КНЯЗЪТ НА ВЪЗДУШНАТА ВЛАСТ – VIII ГЛАВА

8. МЕДИЙНИТЕ ВИХРИ НА ШАРЛАТАНСТВОТО И НЛО

Братко мой! Верни ми приятелю!
Ако трябваше отново да избирам как да изживея живота си, то без всякакво съмнение аз бих избрал да бъда слуга на Господ Исус Христос и Той да ме води във всичките прекрасни и удивителни места на Святия Дух. Но ако в този повторно избран живот бих нанесъл някакви корекции, то това непременно бих сторил. Защото, преди да позная моя Господ, аз бях тровен в ума си и сърцето си. Тровен от хиляди измами и безумия, тровен от светско образование, от светски поглед върху битието. А по-късно тровен от религия, окултизъм и източен вятър. И когато Святият Дух влезе в сърцето ми, Той трябваше да изхвърля от мен хиляди заблуди и да ме очиства от всякакви поражения. Ето тези заблуди и поражения аз повторно никога не бих искал да преживея. Бих ги спестил на ума и сърцето си, за да вляза в Евангелието, да хвана ръката на Исус и да Го следвам. За съжаление – толкова благоприятен и чудесен вариант на човешкия живот рядко се случва. Той може да бъде успешен, само, ако още от детинството си човек бъде представен на Господа и изпълнен със Святия Дух. Но дори и тогава остава жестокият проблем, свързан със светското образование, което – иска или не – човек трябва да приеме като даденост. И като не прилепя сърцето си към никоя от светските науки, да се съхрани за Свята Божия употреба.
Последните демонични вихри, които Исус ми показа в това видение, бяха чудовищни в силата си да погубват човешките сърца и умове. Като връх и предел на сатанинското лукавство, тези вихри днес владеят целия свят. Затова нека да започна оттам, че Господ отново ме въздигна над въздушната власт на дявола. И като докосна с ръка сърцето ми, започна да ми говори, казвайки:
“Знаеш ли, слуго Мой, колко години бяха нужни на сърцето ти, за да чува ясно Гласа Ми и да вижда видения в Духа Ми?”
“О, Исусе! Зная, че Ти ме намери по бърдата, където аз бях изгубена и заблудена овца, оплела вълната си в острите тръни на всичкия сатанизъм в света. Но Ти поради преголямата Си Любов, с която ме възлюби, спаси душата ми и с голямо дълготърпение ме чакаше през всичките години на моето очистване и осветяване. Тъй щото Аз наистина ще Ти остана длъжник не само в този живот, но и в цялата вечност. Понеже не бих бил нищо без Тебе…”
Господ се усмихна на думите ми, а след това продължи да ми говори, като казваше:
“Знай тогава, че както намерих теб, така намирам и много други. И всеки от тях, идващ при Мене с пораженията от стария си живот, уповава на Святия Дух, с Който изпълвам и очиствам сърцето му. Но сега ти казвам, че ако Аз бързам, то и дяволът бърза. Ако Аз спасявам, той погубва. И последните демонични вихри, с които той е влязъл в медиите, търсят максимален убийствен ефект върху човешките сърца. Кажи Ми тогава:
С какво те заплени Моето Евангелие? Какво те накара да се влюбиш в него и така да станеш Мой верен и добър слуга?”
“О, Исусе! Винаги, когато съм имал причина, аз съм споделял с всичките си братя и сестри, че аз продължавам да съм влюбен в Простотата и Чистотата на Твоето Евангелие. Влюбен съм в това Слово, което се разтваря в душата ми с всичко Вечно, Истинско и Благодатно.
Влюбен съм в Хляба и Солта, във Виното и Водата, в Лозата и Гроздовете, в Маслината и Смокинята, в Слънцето и Небето, в Мрежата и Рибите, в Пастиря и Стадото, в Добрия Самарянин и Неговата Благост и Милост. Твоето Слово е меко, Господи! Думите Ти са кротки и искрени! Бремето Ти е леко и игото Ти е благо! Всичко в Твоето Евангелие е Живот! В него няма високопарни фрази, нито отвлечени понятия. В него няма надутост, нито презрение към човеците. В него блика пределът на Твоя Живот, на Твоята Любов, на Твоята Съвършена Светлина…”
“А искат ли днес човеците Простотата и Чистотата Ми? Не стана ли животът им твърде сложен, твърде наситен от всякакви понятия, логии, догми и предразсъдъци? Не даде ли Отец Ми само десет заповеди на Синайската планина, които светът презря, за да си създаде стотици хиляди закони, правила, членове, алинеи и разпоредби? Не даде ли Отец Единствения Си Хляб и едничката Си Лоза, та да ядат хората Хляб и да пият Вино? Защо тогава човеците се отказаха от Виното и Хляба, а потърсиха всичкия пясък, всичката сложност и всичкото безумие на света?”
