ВЛЕЗ В РАДОСТТА НА ГОСПОДАРЯ СИ! – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Аз зная, че мнозина от нас са преживели тежко мразовитите месеци от последната пророческа книга, свързана с “Руините на Пентаполиса”. Зная също, че за книгите от изминалата 2011 година трябваше да платя най-високата цена от гонение и ужасни дяволски отмъщения, тъй щото здравето ми се влоши и душата ми съвсем отмаля от непрестанната буря, на която бях подложен. И както в много последни книги Господ Исус ми казваше да предупредя братята и сестрите си, така и тук отново ще потвърдя, че времето ми за писане на пророчески книги вече изтича, а интензивността, с която пишех в минали години, никога повече няма да се повтори. Това съвсем ясно доказва, че Спасителят вече е дал всичко най-важно и съществено, което е поискал да даде чрез слугата Си.
Със сигурност в Свещеното Писание на Отца, Сина и Святия Дух има стотици и хиляди неизявени откровения и духовни врати, които Святата Троица би изявила на Господните слуги и помазаници. Но още по-сигурно е, че за всеки лъч от Божията Истина се плаща скъпа цена. И ако аз се покорих в сърцето си на Христовия Глас, за да раздавам даром на Божието домочадие всичките напътствия, насърчения, увещания, поучения и тайни от Скритата Манна, то през изминалите години те страшно натежаха върху сърцето ми. Дотолкова много, че вече усещам постоянна немощ, наложена ми от Всевишния, за да не се превъзнасям поради многото откровения, които получих от Него. Не бих се наел да привеждам тук свидетелства и доказателства, защото зная, че Святият Дух непременно ще потвърди на всичките ми приятели за какво духовно изпитание става въпрос. Колкото до тази пророческа книга, която Господ изрично ми заповяда да напиша, то аз никак не бих могъл да я утая от Божиите чеда, понеже виденията в нея са духовно продължение на виденията от “Тежестта на Короната” и “Руините на Пентаполиса”. Понеже в тези две последни книги Господ разкри на всички ни, че вторият слуга с петте мнаси, на който е дадено да има власт над пет града, е Христовата Църква, владееща над Пентаполиса. Самите мнаси са петте разумни девици. А пък девиците отговарят на петте растения на Божия Свят Елей, които са Маслината, Смирната, Касията, Канелата и Тръстиката. И докато за Маслината и Смирната нещата са по библейски ясни, понеже те духовно олицетворяват Филаделфийската и Смирненската църкви, записани в “Откровението”, то при останалите три разумни девици нещата са заключени в божествена тайна, която Господ Исус Христос ще изяви чрез слугата Си тук, в тази последна пророческа книга, наречена “Влез в Радостта на Господаря си!”. Тайна, с която ще разберем как Маслината, Смирната Касията, Канелата и Тръстиката събират в себе си оцелелите Сионови пленници от Пентаполиса, за да ги въздигнат на Господния Хълм. Или, казано най-кратичко:
Да разберем какъв е изходният път пред всички онези християни, които са послушали Господния Глас и са били освободени от религиозно-демоничната власт на Сатана, ясно изразена в църквите на Ефес, Пергам, Тиатир, Сардис и Лаодикия.
Ако в предишната пророческа книга аз видях това съвсем бегло – като спасителни лъчи и библейски стихове, които въздигнаха Божиите люде до църквите на Смирна и Филаделфия, то тук Исус ще ни даде изобилно просветеният прочит на тези най-славни събития до Мига на Грабването.
