СВАТБЕНАТА ВЕЧЕРЯ НА АГНЕТО – VII ГЛАВА

7. ВТОРИЯТ НАДПИС ВЪРХУ ПРЪСТЕНА НА МЛАДОЖЕНЕЦА

“Дойдете, събирайте се за Великата Божия Вечеря…”

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Един огромен товар върху плещите ми е на път да извърши всичката съдба, заради която Господ ми е заповядал да го нося. Няма да ти кажа, че ми е било лесно през всичките тези години да преживявам злострадание и угнетение заради Божията Вечна Правда. Зная също, че моите братя и сестри, до които достигна Словото на Божия Пророчески Дух, също са платили личната си цена пред Исус, за да бъдат наречени Звани, Избрани и Верни. Но аз отново искам да повторя тук едни думи на моя Господ, които дълбоко се запечатаха в духа ми:
“Нима мислите, че Отец Ми на всеки е дал Вярата да Ме вярва в тези видения, които явявам на пророка Си?”
Изобщо, разбери мили мой братко, че Отец е, Който ни привлича при Исус. И ние не бихме направили дори една крачка към Спасителя на душите ни, ако нямахме като Дар от Отца онази скъпоценна настройка на сърцата ни, наречена Вяра. Факт е, че Верните на Бога ще приемат всичко, което е родено и вдъхновено от Духа Му. Защото Сам Отец знае кои е предузнал и изсякъл от Канарата, за да ги върне на Канарата. Факт е също, че скверните и извратените ще отхвърлят и заплюят всички свидетелства на Божия пророк. Защото Сам Отец праща заблуда да действа между тях, за да повярват на лъжата и да бъдат осъдени. А тези факти за сетен път ти доказват, че един Пръстен непременно има вътрешен и външен кръг. Във вътрешния се намират Святостта и Любовта, с които Бог отделя Своите Си от тъмнината на света, а от външния кръг блестят лъчите на Божието изобличение, Божието осъждение и Божия Яростен Гняв. Сам Исус ни загатва, че Святият Дух е уподобен на Пръстен, като заявява в самия край на “Откровението”:
“А отвън са псетата, чародейците, блудниците, убийците, идолопоклонниците и всеки, който обича лъжата и лъже…” (Откровение 22:15)
А сега непременно искам да проумееш защо върху външния надпис на Господния Пръстен са записани твърде съдбоносните думи в “Откровението”:
“Дойдете, събирайте се за великата Божия вечеря, за да ядете месата на царе и месата на хилядници, месата на юнаци и месата на коне и на ония, които яздят на тях, дори месата на всичките човеци, свободни и роби, малки и големи…” (Откровение 19:17-18) 
Това е верният и истинен призив на Божия ангел, който заповядва на всичките птици, летящи посред Небето, да извършат Божието въздаяние върху всичките поклонници на змея, звяра и лъжепророка. Няма защо да те убеждавам, че птиците в Небето не са никакви птици, но ангели на Божието въздаяние. Но по-важен за нас остава въпросът:
Защо въздаянието се нарича “Велика Божия Вечеря”?
Ти вече видя, че на Сватбената Си Вечеря Господ направи угощение на Невястата Си с Вода, Хляб и Вино, които са Правдата, Мирът и Радостта на Святия Дух.
Но вън от Духа няма Правда!
Вън от Духа няма Мир!
Вън от Духа няма Радост!
Какво остава вън от Духа, за да се оприличава като “Велика Божия Вечеря”? Истината е, че и отвън има вода, хляб и вино, които непременно са послужили на властта на тъмнината и злото. А Божията Мъдрост е силна да даде на всеки пожеланото от сърцето му. Защото тази Мъдрост е заявила точни и категорични думи против всичките нечестиви:
“Когато ви нападне страхът, като опустошителна буря, и бедствието ви се устреми като вихрушка, когато скръб и мъка ви нападнат, тогава те ще призоват, но аз няма да отговоря, ревностно ще ме търсят, но няма да ме намерят. Понеже намразиха знанието, и не разбраха страха от Господа, не приеха съвета ми, и презряха всичкото ми изобличение, затова, ще ядат от плодовете на своя си път, и ще се наситят от своите си измислици. Защото глупавите ще бъдат умъртвени от своето си отстъпване, и безумните ще бъдат погубени от своето си безгрижие…” (Притчи 1:27-32) 
Не е ли Свят и Премъдър Бог, щом устните Му са изговорили толкова точни и справедливи думи? Не е ли Той силен и могъщ да даде на нечестивите “да ядат плодовете на своя си път”? Какво са тогава водата, хлябът и виното на човеците, останали във външната тъмнина?
Аз ще запиша отговора по-долу, а ти го запомни завинаги:
Водата е властта на змея от реките му Тигър и Ефрат! С тази вода цялата земя се потопява от страшна неправда и беззаконие!
Хлябът е образът на звяра, станал причина за отстъплението на църквите от Завета Господен! С този хляб цялата земя се прекланя пред звяра, за да си спечели мир с дявола:
“Когато казват: Мир и безопасност! тогава ще ги постигне внезапно погубление, като болките на непразна жена, и никак няма да избягнат…” (1 Солунци 5:3) 