От въпросите на Исус сърцето ме заболя. Една скръб нахлу в мене и изпълни очите ми със сълзи. И тогава Му проговорих, казвайки:
“О, Господи мой! Ти Си Канарата и всичко в Тебе се сплотява! Но дяволът е змия в пясъците, която обича всичко да раздробява. И сега в ума ми блестят стиховете на Апостола Ти Павел, изпълнени с всичкото му безпокойство. Защото написа на всички ни в посланието:
“Но боя се да не би, както змията измами Ева с хитростта си, да се разврати умът ви и отпадне от простотата и чистотата, която дължите на Христа…” (2 Коринтяни 11:3) 
“А как или с какво змията измами Ева, та да се разврати умът й?”
“О, Исусе! Змията подмами Ева, за да яде от дървото за познаване на добро и зло. А Ева видя в него “дърво желателно, за да дава знание”. Така тя вкуси от плода му и даде и на Адам, тъй щото и той яде с нея…”
“Разбираш ли тогава какъв е жестокият проблем на последните поколения от човеци? И проумяваш ли, че те все още повтарят греха на Ева, понеже искат знание. Не Моята Простота и Чистота, нито Моя Свят Дух, нито Моето Слово. Не! Човеците искат знание. Искат да напълнят сърцата си с всякакви логии, но не и с Истината на Моето Евангелие. Как мислиш тогава? Ще пропусне ли змията да разврати умовете им? Ще пропусне ли да изплюе отровата си в така желателните логии?”
“Не, Господи! Дяволът няма да пропусне. Защото развращаването и убиването на човеците е едничката му цел. Той открай време е човекоубиец и в него няма Истина…”
“Виж тогава тъмния демоничен вихър, с който човекоубиецът воюва против Простотата и Чистотата Ми! Виж как неговите духове на шарлатанство днес развращават целия свят и плюят отрова във всички медии…”
След последните думи на Исус аз отново виждах князът на въздушната власт. И този път, разперил крилата си, той крещеше с всичката си сила на демоничните си пълчища, като им казваше:
“Ангели мои! Човечеството иска наука и ние му я дадохме! Човечеството иска да раздробява, дълбае и издирва! А какъв по-голям успех за нас от този – да накараме жертвите ни да изкопаят собствените си гробове? Какъв по-голям успех за нас от този – да бутнем в рова на погибелта тези, които сами го изкопаха?”
“Дай ни този успех, княже! Нека бутнем човеците в рова!” – закрещяха в един глас милиони демони. А тогава дяволът вдигна ръката си, за да въдвори тишина и отново им каза:
“Аз ще смеся истина с лъжа, факти с догадки, съмнения с постижения! И тогава непременно ще се насладите на всичката ми погубителна сила. Ето, ефирът на човека просто чака да бъде обладан. Вълните само чакат да бъдат яхнати. А с какво друго да ги запълня, ако не с шарлатанство?
Затова сега ви заповядвам:
Тръгнете по земята, вие, бесове на животински страсти! И като внушите на човеците, че са просто животни, накарайте ги да повярват, че няма никакъв Йеова на Небето, нито Творец над творението!
Нека шарлатанството на биологията се превърне в медиен вихър по цялата земя! Нека човеците приемат в сърцата си, че не са нищо друго, освен потомци на маймуни! Накарайте ги да ровят, изследват, сравняват, класифицират! Не се спирайте пред нищо, докато не внушите на света, че няма Бог и Създател, но има еволюция! Да, еволюция! Един чудесен аргумент, с който ще изхвърлим понятието Бог от битието на човеците…”
Ето, че бесовете наистина тръгнаха по земята. И като намериха човек на име Чарлз Дарвин, внушиха му да напише книгите “Произход на видовете” и “Произход на човека и половия подбор”, с които да обори божествения произход на живота. И тези книги първо направиха фурор в тогавашните вестници, а десетилетия по-късно – когато се появиха и електронните медии, влязоха и в тях. Така целият свят гръмна с лъжеучението на Дарвин. Учени тръгнаха да събират “доказателства” от черепи, кости, и научни обосновки. И стана така, че шарлатанството на биологията наистина се наложи тотално. Езичниците наистина повярваха, че произлизат от маймуни и побързаха да изхвърлят Библията от живота си. А биологическото шарлатанство, развило се тотално за последните петдесет години, накара Сатана да вие от възторг.
