КНЯЗЪТ НА ВЪЗДУШНАТА ВЛАСТ – II ГЛАВА

2. ТЪМНИТЕ ВИХРИ НА ВЪЗДУШНАТА ВЛАСТ

Братко мой! Верни ми приятелю!
Едва ли има нещо по-пагубно от това – да стоиш безучастен по време на война. Защото там – на фронтовата линия се сблъскват меч с меч, щит с щит и слово със слово. Всички Небесни сили на Светлината и Любовта са застанали в страшна битка с демоните на Сатана и въпреки, че самата битка не се вижда – тя отеква в материалния свят.
Една от големите заблуди, която битува в умовете на много човеци, е измамата, свързана с видимата численост на противника. Тоест – човек е склонен да се предовери на големия брой неприятели, застанали зад дявола, отколкото да разсъди, че в една война не побеждава по-многобройният, а по-силният. Въпреки, че и в това отношение силите на Светлината в никакъв случай не са по-малко от силите на тъмнината. Просто – Бог действа от Небето, което не се вижда, докато дяволът е строил войските си на земята и това го прави видим.
“Как така видим? Нали дяволът и всичките му демони са невидими?” – ще попита някой. Да, те наистина са невидими, понеже плътските ни сетива не могат да ги уловят, нито да ги регистрират. Но не така стоят нещата с духовните ни сетива. Не така стоят нещата със сърцата ни. Защото човешкото сърце се отваря с вяра, която прави видими всичките невидими неща.
Помисли тогава, братко мой, че даже и един демоничен вентилатор да е невидим, пак течението, което той създава, ще бъде усетено. Вятърът ще блъсне сърцата ни и ние ще усетим, че като Божии чеда някъде не сме желани, нито сме добре дошли. Какво се е случило тогава с нас?
Нищо повече от това, че сме застанали пред дулото на противника, а той яростно стреля против нас, искайки да прекърши вярата ни в Исус, искайки да ни повали и да ни победи.
Ето затова в началото на тази глава казах, че е пагубно да стоим безучастни по време на война. Защото безучастният може само да регистрира духовната битка или да усеща ударите от нея, но не и да се сражава. А днес духовните реалности са такива, щото всяка пасивност и всяка апатия ще се окажат фатални за оня, който ги проявява.
Както разбра от предишната глава, днес има една ужасяваща духовна реалност, наречена “въздушна власт на Сатана”.
Всеки, попаднал под влиянието на тази въздушна власт, се определя като “син на непокорството”, в чието сърце действат помислите, намеренията, посланията и желанията на дявола. Като велика и прекрасна алтернатива на тази въздушна власт Бог е излял на земята присъствието на Святия Си Дух. Тъй щото всеки, който е повярвал в Господ Исус Христос, да се намери съвършено защитен и скрит от въздушната власт на дявола. И нещата наистина биха били твърде добри и щастливи за нас, ако във въздушната власт на дявола не бяха се появили тъмни вихри, които да засмукват и да съблазняват не просто езичниците на света, но и голяма част от спасените с вяра в Исус. Тази е причината Апостол Павел да ни предупреждава, че явлението на човека-Антихрист няма да се случи, докато не се яви отстъплението, сиреч, докато всред самите църкви не започне да действа непокорството и да се насажда мерзостта, която докарва запустение. Виждаш ли, че когато стане дума за езичниците, то сме готови да махнем с ръка за тях и да ги обявим за синове на непокорството. Понеже те наистина не се покоряват на Евангелието и в живота им личат всички белези на греха и бунта против Бога. Но когато трябва да говорим за непокорството на вярващите, то тогава мнозина онемяват и смятат темата за табу.
“Как така ще приравняваме вярващи с езичници? И най-лошият вярващ е по-добър от най-добрия езичник!”
Така ли мислиш и ти, братко мой? А не е ли по-вярно това, че лошият вярващ е по-зъл и от най-злия езичник? Не разпъва ли лошият вярващ Исус повторно в сърцето си? Не Го ли пробожда с фалшиви доктрини и несвята обхода? Кой тогава е по-зъл? Дали този, който никога не е имал Исус, нито Го е познавал, или оня, който Го е познал, но Го е предал и повторно Го е разпнал?
Но ето това е страшната трагедия на последното време! Трагедия за тези, които вместо още повече да се скрият в Бога, толкова повече се откриват за дявола и стават мишени за полезрението му.
Нека сега да ти кажа как Господ ми разкри тъмните вихри на въздушната власт. Той дойде при мен и започна да ми говори, като казваше:
“Последвай Ме, слуго Господен! Защото сега ще те изведа и поставя под самата въздушна власт на Сатана. Аз ще те пазя и тя никак няма да те докосне. Но докато те пазя ще ти дам да видиш какво върши дяволът с тези, които не искат да бъдат пазени от Господа…”
След тези Свои думи Исус ме постави във видение. Аз стоях с Него в една мрачна долина, над която бяха надвиснали тъмни и тежки облаци. Тези облаци бяха толкова страшни и реални, щото имах чувството, че всеки миг биха смачкали земята със силата си. И ето, че Господ ми даде знак да гледам в долината. Така аз видях как там се появиха двама човеци, държащи библии в ръцете си. Видимо доволни, те седнаха на тревата в долината, а единият от тях каза на другия:
“Колко жалки хора са езичниците! Те никак не са за завиждане! Странни на Живота на Бога и помрачени в сърцата си, те всички до един са осъдени!”
