РОДЪТ НА ЕЛИАКИМ – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Паднал на колене пред моя Господ и Бог, аз отдавам всичкото си благодарение, възхищение и благоговение пред Него за пророческите видения, които ми бяха разкрити в тази книга. Да твърдя, че тя се роди лесно, значи да бъда неискрен, но аз ще ти спестя описването на цялото ужасно угнетение и демоничните отмъщения, които ме сполетяха след написването на знаменателната книга “Ерихон”. Истината е, че гръмливият Глас на Всемогъщия Отец разруши най-твърдите крепости на дявола, на които се крепи цялото му религиозно царство. И аз вярвам, че оцелелите след разрушението на Ерихон непременно ще потърсят Спасителя, за да се съградят на Канарата и да бъдат съвършено водени от Божия Свят Дух.
В дните след написването на последната пророческа книга, Исус отвори път за нозете ми извън България. И Божии чеда, Верни на Духа Му, поревнуваха за лично общение с мен. Така срещата между мен и тях се състоя, а общението беше запечатано по чудесен начин от Божието благоволение. А тогава Господ ми даде да видя, че след изхода си от религиозното робство на дявола, чедата Му все още изпитват остър недостиг от духовни водители и помазаници, които да ги утвърждават и приобщават в Делото на Божия Пророчески Дух.
“Можеш ли да ни бъдеш пастир?” – попитаха ме тогава Божиите чеда. И аз трябваше да им отговоря, че мястото ми в Божия Свят Дух е твърде специфично и отговорно, за да напускам призванието си от Отца и Сина. Казах им още, че винаги мога да им бъда на разположение със съвети и поуки, напътствия и увещания, видения и откровения. Но за стоенето и пребъдването им в Господа, както и за ежедневното им устояване на изпитанията и трудностите, Исус непременно ще промисли нужните Си помазаници. Ето така, от общението с моите Верни приятели, аз вече знаех, че от Духа ще се роди една последна и най-свята пророческа книга. Книга, която ще бъде не просто отговор от Бога, но библейски изявена пророческа програма за последните Божии помазаници, които ще се погрижат за въвеждането на цялото Божие домочадие в небесните места, и в оня Свят Кръг на Божието Присъствие, където ще се състои Сватбата между Младоженеца и Невястата.
Помисли именно върху това, братко мой! Защото, колкото до стоенето ми като слуга и пророк на Господ Исус Христос, аз наистина имам с какво да се похваля и нямам причини да се срамувам от делото си, утвърждавано в последните четиринадесет години. Но когато стане дума за останалите духовни призвания, то там наистина се усеща недостиг. И този недостиг не е по друга причина, а именно поради факта, че длъжността на пастирите, благовестителите и учителите беше присвоена от Вавилонския дух, който запечата самите призвания с уродливо клеймо на продажност, лицемерие и угнетяващ религиозен контрол. А самото клеймо стана причина делото на служение “Мория” да бъде определено като противно на пастирския, благовестителския и учителски авторитет в църквите.
Но може ли човеци, които се изживяват като първенствуващия Диотреф, да бъдат пастири по Божието Сърце? Може ли демонизирани от Мамон човеци, които проповядват финансов просперитет и вяра в парите, да бъдат счетени за благовестители на Исус? Може ли, най-сетне, гримирани теолози и късогледи книжници, обсебени от духа на Езавел, да бъдат истинно потвърдени като слуги на Небесния Учител?
Сам разбираш, че Мечът на Божия Пророчески Дух трябваше да се развърти против цялото отпаднало от Бога християнство, понеже истинският Заветен прицел не е в християнството, а в Господ Исус Христос, и Спасението не принадлежи на вярващите църкви, а на Вярната Му Църква. Така, докато този Меч се въртя през годините и пронизваше сърцата на демоничните врагове, оцелелите отсред Вавилон се отделиха от мерзостите, които докарват запустение и изцяло възложиха упованието си на Спасителя, Който беше силен да им говори чрез пророка Си. Но точно сега идва едно ново и последно време. Време, в което Божият пророк ще получи подкрепата на своите Аарон и Ор. Време, в което Сам Господ ще премине сред редиците на Сионовите чеда, и Духът Му ще бъде като пророк Самуил в дома на Есей – за да възлее Святото Си миро върху къдриците на людете Давид. Защото е вярно и сигурно, че колкото и Небесна Сила да е влял Исус в духа ми, пак Делото Му ще се нуждае от много люде по Божието Сърце. Те може да нямат призвание и помазание да пишат книги и да изявяват видения, но непременно ще имат сърца на утешители и слово на увещатели. Те може да не стигнат в пътя си до Божия Свят Олтар, нито да станат могъщи ходатаи в духовния пролом. Но непременно между тях ще има една Тавита, която да приготвя бели дрехи за Божиите младенци, и един Тимотей, който ще разпалва Огъня на Божията ревност в събранието.
