РЕКИТЕ НА ВРЕМЕТО – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С РАЗКЛОНЯВАНЕТО НА РЕКАТА НА ЖИВОТА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Будните, разумните, и най-вече паметливи читатели непременно ще си спомнят, че преди девет години Господ Исус Христос говори на всички ни за една последна пророческа църква, която благодатно е присвоила името на моавката-Рут, понеже съдбата й изключително ще се преплете с духовните белези, записани в древната библейска книга. А в края на пророческите видения, дадени ми от Спасителя, имаше една твърде важна глава, която се казваше:
“Защо чрез Църква-Рут Господ Исус Христос ще стане силен в Ефрат?”
Именно там, в едно по-кратко откровение, ми беше разкрита тайната на Реките на Времето. Тогава, разбира се, аз не ги възприемах като времена, а по-скоро като мощни духовни течения. Но ето, че девет години по-късно отново стигнах до знаменателните стихове от втора глава на “Книгата Битие”, но вече духовно възмъжал и просветен след още сто и тридесет написани пророчески книги. И като си помислиш, че писах за Църквата-Рут в Кръга на Хляба, а сега ми предстои да пиша за Реките на Времето от Кръга на Солта и със силата на Скритата Манна, то сам трябва да се убедиш, че този път погледът върху Божиите тайни ще бъде много по-просветен и всячески проницателен.
Казвам ти всичко това не просто като декларация или добро пожелание, а като абсолютна сигурност, понеже виденията от Реките на Времето вече са запечатани в духа ми и само трябва да бъдат написани на книга. И не само виденията ми даде Господ, но Сам Той допусна да усетя съпротивата на дявола чрез един от най-силните му и яростни духове, който се казва Авадон. Този дух връхлетя против мен още при писането на “Реката на Живота”, като захапа яростно десния ми крак, започвайки от пръстите и стигайки постепенно до бедрото. И сега, описвайки виденията в тази последна книга, аз трябва да претърпявам чудовищна болка от един демоничен тигър, който е неоспоримият началник на реката Тигър и княз на всички нехристиянски религии и лъжеучения. Няма защо да те убеждавам, че само през последния месец август Авадон увеличи многократно водите си, понеже интересът на целия свят беше прикован към олимпиадата в Пекин, а благодетелите и застъпниците на религиозно-окултния Тибет направиха Тигър още по пълноводен. А като помислиш, че сега в България се откриват празниците “Аполония”, посветени на същия този Авадон, но с гръцкото му име, то нарастващата сила на този дух става наистина сериозна.
Сам можеш да се досетиш и проумееш, че никой тъмен дух не обича да му разкриват времето и да го правят явно за човеците. Колко повече, когато това е князът на бездната, началникът на скакалците, и повелителят на източния вятър. Но ако Авадон в същността и силата си е духовен тигър, то трябва ли да ти напомням Кой е Лъвът от Юдовото коляно? И ако Исус досега ме направи да превъзмогна над всички съпротивления на Злото, то и атаката на Авадон ще бъде вписана под чертата на суетните напъни на дявола, колкото и жестоки да са отмъщенията му.
Пиша ти за всичко това, братко мой, за да утвърдиш сърцето си пред Господа и да бъдеш напълно убеден, че никой дух лесно не предава позициите си, но се бори да ги задържи със зъби и нокти.
А сега нека вече да премина към първото от виденията, които моят Господ даде на сърцето ми. Ето какво ми каза Той, когато отново въздигна духа ми до Реката на Живота:
“Слуго Мой! Дерзай и се укрепвай в Святото дело, което съм те посочил да вършиш! И нека сърцето ти не отпада поради яростните отмъщения на дявола. Аз ги допуснах да се случат, за да разбереш колко сериозна е заплахата върху тъмните времена на Сатана. Понеже ако не би усещал ноктите и зъбите на тигъра, то как ще разбереш, че Господ ти е дал да го прободеш с Пламенния Меч? И не поставих ли Аз този Пламенен Меч да се върти на изток от Едемската градина и така да пази пътя към Дървото на Живота?
Но нека сега да те попитам, а ти Ми отговаряй:
Какво би било творението на Моя Бог и Отец, ако в него не бяха се случили две последователни събития, а именно – бунтът на Сатана и грехопадението на Адам и Ева? И как изобщо ти си представяш подобно творение на Бога?”
“О, Исусе!” – отговорих развълнуван аз:
“Ако тези две събития не бяха се случили в Божието творение, то никога нямаше да бъде предадено на немощ. Ти нямаше да се кръстиш “Алфата и Омегата, Първият и Последният, Началото и Краят”. И Реката на Живота никога не би се разклонила, за да стане на четири главни реки. Понеже творението щеше да се развие според Съвършената сетнина, свързана с думите на Бог Отец:
“Ето, подновявам всичко!”
