СЕНААР – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Преди да напиша каквото и да е изречение от тази книга, аз искам да благодаря на моя Господ Исус Христос. Да Му благодаря затова, че Неговата Вярност е по-висока от облаците и по-дълбока от морето. Да Му се преклоня затова, че продължава да ме запазва жив и неповреден от съпротивленията на дявола и от всичките огнени стрели на неописуемата му ярост.
Последните месеци от моя живот са белязани с печата на една непосилна и страшна скръб, едно угнетяване и духовна опресия, каквито не съм имал никога в живота си. Самата съпротива на Сатана стана тотална. За разлика от предишни години, когато бурите и злите дни идваха и си отиваха, сега изпитанието ми стана такова, щото да претърпявам постоянна буря и постоянно зло. При такова състояние всяко навеждане и залитане към плътта, към мислите и делата на плътския човек, е свързано с чрезмерни усилия, за да се върнеш отново в Присъствието на Святия Дух. Чувстваш се притиснат на земята, в пръстта, а трябва непременно да “отлепиш”, за да се изправиш и вършиш Божията Воля.
За мен, като слуга и пророк на Господа, вършенето на Божията Воля е именно в това – да довеждам до сърцата на Божиите чеда повеленията на Господния Глас. Повеления, които ще стават толкова по-радикални и строги, колкото повече наближава свършекът и идва денят на Страшния Съд. И ако нещата опираха само до това – да опиша във видения Небесния Ерусалим и Славата на моя Господ, то аз бих бил най-щастливият и най-блажен човек на света. Защото Хълмът Сион, Царството на красотата и Благодатта, е най-съкровеното и желателно място за духовния човек. Място, където Исус ме въздигна десетки пъти, и аз го описах в пророчески книги. Но когато става дума за светът на дявола и за белезите на неговото демонично управление, то тогава нещата се обръщат на сто и осемдесет градуса. Защото Сатана не е съгласен нищо от неговото царство да бъде осветено от Истината и пронизано от острието на Меча Господен. Той владее чрез заблуда, насилие и магия и би направил всичко по силата си, за да останат човешките сърца вързани в неговата власт. Виждаш ли, братко мой, в духовния свят много от нещата се обясняват именно с връзване и развързване. Спомни си, че когато нашият Господ даде на рибаря Симон новото име “Петър”, Той му каза именно тези думи:
“Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър и на тая канара ще съградя Моята църква; и портите на ада няма да й надделеят. Ще ти дам ключовете на небесното царство; и каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на небесата, а каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата…” (Матея 16:18-19) 
В пророческата книга за “Галилея” аз изпитах именно Небесната привилегия, дадена на Петър. Господ ме благослови, за да уловя въжето на Неговото Възнасяне. Тъй щото когото вържа с това въже на земята, да остане вързан и на небесата. Сиреч – в деня на грабването да бъде въздигнат при Исус, понеже е повярвал на словото, дадено на пророка Му. Но забелязваш ли как Господ продължава и казва на Петър:
“…а каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата…”
Знаеш ли кои са нещата, които се развързват на земята, за да бъдат развързани и на небесата?
Това са човеците, които в мисъл, слово и дело категорично се отказват от Христовото Спасение. Те не желаят да бъдат вързани с въжетата на Христовото Възнасяне, както казват това категоричните стихове от псалома:
“Опълчват се земните царе, и управниците се наговарят заедно, против Господа и против Неговия Помазаник, като казват: Нека разкъсаме връзките им, и нека отхвърлим от себе си въжетата им…” (Псалом 2:2-3) 
Когато някой не иска да бъде вързан с въжетата на всичката Божия Благост и Милост, то такъв човек непременно се превръща в антихрист. И трагедията на този антихрист е тази, че се вижда свободен от въжетата на Бога, но не се вижда как е вързан от въжетата на дявола.
Моля те да запомниш това!
Всяко връзване от единия те развързва от другия!
Ако си вързан от Бога, развързан си от дявола!
Но ако си вързан от дявола, развързан си от Бога!
И понеже вече написах пророческа книга за връзването ни от Христос с въжето на Неговото Възнасяне, то непременно е дошло времето да пиша за връзването от дявола с въжето на неговото превъзнасяне. Тази беше причината Господ да ми каже да напиша на всичките Божии чеда да очакват пророческите видения, свързани със Сенаар, сиреч, земята на сатанинското превъзнасяне. Моля те още отсега да разбереш, че всичко на Небето и земята, в Рая и ада, в този свят и в бъдещия, се върши под изричната Воля и Съвършения контрол на Бога. Тъй щото няма нищо, което да изненада Всемогъщия, понеже Той го е заповядал – било за добро или за зло. И ако досега си мислил, че Господ Исус много горчиво съжалява, че само малцина са хванали Неговото въже, а мнозината държат дяволското, то час по-скоро се освободи от тази помисъл. Защото в ръката Господна има две тояги. Едната се нарича Благост, а другата Връзки, според както е пророкувал Захария:
“И тъй, аз пасох обреченото на клане стадо, наистина най-бедното от всички стада! Още си взех две тояги; едната нарекох Благост, а другата нарекох Връзки; и пасох стадото…” (Захария 11:7) 
Когато Исус заявява, че пасе обречено на клане стадо, то Той говори именно за отстъпилите от Името Му, които си мислят, че са свободни да правят каквото си искат. Да живеят както си искат. Да вършат каквито си искат дела. И точно тук е голямата им измама. Защото тоягата Връзки в ръката Господна е самият дявол и Сатана. И ако някой презира Благостта Господна и не се покорява на Божията Воля, той просто преминава от властта на едната тояга под властта на другата.
Как мислиш тогава? Каква ли ще да е тоягата Връзки, с която Божият Гняв приготвя стадото за клане? Какви ли ще да са Връзките на дявола? Какво ли ще да е неговото въже, с което всичките плевели ще бъдат вързани на снопове за изгаряне?
Ето за това въже ще говоря с всичките пророчески видения в тази книга:
За въжето на превъзнасянето, с което дяволът мами, завлича и връзва завинаги своите пленници в земята Сенаар.
И в началото на книгата, от Христова страна те моля:
Пристъпи със смирение, благоразумие и страх от Господа към всичките видения в тази книга. Защото за тях се е платила цена, многократно по-голяма от цената, която ти ще платиш, за да ги прочетеш!
Амин и Амин!

3 мнения за “СЕНААР – НАЧАЛО

Leave a Reply