Но ето, че князът на въздушната власт отново събра пълчищата си. И като разпери пред тях крилата си, им закрещя, казвайки:
“Неверието нарасна, но сякаш с това нарасна и вярата. Христос е намерил противовес против тази моя измама и затова трябва да измислим нова, още по-коварна от нея. В последните години ефирът на човека просто жадува за сензации и открития. И ние непременно ще му ги дадем. Но затова е нужно човекът да рови и копае. Непрестанно да рови и копае собствения си гроб. Главното за нас е да помрачим Евангелието. То не трябва да спасява. Човеците трябва да се усъмнят в неговата истинност. Какъв по-удобен случай да си изкопаят нови евангелия? Защо трябва да са само четири? Нека са пет, шест, седем!
Ето, ефирът ви очаква, мои къртици!
Нека шарлатанството на археологията да се превърне в медиен вихър по цялата земя! Измислете филми, направете предавания, подгответе света за тази наша медийна изява. Защото сега е моментът човеците да копаят и търсят Кивота и Светия Граал, ако и Йеова отдавна да ги е прибрал на Небето! Сега е моментът всичко окултно, мистично и археологическо да изригне с пълна сила!”
Послушали своя княз, къртиците му мигновено образуваха демоничен вихър. И ето, че скоро по земята се появиха впечатляващи филми за приключенията на археолога Индиана Джоунс, който стреля с пищова си и простира бича си във всякакви тайнствени пещери, търсейки божествени артефакти, свързани с Ковчега на Завета и Светия Граал. Но това беше само началото на сатанинската измама, което трябваше да послужи за сондаж и настройка на човешкото съзнание. Защото шарлатанството на археологията скоро се превърна в хит по всичките медии. Появиха се “Кумрански ръкописи” от пещери край Мъртво море, които трябваше да убедят света, че има още Евангелия, които Църквата е пренебрегнала. А съвсем наскоро се пръкна и “Евангелие от Юда”. Реномирани телевизионни медии като “Дискавъри” и “Нешънъл Джиографик” побързаха да раздухат археологическата топ-сензация. И пред тях експерти от Швейцария, обладани именно от къртиците на дявола, започнаха да аргументират колко истинско е намереното Евангелие. А докато видението се развиваше пред очите ми, Господ внезапно ме попита, казвайки:
“Как мислиш, слуго Мой? Слаб ли е бил твоят Господ и Неговият Отец, та да не могат да Си съберат Евангелията, та чак след две хиляди години по-късно човечеството евентуално да ги открива при археологически разкопки?”
“О, Господи мой! Никой от тези археологически шарлатани не е познал нито Тебе, нито Отца, та да проумеят, че Бог е Верният и ревнив пазител на Словото Си…”
“А как ти приемаш научните аргументи за достоверността на “Евангелието от Юда”? Писал ли е Юда Евангелие за Мене?”
“О, Исусе! Това е гнусно сатанинско шарлатанство! Как може оня, когото Ти посочи и нарече “дявол”, да пише Евангелие? Как може оня, който се обеси преди Твоето Възкресение, да пише за Блага Вест? Та нали Възкресението Ти е същината на Евангелието, прицелът на свещения текст? Нали Твоите Апостоли се помолиха на Тебе, казвайки:
“Ти, Господи сърцеведче на всички, покажи оногова от тези двама, когото си избрал, да вземе мястото в това служение и апостолство, от което отстъпи Юда, за да отиде на своето място…” (Деяния 1:24-25)
Тъй щото с цялата спекулация около “Евангелието на Юда” дяволът цели да внесе спокойствие във всичките си юди…”
Исус кимна утвърдително с глава, а след това ми даде знак да продължа да гледам на знаменията от демоничния вихър на дявола. А те никак не закъсняха, понеже се появи нова сатанинска провокация на страшно богохулство. И за тази провокация Сатана заповяда на къртиците си, казвайки:
“Археологическото шарлатанство е силно, но не е достатъчно! Искам още шарлатанство, още измама, още богохулство! Искам шарлатанство, свързано с човек, от когото човечеството се възхищава! Леонардо Да Винчи, например! Велик мислител, художник и гений на Ренесанса! Нека обърнем Леонардо против Христос и да видим какъв ще е ефектът! Намерете някой писател, който да опише лъжите, които смятам да забъркам!”
Къртиците дори и не чакаха подкана, но твърде бързо намериха писателя Дан Браун. И като развратиха сърцето му, накараха го да напише богохулната книга “Шифърът на Леонардо”. А с личната амбиция на Сатана тази книга беше филмирана и премина като ураган от шарлатанство през всичките световни медии, като се опитваше да убеди целия свят, че Исус е просто човек, а не Божий Син. И като човек е имал любовна връзка с Мария Магдалина, която дори Му е родила деца, от които произлизала кралската династия на Меровингиите. И отново “авторитетният” медиен канал “Дискавъри” даде думата на Дан Браун, за да говори чрез къртиците, които го бяха обладали. А Исус, като докосна отново главата ми, ме попита, казвайки:
“Кажи Ми, слуго Господен, каква беше мисията Ми на земята? Човешкото Си семе ли дойдох да излея в нечия утроба на жена, или Семето на Благовестието, което ражда Младенеца в сърцата ви? За земна жена ли слязох да се оженя или да подготвя Моята Църква за Сватбата Ми в небесата?”