“Амин, така е!” – отговори му другият и продължи:
“Да бяха имали Божието Слово, та да прочетат каква е сетнината на света и греха, те до един биха се спасили. Но ето – те нехаят и не искат дори да пристъпят до входа на църквата!”
А тогава първият отново каза на втория:
“Нека не мислим за тях, но за нас самите! Защото Бог нас ни е направил повече от победители!”
Слушайки разговора им, Господ свъси Лицето Си. А след това, като вдигна ръка и посочи към черните облаци, ме попита, казвайки:
“Виждаш ли колко е страшна въздушната власт на дявола? И забелязваш ли, че това са не просто облаци, но пълчища от демони, готови да подействат според както им заповяда Сатана?”
Отново погледнах към облаците, когато наистина забелязах, че само отдалеч те наподобяваха на облаци. Но внимателният взор ги разкриваше като демонични пълчища. Затова с вълнение казах на Господа:
“О, Исусе! Във въздушната власт на дявола наистина са струпани твърде много демони. И сега си мисля, че мястото на тези вярващи не е никак безопасно. Вместо да отсъждат за езичниците и да се хвалят, че са повече от победители, те трябваше да се възкачат на Твоя Свят Хълм, за да бъдат свидетели на Твоя град. Защото град, поставен на Хълм, не може да се укрие. И ако езичниците бяха видели добрите им дела, те скоро биха напуснали въздушната власт на дявола…”
“Да, така е! Но тези тук нехаят. Те са представители на нехайното християнство, на егоистичното християнство, в което всеки се радва, че е спасен, но не протяга дори кутрето си, за да покаже Божията Любов и Светлина на оня, който ги няма. А такива, като стоят в долината, под самата въздушна власт на дявола, със самия си пример му казват:
“Ела и ни погълни, ако можеш!”
А може ли дяволът да погълне тези човеци?”
Погледнах отново на облаците, а след това със свито сърце казах на Исус:
“Господи мой! Толкова е близо въздушната власт на дявола, щото тези двамата сякаш са обречени!”
“Гледай тогава какво ще се случи. Защото то днес се случва навсякъде!”
Отново погледнах към притъмнялото небе, когато видях как един от облаците започна да се спуска към земята. Той се спускаше точно така, както се спуска торнадо. Хиляди демони се завъртяха във вихър. И самият вихър, като образува черен ръкав, слизаше все по-надолу и надолу. Така вихърът докосна земята в долината и започна да вдига прах и невъобразим шум. А когато двамата вярващи попаднаха във властта на вихъра, те просто бяха засмукани и изтеглени във въздушната власт на дявола. Демоните разпиляха и разкъсаха библиите им, а самите те – погълнати от облака – престанаха да се виждат.
Самата гледка – страшна до най-малката си подробност – ме накара да стисна здраво ръката на Исус и да Го попитам:
“Какво стана, Господи мой? Защо от въздушната власт на дявола излезе този тъмен вихър, та да засмуче и разкъса тези човеци?”
А Исус ми отговори:
“Компромисът на тези вярващи с Моето Слово, с Моя Пример и с присъствието на Святия Дух беше фатален за тях. И ето така той ще се окаже фатален за всички църкви, които днес отстъпват от Завета на Господ и не искат да се възкачат на Неговия Свят Хълм. Но Аз в действителност искам да разбереш какво представляваше този тъмен вихър. Защото днес не просто човеците отиват в мрака, но мракът отива с вихрите си при човеците, за да ги погълне и унищожи. Затова нека те въздигна изотгоре, над самата въздушна власт на дявола. За да видиш с очите си и да чуеш с ушите си как дяволът прогласява пред демоните си стратегията да погълне и разруши целия свят…”
Останал без дъх от вълнение, аз още по-силно стиснах ръката на моя Господ. А Той, като ме хвана здраво, въздигна ме над въздушната власт на дявола. И когато двамата с Него застанахме косо над Сатана и демоничните му пълчища, Исус посочи с показалец надолу, като ми казваше:
“Гледай и слушай! Слушай и гледай! И като запомниш всичко, напиши го на книга за всички Божии чеда. Защото това настъпление на дявола и пълчищата му е започнало съвсем отскоро, от края на по-предишния и началото на изминалия вече век…”
Отново гледах с вълнение към въздушната власт, когато дяволът размаха крилата си над всичките си демони, и като се възвиси над тях, им изкрещя, казвайки:
“Хиляди години чакахме този миг! Хиляди години усърдно търсихме врати, през които да влезем, та всячески да погълнем света. Днес е времето на нашия възход. Днес е времето, когато невъзможното става възможно! Днес е времето, когато аз вече съм вездесъщ и мога да вляза във всеки дом, през всяка врата и през всеки прозорец!