А сега нека да продължа с още няколко думи, преди да ти разкрия разговора, който имах с моя Господ, за написването на виденията в тази книга. Виждаш ли, мили мой братко, аз не искам да успокоявам никого с празнични обещания, че щом е разбрал какви са руините на Пентаполиса, то ще съумее лесно да превъзмогне над тях. В крайна сметка в тези руини се оглежда цялата християнска религия на този свят. И онези седем най-смъртоносни и разрушителни червея ще продължат да я прояждат и развращават. А верният и истинен последовател на Господ Исус Христос трябва да повдигне главата си и да погледне нагоре – към Хълма Господен, където в Славата Господна пребъдват Смирна и Филаделфия. Людете Елеазар и людете Итамар. Защото именно те са, на които Исус ще даде да влязат в Радостта Му. А като се замислиш върху чудесната дума “радост”, то непременно трябва да я обвържеш с най-славният миг, който предстои за Христос и Църквата. Мигът на Сватбената вечеря, когато Сам Бог Отец ще съчетае Младоженеца и Невястата. Този миг, за който в “Откровението” е записано:
“Нека се радваме и се веселим (ето я Радостта на Господаря ни, в която сме призовани да влезем – б.а.) и нека отдадем Нему слава; защото дойде сватбата на Агнето, и Неговата жена се е приготвила. И на нея се позволи да се облече в светъл и чист висон; защото висонът е праведните дела на светиите. И каза ми: Напиши: Блажени тия, които са призвани на сватбената вечеря на Агнето. И казва ми: Тия думи са истинни Божии думи…” (Откровение 19:7-9)
Как мислиш, верни мой приятелю? Защо в тези най-прекрасни стихове се говори за една жена на Христос, “Неговата жена”, а Сам Господ ни е дал в притчата Си откровение за “пет разумни девици”, които минават със запалени светилници през отворената Врата? Това не иде ли да ти покаже, че Спасителят ще осъществи едно последно духовно сливане, когато петте девици ще се превърнат в една Невяста, в “Неговата жена”? И ако това е Небесно откровение за девиците, станали Невяста, то какво ли ще да е откровението за Маслината, Смирната, Касията, Канелата и Тръстиката, които се превръщат в Божий Елей? Не е ли нужен именно Елей, за да се помажат Младоженецът и Невястата от Бог Отец пред Неговия Свят Олтар? Помнят ли Божиите чеда как преди девет години Исус им даде пророческата книга “Пастир мой”, в която с видения им разкри съставките на Божието Свято Миро? Помнят ли благодатните думи в Давидовия 23 псалом, където Божият сладкогласен певец възкликва:
“Помазал си с миро главата ми; чашата ми се прелива…” (Псалом 23:5)
Помнят ли думите на Бог Отец към пророка Му Моисей, с които Той изрично му заповядва:
“Вземи си изрядни аромати, от чиста СМИРНА петстотин сикли, от благоуханна КАНЕЛА половината на това, сиреч, двеста и петдесет сикли, от благоуханна ТРЪСТ двеста и петдесет сикли, от КАСИЯ петстотин, според сикъла на светилището, и от дървеното МАСЛО един ин; и да ги направиш миро за свето помазване, мас приготвена според изкуството на мироварец; това да бъде миро за свето помазване…” (Изход 30:22-25)
Ако Отец е имал благовонния Си Елей всред народа Си Израил, то няма ли и Синът да има Святото Си Миро всред Църквата? Няма ли да има онези Свои благоуханни и помазани слуги, за които истинно свидетелства Апостолът Му Павел в посланието си:
“Защото пред Бога ние сме Христово благоухание за тия, които се спасяват, и за ония, които погиват. На едните сме смъртоносно ухание, което докарва смърт, а на другите животворно ухание, което докарва живот. И за това дело кой е способен?” (2 Коринтяни 2:15-16)
“Ние сме Христово благоухание…” – заявява Господният слуга. Не че са били помазани с някакви плътски аромати, за да миришат хубаво, но че те самите са Святото Миро на Христос и съвършена изява на Маслината, Смирната, Касията, Канелата и Тръстиката, съвършено свързани от Святия Дух. А така, братко мой, ти непременно разбираш, че на Своята Сватба Господ непременно ще има Своята Църква, която чудесно олицетворява както петте разумни девици, станали една Невяста, така и петте растения на Божието Свято Миро, станали един Свят Елей.
Така вече стигам и до разговора, който имах с моя Спасител в първите дни на февруари, когато все още бях на процедури в балнеосанаториум в Павел баня, поради възпалените ми нерви в гръбначния стълб. Една вечер Той се сниши над духа ми и започна да ми говори, казвайки:
“Слуго Мой! Още веднъж ще трябва да упражниш Силата Ми, и още един тежък товар ще трябва да понесеш върху плещите си за Спасението и въздигането на Моята Църква на Хълма Господен. Руините на Пентаполиса, които ти дадох да изобличиш с виденията в предишната книга, предизвикаха всичката ужасна ярост против живота ти. И онези развенчани, съкрушени и разобличени духове на Сатана се надигнаха на зловеща вендета спрямо теб и поискаха да те убият. Но Аз нито за миг не съм престанал да те пазя и закрилям, тъй щото вълните им безславно се разбиха в Канарата, а ти продължаваш да живееш, макар и болезнено пострадал по плът. И сега какво друго да ти кажа, освен истинните Ми думи, че с това привременно страдание ти плащаш цената за една вечна тежина на Слава?
Да, Стефане! Защото при всичкото умножено беззаконие на погиващия свят твоят Господар трябва да има сърце, което слуша Гласа Му, и дух, който се зарежда и презарежда от Светлината Му. Защото, както съвършено вярно писа по-горе, Аз имам една Църква на Сватбата Си, и Отец Ми – един Свят Елей, с който да помаже челата на Младоженеца и Невястата.
Как мислиш тогава? Кой е мигът, когато петте девици ще станат една Невяста, а петте растения на Божието Свято Миро – един благовонен Елей?”