Иска ми се да разбираш всичко това, за което ти пиша. И сега се моля Богу да проумееш, че Делото на Божия Пророчески Дух е дело на всичките Божии люде, оцелели отсред Вавилон. И пророкът Господен написал всичкото духовно изобилие, не го е направил за себе си, за да спасява собствената си душа, но е приел да стане жертва на Божия Свят Олтар заради всичките Сионови пленници, които Бог е издирил и възвърнал към Себе Си чрез пророческите книги от Хълма Мория.
И така, братко мой, докато молитвата още беше на устните ми, и не бях отронил дори една дума към моя Господ и Бог, Сам Той се сниши и проговори на сърцето ми, като ми казваше:
“Слуго Господен! Смири съвършено душата си пред Лицето на твоя Господ! Понеже след рухването на Ерихонските крепости настъпва същинското време за Делото на Божия Пророчески Дух. В това време Аз ще издиря и събера при Себе Си всичките оцелели Сионови пленници, които са познали Истината и тя ги е направила свободни от Вавилон. И както вече ти говорих в предишните книги, така и тук ще ти потвърдя, че непременно ще има могъщ духовен тласък от Святия Дух, Който ще събере Църквата Ми в последните два Кръга на Божието Присъствие, а именно – в Кръговете на Маслото и Солта. Това ще бъде не просто Изход за Божиите Избрани, но раждането на един цял духовен род, който е пророчески изявен и запечатан в Святото Слово на Отец Ми, Всемогъщия. Във времето на раждането на този род Святият Ми Дух ще се нарече Елиаким, а Силата Му да възвръща, спасява и въздига ще бъде Ключът на Давид.
И сега ти казвам, слуго Мой, че в Господната Година на Сионовото състезание ти тича по-усърдно от другите и Сам Отец Ми те посочи за настойник на най-святата Му от всичките Святи тайни на Словото Му – тайната, с която на света ще се яви родът на Елиаким, който ще се въздигне до Сион с Ключа на Давид.
Затова сега говоря на всичките Божии чеда, и който има уши – нека слуша, и който има очи – нека види, и който има сърце – нека повярва и приеме Святото Слово от устните на Оня, Който е Коренът и Потомъкът Давидов, Светлата утринна звезда!
“Това казва Светият, истинският, у Когото е Давидовият ключ; който отваря, и никой няма да затваря; и затваря, и никой не отваря. Зная твоите дела. Ето, поставих пред тебе отворени врата, които никой не може да затвори, понеже, имайки само малко сила, пак си опазил Моето слово, и не си се отрекъл от името Ми…” (Откровение 3:7-8)
Това най-свято обещание, дадено в древността на пророка Ми Йоан, днес ще ви бъде разкрито в Дух и Истина от слугата Ми Стефан! Внимавайте, вие големи, и вие малки! И слушайте Гласа Господен всички вие, които се наричате с Името Ми! Елиаким стои пред вратите на сърцата ви, и Ключът на Давид блести в ръката Му! А Словото на Моя Бог и Отец е сиянието на Славата, която говори за Божия Избор с думите:
“В оня ден ще извикаш слугата си Елиакима Хелкиевия син, и като го облека с твоето облекло и го стегна с твоя пояс ще предам властта ти в неговата ръка, и той ще бъде един баща на ерусалимските жители и на Юдовия дом. И ще положа на рамото му ключа на Давидовия дом; той ще отваря, и никой няма да затваря, и ще затваря и никой няма да отваря; и ще го закрепя като гвоздей на твърдо място; и той ще бъде славен престол на бащиния си дом; и на него ще окачат всичката слава на бащиния му дом, – чадата и внуците, всичките малки съдове, от съдове като чаши до всичките съдове като мехове…” (Исаия 22:20-24) 
Блажен и Свят всеки, който с цялото си сърце поревнува да бъде от рода на Елиаким! Защото Елиаким ще рече “Господ на въздигането” и родът Елиакимов ще бъде род на въздигнатите! И тъй, смирете се всички под мощната Десница на Отца Ми, за да ви възвиси своевременно! Защото днес Младоженецът ви чака в Двора Господен, при Маслините Господни, при събора на първородните, на които съм дал Вечен Живот!
Бъди родът на Елиаким, Църкво Моя! И като коленичиш пред Славата на Името Ми – протегни ръце да вземеш Ключа на Давид, който единствен отключва Вратата към Сърцето на Сина, и Вратата към Сърцето на Отца! Аз, Коренът и Потомъкът Давидов, все още говоря и не млъквам!”
След тези последни думи Господ ме загърна в Благостта Си. За да ми разкрие в Съвършена пълнота най-дълбоката и Свята тайна, благовестена на човеците от пророк Исайя и пророк Йоан – тайната за рода на Елиаким и Ключа на Давид.
Въздал всичката Слава и благодарение за тази книга на Исус, аз те призовавам, скъпи ми братко, да повярваш на всеки ред от написаното, и да бъдеш от Рода Господен, на когото принадлежат великите дела, които ни въвеждат във Вечното Царство на Отца, Сина и Святия Дух!
Амин и Амин!

Leave a Reply