ВЕЧНОТО ПРОКЛЯТИЕ НА ОГНЕНОТО ЕЗЕРО – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С ВЕЛИКАТА ТАЙНА НА БОЖИЯ ЯРОСТЕН ГНЯВ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Само на Бог Отец, Господ Исус и Святият Дух са явни всичката почуда, трепет и благоговение, които изпълниха сърцето ми от видението, което преживях. Не намирам думи, а колко по-малко изречения, с които да изкажа безпределното си възхищение и преклонение пред Вярността, Благостта и Милостта, с които ме загърна моят Господ. Аз наистина бях прогледнал чрез Скритата Манна в една тайна, която е преминавала през вековете и хилядолетията, без никога да е била разкривана на човеците. Но сега, когато тя вече е разкрита, аз непременно трябва да продължа напред. Защото фактът, че планетата Венера е обещаното огнено езеро за нечестивите, вече предизвиква ума ми да мисли съвършено различно. Нещо повече – при сравняването на ада с огненото езеро, аз откривам, че последното е неизмеримо по-страшно и ужасно от ада.
Защо обаче огненото езеро е по-страшно и по-ужасно?
Най-малкото – поради факта, че в това езеро ще се изпълнява физическо наказание за нечестивите, а не само духовно такова. Планетата Венера е физически обект, за който астрономите отдавна са открили, че е най-горещото космическо тяло в Слънчевата система. По-горещо дори от планетата Меркурий, която е по-близо до Слънцето. Защо? Именно защото Венера има специфични особености, които я правят място, съвършено точно избрано за наказанието на нечестивите. Няма да скрия от теб, че след видението от древността, което Исус даде на сърцето ми, аз побързах да открия и прочета информация за планетата Венера. И понеже имам удобна връзка с Интернет, веднага намерих астрономически сайтове, където разбрах много подробности за самата планета. Какво беше учудването ми, когато три най-важни характеристики на планетата Венера буквално се припокриха със стиховете от псалома, които гласят:
“Господ изпитва праведния; а Душата Му мрази нечестивия и онзи, който обича насилие. Над нечестивите ще навали примки; огън и сяра и горещ вятър ще бъдат съдържанието на чашата им…”  (Псалом 11:5-6)
Огън, сяра и горещ вятър!
Запомни тези три характеристики, братко мой! Защото с тях се казва всичко за Венера! Това е огнена планета, чиято температура денем достига до петстотин градуса по Целзий на повърхността! Самата температура на планетата не може да падне по-ниско, понеже на Венера има ясно изразен парников ефект, дължащ се на изключително плътната облачна атмосфера от серни изпарения, която задържа жестоката температура на повърхността. Убийствената мощ на слънчевия вятър ежедневно атакува планетата с милиарди тонове от радиоактивни лъчения. Така на Венера има чудовищни бури от горещи ветрове, пълни със сяра, а от облаците по повърхността й постоянно текат проливни дъждове с кондензирана сярна киселина. И колкото страшна е сярната киселина, която се излива отгоре, толкова по-страшни са гигантските реки от разтопена лава, които текат отдолу.
Огън, сяра и горещ вятър!
Сега разбираш ли по-добре каква ще е сетнината на нечестивите?
И проумява ли сърцето ти, че ако адът е място за духовно наказание на нечестивите души, то огненото езеро е място за физическо наказание на всичките нечестиви родове от демони и човеци?
“Ама как така?” – би възразил непросветеният ум:
“Та нали уж адът беше сетнината на грешните? За какво физическо наказание ми говориш, братко мой, когато грешните души нямат тела и биват мъчени само духовно?”
