ТАЙНИТЕ НА ЦАРСТВОТО – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО СЪС СБЛЪСЪКА МЕЖДУ ЦЪРКВАТА И БЛУДНИЦАТА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Ако има свидетелство на вярата ми, за което сърцето ми е платило най-скъпата цена, то това непременно е категоричното ми разминаване с пътя и духа на всичките светски църкви. Не пиша това, за да търся нови конфликти или да предизвиквам нови конфронтации с цялото религиозно християнство, защото онова, което Исус трябваше да изяви, посочи и изговори – Той вече го яви, посочи и изговори. Тъй че конфликтът между служение “Мория” и светските църкви ще остане до свършека, но той е само едната страна на нещата. Другата, за която малцина биха разсъждавали, е тази, че между Пътя на Бога и пътищата на света има една голяма пропаст. И само Исус е Мостът над нея. Докато човек стои в пътищата и духа на света, той няма как да разбере за голямата пропаст, която го дели от Бога. Но за този, който е попаднал на Божия Път, пропастта вече е твърде видима, поради преобразения му от Духа ум, и просветеното му от Исус сърце. И става така, че Божият последовател трябва завинаги да заживее с противоречието, че ще вижда близо до себе си хора по плът, които са на гигантско разстояние от него по дух.
А колко по-голямо би станало противоречието, когато човеците оттатък пропастта също твърдят, че са християни и имат самочувствие на спасени? Ако наистина са спасени, защо не са откъм тебе, и на Пътя, по който ти вървиш? Ако твърдят, че твоят Господ и Бог, е и техен Господ и Бог, то защо се съгласяват с духа на света, а не следват Духа на Святостта? Защо са търговци, когато ти си даряващ и благодатен? Защо търсят дипломиране и църковна кариера, когато ти търсиш Божието Свято Помазание? Защо се кикотят и падат по гръб, когато ти проливаш сълзите си, паднал на колене пред Господа? Или защо се упражняват в лицемерие и лицеприятие, когато ти от цялото си сърце си се покорил на Истината, която докарва до нелицемерно братолюбие?
Отговорът, който Исус непременно ще ти потвърди, гласи, че тези самозвани християни са останали отвън…
А ти знаеш ли колко съдба е скрита в тази наглед обикновена дума – “отвън”?
Защото отвън ще рече, че не си отвътре. И за да не бъда по човешки слаб в твърдението си, аз сега ще ти разкрия разговора, който имах с моя Господ Исус Христос, когато Той ме подготвяше за виденията в тази пророческа книга. Ето думите, с които Спасителят дойде към сърцето ми:
“Слуго Мой! Възрадвай се и усмихни се на Делото, което извърши за Царството! Защото ти казвам, че мнозина в древността искаха да видят това, което се даде на теб, и не видяха. Те простираха ръцете си към Господа, за да им даде най-дълбоките Си тайни, но не им се дадоха. По една или друга причина само малцина успяха да преминат през Кръговете на Божието Свято Присъствие, за да достигнат до привилегията, която Аз и Отец Ми дадохме на теб. И ако наистина Ние те утвърдихме като настойник на Небесните тайни, то кажи Ми:
Защо само малцина човеци те приеха и повярваха на пророческото благовестие? Защо всички църкви вкупом не се възрадваха, че Господ е издигнал пророка Си?”
“О, Исусе! Та нали в църквите е пълно с пророци на щат и заплата? Нямаше ли Делото на слугата Ти да изяде хляба на хоноруваните величия, ако бяха решили да се четат и проповядват книгите от Хълма Мория?”
Господ се усмихна на думите ми, а след това отново продължи да ми говори, като казваше:
“Дори и да беше изял хляба на щатните пророци, то нямаше ли да компенсирам приелите те църкви с Хляба, Който съм Аз? От човеци ли има нужда Невястата Христова или от Младоженеца?”
“Разбира се, че Църквата има нужда от Теб, Господи!”
