СИЛАТА НА СЪДБАТА – IV ГЛАВА_1

1. ОГЪНЯТ, КОЙТО СВЕТИ

(ЛЮБОВТА, КОЯТО ПРОСВЕЩАВА С ИСТИНА)

Проповядването на благовестието, сиреч, Истината от Бога, е едно от най-важните проявления на Христовата Любов. В притчата видяхме, че първото нещо, което съзря човекът, беше Светлината на Огъня. Светлина, от която мракът се е уплашил и е избягал. Истина, пред която лъжата няма никакъв шанс и отстъпва разгромена.
Говорейки за Исус, Апостол Йоан казва:
“В Него бе животът и животът бе светлина на човеците. И светлината свети в тъмнината, а тъмнината я не схвана…” (Йоан 1:4-5)
Първото, с което хората ще забележат Присъствието на Христовата Любов у нас, е Светлината й. Нека да прочетем точните думи на Спасителя от “Евангелието от Матея”, за да разберем в какво се състои Светлината:
“Вие сте виделината на света. Град, поставен на хълм, не може да се укрие. И когато запалят светило, не го турят под шиника, а на светилника, и то свети на всички, които са в къщи. Също така нека свети и вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела, и да прославят вашия Отец, Който е на небесата…” (Матея 5:14-16) 
Няма сила, която да скрие Светлината, тъй както няма дух, който да е по-силен от Божия Дух. Има обаче едно условие, за да бъде Светлината ефективна и то е да положим Божия Огън в светилника. Как да разбираме това? Отговорът се крие във факта, че Огънят не може да гори сам за себе си или от само себе си. Той винаги гори нещо или нещо винаги е причина да гори огън. В печката причина да гори огън са дървата или въглищата. Ако няма дърва или въглища, то не ще успеем да запалим Огън. Той няма какво да гори. Нужно е себеотдаването на някакъв материал, неговото пожертвувание за Огъня. Исус казва, че Неговият Огън трябва да гори в Светилника, а затова е нужно и наличието на Масло.
Светилникът и Маслото са двете условия за Христовия Огън!
Ние трябва да поставим Огъня в Светилник пълен с Масло, за да бъде голяма Светлината за всички около нас. Ето, че стигам до въпросите:
Какво представлява Светилникът? Кой е Светилникът? Отговорът ще открием в азбучния псалом, където псалмопевецът изповядва пред Бога:
“Твоето слово е светилник на нозете ми и виделина на пътеката ми…” (Псалом 119:105)
Божието Слово – ето Светилникът, който ще пръска изобилна Светлина и ще гони мрака. Какво още е нужно на този Светилник? Както вече казах – нужно е Масло. За какво иначе ще ни е потребен този Светилник, ако в него липсва причината за Светлината, тоест, Маслото, което Огънят ще запали? Естествен е стремежът да разберем какво е Маслото. За да дадем ясен отговор на това трябва да знаем, че силата на Божието Слово е в неговата истинност. Истината е Светлината, която то ни дава. Но за да усвоим тази Светлина ни е нужен водител и учител, сиреч, Онзи, Който да ни освети и направи способни да разберем Истината. За Него Исус казва:
“А когато дойде Онзи, Духът на истината ще ви упътва на всяка истина; защото няма да говори от Себе Си, но каквото чуе, това ще говори, и ще ви извести за идните неща…” (Йоан 16:13) 
От този стих разбираме, че Маслото е потвърждаващото Присъствие на Святия Дух, Неговото Помазание в нашите сърца. Маслото не говори само от себе си, но Огънят, тоест, Божията Любов, която гори чрез него ни дава истинска Светлина. Всеки християнин трябва да бъде наясно с това.
Нека обобщя трите фактора на Истината:
Първи фактор: Огънят, тоест, Божията Любов в нас.
Втори фактор: Светилникът, тоест, Божието Слово.
Трети фактор: Маслото, тоест, Помазанието от Святия Дух.
Съединени тези фактора ни правят да светим така, както иска Исус.
Трябва да разберем и друго, а именно че отсъствието на който и да е от трите фактора прекратява ефекта и на останалите два.
Ето, например, какво ще се случи при липса на Огън, тоест, ако нямаме Любов към ближните. Много просто – липсата на Любов ще доведе до липса на Помазание, защото Святият Дух няма да се яви като свидетел на служение, в което липсва Любовта. Единственото, което ще имаме, са библиите ни, но те ще бъдат думи без Дух, без стойност, без сила.
Нека видим липсата и на втория фактор – Божието Слово. Нямащи това Слово, ние няма къде да положим Маслото, което ще запалим с Огъня, защото призванието ни е най-вече да свидетелстваме за Исус, а Неговият Живот, Път и Дела са записани в Словото.
А сега да погледнем и на третата липса – отсъствието на Маслото. Ние отново ще имаме светилниците си, но те няма да светят, защото Огънят няма какво да запали, за да свети. В това отношение можем да прочетем и едно от отговорните предупреждения на Исус към Църквата. Ето Неговата притча:
“Тогава небесното царство ще се оприличи на десет девици, които взеха светилниците си и излязоха да посрещнат младоженеца. А от тях пет бяха неразумни и пет разумни. Защото неразумните, като взеха светилниците, не взеха масло със себе си. Но разумните заедно със светилниците взеха масло в съдовете си…” (Матея 25:1-4) 
