КНЯЗЪТ НА ВЪЗДУШНАТА ВЛАСТ – III ГЛАВА

3. МЕДИЙНИЯТ ВИХЪР НА РЕЛИГИЯТА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
От цялото си сърце копнея да проумееш всяко изречение от тази книга. Защото тя е написана да спаси душата ти от задушаващата прегръдка на злото. Ние наистина живеем в най-скръбното, най-страшното, но и най-славното време на земята. Време, когато истинските Божии войни ще поставят прът в колелата на сатанинската машина и ще предизвикат пълно объркване в дяволските планове за погубление и разрушение на целия свят.
Досега ти може никога да не си гледал на електронните медии като на потенциални източници за дяволски послания и съблазни, но аз в никакъв случай не искам да плаша сърцето ти, нито да ужасявам душата ти. Просто – нещата са такива, каквито са. Помня, че когато бях малък, често обичах да излизам на слънце и да взимам очилата на баща ми. А след това, взел някоя дъсчица, започвах да фокусирам слънчевия лъч през стъклената лупа, тъй щото дървото започваше да пуши и гори, а аз изписвах името си върху него. Но ти погледни и виж, че с медиите Сатана върши нещо подобно. Всяка медия става като лупа в ръката му и той я фокусира върху човешкото сърце. И тогава всички съблазни, изкушения и гнусни послания от медията, стават като огън, с който дяволът изписва собственото си име в сърцето на човека. Зная, че това, което пиша, може да ти изглежда крайно, но и моят Господар, Който говори на сърцето ми, също е краен – понеже идва от най-високото на Небето, за да говори в най-дълбокото на сърцето.
А сега нека вече да ти разкрия и първият от медийните вихри, който Исус ми показа във видение. Ето думите, с които Господ го разкри пред сърцето ми:
“Да се не смущава сърцето ти, нито да се ужасяваш от вихъра, който ще ти покажа. Защото той е твърде реален и всички са го забелязвали, ако и да са нямали Моето водителство, за да си го обяснят. Затова сега Ме последвай! Понеже ще те заведа над въздушната власт на Сатана, за да видиш как първият от демоничните вихри ще изпълни волята му…”
След тези Свои думи Исус ме хвана здраво, като ме въздигна над въздушната власт на дявола. Така аз отново видях Сатана да разперва крилата си и да крещи към демоничните си пълчища, казвайки думите:
“Вдигнете се, мои религиозни духове! Разперете крилата си и бъдете тъмният медиен вихър на религията, с който ще помрача Вярата в Христос!”
Ето, че дочули думите му, стотици пълчища образуваха вихър с крилата си. Те се въртяха във вихъра и крещяха на господаря си, казвайки:
“Какво да сторим княже? Как да ти угодим? Как да помрачим Вярата в Христос?”
А тогава Сатана простря ръка към земята, като им казваше:
“Нека повечето от вас се насочат към престола ми във Ватикана, а по-малката част от вас да се спуснат върху троновете на Православието. И като изринете с ръцете си всичката кал и тиня от тези места, разпръснете я по всичкия медиен ефир на земята. Нека човеците гледат и съзерцават оня смъртен началник на земята, който моята религия е нарекла “папа”. И като отворят устните си – да го наричат “Свят Отец”. Така непременно ще унижа, ще помрача и ще покваря всичката Вяра в Христос, Който наричаше “Свят Отец” само Йеова на небесата!
Нека на всичките религиозни празници хората да гледат идоли в телевизорите си. Колкото повече идоли – толкова по-добре! Светът нека се не отърве от идоли! Нека мощни магнити на религиозни чувства да действат повсеместно по цялата земя. Тъй щото всяка стъпка, всяко дело и всяка проява на “Светия Отец” да става мигновено достояние до всички канали. Нека емисари на Рим бълват моята кал и тиня всякога! И нека православни попове и патриарси да стоят пред камерите на всички новинари! Нека нито едно важно дело на езическия свят да не може да се случи, без на него да се осигури постоянното присъствие на религиите!
Искам кал и тиня да пръскате всякога! Плачещи статуи на мадони нека стават моментален хит в новините! Чудотворни икони и мощи нека бъдат всякога на медиен фокус! Нека пред катедралата в Рим да се събират хиляди по хиляди, а храмовете на Православието да не могат да си поберат идолопоклонниците! Нека се снимат курбани и свещи! Нека се филмират панихиди и литургии! Нека целият свят бъде покрит в кал и тиня! И в калта нека едни да виждат Вяра, а в тинята други нека да виждат Отец, Сина и Святия Дух! Тиня и кал, кал и тиня! Докато човеците заприличат на жаби в поклонението си, и на червеи в мерзостта си!”