“Виж тогава, че най-главната причина да не бъдеш приет от църквите беше тази, че като настойник на Божиите тайни, ти беше Небесният представител отвътре, докато онези, които яростно те отхвърлиха, бяха земните богоотстъпници отвън. А говорят ли ти нещо на теб тези понятия “отвън” и “отвътре”?”
Въпросът на моя Господ ме върна с години назад, до онова време, когато Той ми даде да напиша книгата “Червеят, който не умира, и огънят, който не угасва”. Ето защо Му отговорих, казвайки:
“Исусе! Ти просвети сърцето ми преди години с белезите на външната тъмнина. И тогава разбрах от Теб, че “отвън” касае човеците, които са в тъмнината на света, а “отвътре” – тези, които са в Светлината на Святия Дух…”
“А има ли, слуго Мой, някакво съгласие между Духа на Святостта отвътре и духа на света отвън? Има ли споразумение между Светлината и тъмнината, или между Бог и дявола?”
“Не, Господи! Никак и никога не е възможно такова споразумение или съгласие!”
“Спомни си тогава думите Ми в Евангелието, които казах на учениците Си. Защото те учудени Ме питаха защо говоря на народа с притчи, когато на тях самите разкривах тайните Си в Съвършена пълнота? Не отговорих ли тогава на учениците Си с думите:
“На вас е дадено да познаете тайната на Божието царство; а на ония, външните всичко бива в притчи; тъй щото гледащи да гледат, а да не виждат, и слушащи да слушат, а да не разбират, да не би да се обърнат и да им се прости греха…” (Марк 4:11-12) 
Кои са ония, “външните”, на които всичко бива в притчи? Или кои са онези човеци, които съзнателно се закоравяват към Гласа Господен, та да гледат, а да не виждат, и да слушат, а да не разбират, и никак да не преживеят покаяние, та да им се прости греха?”
“О, Господи! Това са човеците от противния религиозен дух, които имат високи крепости в сърцата си! Това са яростните врагове на слугата Ти, които цяло десетилетие плюха, хулиха, кълняха и късаха книгите, които Ти ми даде. Това са религиозните лицемери от външната тъмнина, които с устни се приближават до Името Ти, но сърцата им отстоят далеч от Тебе…”
Господ кимна утвърдително с главата Си, а след това отново започна да ми говори, като казваше:
“А как ти разбираш думите Ми към Моите ученици, че на тях е дадено да познават тайните на Божието Царство, докато на външните не е дадено? Защо трябва Царството на твоя Господ да е пълно с тайни?”
“О, Исусе! Твоето Царство не се вижда с очите на плътта, но се приема с Вярата на Духа. И всичко Твое, до което умовете и сърцата ни не са се докосвали, е тайна до мига, когато ни го разкриеш. Защото Сам Ти ни обеща, че няма нищо тайно, което да не стане явно, и скрито, което да не се открие…”
“Разсъди тогава, че както Моето Царство не се вижда с очите на плътта, така и царството на дявола остава скрито за същите очи. И ако в Моето Царство има тайни, то и дяволското царство е свързано с тайни. Каква е тогава разликата между Божиите и дяволските тайни?”
Отговорът беше твърде ясен за сърцето ми, за да не го изрека. И затова с вълнение казах на Исус:
“Господи мой! Ти обичаш да правиш тайните Си явни, а дяволът обича да крие намеренията си тайни. Когато Твоите тайни станат явни – Слава е за Бога и Отца, понеже Светлината свети в мрака, и мракът не може да я схване. А когато станат явни тайните на дявола – съсипване е за него, понеже му се отнема възможността да мами и убива…”
Следващите думи на Исус бяха пропити от голяма мъдрост. И с тях Той ми казваше:
“Запомни тогава, че оня, който е под властта на дяволските тайни, остава неразбиращ и сляп за Божиите тайни. Но ако някой е свободен от тайните на дявола – такъв става способен да разбере тайните на Бога. А сега, като си спомниш Словото Ми, кажи Ми:
На кое място в Библията се говори за най-голямата дяволска тайна, а и за най-голямата Божия тайна?”