Вижте, ангели мои! Гледайте на този свят, който отвори врати за нашите послания, каквито врати нямахме в древността! Гледайте на този свят, който ни приготви отрупани маси за нашето жадувано пиршество! Ето, във въздуха вече се носят вълни, които чакат да бъдат обяздени! Човекът си създаде технологичен ефир, твърде близък до моята въздушна власт! Какво още да чакаме? Нека влезем в ефира му! Нека моята мъдрост и моето засеняване изпълни целия ефир! Нека във вълните на човешката технология се влее пределът на всичката ми погубителна сила! Искате ли това, ангели мои?”
“Да бъде, княже наш! Да бъде!” – зашумяха с крилата си демоничните пълчища. А тогава, с изключително задоволство, Сатана вдигна ръката си и посочи надолу, като казваше на демоните си:
“Седем Божии духове по цялата земя смущават делото ми! Затова седем тъмни вихъра от моята въздушна власт ще влизат в човешкия ефир и ще поглъщат синовете на непокорството!
Затова се обръщам към първия си вихър и му казвам:
Вдигнете се, мои религиозни духове! Разперете крилата си и бъдете тъмният медиен вихър на религията, с който ще помрача Вярата в Христос!
Затова се обръщам към втория си вихър и му казвам:
Вдигнете се, мои окултни духове и вие – духове на източния вятър! Разперете крилата си и бъдете тъмният медиен вихър на бездната и ада, с който ще воювам против Мъдростта на Йеова!
Затова се обръщам към третия си вихър и му казвам:
Вдигнете се, мои политически духове! Разперете крилата си и бъдете тъмният медиен вихър на политиката, с който ще воювам против Любовта на Христос!
Затова се обръщам към четвъртия си вихър и му казвам:
Вдигнете се, мои съблазняващи духове! Разперете крилата си и бъдете тъмният медиен вихър на шоубизнеса, с който ще воювам против Чистотата и Святостта на Христос!
Затова се обръщам към петия си вихър и му казвам:
Вдигнете се, мои духове на суета и безумие! Разперете крилата си и бъдете тъмният медиен вихър на рекламата! Защото чрез вас ще воювам против блаженството, с което Христос призовава към Себе Си!
Затова се обръщам към шестия си вихър и му казвам:
Вдигнете се, мои духове на демонична измама! Разперете крилата си и бъдете тъмният медиен вихър на шарлатанството! Защото вие сте, с които ще победя Простотата и Чистотата на Христос!
Затова се обръщам и към последния си седми вихър и му казвам:
Вдигнете се мои духове на демонични знамения! Разперете крилата си и бъдете тъмния медиен вихър на НЛО! Защото чрез вас ще подготвя света за явлението на Антихрист!”
Докато дяволът призоваваше пълчищата си, отсред въздушната му власт се появиха седем гигантски торнада. И тези вихри, като се стрелнаха по земята, започнаха да изпълват всичкия възможен медиен ефир с тъмните послания и лукавства на Сатана. И тогава дяволът отново изрева с огромно задоволство във въздушната си власт, като казваше:
“Хвалете ме! Превъзнасяйте ме! Обожествявайте ме! Нека всичкото битие на човеците да се върти около мен! Нека всичките човеци на земята да търсят мен, да искат от мен, да се възхищават от мен! Направете ми ореол на бог! Защото аз ви дадох плячка, каквато не сте имали от създанието на света! Влизайте, поглъщайте, разкъсвайте, убивайте! Живейте живота на човеците вместо тях! Обладайте телата им! Пресушете душите им! Опожарете съвестите им! Защото аз непременно ще спечеля битката за света!”
Братко мой! По-чудовищен заговор и по-ужасяваща стратегия аз не можех и да си представя. Но именно това бяха думите на дявола, хвърлил поглед върху всичките телевизионни и радиовълни, изпълнили изкуствения технологичен ефир, създаден от човека. И тогава разбрах, че това наистина е последната задушаваща демонична прегръдка, с която Сатана е сграбчил света. Нещо повече – Господ с голяма скръб в Гласа Си ми проговори, казвайки:
“Това, за което на дявола в древността му трябваше година, днес му трябва само секунда! И именно по тази причина ти се дават тези най-съкрушителни за дявола видения. Защото с тях цялата Ми Църква ще напусне местата на демоничните вихри и ще се възвиси в Святост и Твърдост на Хълма Господен!
Ето, категорично заповядвам на всичките Божии чеда да приемат виденията от тази книга като Небесен щит против всичките демонизирани медии!
Тези, които Ме послушат, ще намерят Канарата, като прибежище от бурята, и като заслон от демоничните вихри! Тези, които не Ме послушат, ще приемат съдбата на двамата безумци, които ви показах във видението, дадено на слугата Ми! Аз, Господ на седемте Божии духове, все още говоря и не млъквам!”

Leave a Reply