ВЕЧНОТО ПРОКЛЯТИЕ НА ОГНЕНОТО ЕЗЕРО – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Острият Меч на Божия Пророчески Дух продължава да стои забит в сърцето на Вавилонската блудница и Бог няма да го отдръпне в ръката Си, докато не въздаде на нечестивите за всичките им нечестиви думи. И докато не ги накаже за всичките нечестиви дела, които са вършили и продължават да вършат против Него и служението на пророка Му.
Не мога да започна с други думи и по друг начин въведението в тази пророческа книга, защото в нея Господ Исус ще ти разкрие тайни, каквито око не е виждало, ухо не е чувало, на ум не са дохождали. А това са тайните, свързани с огненото езеро и с вечното Божие проклятие върху рода на нечестивите.
Възможно е да ме попиташ как така Бог продължава да ми дава нови откровения и тайни, след като Свещеното Писание вече две хилядолетия е достъпно за човеците. Не успя ли човешкият ум през изминалите векове да разкрие всички утаени и скрити неща в тази Библия? Не я ли изядоха книжниците от корица до корица? Не я ли предъвкваха всякакви богослови и апологети? Не я ли претегляха книжници през очилата на теологическите си доктрини?
Да, разбира се! Те вършиха и продължават да вършат всичко това. Но тяхното знание, назубрено, класифицирано и подредено по плът, не може никак да ги ползва. Нито речниците и конкордансите, нито справочниците и енциклопедиите могат да отворят очите на човешкото сърце за тайните на Свещеното Писание.
Защо?
Просто защото има една тъмна личност, която не иска тайното да става явно, и скритото да се открива. И за хилядолетния Божий противник, наречен “дявол и Сатана”, най-удобно е светското и плътско християнство, което приема да строи на основи, предварително одобрени от религиозните духове на нечестието.
Нужно ли е тогава да ти казвам срещу каква власт и тъмнина се изправи Божият пророк с книгите, които написа? Нужно ли е да споделям с теб, че след последната книга за “Дните на Ноя” срещу сърцето ми се надигна вълна от дяволски отмъщения, каквато не бях си представял, че е възможна? Защото наистина е голямо предизвикателство да заявиш на двумилиардната блудница Вавилон, че Господ я осъжда като развратна и развалена жена, която заслужава сетнината си в дълбочините на огнения пъкъл. Защото е още по-голямо предизвикателство да кажеш на цялото тщеславно християнство, че докато то се весели на широкия път и преминава през широката порта, през тясната порта във времето на Грабването ще се намерят едва седемдесет и две хиляди пламенни боголюбци. А сега помисли какво предизвикателство ще е пророческа книга, която разкрива мястото на огненото езеро и белезите, които го различават от смъртта и ада.
Нека отново продължа с Божиите тайни и откровения. Представи си, братко мой, един огромен дворец, който има седемдесет етажа височина, а на всеки етаж има по хиляда заключени стаи. Във всяка от стаите Бог е оставил по един скъпоценен бисер, сиреч, по едно откровение от Небесното Царство. Да, но има голям проблем. И той е такъв, че ключовете за стаите са събрани в една голяма купчина пред вратите на двореца. Те не са надписани, за да знаеш кой ключ за коя стая е. Ти просто трябва да вземеш десетина ключа в ръката си и да тръгнеш по етажите на двореца, за да ги пробваш върху ключалките, та дано някоя стая би се отключила. Това е твърде обезкуражаваща мисъл, с оглед на големия брой заключени стаи и липсата на информация кой ключ за коя стая е. Броят на възможните комбинации, които съществуват, за да се отключат всички стаи, като се направят опити с всичките ключове, е потресаващ. Той е едно огромно число, с каквото трудно биха боравили и най-големите библейски експерти на земята. Но не само броят обезпокоява, а и всичките дежурни религиозни демони, които зорко бдят, да не би някой да уцели точната врата за точния ключ. Някои християни тръгват в Словото точно така – обезверени и обезкуражени още в началото. Те ходят няколко години из двореца на Библията, пробвайки ключове пред тази или онази стая с този или онзи стих. И понеже не им се удава случай, нито шанс да отворят дори една едничка врата, те разочаровани излизат вън от Словото и решават да заложат на книжниците и теолозите, които никога не са имали водителство от Духа на Истината. Многократно влизали и излизали от двореца на Словото, те нито веднъж не повдигат нагоре главите си, за да видят написаните думи върху арката над портите му. А тези думи гласят:
“…дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славният Отец, ви даде Дух на мъдрост и на откровение, за да Го познаете, и да просвети очите на сърцето ви, за да познаете, каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството между светиите на славното от Него наследство…” (Ефесяни 1:17-18)
Братко мой! Това “дано” в устата на Апостола, е много смиряващо. То разкрива и напълно доказва, че спасените от Господ Исус не са влезли в Царството на принципа на рулетката, заровете, късмета или каквато и да било игра на случайността. Те са били посочени, предузнати и записани от Бог Отец още преди създанието на света. Именно затова Павел казва “дано”, понеже влага в него смисъл на желателно сбъдване, а не на категорично изпълнение. А аз нека към думите на Апостол Павел, да прибавя и Личното обещание на Господ Исус Христос:
“На този, който победи, ще дам от скритата манна…” (Откровение 2:17)
Виждаш ли колко ясно Исус е посочил условието, за да ти даде от Скритата Си Манна? Той иска да победиш, за да се удостоиш с привилегията на Неговото Небесно благословение. Но какво трябва да победиш?
Виж отговора! Трябва да победиш религиозната съпротива на дявола, насочена против истинското ти проумяване и разбиране на Божието Слово! Трябва да победиш блудницата Вавилон! Трябва да победиш правдата на книжниците и фарисеите, защото тя е плътска и ужасно демонизирана! И за нея Исус е предупредил:
“Защото казвам ви, че ако вашата правда не надмине правдата на книжниците и фарисеите, никак няма да влезете в небесното царство…” (Матея 5:20) 
Едва когато победиш правдата на фарисеите и книжниците, Сам Господ ще подбуди сърцето ти, за да се върнеш при двореца на Словото. А там с учудване ще забележиш, че някои ключове в голямата купчина вече блестят с Небесен блясък. Ти ще се наведеш и ще ги повдигнеш в ръката си. Така лично ще се увериш, че Исус е забелязал сърцето ти и ти протяга ръка. Защото върху ключа ще има точен стих от точно място в Библията, както и точният номер на стаята, която се отключва с ключето. Едва тогава – развълнуван и вдъхновен – ти ще се затичаш в Словото Божие, а Исус ще изпълни в живота ти писаното:
“Привлечи ме; ние ще тичаме след тебе. Царят ме въведе във вътрешните си стаи…” (Песен на песните 1:4)
Не мисли, че по друг начин аз написах тези сто и петдесет пророчески книги, които дадох даром на Божиите чеда. Написах ги точно така – като спазвах условието, поставено ми от моя Господ и Бог. Аз не се съгласих да храня сърцето си с плътски брътвежи и религиозни глупости. Не се съгласих нозете ми да стъпват на места, където царува мерзостта, която докарва запустение. Не се съгласих, че ми е нужен посредник с диплома, за да оживее Исус пред сърцето ми. Не се съгласих, че ще наскърбявам Святия Дух и ще похулвам Божията Благодат, като стана търговец, подобно на хилядите търговци. Аз просто категорично отхвърлих блудницата Вавилон и не й позволих да омае и съблазни сърцето ми. А тогава – Верен и Истинен на обещанието Си – Господ започна да идва в живота ми и да изпълва сърцето ми със знания, просветления, откровения и видения. И понеже умората от страшното дяволско гонение вече е като планина върху сърцето ми и усещам края на писането си, то и затова искам в последните книги, които давам на Божиите чеда, да заблести съвършено Светлината на моя Господ и Бог.
Ето такава е книгата, която сега държиш в ръцете си. Книга с пророчески видения за огненото езеро и за белезите, които категорично го различават от смъртта и ада. Книга, която е написана с глътки от Златната Стомна и с проумяване на Скритата Манна, която Исус е утаил и запечатал за последното Си поколение. За Избраните, които ще бъдат удостоени да участват в грабването и да въздадат на блудницата от Божия яростен Гняв.
Смири сърцето си пред Бога, братко мой! И нека Святият Дух те изпълни и просвети с всяка страница от тази пророческа книга. Амин и Амин!

3 мнения за “ВЕЧНОТО ПРОКЛЯТИЕ НА ОГНЕНОТО ЕЗЕРО – НАЧАЛО

  1. naperville7

    Благодаря Ти Скъпи ИСУСЕ❤️Благодаря Ти за скъпия ми брат Стефан❤️БЪДИ БЛАГОСЛОВЕН❤️Амин и Амин!❤️

  2. Хелер

    Благословен бъди брат Стефане и благословени с тебе да бъдат всички които са повярвали на Думите ти дадени от Господа.

Leave a Reply