“О, Исусе! Разбира се, че в Откровението на Твоя слуга и пророк Йоан се говори както за дяволската тайна, така и за Божията тайна. Защото за блудницата Вавилон ясно е записано:
“И на челото й имаше написано това име: Тайна; великий Вавилон, майка на блудниците и на гнусотиите на земята…” (Откровение 17:5)
А колкото за Божията Тайна, то за нея е споменато при стиховете, които касаят възлизането на седмия ангел, който ще затръби с тръбата си. А тогава, според писаното:
“…щеше да се изпълни тайната на Бога, както Той е благовестил на Своите слуги, пророците…” (Откровение 10:7) 
Исус се усмихна със загадъчна усмивка на цитираните от мен стихове. А след това отново ми проговори, като казваше:
“А Коя е Тайната на Бога, Която Той е благовестил на слугите Си пророците? И какво значи Божията Тайна да се изпълни?”
От самия въпрос на Спасителя Святият Дух напълни и преизпълни сърцето ми. И Божията Манна подейства в дълбочините на духа ми, тъй щото отговорих на Исуса, казвайки:
“Господи мой! Ти Си Тайната на Бога и Отца, в Която се събират всичките Му тайни! И за Теб Апостол Павел написа в посланието си:
“Защото желая да знаете, какъв голям подвиг имам за вас и за ония, които са в Лаодикия, и за ония, които не са ме виждали лично, за да се утешат сърцата им, та, свързани заедно в любов за всяко обогатяване със съвършено проумяване, да познаят Тайната Божия, сиреч, Христа, в Когото са скрити всичките съкровища на премъдростта и на знанието…” (Колосяни 2:1-3) 
“А как Аз ще се изпълня в дните на седмия ангел? Какво ще рече Тайната на Бог да се изпълни, такава, каквато Той е благовестил на слугите Си, пророците?”
“О, Господи мой! Без всякакво съмнение – това е мигът на нашето преображение, когато ще ни грабнеш при Себе Си. Защото ако Тайната Божия се е изпълнила – то Ти Си изпълнил нас със Себе Си, като Си ни дал да познаваме цялата Ти божествена пълнота и съвършенство…”
Думите ми накараха Господ да ме прегърне с десницата Си, а след това със съкровен Глас да ми проговори, казвайки:
“Да, слуго Мой! Аз съм Тайната Божия, в Която се събират всичките Божии тайни! Но ти виж сега, че на челото на блудницата Вавилон пише “Тайна”. Кой ли ще стои зад челото на Вавилон, та в него да се събират всичките дяволски тайни?”
“О, Исусе! Това ще е човекът-Антихрист! Това ще е беззаконният, за чието беззаконие Апостолът Ти ни предупреди, като казваше:
“Защото оная тайна, сиреч, беззаконието, вече действа, но само догдето се отмахне отсред оня, който сега я възпира; и тогава ще се яви беззаконният, когото Господ Исус ще убие с дъха на устата Си и ще изтреби с явлението на пришествието Си, тогова, чието идване се дължи на действието на сатана, съпроводено от всякаква сила, знамения, лъжливи чудеса и с всичката измама на неправдата, между ония, които погиват, защото не приеха да обичат истината, за да се спасят. И затова Бог праща заблуда да действа между тях, за да повярват лъжа, та да бъдат осъдени всички, които не са повярвали истината, а са имали благоволение към неправдата…” (2 Солунци 2:7-12)
“Да, слуго Мой! Така е! Но имат ли Божиите чеда Моята Вяра, за да проумеят, че както Антихрист стои зад челото на блудницата, така и Христос стои зад челото на Църквата? Не се ли сблъскват Дух с дух, Царство с царство, и най-вече – Тайна с тайна? Не сложи ли дяволът златна корона на челото на блудницата, за да възвеличава сина му с блудствата и перверзиите си? И не допусна ли Отец Ми трънен венец върху челото на Невястата, за да възвеличава Христос в страданията Му, които предшестват Славата Му? Виждал ли си ти някога най-знаменитият духовен сблъсък на последното време, който е сблъсък на Тайна против тайна, на трънен венец против златна корона, и най-вече – на чело против чело?