Вярно е, че те сега нямат тела и обитават духовно в ада. Това е напълно вярно. Но още по-верни са думите на Господ Исус Христос, които гласят:
“Недейте се чуди на това; защото иде час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят Гласа Му, и ще излязат; ония, които са вършили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане…” (Йоан 5:28-29) 
Тези библейски стихове винаги са били прочитани, но твърде малко са били осмисляни. Вярващите са стигали само до първата част на обещанието, което касае възкресението на праведните, сиреч:
“…ония, които са вършили добро, ще възкръснат за живот…”
Но ние нека да прочетем внимателно и втората част от обещанието, която касае сетнината на нечестивите:
“…а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане…”
Когато Господ Исус Христос казва, че праведните възкръсват за Вечен Живот, а нечестивите възкръсват за вечно осъждение, то нека Неговите думи бъдат счетени за Истина, а всички човешки мъдрувания за лъжа. Защото това е Божията Истина, Господната Правда, че Бог промисля Вечен Живот за праведните и вечно наказание за нечестивите. И понеже фактът на Възкресението не е друг, но е обличането на духа с ново тяло, то самото тяло вече предполага обитаване не само в духовна, но и във физическа реалност. Спомни си, братко мой, как възкръсналият Исус се приближи до учениците Си и каза на съмняващия се Тома:
“Дай си пръста тука и виж ръцете Ми, и дай ръката си и тури я в ребрата Ми; и не бъди невярващ, а вярващ…” (Йоан 20:27) 
Спомни си и други Негови думи, изречени към смаяните Му ученици:
“Защо се смущавате? И защо се пораждат такива мисли в сърцата ви? Погледнете ръцете Ми и нозете Ми, че съм Аз същият; попипайте Ме и вижте, защото дух няма меса и кости, както виждате, че Аз имам…” (Лука 24:38-39)
Спомни си дори това, че Господ яде с учениците Си, казвайки им:
“Имате ли тук нещо за ядене?” (Лука 24:41) 
Дух наистина няма меса и кости, според както ни казва Исус. Но възкръсналият има както меса, така и кости. И ако имал бих причина в тази книга да говоря за Възкръсналия Исус, то аз бих Го прославил с всичките славословия на устните си и с цялото благоговение в сърцето си. Но тук и сега мисълта ми е друга, понеже е продиктувана от божественото откровение на Скритата Манна. Откровението, че огненото езеро, което Господ е запазил за края на времето, при възкресението на нечестивите човеци, ще бъде планетата Венера. Защо обаче това е планетата Венера?
Дълбок и изчерпателен отговор ти ще получиш във всичките останали видения в тази пророческа книга. Но точно тук искам да ти напомня стиховете от посланието на Апостол Петър, където той предупреждава всички ни с думите:
“А Господният ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с бучение, а стихиите нажежени ще се стопят, и земята и каквото се е вършило по нея ще изчезнат. Прочее, понеже всичко това ще се стопи, какви трябва да сте вие в свето живеене и в благочестие, като очаквате и ожидате дохождането на Божия ден, поради който небето възпламенено ще се стопи, и стихиите нажежени ще се разложат! А според обещанието Му очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда…” (2 Петрово 3:10-13)
Виждаш ли колко ясно и точно Апостолът е казал:
“…стихиите нажежени ще се стопят, и земята и каквото се е вършило по нея ще изчезнат…”
Земята наистина ще изчезне след Милениума, при последния бунт на Сатана и човеците против Бога, когато Огън ще падне от Небето и ще ги изпояде. Но обещанието на Господ Исус Христос за наказанието на възкресените нечестиви не може да изчезне, нито да бъде игнорирано. То ще бъде изпълнено на друга планета, която няма да изчезне, но се пази и приготвя за изпълнението на Божия Яростен Гняв. И това е планетата Венера – огненото езеро, приготвено за присъдата против нечестивите човеци. Това езеро е реално и физическо – заради реалните физически тела, с които нечестивите ще бъдат облечени във времето на възкресението си. Това огнено езеро носи съдбата и предвещанието си още от мига на бунта и падението на дявола, когато той си присвои древното име на планетата Венера, а именно Денница (по-късното й име Венера е дадено чак по времето на римската империя, когато всички планети в Слънчевата система са били прекръстени с имената на римските божества).
