ИСУС Е В ТЕБ – II ЧАСТ – XV ГЛАВА

ПЕТНАДЕСЕТА БЕСЕДА: “ИДЕТЕ, ПРОЧЕЕ И КРЪЩАВАЙТЕ…”

Аз не познавам друго по-силно проявление на Христовата Любов от това да съсипваш делата на дявола с благовестието за Исус. Няма по-силна Любов от тази, която е жертвоготовна за ближния. Исус ни казва главното:
“Никой няма по-голяма любов от това, щото да даде живота си за приятелите си…” (Йоан 15:13)
Но някога, когато бяхме мъртви в престъпленията си и греховете си, ние не живеехме. Съществувахме, но не живеехме, защото Животът в своята истинска и дълбока същност е пълноценна връзка и общение с Онзи, Който го е дал! Докато съществувахме в света, греховете ни бяха отлъчили от животворящия Дух на Отца. Когато повярвахме в Исус, Бог ни новороди със Святия Дух, за да преминем от смъртта към Живота. Този Живот, който ни бе даден даром, за който Исус проля кръвта Си, този Живот Божия Син иска да дадем за приятелите си. Животът, който имам пред очите на Създателя си, е:
Неговият Благодатен Дух в сърцето ми!
Няма по-голяма Любов от тази:
Да работя така, да се моля така, да воювам така, щото Святият Дух да съживи и запали сърцата на моите приятели. Когато, изпълнени с Духа, събаряме крепостите на дявола, тоест, неверието, идолопоклонството и окултизма – и като цяло – отчаянието и тъмнината, дошли към сърцата на нашите ближни, тогава изпълняваме Завета на Господ Исус Христос:
“Идете, прочее, и научете всичките народи, и кръщавайте ги в Името на Отца и Сина и Святия Дух…” (Матея 28:19)
Ако нашата любов победи злия и лукав дявол, който е превзел сърцето на невярващия човек, ако нашите думи попаднат на хубава почва, (а те биха попаднали, ако Духът говори и действа чрез нас), ако нашите ходатайствени молитви правят така, че Божията Благодат напоява сърцата на ближните ни, то непременно този човек, комуто е благовестено, ще отвори вратата на живота си за Исус. Тогава сме изпълнили длъжността си пред Всевишния – да кръщаваме в Неговото Триединство.
Като враг на всичко истинско и Свято, дяволът е атакувал и смисъла на кръщението, като го е превърнал в традиция, лишена от всякакъв духовен смисъл. Потапянето в котел с вода на едно бебе, лишено все още от ум и собствена позиция, както и дежурния къс хартия, показващ принадлежността му към православната религия, не е кръщение със Святия Дух, а само един езически спектакъл, достатъчно коварен, за да успокои и приспи съвестта на човека, че е извършил онова, което иска Исус. В тази връзка обичам да давам един пример:
Нищо не ви гарантира, че ако кръстите детето си Наполеон, то ще стане велик пълководец. То наистина ще носи името си, но ще бъде далеч от силата и призванието на това име. Така и онези, които имат православно кръщение, ще си носят званието “християнин”, но ще бъдат отречени от силата му. Нещо повече – с такова “кръщение” родителите на детето доброволно запечатват потомството си със съдба от религиозния дух на дявола. Те не са питали детето си иска или не подобна съдба и кръщение, но са действали под напора на религиозни чувства и длъжност към традицията. Моите майка и баща също са ми правили православно кръщение. И аз също имам кръщелно свидетелство. Но когато Исус ми протегна ръка, за да ме спаси и аз се огледах в Истината на Неговото Слово, то бях ужасен от покварата на греха, който бе живял в мен.
Защо това кръщелно свидетелство не бе ми помогнало?
Защо Бог не беше го зачел?
Отговорът е:
Защото беше лъжа! Защото беше печат от началствата и властите на нечестието върху моя дух!
Затова ви моля да запомните:
Кръщаването не е словесна декларация, не е документ с подписи на попове и печати на митрополии! Кръщаването е действие на пречиста любов към нашите ближни и духовен акт на самия покръстен, който дълбоко в сърцето си приема Спасението чрез вяра в Силата на Евангелието!
Вяра в Господ Исус Христос!
Ние трябва да имаме вярност към Духа на Благодатта и покорно да се вслушваме в Неговите заповеди. Спасението на човешката душа е резултат на упорита и трудна борба. Често пъти е нужно с голямо дълготърпение и Любов, с надежда и упование във Всемогъщия Отец да спечелим ближния си. Ако нашата цел е да направим Евангелието достъпно и спасително за всичките човеци, при които ни изпрати Бог, то пътят на нозете ни ще бъде подпечатан с чудеса и знамения на Всевишния, защото:
Една спасена човешка душа в Божиите очи има по-голяма стойност от цялата Вселена!
Божията ревност за Спасението на всеки човек е нашата най-чудесна гаранция за помазанието, което Бог ще излее свише, за да пребъдваме ние в Него и Той в нас. Нека знаем, че няма хора, недостойни за Божието Спасение, защото сърцата на всички човеци са Божие дело. В човешките сърца Бог е положил законите Си и когато ние кръщаваме в Името на Отца, Сина и Святия Дух, то насочваме Божий лъч, който да задвижи чрез Съвършена Благодат житейския път на човека. Знаейки тези истини, винаги можем да се предпазим от отчаяние и песимизъм, от сатанински внушения и лъжи. Дяволът ще издига бариери пред нашата мисия, ще ни внушава, че пред очите ни стоят житни класове със стоманени стебла, които не е възможно да бъдат пожънати. Длъжни сме да му покажем, че няма стебла, които да устоят пред острия сърп на Божията жетва, пред Силата и Огъня на Святия Дух, пред Истината и Любовта.
Когато четете тези последни редове, знайте, че всички истини, записани в тази книга, са стълбички в познаването на Исус Христос и усвояването на Божията Воля. Свещеното Писание е необятен океан от Богооткровения. Исус ни учи, че от онова, което препълва сърцето, говорят устата. Така и Библията се явява като известена пълнота на Божието сърце. Защото от онова, което е препълвало Сърцето на Небесния Отец, са говорили Неговите уста чрез пророците, Апостолите и евангелистите. Божието Сърце винаги е било препълнено с Любов към човеците и омраза към Сатана и неговите демони. Имайки общение с Библията, тоест, с пълнотата на Божието Сърце, ние се осветляваме и придобиваме ум Христов и душа Христова.
В настоящата втора част от книгата разгледах някои най-важни истини за Църквата на Живия Бог и нейното общение със Святия Дух. Като желая искрено да бъдете благословени и насърчени от Бога, ви казвам, че ако сте открили своето призвание в страниците на тази книга и го поискате от Исус с цялото си сърце, Той непременно ще ви го даде и ще ви утвърди в него.
Записаните тук неща не са плод на писателска воля или теологическа закваска на аналитичен ум. Те се изляха върху белия лист директно от Святия Дух, Който, вярвам и зная, със сигурност ще потвърди това в сърцата ви.
Преди да затворите тази страница и тръгнете да четете послеслова, ви моля усърдно да се помолите на Исус, за да подреди откровенията, записани в тези беседи, като духовен дом в сърцата ви.
Дом за Силата и Огъня на Святия Дух!
Аз няма да пиша с каква молитва да се обърнете към Исус. Нека Святият Дух вложи в сърцата ви нужните думи, с които да се помолите на Помазаника и разкриете пред Него вашите искрени желания и надежди.
Убеден съм, че Небесният Отец, слушайки Личното ходатайство на Господ Исус Христос, ще отвори още по-широко духовните ви очи, за да бъдете трезвени, просветени, мъдри, благочестиви, дързостни, силни и изобилно благословени във вашия живот на вяра, надежда и Любов.
Господ е наша Сила!
Той иде скоро за Своите Си!
Амин и Амин!

Leave a Reply