“О, Исусе!” – отговорих аз:
“Притчата Ти ясно ни показва, че преди завръщането Си Ти изпрати на света Своите Верни слуги, които посред нощ прогласиха думите:
“Ето младоженецът иде! излизайте да Го посрещнете!” (Матея 25:6)
А тогава разумните девици запалиха светилниците си и отидоха да Те посрещнат, докато неразумните не запалиха своите, понеже нямаха масло. И неразумните девици поискаха от разумните да им дадат от маслото си, но разумните им отказаха, понеже знаеха, че Ти никак не благоволиш във Вавилонската търговия. И затова ги отпратиха с думите:
“Да не би да не стигне и за нас и за вас, по-добре идете при продавачите и си купете…” (Матея 25:9)
И когато неразумните отидоха при продавачите да си купят масло, Ти пристигна, и Твоите девици влязоха при Тебе, а вратата се затвори…”
Господ се усмихна на думите ми, а след това отново ми проговори, като казваше:
“А как ти, слуго Мой, разбираш това, че и петте разумни девици имат масло в светилниците си? Не отговаря ли маслото именно на Маслината, която е Филаделфийската Ми Църква в Духа и Силата на Давид, както и на Смирната, която благоуханно свидетелства за него? И става ли ти ясно, че в мига, когато Младоженецът отваря вратата за Своите пет разумни девици, те вече са съвършено съединени като една единствена Църква? Как ще се извърши това съединяване, Стефане? Понеже ако то не би се случило, то тогава всяка от девиците би имала само по една от съставките на Божието Свято Миро. Тогава Маслината би дошла с Маслото си. Смирната и Касията – с благоуханните си смоли. Канелата – с тръпчивия си прах, а Тръстиката – със сладкия си сок. Но ето, че притчата Ми говори за друго. Тя показва, че петте разумни девици са обединили Святите си дарове и призвания, и така са станали една Господна Невяста. А кой е Моят призив, който е вдъхновил едновременно и петте девици, за да се съединят в Свят Елей за своя Господ?”
В устните на Исус блестеше такава ослепителна Светлина, щото въпросът Му всъщност беше отговор. И аз, уловил отговора, с вълнение извиках, казвайки Му:
“Ах, Спасителю мой! Има един единствен Твой призив, който е силен да вдъхнови и петте Ти разумни девици. Това са думите от Твоята притча, където Ти казваш на слугата Си:
“Хубаво, добри и верни слуго! над малкото си бил верен, над многото ще те поставя; влез в радостта на господаря си…” (Матея 25:23)
Една Твоя девица затова е разумна, понеже има Разум да проумее, че Радостта на Младоженеца може да бъде само с една Невяста. И ето този божествен Разум от Святия Дух съвършено съединява Твоите девици в една Славна Църква. Църква, за която в “Откровението” е записано:
“Нека се радваме и се веселим и нека отдадем Нему слава; защото дойде сватбата на Агнето, и Неговата жена се е приготвила…” (Откровение 19:7)
След цитирането на стиха от “Откровението” Исус се усмихна и погали главата ми. А след това с твърде съкровен Глас продължи да ми говори, казвайки:
“Сега разбираш ли защо Аз отново дойдох при теб, слугата Ми? И проумяват ли вече Моите люде, че не е достатъчно да излязат от руините на Пентаполиса, но трябва да уловят последното движение на Духа, свързано с Мига на Грабването.
А движението е именно това – да влезете всички в Радостта на Господаря си! И да бъдете Едно в Духа, както Аз и Отец Едно сме!
За подобно движение, слуго Мой, е нужно пророческо видение и прицел! Именно видението и прицела Аз ще дам на Моите Звани, Избрани и Верни в тази Свята пророческа книга!
Защото е дошло времето Ръката Господна да се свие, и петте й пръста да станат един юмрук!
Защото е дошло времето Мироварецът да съедини съставките на Святото Си Миро, за да бъдат Божият Елей на Сватбата!
Защото е дошло времето петте девици да станат една Невяста!
Аз, Господ и Бог от Хълма Сион, Младоженецът на Невястата Си, днес призовавам людете Си Елеазар и людете Си Итамар да Ме последват в Святите видения, които ще дам на пророка Си! Защото на вас, люде Мои, Отец Ми дава Силата, за да утвърдите изходния път на Сионовите пленници, и да ги въздигнете до Вратата на Младоженеца!
А ти, слуго Мой, сега Ме последвай в първото от виденията, които ще дам на сърцето ти. Защото е видение, разкриващо предисторията на добрия и Верен слуга, тоест, за времето преди още да е влязъл при Господаря си…”

3 мнения за “ВЛЕЗ В РАДОСТТА НА ГОСПОДАРЯ СИ! – НАЧАЛО

Leave a Reply