Разбираш ли сега, братко мой, че тази планета, която отдалече прилича на Небесен диамант, и е най-бляскавото светило преди изгрева и залеза на Слънцето, отблизо ще бъде вечният кошмар и ужас, трепет и зверски крясък на всичките нечестиви. И ако бих ти говорил за всичко това, упражнявайки собственото си въображение, аз по-скоро бих сложил ръка на устата си и бих млъкнал. Но в случая става дума не за моето въображение, а за пророчески видения от Господ Исус Христос, станали възможни поради това, че Той ми даде да пия от Златната Стомна със Скритата Манна. Защото тази Скрита Манна е тайното Божие Слово, давано от Господ според Личния Му Избор и предузнание на Неговите Избрани. Само можеш да предполагаш колко близко сме до изпълнението на всички библейски пророчества, касаещи възкресението на праведните, а след това и на нечестивите. Само можеш да благоговееш, когато Сам Господ ти дава да проумееш Святите думи на пророка Му Даниил:
“И в онова време великият княз Михаил, който се застъпва за твоите люде, ще се подигне; и ще настане време на страдание, каквото никога не е бивало откак народ съществува до онова време; и в онова време твоите люде ще се отърват, – всеки, който се намери записан в книгата. И множеството от спящите в пръстта на земята ще се събудят, едни за вечен живот, а едни за срам и вечно презрение. Разумните ще сияят със светлостта на простора, и ония, които обръщат мнозина в правда като звездите до вечни векове…” (Даниил 12:1-3)
Господ Исус не от вчера говори на чедата на пророческото благовестие, че в този миг се води страшна битка в духовния свят между Небесните войнства на Архангел Михаил и силите на всичкото дяволско нечестие. Но ето затова тази пророческа книга започна с видение от древността, когато лично Божият Архангел посочи съдбата на дявола и на името му, което той си присвои от най-бляскавата планета в Слънчевата система. И понеже Господ Исус сега те намира с това послание като един от разумните, който иска да сияе със Светлостта на Простора, то се приготви да приемеш всичките видения и тайни на тази пророческа книга. За да бъдеш укрепен духовно и сърцето ти да бъде изобилно просветено относно сетнината на нечестивите.
А сега нека вече да продължа с видението от Божието Светилище, свързано с великата тайна на Божия Яростен Гняв. Ето думите, които Исус ми проговори, когато въздигна сърцето ми до Хълма Сион:
“Слуго Мой! С Духа Си ще потвърдя в сърцата на всичките Ми братя и сестри, но и на тебе лично ще кажа, че пишеш възможно най-дълбоката и най-страшна пророческа книга в живота си. Не че преди нея не съм ти говорил за сетнината на нечестивите и за ужаса, който ще ги сполети. Нека верните, които от години храня чрез тебе, да си спомнят, че им говорих за “Червеят, който не умира, и огънят, който не угасва”. Нека разумните си припомнят виденията от книгата “Как ще избегнете от осъждането в пъкъла?”. Нека всеки по всякакъв начин да укрепи сърцето си, като си спомни всичкото благодатно слово, което Аз изливах в сърцето ти, за да осветявам и просветявам вярната Си Църква. Но точно сега Аз ще кажа на всичките Божии чеда, че както пророк Моисей имаше най-голямото си възкачване пред Бога на планината Нево, и на върха Фасга, така и пророкът Ми Стефан има най-голямото възкачване пред Мене с тази пророческа книга. Защото тя ще се простре чак зад границите на Милениума, и дори до новото небе и новата земя.
Кой тогава би казал, че Господ не е говорил твърде мощно и помазано чрез пророка Си? Коя е тази земна черепка или кой е този нечестив дух, който няма да потрепери от Светлината на Господния Меч? Кой е този дух на нечестие или цар на ужасите, който няма да потрепери от Ужаса, Който съм Аз? Или кое е онова духовно нищожество, което си въобразява, че като забива ноктите си в тялото на пророка Ми ще го уплаши или върне назад? Няма ли Аз да отсъдя праведно на всеки сетнината му? Няма ли с каквато мярка са мерили нечестивите, с такава да им отмеря? Няма ли с каквато съдба са съдили насилниците, с такава да им отсъдя?
Ето, казвам ти слуго Мой, че тази пророческа книга ще я четат не само човеци! Не! Самият дявол и Сатана заедно с всичките си червеи ще я обсъжда в тъмното си обиталище и тя ще му напомни за всичкия страх, ужас и трепет, които ще нападнат демоните му и нечестивите му слуги, когато дойде мигът на Божия Яростен Гняв!
Слушай, Моя Църкво, думите, които Отец Ми Всемогъщият ще изрече на слугата Си! И виж великата тайна на Божия Яростен Гняв, която ще му бъде разкрита!
Слушай, враже Господен, за сетнината си в огненото езеро! И побързай да напомниш на всичките си насилници, че времето на присъдата им тича неудържимо!
А ти, слуго Мой, тръгни след Мене! Защото по Волята на Моя Всемогъщ и Свят Отец сега те въвеждам в Неговото Светилище!”