Аз непременно ще ти дам видението, с което да свидетелстваш на Църквата Ми за този сблъсък. Но преди да го направя – нека те попитам, а ти Ми отговаряй:
Когато Апостолът Ми Павел ви казваше да мислите за горното, а не за земното, защото сте умрели за света, и сте скрити с Христос в Бога, той нямаше ли на предвид именно челото на Невястата Господна, в което е Тайната Божия? И какво имах на предвид Аз, когато ви пророкувах в Евангелието:
“Човеците ще примират от страх и от очакване онова, което ще постигне вселената, защото небесните сили ще се разклатят. И тогава ще видят Човешкия Син идещ в облак със сила и голяма слава. А когато почне да става това (всички тия знамения, изречени по-горе), изправете се и подигнете главите си, защото изкуплението ви наближава…” (Лука 21:26-28) 
“О, Исусе! Ти имаше на предвид, че в края на времето ще ни е нужна Твърдостта на Светиите, за да се намерим като победители в Тебе при мига на Грабването. Защото именно Грабването е нашето изкупление и въздигане в Царството…”
Господ ме погледна с одобрителен поглед, а след това продължи да ме пита, казвайки:
“Да, слуго Мой! Именно за Твърдостта на Светиите става дума. Но когато всички вие поотделно повдигате главите си, а като цяло и Църквата Ми повдигне главата си, то няма ли челото й да е достатъчно осветено и утвърдено от Тайната Божия, за да бъде готова за последния духовен сблъсък с блудницата? И какво ще се случи, когато сблъсъкът се сбъдне?”
“Скъпоценни мой Господи! Твоята Невяста ще има чело от диамант. И на нея ще се сбъдне Божието благоволение, което беше и върху пророка Езекиил, на когото Отец каза:
“Ето, направих лицето ти твърдо против техните лица, и челото ти твърдо против техните чела. Като адамант по-твърд от кремък направих челото ти; да се не боиш от тях, нито да се ужасиш от погледа им, макар да са бунтовен дом…” (Езекиил 3:8-9) 
“Да, Стефане! Точно такова ще е Отеческото благоволение върху челото на Невястата. А ти виж сега този предстоящ сблъсък, защото именно заради него ти се дават всичките пророчески видения в тази книга…”
След последните Си думи Господ докосна с ръка главата ми, тъй щото пред сърцето ми се разкри видение. И ето, че аз виждах Невястата Господна, възправена над света, осветена и облечена с бял и чист висон. На челото на Църквата, покрито от трънен венец, бяха написани думи от слънчева светлина, които гласяха:
“Тайната Божия, Която Отец е благовестил на слугите Си, пророците!”
Докато мислено се възхищавах от лика на Църквата, Духът насочи погледа на сърцето ми и към лежащата в света блудница, облечена в червен хитон, и държаща златна чаша, пълна с всякаква демонична гнусота. На нейната глава имаше златна корона, а върху челото й дяволът беше сложил надпис от собственото си семеизливане, който гласеше:
“Тайна; великий Вавилон, майка на блудниците и на гнусотиите на земята…” (Откровение 17:5) 
Видяла възправянето и въздигането на Господната Невяста, блудницата гневно реагира и със страст отпи от златната чаша, като казваше:
“Срещу мен, царицата ли, ще се превъзнася тази никаква поданица? На мен, царицата ли, тя ще откаже да отдава почит? И върху моя възлюбен ли ще хвърля презрение? Няма ли той да й въздаде от тайната на челото ми? Няма ли да я накаже за дързостта й?”