Виното е заблудата на лъжепророка, измамила всичките народи с мерзостите на блудницата Вавилон. С тази заблуда тя извършва писаното за нея:
“…защото всички народи пиха от виното на нейното разпалено блудстване, и земните царе блудстваха с нея, земните търговци се обогатиха от безмерния й разкош…” (Откровение 18:3) 
Сам се убеждаваш, братко мой, че нечестивите ще имат своята вечеря. А причината тя да бъде наречена “Велика Божия Вечеря” е именно тази, че не друг, но Отец храни нечестивите с водата, хляба и виното на тъмната троица. Не друг, но Отец заповядва на дявола да даде на рода на нечестивите собственото си угощение. Не друг, но Отец задвижва твърде страшните Си съдби против великата блудница. И както при Сватбената Вечеря на Агнето има съчетаване между Христос и Църквата, така и при “Великата Божия Вечеря” самият Божий Гняв ще заповяда съчетаването между отстъпилите църкви и човека-Антихрист. Тъй щото в крайна сметка в последното време наистина има две сватби с два пръстена. Но ако пред едната Сватба се открива Милениумът, а след него и Вечността на Новото Небе и Новата Земя, пред другата сватба се откриват адът и огненото езеро. И сега какво повече да сторя, освен отново да явя думите на моя Господ и Бог, при Когото оставах да пребъдвам с духа си? Понеже във видението със Сватбената Му Вечеря съчетаването с Невястата беше се случило, но оставаше едно последно и неизявено видение, свързано с Второто Му Пришествие и възцаряването Му във величествения Милениум. А Господ с твърде развълнуван Глас отново ми проговори, като казваше:
“Слуго Мой! Тържеството в Небесния Ерусалим няма да е приключило, и Празникът още ще е в разгара си, когато Аз ще събера посочените от Отца Ми Светии, с които ще сляза, за да царувам на земята. И белият Веемот непременно ще роди всичките бели жребци, които ще бъдат яхнати от Господното Войнство, за да разтворим Небето и да слезем на земята в облака на Славата Божия. Аз вече съм давал това видение на сърцето ти, когато ти написа виденията за “Дните на Злото”. Но сега отново ще го дам на всичките Си Звани, Избрани и Верни в Духа и Светлината на Пръстена, и на външния надпис, свързан с Божия Яростен Гняв. Защото е време земята да се успокои, а Светиите да извършат написания съд. Затова още веднъж устните Господни ще призоват Пръстена! И десницата на Царя ще се простре към земята и против рода на проклетите! А на Святия Си Дух ще кажа:
Душе на Моя Бог и Отец! Бъди отново Пръстенът, върху Чийто външен кръг ще заблестят думите, с които ще осъдиш света – за грях, за Правда и за съдба! Бъди отново Вечното и Свято Присъствие, в което ще се събере конницата Божия, за да слезем на земята и възцарим Господния Милениум!”
Исус беше вдигнал десницата Си, когато Божият Пръстен се надигна над Небесния Ерусалим, а в Святите Му граници се намериха Светиите на Исус, яхнали бели коне. И Господ, като ме прегърна и въздигна в Самия Пръстен, посочи с ръка, като ми казваше:
“Два жребеца жадуват да бъдат яхнати! Царят ще обязди Своя, а ти – подарения ти от Отца Ми! За да слезем на земята и извършим въздаянието и Великата Божия Вечеря…”
С вълнение погледнах към прекрасния бял кон, чиито топли зеници ме подканяха да се кача на гърба му. А когато го сторих, Пръстенът просветля, тъй щото лъчи от Святост и Любов мигновено окъпаха цялото Господно Войнство. И множество легиони от ангели наобиколиха Пръстена, за да Го следват в слизането му. А тогава на устните на Исус се яви двуостър Меч. И самият Меч проговори с Гласа Господен, тъй щото мълния излезе от острието му, като казваше:
“Слизай, Святи Душе! И нека Божият Пръстен се разшири, за да въздаде на външните!”
В този миг Пръстенът заедно с цялото Господно войнство се спусна надолу. И облак на Божия Слава изцяло Го обгърна, тъй щото слизахме от Сион с една невъобразима и безпределна скорост. А когато очите ми зърнаха земята, аз ясно видях тъмните войнства на звяра, събрани на мястото, наречено Армагедон. А тогава мълнии излязоха отсред надписа, върху външния кръг на Пръстена. И Ангел Господен заповяда на легионите от Божии ангели, като им казваше:
“Дойдете, събирайте се за великата Божия вечеря, за да ядете месата на царе и месата на хилядници, месата на юнаци и месата на коне и на ония, които яздят на тях, дори месата на всичките човеци, свободни и роби, малки и големи…” (Откровение 19:17) 