След последните думи на Исус аз се намерих с Него пред Божието Светилище. И ето, че Господ отвори вратите на Светилището, като пристъпи напред, а аз, заслепен от Огъня и Светлината на Отца, паднах на колене и закрих с длани лицето си. А тогава Исус проговори на Отца, като Му казваше:
“Всемогъщи и Святи Мой Отче! По Твоята изрична Воля и заради праведните Ти съдби сега въвеждам пророка Ти в Присъствието Ти! Благоволи, Отче Мой, да му явиш великата тайна на Твоя Яростен Гняв, който ще се открие против всичкото нечестие на хора и демони!”
След тези думи на Исус, към сърцето ми долетя гръмовния Глас на Бог Отец, Който ми казваше:
“Сине човешки! Аз съм Отец ти, а ти си слугата Ми! Тебе посочих, тебе помазах и тебе утвърдих, за да явиш Словото Ми и съдбите Ми, както за праведните, така и за нечестивите! И днес, когато нозете ти пристъпиха към върха на Моята тайнствена Премъдрост, Аз ще ти дам изобилен достъп до най-голямата тайна, която касае осъждението на нечестивите и хвърлянето им в огненото езеро, което гори с жупел.
Пристъпи след Зорницата Ми, сине човешки, за да получиш видение и Слово от Скритата Манна против Денница, хвърленият на земята херувим заедно с недостойните ангели, за които се пази огнена ярост довека!
Пристъпи в стаята на Моя Яростен Гняв и виж какви са вечните връзки на нечестивите, които пазя за Съда на Великия Ден, когато с Мощната Си Десница и с Лютия Си Гняв ще поразя старото небе и старата земя, като оставя всред тях само едно огнено слънце, което ще изсипва яростния си вятър, и една проклета и обречена планета, която ще се превърне във врящ котел от огън, сяра и жупел. За да бъде огнено езеро и вечна сетнина за всичките нечестиви!
Пристъпи при Гнева Ми, сине човешки! И знай, че колкото голям е Яростният Ми Гняв, с който ще въздавам на нечестивите за вечни векове, толкова по-голяма е Милостта, Благостта и Любовта, с които Аз те възлюбих! Понеже прие да носиш раните на Зорницата, да претърпяваш трънливия й венец, и да бъдеш най-благодатният й извор за малкия Ми остатък в последното време!”
След тези думи Гласът на Отец спря да ми говори, а Господ ми протегна ръка да ме възправи на нозете ми, като казваше:
“Ела с Мене, слуго Мой! Защото сега ще те въведа в Стаята на Божия Яростен Гняв! За да видиш вечните връзки, с които Божият Яростен Гняв ще въздаде на нечестивите!”
Останал почти без дъх от огнените думи на Отца, аз последвах моя Господ през средата на Светилището, където Огън и Светлина заслепяваха цялото ми сърце. И само това, че държах ръката на Святата Ми Зорница, ми позволяваше да продължа да вървя. Но ето, че накрая Исус застана пред желязна врата. И като натисна дръжката й, отвори я и влезе навътре, като придърпа и мен.
Братко мой! Няма да ти казвам, че беше страшно! Не! Вътре в стаята на Божия Яростен Гняв беше събран всичкият възможен смисъл на думата “ужас”. Един остър и непоносим дъх на сяра удари ноздрите ми, тъй щото залитнах. Но точно тогава със Светлина от ръката Си Господ ме покри в нещо като пашкул. И като посочи напред в стаята, казваше ми:
“Гледай, Стефане! И като гледаш – кажи Ми какво виждаш?”
Погледнах натам, накъдето ми сочеше Господният показалец. И тогава видях умален мащаб на Венера всред тъмния космос и огненото изгарящо Слънце, което изхвърляше гигантски вълни от радиация и огън към планетата. И ето, че като взрях още повече очите си, аз забелязах върху планетарната окръжност три връзки, вързани в една обща, която приличаше на сребърна верижка. Тя беше подложена на яростни атаки от киселинен дъжд, който падаше отгоре, на огън от разтопена лава, който я гореше отдолу, и на ураганен вятър от серни изпарения, който я блъскаше отстрани. При всяко докосване от капките на киселинния дъжд, верижката реагираше болезнено, като се опитваше да разкъса която и да е от трите си връзки. Но това имаше обратния ефект, понеже при опъването връзките се затягаха още повече. Самите капки, като прогаряха верижката, оставаха по нея цвърчащи рани, които само след секунди заздравяваха, за да се появят отново при следващите капчици от дъжда. Това ме накара да кажа на Исус:
“Господи мой! Виждам три връзки върху окръжността на планетата, които са вързани в една обща сребърна верижка! Над тази верижка вали дъжд от сярна киселина, а капчиците я прогарят! И не е ли това жупелът, който ще се изсипва върху нечестивите?”