След тези бесни думи блудницата се възправи. И като изгледа с дива омраза Невястата Господна, затича се към нея, насочила напред главата си. А Църквата, без ни най-малко да се уплаши, вдигна ръцете си и отдаде Слава на Небесния Бог, като очакваше връхлитащата блудница. И ето, че след едно много кратко време сблъсъкът щеше да се случи. Защото от очите на блудницата излезе лъжепророческа тъмнина, а от очите на Църквата – Светлината на Божия Пророчески Дух. От устата на блудницата се изсипаха хули и изповръщани зловония, а от устните на Църквата – хваления и молитви на Светиите. От короната на блудницата заблестяха фалшиви лъчи от светска съблазън, а от венеца на Църквата – благоухание поради злостраданието за Исус. А само след миг съзрях и най-великото знамение. Защото от диамантеното чело на Църквата просветля Тайната Христос, а от челото на блудницата – тайната Антихрист. И тогава дванадесет Святи лъча излязоха от Образа на Божия Син, като се простряха против образа на звяра, тъй щото в мига на челния сблъсък лъчите се забиха в челото на блудницата като го разпукнаха на три части, тъй щото главата й се разпадаше. Това накара звярът да изреве пронизително и да се дръпне назад в тайната си. А точно в този миг Тайната Христос се разпростря от челото на Църквата върху цялото й тяло. И дванадесетте лъча от Исусовия Образ я покриха в нетление, тъй щото Невястата вече не се намираше в земните места. А блудницата, макар и с разпукнато чело, отново изкрещя с бесен глас към целия свят:
“Седя като царица, не съм вдовица, и печал никак няма да видя!” (Откровение 18:7) 
Докато още продължавах да гледам видението, забелязах как тайната на дявола, тоест, червеният звяр, се гмурна във водите на голямата бездна, за да потуши изгарянето си от дванадесетте лъча на Христос. И от тази бездна, според казаното ми от Святия Дух, той щеше да излезе след три години и половина, въплътен на земята, като човек на греха и син на погибелта. Колкото до Църквата – то тя беше преживяла Преображението си от Христос, и беше въздигната в Славата на Небесния Ерусалим. И когато най-сетне видението свърши, Господ отново се появи до мен, като ми казваше:
“Слуго Мой! В това видение Аз ти дадох да видиш последният духовен сблъсък на Църквата Ми с великата блудница Вавилон. При този сблъсък Тайната Божия порази тайната на дявола и предварително му напомни каква ще бъде участта му при Господното Пришествие. А след това дванадесет лъча излязоха от Образа Ми, за да преобразят Църквата Ми и да я облекат в нетление, тъй щото да я заведа в Славата на Небесния Ерусалим. Кажи Ми тогава: Кои бяха тези дванадесет лъча, с които поразих челото на блудницата и облякох Невястата Си в нетление?”
Можех ли да не зная кои са дванадесетте лъча, след като те бяха същите, които щяха да въздигнат Божиите избрани от времето на Голямата Скръб? Можех ли дори да не си спомня прекрасното видение от книгата за “Портите на Правдата”, когато в Небето се въздигнаха първите Плодове на Бога и на Агнето? Разбира се, че знаех, и затова с всичкия си възторг и благоговение казах на Спасителя:
“Исусе! Тези дванадесет лъча бяха Портите на Небесния Ерусалим, в които се събира всичката пълнота на Твоята божественост!”
Господ сърдечно се разсмя. А след това с твърде благ и нежен Глас отново ми проговори, като казваше:
“Сега убеждаваш ли се за сетен път, че портите на ада няма никак да надделеят над Моята Църква? Защото Аз съм Тайната Божия в челото на Църквата, а Портите на Моя Град са дванадесетте лъча, които поразиха челото на блудницата Вавилон!
И ето, слуго Мой! Сега непременно ще те посветя в Тайната Божия, скрита зад челото на Църквата! За да имат Свята надежда всичките Ми братя и сестри, и да узнаят защо са обречени да бъдат Род на Елиаким, и поколение на Победата и Триумфа! Защото в Тайната Божия зад челото на Църквата са скрити Портите на Правдата, Плодовете от Дървото на Живота, Белите Камъчета и Скритата Манна! Затова днес Тайната Божия ще призове всички ви! И на Званите, Избраните и Верните ще кажа:
Последвайте Ме в най-благословените видения, които някога Бог е давал на слуга от Царството! Защото това са виденията, с които Тайната Божия ще ви направи скрити за света, и явни за Небето! Съграждани на Светиите и членове на Божието семейство!
Аз, Тайната на Бога и Отца, все още говоря и не млъквам!”

Leave a Reply