В този миг отсред войнствата на звяра се надигнаха черни облаци от демони, готови на битка срещу Божиите легиони, тъй щото да защитят звяра и свитата му. Но те никак не удържаха на бляскавите стрели и летящите копия на ангелите. И отново мълния излезе от двуострия Меч на Исус, като се стрелна и започна да опожарява и изпепелява тъмната свита на Антихриста. И колкото повече Божията конница приближаваше земята, толкова повече тя се просветяваше от Божията Слава. Така дойде миг, когато копитата на Господния жребец стъпиха и запрепускаха към вратите на Ерусалимския храм, а прозорците му се пръснаха от Славата на Пръстена, Който вече обгръщаше града. И там, сред множества от наваляни трупове, в които нямаше дух да го превъзнасят, нито дъх да го величаят, стоеше самият Антихрист, загърнат в мантията си, заедно с духа на лъжепророка си. Той вече беше изгубил в битката десетте си царе и най-приближените си поклонници, работили за засеняването му по цялата земя. А Божията конница, строена зад Военачалника, изпълни целия земен Ерусалим, навсякъде покрит от трупове на пронизани поклонници, тъй щото нозете на конете не намираха калдъръм за копитата си. И ето, че Господ слезе от белия Веемот, а двуострият Меч от устните Му изпепели измамно бялата мантия на Антихриста, тъй щото отдолу се яви смолисточерната му същност. И в този миг Господната мълния проговори на звяра и лъжепророка, като им казваше:
“Като светкавица падна Сатана от Небето! И като светкавица ти и твоя лъжепророк ще се стрелнете към огненото езеро, което гори с жупел! А вашият вдъхновител точно в този миг се връзва от Божий ангел и обиталището му ще бъде в заключената бездна!
Против Кого сте изплезвали двуострите си езици? Или над Кого сте искали да се превъзнасяте в безумната ви гордост? Кого сте лъгали повече от самите вас, или кой ви е възлагал упованието си, когато пред очите Ми сте паяци, които не могат да се задържат на пламналата си паяжина? Не прочетоха ли Божия надпис всичките ви книжници, за да ви предупредят относно сетнината ви? Не ви ли никой извести относно Великата Божия Вечеря? Не сторихте ли всичко, което Сам Отец Ми вложи в скверните ви сърца, та да извършите само и единствено Неговата Воля?
Ето, Гневът Господен непременно ще се засити с въздаянието, което ви определям! Защото сте първите обитатели на огненото езеро, и непременно ще дочакате във врящите му вълни целия род, който си създадохте! Бъдете проклети и изчезнете отпред Лицето Ми за вечни векове!”
В този миг на Божиите думи образът на звяра се сбръчка като увяхнало листо, а лъжепророкът заби нокти в главата си, като се извъртя и сниши в пепелта на пламналата мантия на Антихриста. А тогава могъщи Божии ангели закачиха с куки враговете Господни, като полетяха с тях, за да ги хвърлят в огненото езеро.
И ето, че с властен и царски поглед, Исус вдигна десницата Си и я завъртя в кръг, като ми показваше колко славен и превъзвишен е Божият Пръстен, обгърнал цялото пространство на земния Ерусалим. А след това ми проговори, като казваше:
“От този миг нататък, според Божиите думи, дадени на пророк Захария, целият Ми Град ще се съгради наново, за да бъде Божият Ерусалим и мястото на всичките Божии Светии, които ще седнат на златни престоли, за да управляват народите и племената хиляда години. И от година на година народите ще принасят благоуханието и благословението си на Господ и Неговите Светии!
А в края на Милениума, когато Сатана бъде пуснат от бездната, външният надпис отново ще бъде събуден от отдавна предузнати събития – за да свърши Господното царуване на старата земя, и да се яви Вечността на Новоначалието и Безкраят.
И сега ти казвам, слуго Мой, че непременно ще бъдеш един от съдиите Ми, за когото е запазен златен трон – до Трона на Царя! И онези съдебни процеси, които яви на Църквата Ми преди години, непременно ще се сбъднат според както ти беше дадено да ги видиш! А в края на тази най-свята пророческа книга отново ще кажа на Невястата Си:
Църкво Моя! Остани будна и не затваряй очите си!
Бди и пази Пръстена, Който Младоженецът ти яви чрез пророка Си! Предай тялото си на разпъване, и сърцето си на поругаване, за да бъдеш истинно припозната и потвърдена като онази, която приготвя Пръстен за Възлюбения Си!
Помни надписите върху вътрешните и външните кръгове на двата Пръстена – защото са написани от Огъня на Отец Ми и потвърдени от Духа на Всемогъщото Му Предузнание!
Ето, Аз ида скоро! И Духът и Невястата нека кажат:
Дойди, Господи Исусе!
Аз го изговорих! Аз го изрекох!”

3 мнения за “СВАТБЕНАТА ВЕЧЕРЯ НА АГНЕТО – VII ГЛАВА

  1. Tsvetanka Mircheva

    Дойди ,Господи Исусе! Амин и Амин! Какво Величие! Аз имам най -добрия ,най-великия Господ Исус Христос! Блажен да Си Боже Мой ! Царю на царете и Господ на господарите ! Обичам Те Татко Небесен! Слава Да Бъде На Живия Исус Христос Завинаги! Благодаря ти ,брат Стефане ,блажен си и заслугата ти е да бъдеш садия в Съдния ден ,рамо до рамо Със Нашия Творец! Амин и Амин!

Leave a Reply