ИСУС Е В ТЕБ – I ЧАСТ – III ГЛАВА

ТРЕТА БЕСЕДА: ДА ПОЗНАВАМЕ БОГ

Когато повярваме в Исус ние ставаме нови създания. Във всеки от нас Бог ражда един нов духовен човек, на когото му предстои да расте, за да придобие онова християнско пълнолетие, в което мощно ще бъде употребен за Божията Слава. Всеизвестно е, че бебетата са в пелени, а децата – при люлките и играчките. И едва ли някой от нас би дръзнал да изпрати на война невръстното си дете, а колко по-малко – своето бебе. Бидейки неопитна, нашата мъничка рожба ще бъде победена от възмъжали противници. Затова и Бог не ни дава изпитания, по-високи от духовния ни растеж в Исус Христос. Ето защо Божията Воля е:
Всеки повярвал да порасне в разум, мъдрост и познание!
Святият Дух желае да ни даде пълноценно познание от Библията, свързано с изпълнението на Божията Воля. За това познание Бог ни открива Своя поглед и в “Книгата на пророк Еремия” казва:
“И няма вече да учат всеки ближния си и всеки брата си и да казват: Познайте Господа; защото те всички ще Ме познават, от най-малкият до най-големия между тях…” (Еремия 31:34)
А в “Книгата на пророк Исайя” Всевишният допълва:
“Праведният Ми служител ще оправдае мнозина чрез знанието им за Него, и Той ще се натовари с беззаконията им…” (Исайя 53:11)
От този стих разбираме колко важно е да познаваме Господ Исус Христос, като най-велико Богооткровение на човешкия род, като Съвършено въплъщение на Божието Слово. Ето защо трябва да отворим духовния си слух и с вяра да запечатваме в сърцата си всяко знание за Бога, подарено ни от Святия Дух. Неслучайно в проповедите Си Исус употребяваше израза:
“Който има ухо, нека слуша!”
Защото нашата вяра е тази, която ни дава достъп в Небето, а тя се зарежда и усилва, когато отворим сърцата си приемем Словото на Святия Дух. По този начин осъществяваме реализацията на един духовен закон, който гласи:
“…вярването е от слушане, а слушането – от Христовото слово…” (Римляни 10:17)
Да познаваме Бога е не толкова да знаем имената на трите Му Лица или съдържанието на Библията, но съвършеното познание е:
Познаването и изпълнението на Неговата Воля!
Божията Воля – това са духовните закони, които Отец е създал, за да сплотява и подчинява с тях всичко и всички, като пръв Бог се е ангажирал да ги спазва. Спазването на Божиите закони се нарича Святост, тоест, живот без грях. Грехът е нарушение на Божиите закони и сам по себе си е беззаконие. В най-помазаната молитва, която Исус ни остави, се казва:
“Отче наш, Който Си на небесата, да се свети Твоето Име, да дойде Твоето Царство, да бъде Твоята Воля, както на Небето, така и на земята…” (Матея 6:9-10)
В тази молитва ние виждаме, че:
Нищо не се цени по-високо в Божиите очи от Христовата саможертва!
В Живота Си на този свят Исус беше въплътеното Божие Име и светеше с Божията Светлина:
“…да се свети Твоето Име…”
С проповядването на Небесното Божие Царство Исус стана съвършен проводник на Божията Воля в света:
“…да дойде Твоето Царство, да бъде Твоята Воля…”
Бог Отец не искаше да има болести на земята, а да бъде както в Небето – свобода и мир. Исус изцеляваше всяко болестно поражение, всяка немощ и недъг между човеците. Бог Отец не искаше да гледа вързани сърца и скръбни души. Спасителят развързваше сърцата и радваше душите. Бог Отец не искаше това човечество да погине в тъмнина и изолация. Христос донесе Светлина и направи пролом между Небето и земята, между Божието присъствие и материалния свят. Исус показа на всеки един човек какво означава да познаваш Твореца Бог и как да вършиш Неговата Воля!
Най-ясно и достъпно това познание ще открием записано в посланието на Апостол Йоан към нас. Ето какво казва този съвършен мъж:
“Възлюбени, да любим един другиго, защото любовта е от Бога; и всеки, който люби, роден е от Бога и познава Бога. Който не люби, не е познал Бога; защото Бог е любов…” (1 Йоаново 4:7-8)
Ето към тази Съвършена Любов сме призвани всички ние. Ето към това познание трябва да насочим всичките си усилия. То ще дойде при нас, когато вярата в Христос ни даде достъп до Любящия Свят Дух, Който е силен да преобрази умовете и сърцата ни, тъй щото те да станат проводници на Божията Любов.
Ако всеки от нас се покори на този Небесен приоритет – да търси първо Божието Царство и да работи за неговото утвърждаване, както и да покорява своята воля на Божията, може да бъде сигурен, че е тръгнал по Пътя на Истинското познание. Такъв човек непременно има водителство, призвание и съдба от Святия Дух.
Такъв човек печели Божието благоволение.

Leave a Reply