада за целия човешки род. Понеже Ева видя дървото като добро за храна! Така и ти ще направиш много религии и вярвания, които непременно ще имат привидно добри и справедливи богове! А скакалците ти, като хващат душите на повярвалите човеци, ще ги направят клонки от дървото на смъртта и ада. За да пищят от ужас, когато преминат от живота в смъртта, и разберат, че никакъв добър бог не ги е спасявал в битието им. Тази е волята ми за тебе, и аз знам колко безгранична е духовната ти сила, за да работиш за дървото ми!”
След тези думи към Авадон, дяволът се обърна към втори от духовете си, като му казваше:
“Ваалфегоре! Любимецо мой! Гледай на видението с Адам и Ева и знай, че теб посочих за началник на плътската похот! Виж как другарката на Адам вижда дървото като желателно, и знай, че именно в плътските желания ще бъде вихъра на силата ти! Така ти ще покриеш цялото лице на земята с блудство и разврат, за да се гневи Оня на небесата, и да расте всякога погублението между човеците!”
След тези думи към Ваалфегор, дяволът се обърна към трети от духовете си, като му казваше:
“Ваале! Най-силен между силните! Дух на Антихрист ще бъдеш наречен в царството ми, и лъжепророческа ще е задачата ти. Ти ще бъдеш венец и украшение на десницата ми, понеже ще те направя да владееш над високопоставените. И Вавилон – най-властната от империите ми – твое дело ще е. Гледай на видението как аз казах на Ева, че ще бъдат като Бога. Знай от мен, че ето така ти ще довеждаш мнозина до пълна гордост и превъзнасяне, за да имат сърцето ми, та да се изживяват като богове, господари и високопоставени! В тази задача няма да си сам, но още седем мои началника ще работят за мисията ти!
Мамон ще ти бъде духът на алчността и сребролюбието, защото ми е най-верен сред верните! Дух е на сърцето ми!
Езавел ще ти бъде духът на контрола и чародейството, защото ми е най-посветен сред посветените! Дух е на левицата ми!
Корей ще ти бъде духът на завистта и злобата, защото ми е най-дързък сред дръзките! Дух е на десницата ми!
Едом ще ти бъде духът на презряното първородство, за да откъсваш клони от Дървото на Йеова, и да ги присаждаш към моето дърво!
Амалик ще ти бъде духът на грабителството, защото ми е най-ненаситен сред ненаситните!
Молох ще ти бъде подпалвачът на съвести, защото ми е най-огнен сред огнените!
И пак Ваалфегор ще се включва в мисията ти, като дух на Моав, за да бъде напълно успешно владичеството ти. А към всичко това водите на Ефрат ще минават пред тебе, за да избуяват сърцата човешки като трева, която заран никне, а вечер се покосява…”
След тези думи към Ваал, дяволът протегна ръката си и отново докосна Авадон, като му казваше:
“Авадоне! Още една задача ще извършиш за любимия си херувим, за да ми устроиш владенията в дълбочините на пъкъла. Защото там ще направя трона си, и ще утвърдя престола си, докато се изпълни времето на въздаянието ми от Оня, Когото презирам в сърцето си! Виж във видението как казвам на Ева, че никак няма да умре! А за подобно мое лукавство ще е нужна вяра на човеците в задгробния живот! И нека реката ти Тигър скоро утвърди Египет като царство на моята магия и твоята астрология, заедно с всичките му гибелни богове, с които всякога ще се утешавам…”
След тези думи към Авадон, дяволът пристъпи към последния от духовете. И като го обгърна в крилата си, казваше му:
“Ти си най-възлюбеният от всичките духове в царството ми! Ти си върхът в короната на дървото ми, смисъла на битката ми и последното въплъщение на името ми Денница! Теб ще нарекат Антихрист, син на мъдростта ми и предел на засеняването ми! Авадон ще те обучава, и реките на бездната ще те отрастват! Виж предела на бащината си сила, последни мой Деннице! Виж как казах на Ева, че никак няма да умре, но ще се отворят очите й! А да търпя ли човеци, които имат очи за Светлината на Йеова, когато могат да имат очи за моят фосфорен блясък?
Твоето време, Антихристе, е в края на дните, когато ще се явиш на земята, като последен Денница, за да отнемеш на всичките човеци очите за Небесния Йеова и Сина Му, и да им дадеш очи за нас и нашето царство! Тогава всички останали ще влеят силата си в твоята сила, и ще сплетат клоните си в твоя клон!
Аз ще бъда с теб, и цялото дърво на смъртта и ада ще работи през всички хилядолетия, за да се възвиси ръстът ти, и да се уголеми мощта ти до времето, когато ще ти дам дишане, за да бъдеш най-могъщият цар на земята…”
След тези думи дяволът се въздигна отново пред цялото си дърво, като закрещя, казвайки:
“На работа, мои усърдни духове! Разливайте гъстата смола на мрака ми и направете дървото ми отрупано от плодове! Защото всеки плод ще бъде една малка Венера, която при последния Страшен Съд на Онзи горе ще намери сетнината си в огнените вълни на голямата Венера!
Клоните Изток и Вавилон, Египет и Содом нека работят за изявата на най-високия клон, моята бъдеща и последна Асирия, с която ще облекча парещата болка в очите си! И нека смърт и зло всякога спохожда живота на всичките човеци, които Неговото дихание ще извика за живот по лицето на земята!”
В този миг Господ спря видението на стоп-кадър, като приближи духа ми при разперилия крилата си дявол, до няколко сантиметра от тъмните му очи. И тогава видях как в самите зеници на Сатана кървеше същото онова дърво, което забелязах и в предишното видение. А Исус, като ме отдръпна назад, ми проговори, казвайки:
“Слуго Мой! Няма други слуги на Небето, на които да съм давал това видение, на което ти стана свидетел! Но сега искам всички Мои, които съм запечатал като поколение на Грабването, напълно да проумеят демоничния проект “Денница”. Защото в този проект четири духовни империи вливат силата си за успеха на петата, и четири клона се събират в края на времето, за да предадат силата си на петия клон!
Блажени и Святи всички, които превъзмогнат над дървото на смъртта и ада, за да се закрепят като клонки на Моето Дърво!
Блажени и Святи всички, които съм просветил със Скритата Си Манна, защото над тях духовете на лукавството и тъмнината нямат никаква власт и сила! И Зорницата на Божия Пророчески Дух им е неизразимо по-силна от Денницата на дявола!
Ето, Аз ще дам още едно видение на слугата Си! Видение от последното време, за да видите сегашното състояние на петте поколения от дървото на смъртта и ада! И пълни със Скритата Ми Манна – да бъдете Моето поколение на съкрушителен триумф върху змея, звяра и лъжепророка!
Аз, Светлата Утринна Звезда, дадох това видение на пророка Си! Блажен и Свят всеки, който Ме вярва!”

Едно мнение за “ПРОКЛЯТИЕТО ДЕННИЦА – II ГЛАВА

Leave a Reply