“Да, така е! Това е жупелът на огненото езеро. Но ти сега виж отново трите връзки, вързани в сребърната верижка. И знай от твоя Господ, че тук в тази стая ти се показва неизменимата съдба на всеки от нечестивите, които ще бъдат възкресени и хвърлени в огненото езеро. Трите връзки, които виждаш в окръжността, са съответно духът, душата и тялото. Те са вързани така, щото никога в цялата вечност да не могат да се развържат…”
Думите на Господ бяха твърде страшни. А това ме накара да Го попитам:
“Да разбирам ли, Исусе, че веднъж възкресени нечестивите никога повече няма да умрат?”
На тези думи Исус ми отговори, като казваше:
“А какъв би бил смисълът да възкръсват, ако отново ще умират?
Не, слуго Мой! Затова кажи на всичките Божии чеда думите Ми:
Нищо, което бъде възкресено в последния ден, няма никога повече да умре! То ще си остане за вечността такова, каквото е било възкресено!”
Думите на Исус ме докоснаха толкова силно, щото едни стихове от посланието на Апостол Юда нахлуха в сърцето ми и аз отново попитах Господ:
“О, Исусе! Да разбирам ли, че възкресението на нечестивите е съдба както за нечестивите човеци, така и за демоните на Сатана? Понеже едни стихове от посланието на Апостола Ти Юда дойдоха в ума ми. И те гласят:
“…и че ангели, които не опазиха своето достойнство, но напуснаха собственото си жилище, Той ги държи под мрак във вечни връзки за съда на великия ден…” (Юда 1:6) 
“Виж отново стиха!” – ми каза Исус и продължи:
“Понеже тези думи на Апостола Ми са били четени по плът, а не в Духа и чрез Духа на Словото Ми! Понеже Отец Ми наистина е държал падналите с дявола ангели под мрак, както и ги държи до днес. Но стихът, свързан с вечните връзки, касае не мрака, а Съда на Великия Ден! Именно за Съда на Великия Ден са приготвени вечните връзки и ти сега си свидетел на една от тях! И ето това е великата тайна на Божия Яростен Гняв! Тайната, че целият род на нечестивите от старото творение ще бъде вързан във вечни връзки, за да обитава огненото езеро и да му се въздава за вечни векове…”
“А да разбирам ли, Исусе, че телата на всичките нечестиви духове ще бъдат вечният им затвор, където те да изтърпяват вечното си наказание?”
“Точно така Ме разбирай, слуго Мой! И за повече увереност си припомни Личното пророчество на Моя Бог и Отец, изречено против Денница и дадено на пророка Му Исайя:
“Как си паднал от небето, ти Деннице, сине на зората! Как си отсечен до земята, ти, който поваляше народите; а ти думаше в сърцето си: Ще възляза на небесата, ще възвиша престола си над Божиите звезди, и ще седна на планината на събраните богове към най-крайните страни на север, ще възляза над висотата на облаците, ще бъда подобен на Всевишния. Обаче ти ще се снишиш до преизподнята, до най-долните дълбочини на рова. Ония, които те видят ще се взрат в тебе, ще те разгледат, и ще рекат: Тоя ли е човекът, който правеше да трепери земята, който разклащаше царствата, който запустяваше света, и съсипваше градовете му, който не пускаше в домовете им затворниците си?” (Исаия 14:12-17) 
Ако ти би забелязал, че това пророчество касае човека-Антихрист, то колко повече ще касае съдбата на дявола?
Имай разбирането, че това е двуостър меч, сиреч, двояко пророчество, което касае както звяра, така и змея. Защото Денница, синът на зората, започва като дух, но ще привърши като човек и ще се плисне в огненото езеро в края на времето, когато Божиите стихии ще погълнат старата земя и старото небе, а от тях ще останат само Слънцето и Венера, за да се сбъдне писаното, че нечестивите ще бъдат мъчени денем и нощем до вечни векове.