“О, Исусе! Господи мой! Къртиците на дявола ровят в земята и изкарват на показ най-низките човешки помисли и най-страшните богохулства! Това са демонични фекалии, които сатанински угодници хвърлят към Небето, та дано по някакъв начин биха Те осквернили! Но аз зная, че фекалиите скоро ще паднат върху собствените им глави! Защото никой не може да омърси Господ и Бог, обитаващ в непристъпна Светлина! Това е най-яростната дяволска кампания против Твоето Евангелие! Най-гнусната, най-долната и най-проклетата медийна изява на дяволските къртици! Но както каза князът на въздушната власт пред всичките си демони, земните човеци просто копаят собствените си гробове и простират ръцете си към рова на погибелта…”
“Да, така е! Но ти виж и последният от демоничните вихри на дявола! Защото с него той вече наистина подготвя света за явлението на човека-Антихрист…”
Ето, че отново гледах как князът на въздушната власт събра своите демонични пълчища. Видимо доволен, той разпери крилата си, като казваше:
“Нека направим измамата перфектна! Нека още веднъж и за последно да яхнем всичките медии! Нека още веднъж да направим демоничен вихър! Защото за него ще използвам всичките си бухали и кукумявки!”
Дочули думите му, демоничните пълчища нададоха възторжени възгласи, а дяволът просто посочи избраните отсред тях, като казваше:
“Разперете крилата си, мои бухали и кукумявки! И бъдете тъмния демоничен вихър на НЛО, с който ще измамим света, че е посещаван от извънземни цивилизации. Нека светът се разтърси от моите демонични знамения! Нека летящи чинии кръстосват из небето, нека рисунки в житата изумяват суеверните! Нека целият свят повярва, че НЛО e истинско и реално! Защото ще дойде време Христос да грабне омразната Си Църква и тогава ще трябва да убеждаваме света, че изчезналите са похитени от извънземни! Искате ли да бъдете извънземни, мои кукумявки и бухали! Искате ли да направите фурор по всичките медии на света!”
“Искаме, княже наш! Искаме!” – зашумяха демоните. И тогава Сатана им изкряска, казвайки:
“Ами бъдете тогава извънземни! Които не сме могли да извратим с измамите ни на земята, нека да ги побъркаме с шарлатанство извън земята!”
Ето, че последният демоничен вихър от бухали и кукумявки полетя из цялата земя, въоръжен с всичката измамителна и окултна сила на Сатана. Така, като начало, медиите подготвиха света за шарлатанството, пускайки филми за НЛO, между които най-много нашумя “Извънземното” на Стивън Спилбърг и поредицата за “Досиетата Х”. А след това, с летящи чинии, житни кръгове и всякакви свидетелства на зомбирани човеци, заблудата набираше все по-голяма и по-голяма сила. Но колкото и медийният вихър на демоничните знамения да обикаляше земята, пак Хълмът Господен остана недосегаем за амбициите на дявола. Събрал Званите, Избраните и Верните, Хълмът светеше с лъчите си над цялата земя, докарвайки Сатана до лудост и преливаща ярост. И на този Хълм Господ за последен път проговори на сърцето ми, казвайки:
“Слуго Мой! Иди и предупреди всичките Божии чеда да копнеят за Простотата и Чистотата на Моето Евангелие! Иди и кажи на всички, че нито едно от лъжливите чудеса и знамения на дявола не може да помрачи човеците, преживели Истинското Чудо.
Чудото на новорождението!
Чудото – да преминете с Мене неопетнени и неосквернени през всичката медийна съпротива на Сатана! Чудото – да знаете, че вече сте вечно живи в Живота на Вечно Живия!
Аз ви дадох да разпознаете най-страшните демонични вихри на дявола, с които той днес развращава всичките медии по целия свят! И като се отречете от тях – да извисите умовете и сърцата си в Святия Дух, за да стоите на правилното място, когато се завърна за всички вас! Има един Господен Хълм, на който Господ е вашата Канара! Има един Господен Хълм, където с твърдост ще придобиете душите си! Всичко останало е прах и пепел, мъгла и дим, пръст и пясък, и суета на суетите! Аз, Канарата на Господния Хълм, дадох тези видения на пророка Си!”

Едно мнение за “КНЯЗЪТ НА ВЪЗДУШНАТА ВЛАСТ – VIII ГЛАВА

Leave a Reply