ДВАНАДЕСЕТ СТЪПКИ КЪМ ГОСПОДНИЯ ХРАМ НА ХЪЛМА “МОРИЯ”

ПЪРВА СТЪПКА КЪМ ГОСПОДНИЯ ХРАМ

Да приемеш в сърцето си, че Истинската Вяра в Бога е Вярата на Божия човек Авраам, който принесе сина си Исаак на Хълма Мория, както и ти духовно ще принесеш жертвата на собствения си живот на същия Хълм. Вяра, която Сам Исус изповяда и проповядва на земята, като стана Спасителна Жертва за тия, които Му повярват и Го изповядат за Господ и Бог.

ВТОРА СТЪПКА КЪМ ГОСПОДНИЯ ХРАМ

Да приемеш в сърцето си, че Господ не обитава ръкотворни храмове, нито са Му потребни служения на човешки ръце, но Той обитава Собствения Храм на Святия Си Дух и върши Спасението със Собствените Си ръце. Тъй щото до края на живота си да бъдеш невидим член на невидима Църква.

ТРЕТА СТЪПКА КЪМ ГОСПОДНИЯ ХРАМ

Да приемеш, че Храмът Господен се изгражда дълбоко в сърцето ти и всичкото ти свещенодействие и богослужение пред Исус се извършват с плодовете на Святия Дух, изявявани и давани на езичниците, които не познават Господа, за да бъдат докоснати от Него и привлечени от Спасителната Му Благодат.

ЧЕТВЪРТА СТЪПКА КЪМ ГОСПОДНИЯ ХРАМ

Да приемеш в сърцето си, че проповядването на този Господен Храм, съграден на Хълма Мория, ще предизвика религиозно гонение против живота ти, което трябва да претърпиш, за да възвеличиш Името на Господ Исус Христос.

ПЕТА СТЪПКА КЪМ ГОСПОДНИЯ ХРАМ

Да приемеш в сърцето си, че веднъж напуснал човешко-демоничните религии, ще посветиш цялото си усърдие, ревност и дръзновение, за да изобличаваш делата на лукавия и да съсипваш царството му.

ШЕСТА СТЪПКА КЪМ ГОСПОДНИЯ ХРАМ

Да пребъдваш в незлобие, кротост и смирение, избягвайки всякакви разпри, спорове, препирни и просташки разисквания с неутвърдени в Господния Храм човеци, които дяволът би ползвал като оръдия на провокациите си против твоето общение със Словото на Божия Пророчески Дух.

СЕДМА СТЪПКА КЪМ ГОСПОДНИЯ ХРАМ

Да приемеш в сърцето си, че в Господния Храм на Хълма Мория няма да получиш религиозна кариера, земно благоденствие и решаване на светските си проблеми, но името ти ще бъде записано в Книгата на Живота, и Сам Господ ще запише всичките ти давания и жертви за Делото Му, като блаженства на небесата.

ОСМА СТЪПКА КЪМ ГОСПОДНИЯ ХРАМ

Да приемеш в сърцето си, че ще бъдеш наричан “антихрист”, “еретик”, “измамник” и “отстъпник” от членовете и водачите на всички църкви, останали подвластни на човешко-демоничните религии, и че ще трябва да претърпиш тяхната религиозна ярост и злоба против живота си.

ДЕВЕТА СТЪПКА КЪМ ГОСПОДНИЯ ХРАМ

Да се отречеш категорично от всяка теологическа книга, носеща характерния светски дух и изказ, и изхвърлиш като непотребни, съблазняващи и зловонни всички книги, за които някога си плащал с пари на църковните търговци.

ДЕСЕТА СТЪПКА КЪМ ГОСПОДНИЯ ХРАМ

Да престанеш да се вълнуваш и спреш да посещаваш всички тщеславни събирания, наричани семинари и конференции, и се погнусиш до дъното на сърцето си от кикотения, падания по гръб и всяка друга проява, съпътстваща лъжепророците на Вавилон.

ЕДИНАДЕСЕТА СТЪПКА КЪМ ГОСПОДНИЯ ХРАМ

Да поискаш в молитва от Господ Исус Христос да ти посочи в коя част на Храма Си те е определил да се съградиш и да ти даде личните Си планове за твоето служение пред Него.

ДВАНАДЕСЕТА СТЪПКА КЪМ ГОСПОДНИЯ ХРАМ

Да приемеш в сърцето си, че настойниците на Божията Благодат и слугите на Божия Пророчески Дух, дали ти Личното Слово и водителство от Господ Исус Христос, заслужават твоето приятелство, твоята вярност, твоето посвещение, твоята щедрост и постоянно иждивяване за успеха на пророческото благовестие.

БЪДИ БЛАГОСЛОВЕН В ИМЕТО НА ИСУС!

Ако сърцето ти приеме тези дванадесет стъпки към Господния Храм на Хълма Мория, то тогава ти вече си част от него, и Господ Исус Христос, на Когото ние служим и сме Му предали живота си, е станал и твой Господ и Бог.
Бъди благословен в Името на Исус! Бъди част от нас!
Ако сърцето ти отхвърли една, две или всичките стъпки към Господния Храм на Хълма Мория, то тогава приеми, че между теб и нас не може да има никакво общение, понеже не сме на еднакъв дух, но служим на различни господари, за да приемем от тях – всеки сетнината си.

От “Мория” – Служение на Божия Пророчески Дух

Едно мнение за “ДВАНАДЕСЕТ СТЪПКИ КЪМ ГОСПОДНИЯ ХРАМ НА ХЪЛМА “МОРИЯ”

  1. Хелер

    Много истини,верни и праведни думи и аз приемам всичките дванадесет стъпки към Господния Храм на Хълма Мория. Амин

Leave a Reply