Но ти сега продължи да гледаш връзките, които ти показвам. Защото освен дъжд от сярна киселина отгоре, ще ги измъчва и огън от разтопена лава отдолу. И освен огънят от лавата отдолу, ще ги измъчва и горещ вятър от всичките страни…”
Гледах отново на връзките, които безуспешно се опитваха да се разкъсат от сребърната верижка, но не успяваха. И тогава в сърцето ми се роди нов въпрос, който зададох на моя Господ:
“О, Исусе! Би ли ми казал по какво ще се различават телата на възкресените за Вечен Живот от телата на възкресените за вечно осъждане?”
Господ ме погледна с твърде проницателен поглед и ми проговори, като казваше:
“Задаваш Ми много дълбок въпрос, слуго Мой! И нека Аз сега да ти отговоря на него! Спомняш ли си как Апостол Павел написа на всички ви в посланието си:
“Понеже знаем, че цялото създание съвкупно въздиша и се мъчи до сега. И не то само, но и ние, които имаме Духа в начатък, и сами ние въздишаме в себе си и ожидаме осиновението си, сиреч, изкупването на нашето тяло…” (Римляни 8:22-23) 
А знаеш ли ти какво ще рече да изкупиш тялото си?
Ето, казвам ти, че да изкупиш тялото си, ще рече в духа ти да се намерят белези от духовното общение, които имат за аналог белезите на телесното. И за да Ме разбереш правилно, ще те попитам така:
Какво диша на земята твоето тяло?”
“О, Исусе! Тялото ми диша кислород!”
“Знай тогава, че ако тялото ти диша кислород, то духовно духът ти диша от Святия Дух! Тъй че ако на земята си дишал от Святия Дух, то тялото ти непременно се изкупва поради духовното общение!
Но ти сега отговори и на втория Ми въпрос:
Кое е второто най-важно нещо на земята за твоето тяло, освен кислородът?”
“О, Исусе! Това е водата! Ако не пия вода, ще умра!”
“Знай тогава, че ако тялото ти пие вода, то духовно духът ти пие от Живата Вода, за да изкупи тялото ти! А каква е химическата формула на водата? Знаеш ли я?”
“Господи мой! Водата се състои от два водородни и един кислороден атом!”
“Знай тогава, че и в Живата Вода се събират три присъствия.
Присъствията на Отец и Сина, (които духовно отговарят на водородните атоми) и Святият Дух, Който духовно е кислородът! Сега разбираш ли още по-добре защо животът на земята произлиза от водата?”
“Да, Исусе! Сега разбирам, че Творецът е оставил Святият печат на Своето Триединство в самата вода!”
Господ се усмихна на думите ми, а след това ми проговори, като казваше:
“Ето, че още едно знание от Скритата Манна изпълни сърцето ти. Но сега казвам за свидетелство на всичките Божии чеда, че ако искат да се намерят с изкупени тела, те трябва духовно да дишат от Святия Дух, и да пият Живата Вода на Святата Троица! Постоянно и непрестанно – до самия свършек и до мига на Възкресението!
Но ти сега отговори и на третия Ми въпрос:
Кое е третото най-важно нещо за твоето тяло на земята, освен кислородът и водата?”
“О, Исусе! Това е храната, която поглъщам, за да живее тялото ми! Това е хлябът, който ям!”
“Знай тогава, че ако тялото ти яде храна, за да живее телесно, то и духът ти яде от Хляба на Живота, сиреч от Словото Божие, за да живее вечно! Тъй щото, ако на земята си ял от Хляба Господен, тялото ти да бъде изкупено поради духовното общение.
А сега виж отново връзките на нечестивите, за да разбереш по какво техните възкръснали тела ще се различават от телата на възкръсналите праведни. И като начало, кажи Ми:
Виждаш ли някъде на Венера да има кислород?”
“Не, Исусе! Там има само отровни серни изпарения!”
“Знай от Мене, че възкръсналите тела на всичките нечестиви ще дишат серни изпарения. Понеже във времето, когато са живели на земята те не са изкупили телата си в общение със Святия Дух, но са ги развратили и са осквернили духовете си в общение с духовете на ада, чието дихание е с дъх на сяра.
А ти продължи да Ми отговаряш:
Виждаш ли някъде на Венера да има вода?”
“Не, Исусе! На тази планета има разтопена лава и горещ вятър!”