И тогава цялата Вселена на Отца щеше да оживее от Вечния Живот, като се напълни с прекрасните поколения от Адам и Ева…”
“Да, така е!” – отговори ми Господ. А след това отново продължи да ми говори, като казваше:
“А каква е немощта, на която сега е предадено творението от Отца Ми? Каква е тази немощ, за която и Апостолът Ми Павел ви записа:
“Понеже създанието беше подчинено на немощ, не своеволно, но чрез Този, Който го подчини, с надежда, че и самото създание ще се освободи от робството на тлението, и ще премине в славната свобода на Божиите чада. Понеже знаем, че цялото създание съвкупно въздиша и се мъчи до сега…”  (Римляни 8:20-22) 
“О, Исусе! Духът Ти в мен дълбоко потвърждава, че немощта на създанието е пряко свързана с разклоняването на Реката на Живота на четири главни реки. Защото на две от тези реки се дължи силата на греха и робството на тлението. И самата немощ на творението се дължи на факта, че Отец го подчини и на други времена, освен на Своето Време. Тъй щото наистина творението щеше да се мъчи и въздиша поради наложеното му от Бога тегло…”
Господ слушаше отговора ми с голямо внимание. А след това погледът на очите Му изведнъж стана остър и съсредоточен. И тогава Той ме попита:
“Ще кажеш ли, че има неправда у Бога, понеже Той е дал времена от Времето Си на Своя най-голям духовен противник, дявола? Не беше ли по-добре за Отец Ми веднага след бунта на Сатана да го окове във вериги и да го заключи в бездната? И не просто него, но всички ангели, които не опазиха своето достойнство, но полетяха след лукавия в падението му. Нямаше ли така да се спести на Божието творение всичкото въздишане, угнетение и измъчване? Кое или какво накара Отец Ми да даде времена от Времето Си на дявола?”
Въпросите на Исус бяха дълбоки. Толкова дълбоки, щото сякаш слизах с думите Му на дъното на океана. Но Скритата Манна мигновено подейства в сърцето ми, тъй щото Му отговорих, казвайки:
“Исусе! Святата Любов на Отец към творението се яви като най-големият Му подбудител, за да го подчини на немощ. Защото на Небесните Си създания – ангели, власти и сили, както и на човеците Отец даде свободна воля. Това беше волята им да избират и така да се чувстват свободни. Един от херувимите Му избра да Му бъде противник и зарази с избора си много Небесни ангели. След това той лукаво подлъга и човеците, за да направят грешния избор. И ако Отец мигновено беше реагирал, за да въздаде на старовременната змия и на изкусените от нея човеци, Той щеше да накаже избора на волята, но да лиши творението Си от последствията. Но ако едно съвършено замислено и създадено творение е било пълно с мир, ред и хармония, то в мига на грешния избор никой не е знаел какво са бунтът и грехът. Те тогава са били първични, сиреч, току-що сторени. Никой не е знаел на какво е способен хаосът. Никой не си е представял какво е смъртта, а още по-малко бездната и адът. Липсвал е болезненият опит и извлечената поука. А при липсата на опит и поука свободната воля никога не би зачеркнала възможността отново и отново да бъде в бунт с Волята на Твореца. И ето затова Отец подчини творението Си на немощ, тоест, даде времена от Времето Си на дявола и падналите ангели, като ги заключи с начало и край. А едновременно с дадените на тъмнината времена, Той заповядва действието и на Своите Времена, тъй че пред целия човешки род да има възможност за избор. И така всеки да определи сетнината си. По-голяма Любов на Отца от тази, с която подчини творението си на немощ, няма и не може да има. Защото немощта е привременна, а Любовта е Вечна!”
Докато отговарях на моя Господ, погледът Му стана утвърдителен. И Той отново ми проговори, като казваше:
“Слуго Мой! Погледни към Вечността на Всевишния Отец! Виж Великият Му Дух, Който могъщо действа в Реката на Живота и известява бъдещите добрини на идещия нов свят! Какво са за Моя Вечен Бог и Отец няколко хиляди години, в които е допуснал да текат времената на Неговия противник? Дълги ли ви се струват те пред Вечността, която няма край? И колко от вас разсъждаваха в Дух на мъдрост и откровение върху думите, които изрекох в Евангелието:
“Видях Сатана паднал от небето като светкавица…” (Лука 10:18) 
С вашия поглед или от вашето време видях дявола по този начин, или с Моя поглед от Реката на Живота? И ако във Вечността на Отца и Сина времената на дявола са твърде кратко мигновение, колкото една мълния да проблесне и изчезне в мрака, то да кажете ли, че Всемогъщият е толерирал дявола или да се възрадвате, че сте усъвършенствани в страдания, както беше усъвършенстван Начинателят на вярата ви?