Братко мой! Дяволът все така крещеше на тъмния си вихър, когато онези стотици пълчища мигновено се пръснаха по цялата земя. И като изринаха всичката тиня и кал от всичките места на религия и запустение, разпръснаха я по всичкия медиен ефир на цялата земя. И ето, че кал и тиня започнаха да пръскат и потопяват всяка къща и всеки дом, в който някой ги гледа и ги приема с вяра. А тогава стана наистина страшно. Защото целият свят си повярва, че е набожен, и всичките човеци, били те езичници или фанатично предани поклонници на Православието и Римокатолицизма, започнаха собствената си игра на християнска религия. Те препълваха храмовете на Рождество и Великден. Едни от тях палеха свещи, други пееха меси, трети проливаха сълзи на безумие пред папата, застанал на отколешния си прозорец. И всичко това продължаваше с години. С още повече религия, с още повече празници, с още повече дни на светци и светии, с още повече кал и тиня. И колкото повече тъмния медиен вихър на религията действаше от синия екран във всяка къща и всеки дом, толкова повече Сатана беснееше и настояваше за още и още кал и тиня. Но въпреки тоталната религиозна кампания, едно място на Хълма Господен блестеше с Христовата Светлина и дразнеше тъмните очи на херувима. Тъй щото, бесен както никога, той разпери страшно крилата си, като изрева на демоничния си вихър:
“Защо очите ми виждат място без тиня и кал? Защо там все още не сте стигнали? Нима не можете да превземете целия свят и да го покорите на волята ми?”
“О, княже!” – отговориха му тогава началниците на Римокатолицизма и Православието – “Да беше това място от твоя свят, то наистина да бяхме го покорили, както покорихме всичките други места! Но ето – там има заслон, направен лично от Христос! И думи светят от заслона, та изцяло ни блокират и ни спират, та никак не можем да пристъпим!”
Думите на началниците сякаш, че наляха газ в огъня на сатанинското сърце. И дяволът, амбициран да им докаже, че бъркат, разпери крилата си, като полетя към заслона на Хълма Господен. Но точно тогава Небесни лъчи от заслона се кръстосаха пред него, като вързаха крилата му. И с тези лъчи самият заслон казваше на Сатана:
“Тук свършва твоят свят и тук не действа твоят тъмен медиен вихър! Тук ти нямаш власт над никое от Божиите чеда и тук всичката ти религия се превръща в лъжа! Тук са истинските поклонници на Отца, които живеят изреченото от Христос:
“Но иде час, и сега е, когато истинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и истина; защото такива иска Отец да бъдат поклонниците Му. Бог е дух; и ония, които Му се покланят, с дух и истина трябва да се покланят…” (Йоан 4:23-24) 
Дръпни се назад от Хълма, дяволе! И никак да не си припарил тук с кал и тиня! Да не би Божията Вечна Правда да изпепели крилата ти, преди да им е дошло времето!”
Слушайки посланието на лъчите, и усетил Огъня на Божия Гняв, Сатана побърза да отлети встрани, казвайки на тъмния си демоничен вихър:
“Тук аз не мога да подействам! Но вие продължавайте да хвърляте кал и тиня в света! Защото тези на Хълма са малцина, а на земята ние сме мнозинството. И това ме радва! Да, това много ме радва…”
Слушайки преправения глас на дявола, аз извърнах глава към Исус, като Му казах:
“О, Господи мой! Защо Сатана лъже собствените си пълчища? Защо ги мами, че се радва, когато именно Божиите люде на Хълма са свидетелство за собственото му поражение?”
А тогава Исус ми отговори:
“Както неведнъж съм ти казвал, Сатана не е щастлив поради погълнатото. Той е нещастен поради онова, което не е погълнал. И на всички, които не искат да бъдат погълнати от дявола, днес казвам:
Люде Мои! Най-погубителният от тъмните демонични вихри на дявола, е вихърът на религията. Вихър, който е взел тотален контрол върху всички медии. Вихър, който днес прави религиозен целия свят. Вихър, който превръща човеците в уродливи идолопоклонници! Вихър, който ги кара да обожествяват човеци и да ги наричат с обръщението, което подобава само на Отца Ми! Вихър, който лъже с кал и мами с тиня! Кал – за да повярват на лъжата, че светът не лежи в лукавия, а на Свята постеля в Сион! Тиня – за да се уповават човеците на онова, което виждат! Да целуват икони, да палят свещи, да жертват на бесове, да вярват в женски божества и богини!
Но ето, Хълмът Господен стои! И заслонът на него съм Аз, Канарата Христос! Елате при Мене и Аз ще ви защитя от вятъра! Бъдете поклонници в Дух и Истина, и Аз непременно ще ви бъда прибежище от бурята!”
Братко мой! Разбираш ли това видение? Не ми казвай, че не си гледал телевизия и не си виждал калта и тинята, с които действа първият от демоничните вихри на Сатана! Не ми казвай, че не си виждал брадатите пръчове на християнската религия, които с лъскави епитрахили скриват всичката духовна нечистота, на която са предадени! Не ми казвай, че не си виждал папата, в когото са влюбени всички телевизионни камери!
Няма да ти повярвам!
Защото всички ние сме виждали този първи демоничен вихър, но не всички сме имали онази нетърпимост и безкомпромисност, с които да отидем под заслона на Канарата Христос!
Затова в края на това видение ти казвам:
Бъди свободен от медийния вихър на религията!
Бъди свободен от тинята и калта на религиозния свят!
Бъди свободен от жабите и червеите на светското християнство!
Амин и Амин!

Leave a Reply