“Знай от Мене, че възкръсналите тела на всичките нечестиви няма да пият вода, но ще бъдат изгаряни вечно от разтопена лава, и изсушавани всякога от горещ вятър! Понеже във времето, когато са били на земята, те не са направили обиталище на Троицата, за да пазят учението Ми, но сърцата им са се разгаряли в огъня на Молох и Аароновите синове, и умовете им са тичали подир изсушителния вятър на Ахан, Амалик и Мамон! И не предупреди ли за това Моят Апостол Яков в посланието си:
“Защото слънцето изгрява с изсушителния вятър, тревата изсъхва, цветът й окапва, и красотата на изгледа й изчезва: така и богатият ще повехне в пътищата си…” (Яков 1:11)
И ето така Слънцето ще изгрява с изсушителния си вятър върху Венера, а огненото езеро ще въздига гигантските си вълни от лава, за да ги разплисква върху възкръсналите тела на нечестивите. Тъй щото да горят, но никога да не изгарят, и да димят, но никога да не изчезнат. За да се сбъдне писаното, за което Моят ангел прогласи в Откровението:
“Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белег на челото си или на ръката си, той ще и да пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева Му; и ще бъде мъчен с огън и жупел пред светите ангели и пред Агнето. И димът от тяхното мъчение ще се издига до вечни векове; и ония, които се покланят на звяра и образа му, не ще имат отдих ни денем, нито нощем, нито кой да е, който приема белега на името му…” (Откровение 14:9-11)
А ти за трети път Ми отговори:
Има ли някъде на Венера храна? Има ли на нея хляб и мляко, масло и мед?”
“О, Исусе! Нищо такова няма на Венера! Аз виждам само огън, дим и изпарения!”
“Знай от Мене, че единствената храна на възкръсналите нечестиви, които ще населят огненото езеро, ще бъде пламтящата смола, която духовно ще отговаря на всичкото нечестиво общение, което покварените човеци са имали с демоните на Сатана и със словото на заблудата! И за всичко това Аз ще ти дам да разкажеш в следващото видение!
А сега най-строго предупреждавам всичките Божии чеда:
Постарайте се до времето на Моето Пришествие да изкупите телата си, като постоянно общувате със Святия Дух и пиете Живата Вода на Троицата, и ядете Небесния Хляб!
Постарайте се до времето на Моето пришествие да се освободите от серния дъх на всичките адови лъжеучения. Лъжеученията на теологията и финансовия просперитет. Лъжеученията на църковния кариеризъм. Лъжеученията на идолопоклонството и окултизма. Защото именно с тези лъжеучения сърцата биват покварявани и запечатани в образа на звяра и в числото на името му. А този образ и това число непременно ще бъдат вързани във вечни връзки за Съда на Великия Ден.
Аз, Зорницата от Хълма Сион, поставям пред сърцата ви най-съдбоносния избор! И на всички вас казвам:
Възлюбете Небето и горния Ерусалим! За да възкръснете като чеда на Светлината и Благодатта! С тела, прославени като Моето Тяло, в които ще трепти Съвършената жизненост на Вечния Живот!
А на тези, които любят дявола, духовете му, и диханието на ада, казвам:
Вие непременно ще възкръснете за осъждение! И ще имате тела, които дишат серни изпарения и дробовете им гноясват и се възпаляват непрестанно! И ще имате тела, чиито устни бълват смола и ядат смола! И ще имате тела, върху които жупелът ще прави дълбоки и кървящи язви, които нощем ще зарастват, а денем ще се отварят нови от всичкия жупел, който ще вали непрестанно над вас! И димът от изгарянето ви ще се издига непрестанно – за вечни векове – сред яростни ридания, скърцане със зъби и безкрайна безнадеждност – час след час, ден след ден, седмица след седмица, месец след месец, година след година, век след век, хилядолетие след хилядолетие, и епоха след епоха!
А колкото до обитателите на огненото езеро и всички, които ще се намерят в него, Аз сега ще въведа пророка Си в стаята на древния пророк Исайя! И като разгърна пред сърцето му свитъка за потоците на Едом – ще му покажа огненото езеро от много близо.
От съвсем близо!
За да бъда Ужас за нечестивите и Крепост за непорочните!
Аз, Зорницата от Хълма Сион, все още говоря и не млъквам!”

Едно мнение за “ВЕЧНОТО ПРОКЛЯТИЕ НА ОГНЕНОТО ЕЗЕРО – III ГЛАВА

Leave a Reply