Но ето, слуго Мой! Отец Ми е неизследимо мъдър и безпределно разумен, за да Си позволи суетен ход или ограничена преценка. Той отиде в Края на Реката на Живота, където постави Стената на Страшния Съд и Пролома на Вечното Обновление. И като се върна в Началото, раздели Реката на Времето на четири главни реки. Две от тях щяха да текат до Стената на Страшния Съд, а другите две да преминат през Пролома във Вечността Му. Виж сега всичко това във видението, което ще ти покажа…”
След последните Си думи Господ докосна с ръка главата ми, тъй щото пред очите ми се разкри видение. Така аз видях Реката на Времето, която течеше всред Божията градина. И ето, че напускайки Едем, Реката наистина се разклони. А това се случи, понеже Отец протегна показалеца Си и първом я раздвои на две реки, от които едната продължи да свети с Божията Светлина, а другата моментално потъмня. А след това, продължавайки със знамението, Всемогъщият раздели с показалеца Си Светлата Река на две светли реки, а тъмната река – на две тъмни реки. И така Реките на Времето станаха четири и тръгнаха в устията си по земята. Светлите реки на Времето бяха изпълнени от Святия Дух на Бога и придружавани от неизброими легиони от Божии ангели, а тъмните реки на Времето започнаха да гъмжат от всякакви влечуги и хищни чудовища. И ето, че Господ ме хвана с десницата Си и ме въздигна със Себе Си към четирите разклонения на Реката, като ми казваше:
“Гледай, пророко Господен! И запиши на книга всичко, което ти се дава да видиш! Реката на Живота се разклони на четири реки след грехопадението.
Първите две реки са Времената на Бога. Вторите две реки са времената на дявола. На Времената на Бога свидетелстват реките Фисон и Гион. Фисон отговаря на Времето на Закона Господен, написан по рождение върху човешките сърца. А Гион отговаря на Времето на Божията Благодат и изпълването със Святия Дух.
На времената на дявола свидетелстват реките Тигър и Ефрат. Тигър отговаря на времето на беззаконието и олицетворява развращаването на сърцата и съвестите на езичниците. Ефрат отговаря на времето на мерзостта, сиреч, на умноженото беззаконие, и олицетворява развращаването на вярата и съвестта на човеците, които по един или друг начин са били привличани от Божиите реки, но са отпаднали и станали богоотстъпници. В това отношение е добре да запомниш от твоя Господ, че Тигър винаги воюва против Фисон и Ефрат винаги воюва против Гион. Тъй щото беззаконието се сблъсква със Закона, а мерзостта с Благодатта!”
Думите на Исус бяха дълбоки и пречудни. И тогава аз Го попитах, казвайки:
“Господи мой! Да разбирам ли, че Фисон е Реката на Бог Отец, Който е положил Закона Си по природа във всички сърца, и чрез съвестта Той привлича човеците към Тебе, Който представляваш Реката Гион?”
“Именно така разбирай Божиите Реки, слуго Мой! Защото времето на всеки човешки дух тръгва от Фисон! Това е Реката, от която идва съдбата и времето на всеки човек, който се ражда на земята, понеже духът му се дава от Бога с написания Закон на сърцето. Но после, с възрастта, Законът отслабва поради греха, съблазните и изкушенията, а човеците вече се нуждаят от Благодатта на Гион. И тогава едни наистина стават част от Времето на Божия Син, а други биват измамени да плуват във водите на Тигър или Ефрат.
Тигър измамва езичниците, за да се потопят във времето на нехристиянските религии и демонични богове – сложи тук Даоизъм, Будизъм, Индуизъм, Шинтоизъм, Ислям и всякакви други култове и божества, а Ефрат мами същите езичници или слабоверни християни с измамата на християнската религия, осъществена с “друг дух, друг Исус и друго благовестие”. А това, разбира се, е тъмната троица на змея, звяра и лъжепророка.
Сега разбираш ли още по-ясно четирите Реки на Времето?”
