ЗНАМЕНИЕТО НА ПРОРОК ЙОН – VII ГЛАВА

7. ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС

Братко мой! Верни ми приятелю!
Сърцето ми е толкова преизпълнено от последното чудно и прекрасно видение, щото аз преживях ново влюбване в Исус. Такова влюбване, когато отново преоткриеш всичко най-прекрасно, възвишено и светло в любимия на сърцето си. Тогава разбираш, че имаш нова сила. Сила да обичаш още повече! Сила – да се раздадеш до смърт! Сила – да претърпиш всяко гонение, всяко страдание и всяка жертва за него!
Ето така обичам Исус! И Святият Дух, изпълнил до краен предел всичките ми помисли, говори на сърцето ми, казвайки:
“Исус ви обича! Той вкуси Смърт за вас, за да живеете всички с Него! Той вижда как днес мнозина са попаднали във властта на дяволската Смърт и Ад! И Неговият вик към всички пленници е един:
“Лазаре, излез!”
Ще излезеш ли от Смъртта и Ада, братко мой? Ще излезеш ли от духа на света, който прави човеците мъртви за Бога? И ще види ли сърцето ти сълзите, които Исус пролива днес за теб, както някога ги проля за Лазар?
Ето, казвам ти, че никой от нас не би разбрал чудото на Христовото Възкресение, ако сам не е бил възкресен от Смъртта и Ада на грешния живот, за да влезе в Светлината и Любовта на Исус. Защото мнозина от човеците са мъртви приживе. Сковани от веригите на Смъртта, от силата на страстите и греха, от съблазните и заблудите, те са станали като Лазар, мъртви от четири дена. Но ето, там пред облия камък на гробницата стои Исус! Стои Оня, Който е Възкресението и Животът! Стои могъщият Цар от Сион, Който смъмри Сатана и взе от ръцете му ключовете на Смъртта и Ада! И Той днес вика към сърцето ти:
“Лазаре, излез!”
А тогава наистина настъпва чудо. Защото връзките на Смъртта се късат и веригите на Ада падат. Тежкият камък на Вавилонския дух се отмества. И ти си готов да излезеш и хвалиш Спасителя за най-голямото чудо в живота си.
Чудото на Възкресението!
Ето за това най-прекрасно чудо сърцето ми стоеше онемяло и възхитено пред моя Господ и Бог! А Той, хванал с ръцете Си мълнията на Святия Дух, въздигнала със светли нишки на Спасение неизброимо число от човеци, извика към Отец, казвайки Му:
“Отче Мой и Боже Мой! Мъртвият Ти Син слезе в сърцето на земята! Ти, Боже Го оживотвори с Духа Си и даде Му да проповядва на духовете в тъмницата!
Ето, Небесни Мой Боже! Дар Ти нося от дълбочините! Защото взех в ръцете Си ключовете на Смъртта и Ада и направих Сърцето Ти да се радва в тържеството на Сина Ти, ограбил началствата и властите на всичките Ти врагове в тъмнината!
Яви Спасението Си, Отче Мой! Защото се извърши знамението Ти и потвърди се Словото Ти!”
В отговор на Исусовите думи Небето над тъмницата се разтвори. И протегнал надолу огнените Си ръце, Отец ги простря към гробницата на Исус. И като вдигна Тялото Му и Го изпълни с Огън от Огъня Си и със Светлина от Светлината Си, простря Го към Духа на Сина Си и към блестящата мълния на Духа, като Му казваше:
“Възлюбен Мой Сине! Влез в Славата Си, която имаше отпреди създанието на света! Защото Смъртта и Ада нямат власт над Тебе! Ти ги съкруши и ограби! Затова Твоят Живот е Вечен Живот и Твоето Царство – Вечно Царство! В Твоето Име Аз ще направя да се преклонят всички колена и родове от века и довека!
Възкръсни от мъртвите, Исусе! И нека прославеното Ти тяло стане Жива и Свята Надежда за всичките люде по земята!”
След тези думи на Отец чудото вече се случваше пред очите ми. Защото моят Господ, пресветъл и пречист, съблече златната ризница и огнената мантия, като ги даваше на Отца, казвайки Му:
“Отче Мой! Бях Цар и Господар в тъмницата! Но когато се явя възкръснал сред Моите, искам отново да им бъда слуга! Ето, вземи царските одежди на Духа Ми, преди да се съединя с Тялото Си…”
Послушал Сина, Отец взе ризницата и мантията Му с левицата Си. А десницата Му приближи огненото и светещо Тяло досами Исус! И ето, че Духът на Исус се събра с Тялото на Исус! И моят Господ, като облече бялата Си ленена дреха на Слуга, се обърна към мен с най-огнения поглед на очите Си. И тогава ми проговори, като казваше:
“Бях мъртъв, и ето, живея до вечни векове! И у Мене са ключовете на Смъртта и Ада, с които въздавам на нечестивите в огнения пъкъл! Иди и кажи на всички Божии чеда, че Аз съм Възкресението и Животът! И ако някой иска да възкръсне заедно с Мене, то такъв трябва и да умре заедно с Мене! Защото възкръсва само онова, което умира!
А да умрете за Мен ще рече да се съразпнете с Мене!
Умрели за себе си! Умрели за своето! Умрели за света и всичко, що е в света и живи за Господ и всичко, що е в Господа!
Аз хвърлям смут върху гонителите на пророка Ми, които го намразиха и презряха точно тогава, когато трябваше да станат жертвени юнци! Затова ще бъда страшен и безпощаден за всички, които искат Смърт от дявола, а не Смърт за Бога! Такива не ще Ме познаят като Възкресението и Животът, понеже са намразили Кръста Господен и сами те са станали гвоздеи и копия в Тялото Господно! На такива ще дойде съдба от ключовете на Смъртта и Ада, с които непременно ще бележа сърцата им, ако не се покаят!
Аз хвърлям нетленен воал върху щедрите и жертвоготовните, които дадоха живота си за делото на пророка Ми и сами станаха жертвени юнци пред Олтара на Отца Ми! Затова ще бъда Огнена крепост и нежна утеха за сърцата им. Защото те вече са Ме познали като Възкресението и Живота, понеже умираха сред живите и живяха сред умрелите. На тях непременно ще дойде съдба от ключовете на Небесното Царство, за да имат голям достъп пред Мене!
Аз, Господ и Бог Исус Христос, Възкресението и Животът, явих тия видения на слугата Си и предрекох тия съдби с устата Си!”

Leave a Reply