Днес можем с абсолютна точност да забележим реализацията на този стих. Една част от църквите са станали неразумни, тоест, наскърбили са и са похулили Божията Благодат за сметка на езическите ритуали, традиции и идолопоклонство. Духът на Истината се е отдръпнал от онези, които правят произволна плътска интерпретация на Божието Слово. Такива църкви имат светилници, но в тях няма нито Огън, нито Масло, нито Любов, нито Истина.
Нека продължа с Христовата притча за да видим какво се е случило с тях.
“А посреднощ се нададе вик: Ето младоженецът иде, излизайте да го посрещнете! Тогава всички ония девици станаха и приготвиха светилниците си. А неразумните рекоха на разумните: Дайте ни от вашето масло, защото нашите светилници угасват. А разумните в отговор казаха: Да не би да не стигне и за нас, и за вас, по-добре идете при продавачите и си купете. А когато те отидоха да купят, младоженецът пристигна; и готовите влязоха с него на сватбата, и вратата се затвори. После дохождат и другите девици и казват: Господи! Господи! – отвори ни. А Той в отговор рече: Истината ви казвам; не ви познавам…” (Матея 25:6-12) 
Светилник без Масло в себе си е ненужен. Той не може по никакъв начин да послужи на притежателя си защото е загубил основното си предназначение – да свети. Без потвърждаващото Присъствие на Святия Дух Библията е просто хиляда и двеста страници затворени от корици!
Моля ви да разберете, че Маслото е най-важното условие и критерий за истинско богослужение в очите на Исус Христос. Църкви, в които няма Помазание от Святия Дух, са вредни и опасни за духовното бъдеще на човека. Те не са място, където той ще получи благословение. Имаме ли Маслото, Огънят сам ще дойде, защото са създадени условия за неговото горене. Как се придобива Масло? Как се печели Помазание?
Има един боговдъхновен способ за това, който искам да разгледам, защото той е съдбоносен за Христовите служители. Усвояването му ще ни направи могъщи слуги на Господа, защото колкото повече е Маслото в Светилника, толкова по-силен е Огънят и по-изобилна Светлината!
Моля ви да отворим Библията на “Притчи” и прочетем стиха, който ни дава отговора за придобиване на Помазаниe от Бога:
“Защото както, като се бие мляко, изважда се масло…” (Притчи 30:33) 
Млякото – ето мястото, от където ще извадим Маслото. Започнем ли да разбиваме млякото, то непременно по стените на съда ще започне да се отделя Масло. Вярвам, че никой не е толкова плътски настроен, за да смята, че става дума за мляко, каквото продават в магазина. Това е едно друго мляко за което Апостол Петър насърчава в своето първо послание с думите:
“…пожелавайте като новородени младенци чистото духовно мляко, за да пораснете чрез него към спасение…” (1 Петрово 2:2) 
Виждате ли, че млякото е за младенци, за новородените в Христос. Но идва миг, когато това мляко няма да ги удовлетворява, защото те ще пораснат. Идва миг, когато те ще започнат да разбиват млякото и да отделят от него скъпоценното масло. Какво ще стане тогава с млякото? Естествено това, че то ще се сгъсти, тоест, ще се превърне в твърда храна. Храна не за младенци, но за пораснали в Исус Божии служители.
“Защото всеки, който се храни с мляко, е неопитен в учението за правдата, понеже е младенец; а твърдата храна е за пълнолетните, които чрез упражнения са обучили чувствата си да разпознават доброто и злото…” (Евреи 5:13-14) 
Разбирате ли, че Помазанието от Бога е свидетелство за духовна зрялост, за хора, които чрез упражнения, тоест, чрез разбиване на млякото са извлекли от него помазанието и така са го превърнали в твърда храна!
Прицелът на всеки християнин е Исус. Ние искаме да бъдем като Исус. Нека тогава си спомним, че за Него пророк Исайя предрече:
“Ето девица ще зачене и ще роди син, и ще го нарече Емануил. Сгъстено мляко и мед ще яде, когато се научи да отхвърля лошото и да избира доброто…” (Исайя 7:14-15) 
Ние трябва да се научим да сгъстяваме Божието Слово, за да извлечем навременно скъпоценното помазание от него и така да обучим сърцата си в пътя на правдата. Има само една мая, която може да сгъсти Словото и тя е вярата в Исус, защото:
“вярването е от слушане, а слушането – от Христовото слово…” (Римляни 10:17)
Запомнете: Да сгъстявате Божието Слово – значи да направите Исус реален от всяка страница на това слово, тоест, да концентрирате всички истини за Него в сърцата си! Тогава притежавате Помазание от Бога!
Светлината е първото свойство на Огъня, което ще се прояви в нас, за да освети пътя на нозете ни и направи ясен смисъла на съществуването ни. Да издигнем високо нашите библии, запалени от Божия Любов, чрез Духа на Истината – ето това значи да бъдем вестители на Светлината.
Никой човек не може да бъде спасен от Бога, ако преди това не е чул за Исус, ако не му е благовестено Божието Царство и ако сърцето му не бъде посетено от Христовата Светлина. Такъв е Огънят, който свети.

Leave a Reply