“Да, Исусе! Сега напълно проумявам, че Тигър работи против съвестта, преди да е облечена с Истинска Вяра, а Ефрат работи против Истинската Вяра, за да поквари съвестта! Но и в двата случая атаките на дявола винаги са насочени против Закона Господен, който е в сърцето на човека! С Тигър той атакува Закона директно с беззаконие, а с Ефрат той извращава Вярата, за да прегори съвестта…”
След последните ми думи Исус ме прегърна и с твърде сериозен Глас ми проговори, като казваше:
“Запомни, че Сатана най-много мрази Закона Господен, понеже Законът на Отеческата Святост го изхвърли от Небето и го лиши от божествения му статут на засеняващ херувим. Ето затова Тигър е реката на беззаконието, а Ефрат – на умноженото беззаконие. А в последното време, което живеете, Тигър непременно ще влее водите си в Ефрат, за да го направи не просто прелял от устието си, но двете дяволски реки да се превърнат в смъртоносно море за целия свят. И така да се сбъдне писаното за човека-Антихрист:
“…и змеят даде нему силата си, престола си и голяма власт…” (Откровение 13:2)
Как тогава Моите братя и сестри да бъдат наречени победители, ако не знаят за страшния сблъсък между Реките на Времето? Или как всички вие да превъзмогнете, ако не познавате времената, които владеят земята? Лесно Ми е да кажа на Светиите в Небесния Ерусалим:
“Мили Мои братя! Вие изживяхте живота си в Моето Време! Затова сега гледайте Реката на Живота и се наслаждавайте на всичко, което предстои да се случи!”
И те наистина биха гледали как линията на Времето се движи като мълния по Реката и скъсява все повече и повече Времето до Грабването, Възкресението и Второто Ми Пришествие.
Но лесно ли Ми е да кажа същите думи на Божиите Светии, които все още живеят на земята, когато Ефрат вече завлича в смъртоносните си вълни? И да ви успокоявам ли, че ви чакат безоблачни дни, когато всички ще трябва да платите скъпа цена за убежденията си?
Ето, Аз наистина не намирам пророк на земята, чрез когото да ви дадох повече от Себе Си и Царството, както го направих чрез слугата Ми Стефан! Но казвам сега на всички ви, че колкото по-изобилен беше Гион в сърцето му, толкова по-противни станаха Тигър и Ефрат против живота му. И ако някой Ме е повярвал, както Ме вярва пророкът Ми, той непременно знае за какво говоря. Защото не може да разрушавате времената на дявола и да си мислите, че той няма да намери начин да ви отмъсти. Яростта му ще бъде голяма против вас, понеже му отнемате и съкращавате кредита, който е ограничен и преброен.
Разбирате ли това, люде Мои? И проумявате ли, че Сатана във всичките си усилия няма да прибави дори една десета от секундата към времената, които са му определени?
А когато вие внасяте смут в тези времена и принуждавате дявола да отделя твърде скъпоценното си време, за да ви противодейства, то тогава наистина напълно сте го съкрушили. Защото той тегли от дадения кредит време, а кредитът се стопява и не му носи лихви. Защото времената, дадени от Отец Ми на дявола, са кредит без лихва.
Нито ден повече няма да му се даде! Нито час, нито минута, нито секунда повече! И ако вие сте мъдри в слушане, и покорни в дело, непременно ще бъдете от онези Избрани, които ще извършат нещо повече от това да воюват с времената на дявола. Защото чрез вас ще се сбъдне писаното, а то не може да се наруши. И това писано гласи:
“И ако да не се съкратяха ония дни, не би се избавила ни една твар; но заради избраните, ония дни ще се съкратят…” (Матея 24:22) 
И ето, Църкво Моя! Господарят на Времето и Силният сред Фисон и Гион днес ти повелява да застанеш зад пророка Ми и да посветиш всичката си сила за успеха на делото му! Защото е дело не човешко, но Божие! Защото е време да се хвърлите в последната битка за Спасението на човешките души!
Битката на Божиите Времена против сатанинските!
Битката на Фисон и Гион против Тигър и Ефрат!
Битката, която непременно ще съкрати Времето, тъй щото дяволът да бъде съкрушен и опустошен! Защото Отец Ми, дори и да е дал времена на дявола, пак го е лишил от възможността да знае докъде се простират реките му и кога ще дойде свършекът им! А в това отношение Сатана е сляп сред слепците си, и безполезен прилеп сред прилепите си!
Ето, могъща Светлина от Сион слиза към тебе, Църкво Моя! И съкровени глътки от Скрита Манна се приготвям да дам на победителите Си! Аз, Новоначалието и Безкраят днес ви говоря чрез пророка Си! Последвайте Ме в Реките Ми, за бъдете вечно живи в Живота на Вечно Живия!”

Leave a Reply