ДНИТЕ НА НОЯ – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Силно вярвам и още по-силно се надявам, че посланието на тази пророческа книга ще те намери като камък, съграден върху Стените на Скъпоценния Камък от Сион. Започвам именно с такова насърчение към сърцето ти, понеже в божествения план на моя Господ има още неизказани и неразпечатани тайни, които са нужни на вярната Му Църква. И като зная, че яростта на дявола не би успяла само в сблъсък със скъпоценни камъни от Сион, аз ще благословя с настоящите пророчески видения именно тях. Понеже останалите не просто ще се съблазнят в тази книга, но ще отстъпят още по-назад в отстъплението си от Господа.
Ако внимателно си чел виденията от предишната книга, свързана със Символите на Скъпоценния Камък, то непременно си забелязал, че в главата за Златния Пръстен аз направих тълкувание върху думите на Исус, свързани с Ноевите дни. Нека тук отново запиша тези думи:
“И както бяха Ноевите дни, така ще бъде пришествието на Човешкия Син. Защото, както и в ония дни преди потопа, ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха, до деня до когато Ное влезе в ковчега, и не усетиха, докато дойде потопът и завлече всички, така ще бъде и пришествието на Човешкия Син. Тогава двама ще бъдат на полето; единият се взема, а другият се оставя. Две жени ще мелят на мелницата; едната се взема, а другата се оставя. Затова бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашият Господ…” (Матея 24:37-42) 
Както вече си разбрал, Исус ясно ни е предупредил, че в последните дни човеците масово ще участват в сватбата на дявола. Не просто като гости или зрители, но като нечестивци, които са прегърнали демоничните заблуди в сърцата си, за да бъдат именно дяволска невяста. Докато описвах видението със Златния Пръстен на нашия Господ, аз едва ли съм предполагал, че седмици по-късно Той ще ми напомни за всичко, което съм писал върху пророческото Му предупреждение. Нещо повече – самото ми духовно докосване до Христовото пророчество се оказа като отваряне на врата към изключително божествено откровение. И понеже вратата остана открехната, без напълно да съм влязъл и разгледал всичко след нея, Святият Дух многократно започна да нашепва в сърцето ми, че ще трябва да дам на Божиите люде едно ново Небесно послание, свързано с дните на Ной. Не просто с древните дни, които отдавна са преминали, но с духовния паралел, изречен от Господ Исус Христос:
“И както бяха Ноевите дни, така ще бъде пришествието на Човешкия Син…”
Както в десетки други пророчески книги, така и в тази аз щях да преживея чудото на проглеждането. На проумяването и разбирането на дълбоки и неизявявани Божии тайни. Нещо повече – самата радикалност на откровенията щеше да изпълни сърцето ми с искрен страх за съдбата на не един или двама, десет или сто, хиляда или десет хиляди, но на стотици милиони християни. Затова нека като начало да поговоря по-обстойно за това.
Виждаш ли, братко мой, в устните на нашия Господ няма нито една празна дума. Защото Той е Началото и Краят, Алфата и Омегата, Първият и Последният. Той е видял всичко, ако и ние да не сме го видели. Той е преценил и посочил белезите на времето и знаменията на времената. И ако ние искаме да се намерим чисти, смирени и богоугодни, ще трябва да се отречем от нашите коментари, схващания и представи, за да приемем Неговият божествен коментар за всичко под слънцето.
А сега нека отново да напиша Христовите думи, защото върху тях е съградена и написана тази пророческа книга:
“И както бяха Ноевите дни, така ще бъде пришествието на Човешкия Син…”
Най-нормалният въпрос, който духовен човек би задал след прочита на Господното пророчество, би бил този:
Какви бяха Ноевите дни, за да казва Исус, че така ще бъде и при Пришествието Му?
И наистина – какви бяха Ноевите дни? И защо при наличието на хиляди случки с хиляди хора по страниците на Свещеното Писание, Господ ни връща толкова назад, в първите векове на човешката цивилизация? Какво се е случило по времето на Ной? И защо Исус иска да внимаваме именно върху дните на Ноя?
Истината е, че в дните, когато Ной е живял на земята, човечеството е стигнало до масов разврат и дълбоко духовно падение. Грехът е бил умножен дотолкова, че “Битие” недвусмислено коментира следното:
“И земята се разврати пред Бога; земята се изпълни с насилие. И Бог видя земята; и, ето, тя бе развратена защото всяка твар се обхождаше развратно на земята…” (Битие 6:11-12) 
Искам да проумееш тези лаконични библейски стихове. Искам да дръпнеш завесата пред тях, за да се открият пред сърцето ти всичките белези на развалата, гнусотията и беззаконието, които са съпътствали древните човеци. Защото, за да казва стихът от “Битие”, че “всяка твар се обхождаше развратно на земята”, то положението наистина е било твърде трагично. А само няколко поколения по-рано по тази земя са стъпили Адам и Ева – човеците, създадени по Божия Образ и подобие. Но когато Бог видя земята в дните на Ноя, Той не видя Образа и подобието Си. Нищо подобно! Бог видя масов разврат и гнусотия. Бог видя тотално съжителство между демони и човеци. Бог видя абсолютното съгласие на човеците с дявола и на дявола с човеците.
Нека още малко да разширя духовния поглед върху дните на Ноя. Забележи, че никъде в библейския стих не се споменава думата “човек”. Защо не се споменава? Именно защото в съдбата на думата “човек” трябваше да блести Божият Образ и да царува Божието подобие. Така е и записано:
“И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие…” (Битие 1:26) 
А вместо понятието “човек” в цитата от Свещеното Писание е употребена думата “твар”
Ти знаеш ли какво е “тварта”?
В същинския си смисъл “тварта” е животно, лишено от разум.
Но имаха ли тогава разум онези човеци, които напълниха земята с разврат и гнусотия? Имаха ли страх от Бога, страх за сетнините си?
Истината е, че това бяха човеци с помрачени от дявола сърца, неспособни да размишляват, неспособни да се водят по позива на съвестите си, неспособни да превъзмогнат над ширещия се грях и абсолютното зло. А сега нека само за миг от дните на Ноя да прескочим няколко хиляди години напред – до днешните времена. Защото нашият Господ също употреби думата “твар” в едно от пророчествата Си, като каза:
“И ако да не се съкратяха ония дни, не би се избавила ни една твар; но заради избраните, ония дни ще се съкратят…” (Матея 24:22) 
Ако Исус е толкова категоричен, щото да казва, че в последното време на умножено беззаконие не би се избавила ни една твар без дните да се съкратят, то за какъв грях и бунт против Бога става дума? И какви други дни да посочи Исус на будните духом, ако не дните на Ноя, в които наистина не се избави нито една твар, но всичките бяха погубени от водите на потопа? И какво още трябва да видим в дните на Ноя, за да бъдем наистина просветени и предупредени?
Истината е, че трябва да видим един, по човешки отчайващ факт, който гласи, че в дните на Ноя Бог видя от Небето многочислени твари и само… осем човека.
Представяш ли си това, братко мой?
Стотици хиляди, дори може би милион твари, посочени за изтребление, и само осем човека, посочени за избавление. Нека сега мислено да те заведа при тях, в тяхното време на разврат и безумие. И като ти посоча тълпите, които пият, ядат и се чифтосват сладострастно по поляни и горички, да извърна погледа на сърцето ти към едно хълмисто възвишение, където един странен човек е започнал да строи ковчег от гоферово дърво. И понеже този странник не е живял в пристанищен град или до някоя река, той наистина предизвиква подигравки и кикотене във всичките твари, които го наблюдават.
“Що за глупак е този Ной? Какво е това тъпо съоръжение, което строи и приготвя за плаване във вода, когато наблизо няма нито река, нито море?” – коментират едни твари.
“Хей, старче! Ти май не си с всичкия си, за да вършиш тази простотия? Колко време и средства ти похаби за тази дървения? Спри се! Не виждаш ли, че съвсем си изкуфял!” – присмиват му се други твари.
Но Ной, проповедникът на Правдата, не се смущава от подигравките и кикотенето на тварите. Той знае, че свършекът на стария и нечестив свят е твърде близо. Той помни Святия Глас на Бога и Отца. Той прилежно върши всичките Божии наставления в сърцето си, за да построи ковчега. А около него развратът и безумието се засилват. Оргиите, пиянствата, зверствата и престъпленията стават все повече и повече. Но в един момент подигравките са отшумели и тварите са се отдръпнали от него, като са слезли в долините под хълма. За да продължат да ядат, пият, псуват, танцуват и бесуват. Останал е само той и домочадието му – жена му, синовете му Сим, Хам и Яфет и техните съпруги. А сега помисли, братко мой, че Ной беше на петстотин години, когато се родиха синовете му и Бог дойде към сърцето му, за да му даде заповедта Си да построи ковчега. А едва когато той стана на шестстотин години, дойде времето на самия потоп.
Сто години проповедникът на Правдата строеше ковчега от гоферово дърво! Сто години ушите му се наслушаха на подигравки и кикотене! Сто години той не отстъпи от видението в сърцето си, но го отстояваше ден след ден, месец след месец, година след година. Сто години той трябваше да увещава, утвърждава и отстоява Божиите думи – както в своя живот, така и във възпитанието на синовете си и в свидетелството пред снахите си.
Знаеш ли за каква вяра в Бога става дума в тези факти? Знаеш ли за какво съвършено упование и твърдост можем да говорим? Как ли не се е опитвал дяволът да осуети или опорочи Божието видение за ковчега? Как ли не е връхлитал сърцето на Ноя, за да го откаже от делото му? Но ето, че сто години Ной е съхранил и опазил Божиите заповеди в сърцето си, за да стане следпотопният родоначалник на цялото човечество.
Но аз нека отново да те върна на думите на Исус:
“И както бяха Ноевите дни, така ще бъде пришествието на Човешкия Син…”
Ако истински вярваш в Исус и не се съмняваш в думите Му, то тогава се приготви да прочетеш тази пророческа книга. Защото тя ще ти покаже, че днешните последни дни наистина са като дните във времето на Ной. И днешният малък Божий остатък, който ще се спаси, в процентно съотношение абсолютно ще се припокрие с числото на древните оцелели към числото на всичките останали беззаконници и нечестивци.
И така, братко мой, в ръцете ти наистина е попаднала необикновена книга. А аз, воден от моя Господ в Дух на Мъдрост и съвършено откровение, ще ти разкрия всички белези за дните на Ноя, касаещи грабването на Църквата и пришествието на Господ Исус Христос.
На Него, на Святият Дух, и на Премъдрия и Свят Отец нека бъде Слава – отсега и довека! Амин и Амин!

3 мнения за “ДНИТЕ НА НОЯ – НАЧАЛО

  1. iankaiovcheva

    Благословен да Си,Господи Исусе и благословен да е всеки,който устои докрай!Благодаря Ти,за Твоите верни и праведни Съдби!Амин и амин!

  2. Tsvetanka Mircheva

    Слава,Слава и пак Слава На Живия Исус Христос Завинаги! Благодаря ти братко за откровенията! Блажен си между хората!

Leave a Reply